| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 167/XX/12 Rady Gminy Poczesna

z dnia 20 września 2012r.

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej

Na podstawie art.18 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591. z   późn. zm.) w   związku  

z art. 42 ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej  

/Dz. U. Nr 112,poz.654 z   póżn.zm./   Rada Gminy Poczesna  uchwala,  

co następuje:  

§   1.   1.   W Statucie Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w   Poczesnej nadanego  Uchwałą Rady Gminy Poczesna Nr 153/XVII z   dnia 23 kwietnia 2012 r. /Dz. Urz. Woj. Śląskiego z   2012 r. poz 1909 wprowadza się następujące zmiany:  

1)   § 3   ust 1   Statutu otrzymuje  brzmienie:  

1. Siedziba Zespołu mieści się w   Kolonii Poczesna ul.  Szkolna 3 ;

2)   w § 14 ust 1   pkt 1   Statutu wykreśla się ppkt e)  

3)   w § 14 ust.1 pkt 2   Statutu  dodaje się ppkt f) w   brzmieniu: „ f/ regulaminu organizacyjnego”  
 

4)   w § 16 określającym strukturę organizacyjną Zespołu w   miejsce zapisu:  

1. Ośrodek Zdrowia w   Poczesnej ul. Szkolna 3   wprowadza się zapis: .

1. Ośrodek Zdrowia w   Poczesnej  

z siedzibą w   Kolonii Poczesna ul.  Szkolna 3 .

2.   Przyjąć jednolity tekst Statutu Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia  

w Poczesnej w   brzmieniu  załącznika do uchwały.  

§   2.                                                                                      

Wykonanie Uchwały powierza się  Wójtowi Gminy i   Dyrektorowi  Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w   Poczesnej  

§   3.                                                                                      

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni  od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady  


mgr inż.   Lidia   Kaźmierczak

 


Załącznik do Uchwały Nr 167/XX/12
Rady Gminy Poczesna
z dnia 20 września 2012 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Artur Przyszło

Specjalista z dziedziny rachunkowości budżetowej. Absolwent studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pracował w jednym z głównych urzędów centralnych w departamencie nadzoru i kontroli. Czynny zawodowo główny księgowy w państwowej jednostce budżetowej. Wykładowca akademicki i doświadczony trener szkoleń z zakresu tematyki szeroko rozumianych finansów publicznych i rachunkowości budżetowej. Ponadto realizuje projekty szkoleniowe i doradcze w sferze przedsiębiorstw w zakresie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Przeprowadza zleconą kontrolę jednostek sektora finansów publicznych w zakresie prawidłowości ich funkcjonowania pod względem wprowadzonych procedur kontroli zarządczej, polityki rachunkowości, a także prawidłowego ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych. Posiada certyfikat Ministra Finansów uprawniający do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor artykułów w prasie branżowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »