| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Wójta Gminy Rajcza; Zarządu Powiatu Żywieckiego

z dnia 2 sierpnia 2012r.

w sprawie przejęcia przez Gminę od Powiatu wykonania zadań związanych z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1439 S Kamesznica - Milówka - Rajcza - Ujsoły - granica państwa w miejscowości Rajcza Dolna

1. Działając w interesie mieszkańców Gminy, w celu poprawy odwodnienia nieruchomości położonych przy drodze powiatowejnr 1439 S Kamesznica – Milówka – Rajcza – Ujsoły - granica państwa w miejscowości Rajcza Dolna Gmina przejmuje od Powiatu wykonanie zadań związanych z budową chodnika w ciągu w/w drogi.
2. Zakres zadań, o których mowa ust. 1 obejmuje:
a) wykonanie odprowadzenia wody na długości 12 mb ze zbiornika na działce Pani Hutyra do istniejącej studzienki;
b) wykonanie odwodnienia z korytek na odcinku 16 mb i doprowadzenie go do istniejącego kanału burzowego (działka Pana Wiercigroch);
c) wykonanie rowu odwadniającego na odcinku 18mb (działka Pana Kocoń);
d) wykonanie przed bramą wejściową na nieruchomość Państwa Witos studzienki odwadniającej i wpięcie jej do rury biegnącej pod chodnikiem;
e) wykonanie studzienki odwadniającej i wpięcie jej do rurociągu burzowego na odcinku 2 mb (przy nieruchomości Państwa Trocha);
f) wykonanie odwodnienia poprzez założenie studzienki z kratą i podłączenie jej do istniejącego kanału burzowego (przy nieruchomości Państwa Bogdał);
g) wykonanie odwodnienia poprzez założenie studzienki z kratą i podłączenie jej do istniejącego kanału burzowego (obok przejścia dla pieszych nad SP w Rajczy Dolnej).
3. Szczegółowy zakres prac, o których mowa w ust. 1 i 2 został określony w materiałach załączonych do niniejszego porozumienia, które stanowią jego integralną część.
4. Inwestorem zadań, o których mowa w ust. 1 i 2 będzie Gmina. Realizacja oraz zlecenia przez Gminę wspomnianych zadań odbywać się będzie zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane, ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 2.

1. Powiat zobowiązuje się do sfinansowania zadań, o którym mowa w §1 do kwoty rzeczywistych kosztów realizacji robót budowlanych wchodzących w ich zakres, jednakże do wysokości nie wyższej niż 16.236 zł brutto(słownie: szesnaście tysięcy dwieście trzydzieści sześć 00/100).
2. Powiat zobowiązuje się do przekazania na rzecz Gminy środków finansowych o których mowa w ust. 1 w terminie 21 dni od dostarczenia przez Gminę poświadczonych kopii odbioru robót i faktur wystawionych przez Wykonawcę.
3. W przypadku nie przekazania przez Powiat środków finansowych w terminie, o którym mowa ust. 2 Gminie przysługują odsetki ustawowe.
4. Koszty realizacji robót, o których mowa w § 1 przekraczające kwotę dotacji, o której mowa w ust. 1, zostaną sfinansowane przez Gminę z własnych środków.

§ 3.

1. Strony ustalają, że zadania, o których mowa w §1 zostaną wykonane w terminie do 15 września 2012 r.
2. Na 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych Gmina wystąpi do Powiatu z pisemną informacją o ich planowanym rozpoczęciu.
3. Przekazanie placu budowy następuje wspólnie przez Gminę oraz przedstawicieli Powiatu w terminie wyznaczonym przez Gminę. Wspólnie podpisanie protokołu przekazania placu budowy wraz z przedstawicielem Wykonawcy robót jest jednocześnie wyrażeniem zgody przez zarządcę drogi na zajęcie pasa drogowego.
4. Odbiór końcowy wykonywanych inwestycji odbywać się będzie z udziałem przedstawicieli Powiatu. Gmina zapewni przywrócenie pasa drogowego do stanu niepogorszonego.
5. Rozliczenie finansowe zadania zostanie dokonane najpóźniej do 15 października 2012 r., pod rygorem utraty prawa do uzyskana przez Gminę dofinansowania.
6. Gmina obowiązana jest zapewnić udział przedstawiciela Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu we wszystkich odbiorach robót, w szczególności w odbiorze końcowym i ostatecznym. W tym celu Gmina powinna zawiadomić na piśmie Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu na co najmniej 3 dni robocze przed planowanym dniem odbioru.
7. Po upływie okresu gwarancji wartość zrealizowanej inwestycji przekazywana jest na rzecz Powiatu.

§ 4.

1. Powiat zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości realizacji przez Gminę zadań, o których mowa w§ 1. W ramach prawa do kontroli Gmina jest zobowiązana udzielić Powiatowi wszelkich informacji, dotyczących realizacji zadań, objętych niniejszym porozumieniem.
2. Na żądanie Powiatu Gmina będzie obowiązana przenieść na Powiat Żywiecki uprawnienia z tytułu rękojmi (gwarancji jakości) wynikające z umowy zawartej z wykonawcą.
3. Gmina zobowiązana jest przekazać Powiatowi poświadczone kopie wszystkich dokumentów związanych z zawarciem i wykonaniem umowy z wykonawcą robót budowlanych.

§ 5.

1. Powiat Żywiecki upoważnia Gminę do dysponowania terenem stanowiącym pas drogi powiatowej na odcinku, o którym mowa w §1 ust. 1 w celu realizacji zadania objętego niniejszym porozumieniem.
2. Wszelkiezmianydotyczące zakresu, technologii i sposobu prowadzenia robót a także zlecenie.

§ 6.

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszego porozumienia mają zastosowanie przepisy ustawy o samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym, Kodeksu cywilnego i ustawy o drogach publicznych.

§ 7.

Porozumienie zostaje zawarte w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron i jeden egzemplarz dla Wojewody Śląskiego celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 8.

Niniejsze porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

ZA POWIATp.o. DYREKTOR


Mieczysław Kotarzewski


Główny księgowy


Janusz Pochłódka

ZA GMINĘWójt


Kazimierz Fujak


Skarbnik Gminy


Anna Oleś

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »