| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/600/12 Rady Miasta Katowice

z dnia 12 września 2012r.

w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15, art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), w   związku z   art. 19 c ust. 1   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności   pożytku publicznego i   o wolontariacie (Dz. U. z   2010 roku, Nr 234, poz. 1536 z   późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji w   trybie art. 5   ust. 5   ustawy o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie.  

Rada Miasta Katowice  
uchwala:  

§   1.   Przyjąć tryb i   szczegółowe kryteria oceny wniosków o   realizację zadań publicznych w   ramach inicjatywy lokalnej, zgodnie z   załącznikiem do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Katowice  


Arkadiusz   Godlewski

 


Załącznik do Uchwały Nr XXVI/600/12
Rady Miasta Katowice
z dnia 12 września 2012 r.

Tryb i   szczegółowe kryteria oceny wniosków o   realizację zadań publicznych w   ramach inicjatywy lokalnej  

§   1.   1.   Inicjatywa lokalna w   rozumieniu niniejszej uchwały jest formą współpracy Miasta Katowice z   jego mieszkańcami, w   celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności  Miasta Katowice.  

2.   Podejmowanie inicjatyw lokalnych ma służyć realizacji przedsięwzięć zmierzających do zaspokajania zbiorowych potrzeb oraz przyczyniać się do poprawy warunków życia społeczności lokalnej.  

§   2.   1.   Z wnioskiem o   podjęcie inicjatywy lokalnej mogą wystąpić mieszkańcy miasta Katowice bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (Dz. U. z   2010 roku, Nr 234, poz. 1536 z   późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, mających odpowiednio miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie miasta Katowice, a   wniosek dotyczy zadania publicznego realizowanego wyłącznie na terenie Miasta Katowice, z   zastrzeżeniem ust.2.  

2.   Wniosek o   realizację zadania inwestycyjnego obejmujący w   szczególności budowę, rozbudowę  lub remont, modernizację dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury może być realizowany na terenie, do którego Miasto Katowice ma tytuł prawny.  

§   3.   Wniosek o   realizację inicjatywy lokalnej, zwany dalej „wnioskiem” powinien zawierać w   szczególności:  

1.   nazwę i   opis inicjatywy;  

2.   termin realizacji;  

3.   informacje o   wnioskodawcy;  

4.   miejsce wykonywania zadania;  

5.   szczegółowy zakres rzeczowy zadania wraz z   propozycją harmonogramu realizacji;  

6.   opis dotychczas wykonanych prac;  

7.   opis kolejnych działań planowanych przy realizacji zadania;  

8.   określenie liczby osób, którym służyć będzie inicjatywa lokalna;  

9.   kalkulację przewidywanych kosztów realizacji inicjatywy w   tym:  

a)   całkowity koszt zadania,  

b)   wnioskowaną formę i   zakres pomocy,  

c)   informację o   posiadanych zasobach rzeczowych i   kadrowych, zapewniających wykonanie  

zadania oraz posiadanych własnych środkach i   wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację tego zadania z   innych źródeł,  

10.   informację na temat dotychczasowych zadań realizowanych we współpracy z   administracją publiczną;  

11.   imiona i   nazwiska osób reprezentujących wnioskodawców wraz z   podpisami.  

§   4.   1.   Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Katowice w   terminie do 31 lipca każdego roku i   będą one rozpatrywane w   ramach posiadanych środków finansowych w   budżecie miasta Katowice na dany rok lub w   roku następnym.  

2.   Wnioski w   sprawie inicjatywy lokalnej realizowanej w   2013 roku należy składać do Prezydenta Miasta Katowice w   terminie do 31 grudnia 2012 roku.  

3.   W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest rozpatrywanie wniosków, o   których mowa w   ust.2, po 31 grudnia 2012 roku po uzyskaniu akceptacji Prezydenta Miasta Katowice.  

§   5.   1.   Wnioski opiniuje właściwa komórka organizacyjna Urzędu Miasta Katowice lub jednostka organizacyjna Miasta Katowice w   zależności od charakteru zadania, biorąc pod uwagę w   szczególności następujące kryteria:  

 

KRYTERIA OCENY WNIOSKU  

Maksymalna liczba punktów  
 

Kryterium I   *) ZGODNOŚĆ WNIOSKU Z   DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I   PLANAMI INWESTYCYJNYMI MIASTA  

1-3  

Kryterium II FORMA UDZIAŁU MIESZKAŃCÓW  

 

świadczenie pracy społecznej  

3  

świadczenie rzeczowe  

2  

świadczenie pieniężne  

1  

Kryterium III WKŁAD WŁASNY WNIOSKODAWCY W   FORMIE PRACY SPOŁECZNEJ  

 

od 20 do 50 godzin pracy społecznej  

2  

od 51 do 100 godzin pracy społecznej  

4  

powyżej 100 godzin pracy społecznej  

6  

Kryterium IV ZAANGAŻOWANIE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA  

 

do 20 000 zł  

10  

21 000 zł – 40 000 zł  

9  

41 000 zł – 80 000 zł  

8  

81 000 zł – 100 000 zł  

7  

101 000 zł – 120 000 zł  

6  

121 000 zł – 140 000 zł  

5  

141 000 zł – 160 000 zł  

4  

161 000 zł – 180 000 zł  

3  

181 000 zł – 200 000 zł  

2  

powyżej 200 000 zł  

1  

Kryterium V *) STAN PRZYGOTOWANIA ZADANIA  

1-3  

*) W   sytuacji określonej w   w/w punkcie oceniający przyznaje punkty na podstawie dokonanej przez siebie oceny, którą szczegółowo uzasadnia.  

2.   Ponadto wnioski oceniane są według dodatkowych kryteriów:  

a)   celowość inicjatywy lokalnej z   punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej,  

b)   liczba osób, będących mieszkańcami Katowic, którym służyć będzie inicjatywa lokalna,  

c)   doświadczenie w   realizacji zadań objętych wnioskiem,  

d)   koszty eksploatacji przedsięwzięcia realizowanego w   ramach inicjatywy lokalnej, ponoszone przez miasto Katowice po jego zrealizowaniu,  

e)   wkład Wnioskodawcy w   koszty eksploatacji przedsięwzięcia realizowanego w   ramach inicjatywy lokalnej, ponoszony po jego zrealizowaniu.  

3.   Ostatecznej oceny i   wyboru złożonych wniosków w   ramach inicjatywy lokalnej dokonuje Prezydent Miasta Katowice w   oparciu o   wydaną opinię.  

4.   O podjętej decyzji wnioskodawca powiadamiany jest w   terminie określonym w   kodeksie postępowania administracyjnego.  

§   6.   1.   Warunkiem realizacji wniosku jest zawarcie umowy, o   której mowa w   art.19 d ustawy.  

2.   W przypadku zgłoszenia przez wnioskodawcę wkładu własnego w   formie pracy społecznej  istnieje możliwość udostępnienia wnioskodawcy rzeczy/majątku Urzędu Miasta Katowice lub jednostki organizacyjnej Miasta Katowice.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EFT International

EFT International zajmuje się pomaganiem firmom w osiągnięciu sukcesu na zagranicznych rynkach, głównie w Wielkiej Brytanii i Indiach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »