| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Miasta Pyskowice; Zarządu Powiatu Gliwickiego

z dnia 31 października 2012r.

w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych

zawarte pomiędzy:  

Powiatem Gliwickim reprezentowanym przez:  

1.   Michała Nieszporka - Starostę Powiatu Gliwickiego  

2.   Waldemara Dombka - Wicestarostę Powiatu Gliwickiego  

zwanym w   dalszej części „   Przekazującym”  

a   Gminą Pyskowice reprezentowaną przez:  

1.   mgr inż. Edwarda Piotrowskiego                 - Sekretarza Miasta  

2.   mgr inż. Mirosława Tomczaka                 - Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i   Ochrony Środowiska zwaną w   dalszej części   „Przejmującym”.  

Działając na podstawie:  

1)   art. 4   ust. 1   pkt 6   oraz art. 5   ust. 2   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym  
(tj. Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1592 z   późn. zmianami)  

2)   art. 19 ust. 2   pkt 3   i ust. 4, art. 20 pkt 4   ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych  
(tj. Dz. U. z   2007 r. Nr 19 poz. 115 z   późn. zmianami)  

3)   Uchwały Nr XXVI/152/2012 Rady Powiatu Gliwickiego z   dnia 25 października 2012   r. w   sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z   Gminą Pyskowice dotyczącego przejęcia zadań z   zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych  

4)   Uchwały Rady Miejskiej w   Pyskowicach nr XXII/162/2012 z   dnia 29 sierpnia 2012 r., w   celu usprawnienia realizacji zadań zimowego utrzymania dróg powiatowych strony postanawiają zawrzeć porozumienie o   następującej treści:  

§   1.   1.   „Przekazujący” przekazuje, a   „Przejmujący” przejmie kompetencje i   prawa na drogach powiatowych wynikające z   art. 20 pkt 4   ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych  
(tj. Dz. U. z   2007 r. Nr 19 poz. 115 z   późn. zmianami) w   zakresie zimowego utrzymania nawierzchni dróg, chodników i   drogowych obiektów inżynierskich na sezon zimowy 2012/2013 wraz z   określonym standardem ich zimowego utrzymania na drogach powiatowych wymienionych w   załączniku nr 1   stanowiącym integralną część niniejszego porozumienia.  

2.   Realizacja określonego w   pkt 1   zadania polegać będzie w   szczególności na:  

a)   utrzymaniu zimowym dróg powiatowych zgodnie z   wymogami standardów zimowego utrzymania dróg,  
w załączniku nr 2   stanowiącym integralną część niniejszego porozumienia,  

b)   usunięciu materiału uszorstniającego, zalegającego na jezdniach, w   ściekach przykrawężnikowych, przystankach autobusowych oraz obiektach mostowych i   wiaduktach, po zakończeniu akcji zimowego utrzymania dróg w   terminie do dnia   30.04.2013 r.  

§   2.   1.   Drogi powiatowe są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej zarządcy drogi przez Zarząd Dróg Powiatowych w   Gliwicach.  

2.   Za wszelkie szkody powstałe w   związku z   zimowym utrzymaniem dróg powiatowych odpowiadać winien Wykonawca zadania wskazany przez Gminę.  

3.   Zarząd Dróg udostępni Gminie aktualne warunki ubezpieczenia, o   którym mowa w   pkt 1.  

§   3.   1.   „Przejmujący” wyznaczy w   Gminie koordynatora ds. realizacji porozumienia do bieżących kontaktów  
z Zarządem Dróg Powiatowych w   Gliwicach oraz ze Starostwem Powiatowym w   Gliwicach.  

2.   Ze strony Powiatu Gliwickiego nadzór nad realizacją zadań objętych porozumieniem będzie sprawował Zarząd Dróg Powiatowych w   Gliwicach.  

3.   W ramach nadzoru sprawowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w   Gliwicach Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w   Gliwicach może wydawać pisemne polecenia dotyczące realizacji zadań objętych porozumieniem, przy czym kopie tych poleceń przekazywane będą do Starostwa Powiatowego w   Gliwicach.  

§   4.   1.   Na realizację zadań wynikających z   porozumienia „Przejmujący” otrzyma dotację celową w   kwocie wynikającej z   iloczynu długości dróg objętych zimowym utrzymaniem i   wskaźnika „n”.  

2.   Wskaźnik „n”, o   którym mowa w   pkt 1, jest to średni koszt zimowego utrzymania dróg na 1   km dla wszystkich gmin, który wynosi 2.396,59 zł/km. Przy czym wskaźnik ten ulega zwiększeniu o   kwotę 8% dla gmin narażonych na znaczne zawiewanie.  

3.   Wskaźnik „n” dla Gminy Pyskowice w   sezonie zimowym 2012/2013 wynosi   2.588,32   zł/km.  

4.   Całkowita kwota dotacji dla Gminy Pyskowice określona w   pkt 1   wynosi   10.241,97     w tym:  

-   w roku 2012 – 2.048,39 zł (1/5 dotacji),  

-   w roku 2013 – 8.193,58 zł (4/5 dotacji).  

5.   Dotacja określona w   punkcie 4   przekazywana będzie Przejmującemu w   5 ratach miesięcznych  
z czego pierwsza będzie w   wysokości 1/5 dotacji całkowitej a   pozostałe wg zapotrzebowania złożonego przez „Przejmującego” do Zarządu Dróg Powiatowych w   Gliwicach. Dotacja będzie przekazywana na konto numer:  
71 8457 0008 2003 0000 0316 0011   płatna w   terminie do 15-go dnia każdego miesiąca począwszy od miesiąca listopada do marca danego sezonu zimowego.  

6.   W przypadku stwierdzenia, w   wyniku kontroli, nie wykonania lub nienależytego wykonania w   danym miesiącu przez Przejmującego przekazanego zadania, Zarząd Dróg Powiatowych w   Gliwicach wystąpi do Zarządu Powiatu Gliwickiego z   wnioskiem o   potrącenie z   przysługującej za dany miesiąc dotacji, kwoty w   wysokości proporcjonalnej do ilości dni, w   których drogi były nieprzejezdne lub nienależycie utrzymane.  

§   5.   1.   Rozliczenie robót i   przekazanych środków finansowych będzie się odbywało miesięcznie, do 10-go dnia miesiąca następnego.  

2.   W przypadku niewykonania w   danym roku kalendarzowym zadań objętych porozumieniem  
i niewykorzystania przekazanej dotacji celowej za ten rok, pozostała kwota podlega zwrotowi:  

-   za miesiące od listopada do grudnia - do 25 stycznia 2013 r.  

-   za miesiące od stycznia do marca - do 30 czerwca 2013 r.  

3.                 Rozliczenie dotacji nastąpi przez przedstawienie kopii faktur Wykonawcy zadania i   kopii dowodów zapłaty.  

§   6.   1.   Nieotrzymanie kwoty, o   której mowa w   § 4, zezwala „Przejmującemu”:  

a)   naliczyć odsetki ustawowe,  

b)   w przypadku zwłoki przekraczającej 30 dni, oprócz naliczenia odsetek wypowiedzieć porozumienie ze skutkiem natychmiastowym.  

2.   Odstąpienie od porozumienia wynikające z   pkt 1b) nie zwalnia z   roszczeń finansowych.  

§   7.   1.   Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od dnia 15.10.2012 r. do dnia 30.06.2013 r.  

2.   „Przejmujący” zapewni utrzymanie pełnej gotowości do przystąpienia do Z.U.D. w   okresie od 15.10.2012 r. – 30.04.2013 r.  

a)   Jeżeli warunki wymagające zwalczania śliskości jezdni, względnie odśnieżania, wystąpią przed dniem  
1 listopada wówczas „Przejmujący” zobowiązany jest do wcześniejszej realizacji prac, po otrzymaniu telefonicznej informacji od Zarządu Dróg Powiatowych w   Gliwicach.  

b)   W przypadku ewentualnego utrzymania się warunków zimowych po terminie 31 marca „Przejmujący” zobowiązany jest do realizacji prac do dnia ustąpienia tych warunków.  

§   8.   W przypadku wystąpienia zjawisk atmosferycznych o   wyjątkowym natężeniu lub wyjątkowo uciążliwych powodujących zwiększone zaangażowanie sprzętowe i   osobowe oraz w   przypadku przystąpienia  
do zimowego utrzymania dróg w   okresie wymienionym w   § 7   pkt 2   a) i   b), w   wyniku czego wyczerpią się zabezpieczone środki finansowe, o   których mowa w   § 4   pkt 4, „Przejmujący” niezwłocznie zawiadomi „Przekazującego” o   potrzebie uruchomienia dodatkowych środków finansowych na realizację zadania,  
a „Przekazujący” po podjęciu decyzji przez Zarząd Powiatu przekaże je.  

§   9.   Rozwiązanie porozumienia jest możliwe z   zachowaniem jedno miesięcznego okresu wypowiedzenia  
w terminie do 15 dnia poprzedzającego ostatni miesiąc obowiązywania porozumienia.  

§   10.   Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   11.   Umowę sporządzono w   5   jednobrzmiących egzemplarzach, z   czego po   2   dla każdej ze stron oraz   1   dla celów publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   12.   Wszelkie zmiany i   uzupełnienia w   treści Porozumienia mogą być dokonywane wyłącznie w   formie aneksu.  

§   13.   Porozumienie wchodzi w   życie z   dniem podpisania.  

PRZEKAZUJĄCY:                                                                                                     PRZEJMUJĄCY:  

 

 

Starosta Gliwicki  


Michał   Nieszporek


Wicestarosta Gliwicki  


Waldemar   Dombek

Sekretarz Miasta  


Edward   Piotrowski


Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i   Ochrony Środowiska  


Mirosław   Tomczak

 


Załącznik Nr 1   do Porozumienia    
z dnia 31 października 2012 r.  
 

Wykaz dróg powiatowych, których zimowe utrzymanie w   sezonie 2012/2013  
przejmuje Gmina Pyskowice  

 

STANDARD II  

Lp.  

Nr drogi  

Przebieg  

Długość  

Uwagi  

1.  

2985 S  

Pyskowice, ul. Powstańców Śląskich  

1,120 km  

 

Razem standard II  

1,120 km  

 

STANDARD III  

1.  

2905 S  

Pyskowice, ul. Gliwicka, Wyzwolenia  

2,837 km  

 

Razem standard III  

2,837 km  

 

Łączna długość dróg powiatowych, których zimowe utrzymanie przejmuje w   sezonie 2012/2013 Gmina Pyskowice  

3,957 km  

 

 


Załącznik Nr 2   do Porozumienia    
z dnia 31 października 2012 r.  
 

Wykaz standardów zimowego utrzymania dróg powiatowych  

 

Standard  

Opis stanu utrzymania drogi  
dla danego standardu  

Dopuszczalne odstępstwa od standardu  

po ustaniu opadów śniegu  

od stwierdzenia wystąpienia zjawisk  

2  

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości  
Jezdnia posypana na całej długości  

- luźny - 4   godz.  
- błoto pośniegowe - 6   godz.  
- zajeżdżony - występuje  
(cienka warstwa nieutrudniająca ruchu)  

- gołoledź - 3   godz.  
- szron - 3   godz.  
- sadź - 3   godz.  
- pośniegowa - 4   godz.  
- lodowica - 4   godz.  

3  

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości  
Jezdnia posypana na:  
- skrzyżowaniach z   drogami  
- skrzyżowaniach z   koleją  
- odcinkach o   pochyleniu > 4%  
- przystankach autobusowych  
- innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi  

- luźny - 6   godz.  
- zajeżdżony - występuje  
- zaspy, języki śniegowe:  
lokalnie - 6   godz.  

utrudnienie dla samochodów osobowych  
 

W miejscach wyznaczonych:  
- gołoledź - 5   godz.  
- szron - 5   godz.  
- sadź - 5   godz.  
- pośniegowa - 6   godz.  
- lodowica - 5   godz.  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Magda Słomska

Kancelaria zajmująca się kompleksową obsługą przedsiębiorców i pracodawców oraz prowadzeniem postępowań sądowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »