| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX.161.2012 Rady Gminy Kornowac

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie zmiana Uchwały Nr XX.148.2012 Rady Gminy Kornowac z dnia 27 września 2012 roku

Na podstawie art. 18  ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym (tekst  jednolity  Dz.  U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst  jednolity  Dz. U. z 2012 roku poz. 391)  oraz  § 1 rozporządzenia  Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca  ubiegający  się o uzyskanie  zezwolenia w zakresie  opróżniania  zbiorników  bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 roku poz. 299) po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/245/2010 Rady Gminy  Kornowac z dnia 29 września 2010 roku w sprawie  zasad i trybu  przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których  mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa  miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 roku Nr 248, poz. 3784).

Rada Gminy Kornowac uchwala

§ 1. W uchwale Nr XX.148.2012 Rady Gminy Kornowac z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Uchyla się Uchwałę Nr XVIII.139.2012 Rady Gminy Kornowac z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

2. Traci  moc  uchwała  XXXII/178/2009 z późniejszymi  zmianami  Rady  Gminy  Kornowac z dnia  27  sierpnia  2009 roku w sprawie  wymagań,  jakie  powinien  spełniać  przedsiębiorca  ubiegający  się o uzyskanie  zezwolenia  na prowadzenie  działalności w zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kornowac.

§ 3. Uchwała  wchodzi w życie  po  upływie  14  dni  od  ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym  Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kornowac


Mirosław Małek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Green OK

Producent biologicznie aktywnych oraz przyjaznych dla środowiska ekologicznych nawozów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »