| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 251/XXV/2012 Rady Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród pieniężnych i wyróżnień dla zawodników i trenerów za znaczące wyniki sportowe uzyskane w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie

Na podstawie art. 18 ust 2   pkt 15, art. 40 ust 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2001, Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 31 ustawy z   dnia 25 czerwca 2010 r. o   sporcie (Dz. U. z   2010 r., Nr 127, poz. 857 z   późn. zm.)  

Rada Miasta i   Gminy Szczekociny uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Ustanawia się „Nagrodę Burmistrza Miasta i   Gminy Szczekociny w   dziedzinie sportu”, zwaną dalej „Nagrodą”.  

2.   Nagrody pieniężne i   wyróżnienia stanowią wyraz uznania władz samorządu Miasta i   Gminy Szczekociny dla zawodników i   trenerów za ich wkład we współtworzeniu i   podnoszeniu poziomu sportu na terenie gminy oraz jego popularyzacji wśród mieszkańców.  

3.   Dla Miasta i   Gminy Szczekociny priorytetowe znaczenie mają następujące dziedziny sportu: kolarstwo, tenis stołowy, piłka nożna, piłka siatkowa, lekkoatletyka.  

§   2.   Zasady i   tryb przyznawania nagród pieniężnych i   wyróżnień dla zawodników i   trenerów za znaczące wyniki sportowe uzyskane w   krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie określa Regulamin, stanowiący załącznik nr 1   do niniejszej Uchwały.  

§   3.   Środki finansowe na nagrody i   wyróżnienia określa corocznie uchwała budżetowa.  

§   4.   Traci moc Uchwała Nr 42/VI/2011 Rady Miasta i   Gminy Szczekociny z   dnia 17.03.2011 r. w   sprawie: określenia zasad i   trybu przyznawania nagród pieniężnych i   wyróżnień dla zawodników i   trenerów za znaczące wyniki sportowe uzyskane w   krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Szczekociny.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta i   Gminy Szczekociny  


mgr   Teresa   Niechciał

 


Załącznik do Uchwały Nr 251/XXV/2012
Rady Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 25 października 2012 r.

Regulamin określający zasady i   tryb przyznawania nagród pieniężnych i   wyróżnień dla zawodników i   trenerów, za znaczące wyniki sportowe uzyskane w   krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie  

§   1.   1.   Nagrody pieniężne i   wyróżnienia przyznawane są za osiągnięcia sportowe uzyskane w   dyscyplinach indywidualnych i   zespołowych w   kolarstwie, tenisie stołowym, piłce nożnej, piłce siatkowej, lekkoatletyce.  

2.   Nagroda jest przyznawana zawodnikom osiągającym wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym, posiadającym lub nieposiadającym licencji polskiego związku sportowego, trenerom zasłużonym w   osiąganiu wyników przez wyżej wymienione osoby.  

3.   Nagroda będzie przyznawana za osiągnięcia uzyskane w   okresie jednego roku kalendarzowego, tj. od 1   stycznia do 31 grudnia minionego roku.  

4.   Zawodnicy, trenerzy mogą otrzymać w   danym roku kalendarzowym tylko jedną nagrodę pieniężną.  

5.   Burmistrz Miasta i   Gminy Szczekociny może przyznać nagrodę pieniężną lub wyróżnienie zawodnikowi, trenerowi – mieszkańcowi Gminy Szczekociny, który reprezentuje barwy klubu sportowego mającego swoją siedzibę na terenie gminy.  

§   2.   1.   Nagroda dla zawodników, trenerów może mieć charakter pieniężny lub rzeczowy. Zawodnikom gier zespołowych przyznawana jest rzeczowa nagroda zespołowa.  

2.   Nagrody mogą być przyznane:  

a)   Zawodnikowi, który osiągnął wysokie wyniki sportowe w   międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w   krajowym współzawodnictwie sportowym:  

nagroda I   stopnia:  

-   miejsca medalowe na Igrzyskach Olimpijskich,  

-   miejsca medalowe na Mistrzostwach Świata,  

-   miejsca medalowe na Mistrzostwach Europy,  

nagroda II stopnia:  

-   miejsca punktowane na Igrzyskach Olimpijskich,  

-   miejsca medalowe na Mistrzostwach Polski,  

-   Puchar Polski Seniorów,  

nagroda III stopnia:  

-   miejsca medalowe we współzawodnictwie sportowym na szczeblu wojewódzkim i   krajowym.  

b)   Zawodnikom gier zespołowych, którzy osiągnęli znaczące wyniki sportowe w   ogólnopolskich rozgrywkach ligowych na poziomie ekstraklasy i   I ligi, za zdobycie miejsca od I   do V na Mistrzostwach Polski lub Pucharze Polski, za zdobycie miejsca od I   do III w   kategoriach wiekowych senior, junior i   młodszych – organizowanych przez uprawnione polskie związki sportowe.  

c)   Trenerom zasłużonym w   osiąganiu wyników o   których mowa w   ust. 2, pkt a   i b.  

3.   Wysokość Nagrody przyznanej w   formie pieniężnej:  

a)   dla zawodnika indywidualnego:  

-   nagroda I   stopnia – 2.500 zł  

-   nagroda II stopnia – 2.000 zł  

-   nagroda III stopnia – 1.500 zł  

b)   dla zawodników gier zespołowych nagroda rzeczowa dla zespołu w   wysokości – 2.000 zł  

c)   dla trenera nagroda – 1.500 zł  

4.   Wyróżnieniami dla zawodników, trenerów są: dyplomy, puchary, statuetki oraz nagrody rzeczowe w   postaci sprzętu sportowego.  

§   3.   1.   Kandydatury do Nagrody mogą wnosić:  

a)   Burmistrz Miasta i   Gminy Szczekociny z   własnej inicjatywy,  

b)   radni Rady Miasta i   Gminy Szczekociny,  

c)   stowarzyszenia sportowe.  

§   4.   1.   Nagrody przyznawane są przez Burmistrza Miasta i   Gminy Szczekociny, w   oparciu o   opinię powołanej zarządzeniem Burmistrza na dany rok Komisji Opiniującej, w   skład której wchodzi:  

-   trzech przedstawicieli Burmistrza, z   których jeden pełni funkcję przewodniczącego,  

-   trzech przedstawicieli wybieranych spośród radnych.  

2.   Burmistrz Miasta i   Gminy Szczekociny informuje wnioskodawców pisemnie o   podjętej decyzji w   zakresie złożonego wniosku.  

3.   Od decyzji Burmistrza Miasta i   Gminy Szczekociny, w   sprawie odmowy przyznania nagrody wnioskodawcy nie przysługuje odwołanie.  

§   5.   1.   Wnioski z   propozycjami kandydatów do nagród należy składać w   kancelarii Urzędu Miasta i   Gminy Szczekociny w   terminie do końca stycznia każdego roku za rok poprzedni.  

2.   Formularz wniosku określi w   drodze zarządzenia Burmistrz Miasta i   Gminy Szczekociny.  

3.   Komisja Opiniująca dokonuje oceny złożonych wniosków i   przedstawia kandydatów do Nagrody Burmistrzowi Miasta i   Gminy Szczekociny z   uzasadnieniem wyboru.  

4.   Komisja Opiniująca może przedstawić więcej niż jedną kandydaturę lub nie przedstawić żadnej.  

§   6.   Wnioski dotyczące kandydatów powinny zawierać:  

a)   Dane wnioskodawcy (imię i   nazwisko lub nazwa instytucji, związku, stowarzyszenia oraz adres siedziby, telefon),  

b)   Informacje o   kandydacie do nagrody (imię i   nazwisko, data i   miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nazwa stowarzyszenia i   sekcji, którego członkiem jest kandydat),  

c)   Informacje dotyczące działalności kandydata w   stowarzyszeniu: jako zawodnika lub trenera,  

d)   Informacje dotyczące osiągnięć, za które ma być przyznana nagroda (wskazane dołączenie komunikatu z   zawodów, podczas których zawodnik uzyskał dane osiągnięcie),  

e)   Uzasadnienie wniosku,  

f)   Informacje o   opinii Komisji Opiniującej Nagrody Burmistrza Miasta i   Gminy Szczekociny,  

g)   Informacje o   decyzji Burmistrza Miasta i   Gminy Szczekociny.  

§   7.   1.   W razie stwierdzenia braków formalnych we wniosku, wnioskodawca jest zobowiązany do ich poprawienia/uzupełnienia w   terminie siedmiu dni od dnia otrzymania pisma informującego.  

2.   Wniosek pozostawia się bez rozparzenia w   przypadku:  

1)   złożenia po terminie,  

2)   pisemnego cofnięcia wniosku przez wnioskodawcę,  

3)   pisemnej rezygnacji kandydata,  

4)   braków formalnych, jeżeli nie poprawiono/nie usunięto ich w   oznaczonym terminie.  

§   8.   Przyznane Nagrody będą wręczane na posiedzeniu Rady Miasta i   Gminy Szczekociny lub w   trakcie znaczącej imprezy sportowej organizowanej na terenie Gminy Szczekociny.  

§   9.   Listę osób nagrodzonych podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.szczekociny.pl oraz zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w   Urzędzie Miasta i   Gminy Szczekociny.  

§   10.   Zmiana regulaminu może nastąpić wyłącznie w   tym samym trybie jak jego przyjęcie.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Czarnecki

Dyrektor Ds. Sprzedaży Korporacyjnej Masterlease Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »