| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/236/2012 Rady Miasta Radzionków

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Radzionków na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych*(1) (jedn. tekst z 2010 r. Dz.U. Nr 95 poz. 613 z późn.zmianami)oraz po przeprowadzeniu konsultacji w trybie uchwały Rady Miasta Radzionków Nr LVI/473/2010 z dnia 30 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

1. *(1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r.w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie- z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskie j- wydanie specjalne.

Rada Miasta Radzionków uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na rok 2013 w następującej wysokości:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

- powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 316 zł.

- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 550 zł.

- powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton - 678 zł.

b) równej lub wyższej niż 12 ton:

dopuszczalna masa całkowita w tonach

zawieszenie osi
pneumatyczne lub
równoważne

inny system
zawieszenia osi

stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

2 osie

12

15

764

820

15

820

1 384

3 osie

12

21

884

940

21

1 124

1 742

4 osie i więcej

12

29

1 152

1 828

29

1 828

2 712

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 696 zł.

b) równej lub wyższej niż 12 ton:


dopuszczalna masa całkowita w tonach

zawieszenie osi
pneumatyczne lub
równoważne

inny system
zawieszenia osi

stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

2 osie

12

31

764

1 018

31

1 562

2 144

3 osie

12

40

1 378

1 906

40

1 906

2 820

3) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 394 zł.

4) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:


dopuszczalna masa całkowita w tonach

zawieszenie osi
pneumatyczne lub
równoważne

inny system
zawieszenia osi

stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

1 oś

12

25

426

440

25

452

622

2 osie

12

28

470

526

28

33

680

940

33

38

940

1 428

38

1 270

1 882

3 osie

12

38

750

1 044

38

1 044

1 418

5) od autobusu:


liczba miejsc


Autobusy

stawka podatku w złotych

mniej niż 30 miejsc

470

równej lub więcej niż 30 miejsc

526

§ 2.

Traci moc Uchwała Rady Miasta Radzionków Nr XV/115/2011 z dnia 24 listopada 2011 r.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Dariusz Wysypoł

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Wydra

Specjalista w dziedzinie dotacji unijnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »