| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX.161.2012 Rady Gminy Kornowac

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie zmiana Uchwały Nr XX.148.2012 Rady Gminy Kornowac z dnia 27 września 2012 roku

Na podstawie art. 18  ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym (tekst  jednolity  Dz.  U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst  jednolity  Dz. U. z 2012 roku poz. 391)  oraz  § 1 rozporządzenia  Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca  ubiegający  się o uzyskanie  zezwolenia w zakresie  opróżniania  zbiorników  bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 roku poz. 299) po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/245/2010 Rady Gminy  Kornowac z dnia 29 września 2010 roku w sprawie  zasad i trybu  przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których  mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa  miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 roku Nr 248, poz. 3784).

Rada Gminy Kornowac uchwala

§ 1. W uchwale Nr XX.148.2012 Rady Gminy Kornowac z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Uchyla się Uchwałę Nr XVIII.139.2012 Rady Gminy Kornowac z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

2. Traci  moc  uchwała  XXXII/178/2009 z późniejszymi  zmianami  Rady  Gminy  Kornowac z dnia  27  sierpnia  2009 roku w sprawie  wymagań,  jakie  powinien  spełniać  przedsiębiorca  ubiegający  się o uzyskanie  zezwolenia  na prowadzenie  działalności w zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kornowac.

§ 3. Uchwała  wchodzi w życie  po  upływie  14  dni  od  ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym  Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kornowac


Mirosław Małek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WspolnyPozew.com

Portal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »