| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/152/12 Rady Gminy Łękawica

z dnia 31 października 2012r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół prowadzonych na terenie Gminy Łękawica przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z. 2001r. nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) oraz art. 80 ust. 4   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (Dz. U. z   2004r. nr 256, poz. 2572 z   poźn. zm.)  

Rada Gminy Łękawica uchwala co następuje:  

Część I.
Postanowienia ogólne  

§   1.   1)   Uchwała niniejsza reguluje tryb udzielania i   rozliczania dotacji z   budżetu Gminy Łękawica dla publicznych szkół prowadzonych na obszarze Gminy Łękawica przez osoby fizyczne i   prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego  

Część II.
Podstawa obliczenia dotacji  

§   2.   1)   Prowadzącemu szkołę podstawową przysługuje z   budżetu gminy dotacja na jednego ucznia w   wysokości określonej w   art. 80 ust. 3   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (Dz. U. z   2004r. nr 256, poz. 2572 z   poźn. zm.)  

2)   Prowadzącemu oddział przedszkolny przy szkole podstawowej przysługuje z   budżetu gminy dotacja na jednego ucznia w   wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia oddziału przedszkolnego przy szkołach podstawowych publicznych prowadzonych przez Gminę Łękawica, z   tym, że na ucznia niepełnosprawnego w   kwocie nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia oddziału przedszkolnego w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Łękawica.  

3)   W przypadku braku na terenie Gminy Łękawica oddziału przedszkolnego prowadzonego przez gminę, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące, ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie oddziału przedszkolnego.  

4)   Postawą obliczenia stawki dotacji jest:  

-   wysokość wydatków bieżących na jednego ucznia danego typu i   rodzaju szkoły;  

-   informacja o   wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Łękawica na ucznia danego typu i   rodzaju szkoły;  

-   liczba uczniów w   szkołach danego typu i   rodzaju prowadzonych przez Gminę Łękawica.  

5)   Dotację określa się corocznie jako iloczyn liczby uczniów oraz stawki dotacji.  

Część III.
Tryb udzielania i   rozliczania dotacji  

§   3.   1)   W przypadku przekazania przez Gminę Łękawica – w   drodze umowy, o   której mowa w   art. 5   ust. 5g ustawy o   systemie oświaty – prowadzenia szkoły publicznej osobie prawnej lub fizycznej, niebędącej jednostką samorządu terytorialnego, dotacja będzie przysługiwać od dnia przekazania szkoły na podstawie zawartej umowy.  

2)   Dotacja przeznaczona jest na pokrycie wydatków bieżących dotowanych szkół na cele wskazane w   ustawie. Ze środków przekazanej dotacji nie pokrywa się wydatków inwestycyjnych.  

3)   Dotacji udziela się na wniosek osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej szkołę, przedstawiony na formularzu określonym przez organ dotujący, stanowiący załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

4)   Wniosek należy składać organowi dotującemu nie później, niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji , w   sekretariacie Urzędu Gminy Łękawica. W   pierwszym roku prowadzenia szkoły wniosek należy złożyć w   ciągu 5   dni od dnia przekazania szkoły.  

5)   Dotacje przekazuje się w   12 transzach, w   terminie do 25-go dnia każdego miesiąca za dany miesiąc, na rachunek bankowy szkoły, wskazany przez organ prowadzący we wniosku o   udzielenie dotacji.  

6)   Kwotę należnej dotacji w   danym miesiącu wylicza się na podstawie comiesięcznej informacji o   faktycznej liczbie uczniów szkoły i   oddziału przedszkolnego oraz na podstawie miesięcznej stawki dotacji ustalonej na jednego ucznia.  

7)   Do czasu wyliczenia miesięcznych stawek dotacji w   oparciu o   ostateczne kwoty subwencji przewidziane w   Ustawie Budżetowej na dany rok, należne dotacje przekazywane są zaliczkowo w   wysokości stawek z   roku poprzedniego.  

8)   Po ustaleniu stawki dotacji przypadającej na ucznia w   roku bieżącym następuje wyrównanie kwot dotacji przekazanych zaliczkowo. W   przypadku przekazania zaliczkowych kwot dotacji w   wysokości wyższej od należnej – kwota nadpłaty zostaje zaliczona na poczet dotacji należnej na następny miesiąc.  

§   4.   1)   Organ prowadzący, uprawniony do otrzymania dotacji, zobowiązany jest do:  

-   dostarczania do 10 dnia każdego miesiąca informacji o   faktycznej liczbie uczniów według stanu na 1   dzień danego miesiąca - do sekretariatu Urzędu Gminy Łękawica, wzór określa załącznik nr 2;  

-   jeśli do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej uczęszczają dzieci będące mieszkańcami innych gmin, organ prowadzący, oprócz informacji, przekazuje dane o   uczniach z   innych gmin – załącznik nr 3;  

-   dostarczania do sekretariatu Urzędu Gminy Łękawica w   terminie do dnia 15 stycznia następnego roku rocznej weryfikacji liczby uczniów za okres ubiegłego roku według wzoru stanowiącego załącznik Nr 4   do niniejszej uchwały;  

-   w przypadku stwierdzenia przez organ prowadzący lub dyrektora szkoły nieprawidłowości zawartej w   informacji, organ prowadzący jest zobowiązany do przedstawienia na piśmie organowi dotującemu korekty podanej wcześniej informacji.  

§   5.   1)   Organ prowadzący szkołę sporządza rozliczenie wykorzystania dotacji, ujęte w   zbiorczym zestawieniu, obejmującym informacje o   kwocie wykorzystanej dotacji, z   wyszczególnieniem kwot na poszczególne rodzaje wydatków. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 5   do niniejszej uchwały.  

2)   Rozliczenia wykorzystania dotacji podlegają przekazaniu do organu dotującego do dnia:  

a)   15 lipca – za okres styczeń – czerwiec;  

b)   15 stycznia roku następującego po roku, w   którym udzielono dotacji – za okres styczeń - grudzień.  

3)   W przypadku zaprzestania działalności szkoły, organ prowadzący przedstawia rozliczenie, o   którym mowa w   ust. 1, w   terminie do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu działalności.  

4)   Wynikający z   rozliczenia:  

a)   niedobór pomiędzy kwotą dotacji należnej za okres od stycznia do miesiąca zakończenia działalności w   danym roku, a   kwotą dotacji przekazanej w   tym okresie- zostaje przekazany na rachunek bankowy szkoły do 15 dnia miesiąca następującego po złożeniu rozliczenia,  

b)   kwota nadpłaconej dotacji wynikająca z   rozliczenia dotacji za okres od stycznia do miesiąca zakończenia działalności w   danym roku podlega zwrotowi na rachunek bankowy organu dotującego w   terminie 15 dni od dnia stwierdzenia pobrania dotacji w   nadmiernej wysokości.  

§   6.   Dotacje wykorzystane niezgodnie z   przeznaczeniem, pobrane w   nadmiernej wysokości lub nienależnie podlegają zwrotowi wraz z   odsetkami na zasadach określonych przepisami ustawy o   finansach publicznych.  

Część IV.
Tryb i   zakres przeprowadzania kontroli w   szkołach i   placówkach publicznych  

§   7.   1)   Szkoły, na prowadzenie których Gmina Łękawica udziela dotacji, mogą być kontrolowane w   zakresie danych zawartych we wnioskach o   udzielenie dotacji oraz zgodności danych o   liczbie uczniów, zawartych w   miesięcznych informacjach i   w rozliczeniach otrzymanej dotacji, z   dokumentacją źródłową szkoły lub placówki.  

2)   Kontrola może być planowana lub doraźna. W   przypadku kontroli planowanej jednostka kontrolowana musi zostać o   niej zawiadomiona, co najmniej 7   dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kontroli.  

3)   Kontrolę przeprowadza się w   siedzibie kontrolowanej szkoły.  

§   8.   1)   Osobami uprawnionymi do przeprowadzenia kontroli są upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy w   Łękawicy.  

2)   Dokumentem upoważniającym do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie do kontroli.  

§   9.   1)   Wynik przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w   protokole kontroli.  

2)   Protokół podpisuje kontrolujący i   kontrolowany, w   terminie 7   dni od daty jego otrzymania.  

3)   Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w   protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu na piśmie, w   terminie 7   dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.  

4)   W terminie 14 dni od dnia podpisania lub odmowy podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego, kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne kierowane do kontrolowanego oraz organu prowadzącego, a   w razie stwierdzenia nieprawidłowości zalecenia pokontrolne.  

5)   Kontrolowany, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne jest zobowiązany, w   terminie określonym w   wystąpieniu pokontrolnym, zawiadomić organ dotujący o   sposobie realizacji, zaleceń pokontrolnych i   wykorzystania uwag zawartych w   wystąpieniu pokontrolnym.  

§   10.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łękawica.  

§   11.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 01.01.2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Bronisław   Stachura

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/152/12
Rady Gminy Łękawica
z dnia 31 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr.1  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/152/12
Rady Gminy Łękawica
z dnia 31 października 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr.2  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/152/12
Rady Gminy Łękawica
z dnia 31 października 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr.3  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/152/12
Rady Gminy Łękawica
z dnia 31 października 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr.4  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/152/12
Rady Gminy Łękawica
z dnia 31 października 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr.5  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »