| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 251/XXV/2012 Rady Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród pieniężnych i wyróżnień dla zawodników i trenerów za znaczące wyniki sportowe uzyskane w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie

Na podstawie art. 18 ust 2   pkt 15, art. 40 ust 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2001, Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 31 ustawy z   dnia 25 czerwca 2010 r. o   sporcie (Dz. U. z   2010 r., Nr 127, poz. 857 z   późn. zm.)  

Rada Miasta i   Gminy Szczekociny uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Ustanawia się „Nagrodę Burmistrza Miasta i   Gminy Szczekociny w   dziedzinie sportu”, zwaną dalej „Nagrodą”.  

2.   Nagrody pieniężne i   wyróżnienia stanowią wyraz uznania władz samorządu Miasta i   Gminy Szczekociny dla zawodników i   trenerów za ich wkład we współtworzeniu i   podnoszeniu poziomu sportu na terenie gminy oraz jego popularyzacji wśród mieszkańców.  

3.   Dla Miasta i   Gminy Szczekociny priorytetowe znaczenie mają następujące dziedziny sportu: kolarstwo, tenis stołowy, piłka nożna, piłka siatkowa, lekkoatletyka.  

§   2.   Zasady i   tryb przyznawania nagród pieniężnych i   wyróżnień dla zawodników i   trenerów za znaczące wyniki sportowe uzyskane w   krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie określa Regulamin, stanowiący załącznik nr 1   do niniejszej Uchwały.  

§   3.   Środki finansowe na nagrody i   wyróżnienia określa corocznie uchwała budżetowa.  

§   4.   Traci moc Uchwała Nr 42/VI/2011 Rady Miasta i   Gminy Szczekociny z   dnia 17.03.2011 r. w   sprawie: określenia zasad i   trybu przyznawania nagród pieniężnych i   wyróżnień dla zawodników i   trenerów za znaczące wyniki sportowe uzyskane w   krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Szczekociny.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta i   Gminy Szczekociny  


mgr   Teresa   Niechciał

 


Załącznik do Uchwały Nr 251/XXV/2012
Rady Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 25 października 2012 r.

Regulamin określający zasady i   tryb przyznawania nagród pieniężnych i   wyróżnień dla zawodników i   trenerów, za znaczące wyniki sportowe uzyskane w   krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie  

§   1.   1.   Nagrody pieniężne i   wyróżnienia przyznawane są za osiągnięcia sportowe uzyskane w   dyscyplinach indywidualnych i   zespołowych w   kolarstwie, tenisie stołowym, piłce nożnej, piłce siatkowej, lekkoatletyce.  

2.   Nagroda jest przyznawana zawodnikom osiągającym wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym, posiadającym lub nieposiadającym licencji polskiego związku sportowego, trenerom zasłużonym w   osiąganiu wyników przez wyżej wymienione osoby.  

3.   Nagroda będzie przyznawana za osiągnięcia uzyskane w   okresie jednego roku kalendarzowego, tj. od 1   stycznia do 31 grudnia minionego roku.  

4.   Zawodnicy, trenerzy mogą otrzymać w   danym roku kalendarzowym tylko jedną nagrodę pieniężną.  

5.   Burmistrz Miasta i   Gminy Szczekociny może przyznać nagrodę pieniężną lub wyróżnienie zawodnikowi, trenerowi – mieszkańcowi Gminy Szczekociny, który reprezentuje barwy klubu sportowego mającego swoją siedzibę na terenie gminy.  

§   2.   1.   Nagroda dla zawodników, trenerów może mieć charakter pieniężny lub rzeczowy. Zawodnikom gier zespołowych przyznawana jest rzeczowa nagroda zespołowa.  

2.   Nagrody mogą być przyznane:  

a)   Zawodnikowi, który osiągnął wysokie wyniki sportowe w   międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w   krajowym współzawodnictwie sportowym:  

nagroda I   stopnia:  

-   miejsca medalowe na Igrzyskach Olimpijskich,  

-   miejsca medalowe na Mistrzostwach Świata,  

-   miejsca medalowe na Mistrzostwach Europy,  

nagroda II stopnia:  

-   miejsca punktowane na Igrzyskach Olimpijskich,  

-   miejsca medalowe na Mistrzostwach Polski,  

-   Puchar Polski Seniorów,  

nagroda III stopnia:  

-   miejsca medalowe we współzawodnictwie sportowym na szczeblu wojewódzkim i   krajowym.  

b)   Zawodnikom gier zespołowych, którzy osiągnęli znaczące wyniki sportowe w   ogólnopolskich rozgrywkach ligowych na poziomie ekstraklasy i   I ligi, za zdobycie miejsca od I   do V na Mistrzostwach Polski lub Pucharze Polski, za zdobycie miejsca od I   do III w   kategoriach wiekowych senior, junior i   młodszych – organizowanych przez uprawnione polskie związki sportowe.  

c)   Trenerom zasłużonym w   osiąganiu wyników o   których mowa w   ust. 2, pkt a   i b.  

3.   Wysokość Nagrody przyznanej w   formie pieniężnej:  

a)   dla zawodnika indywidualnego:  

-   nagroda I   stopnia – 2.500 zł  

-   nagroda II stopnia – 2.000 zł  

-   nagroda III stopnia – 1.500 zł  

b)   dla zawodników gier zespołowych nagroda rzeczowa dla zespołu w   wysokości – 2.000 zł  

c)   dla trenera nagroda – 1.500 zł  

4.   Wyróżnieniami dla zawodników, trenerów są: dyplomy, puchary, statuetki oraz nagrody rzeczowe w   postaci sprzętu sportowego.  

§   3.   1.   Kandydatury do Nagrody mogą wnosić:  

a)   Burmistrz Miasta i   Gminy Szczekociny z   własnej inicjatywy,  

b)   radni Rady Miasta i   Gminy Szczekociny,  

c)   stowarzyszenia sportowe.  

§   4.   1.   Nagrody przyznawane są przez Burmistrza Miasta i   Gminy Szczekociny, w   oparciu o   opinię powołanej zarządzeniem Burmistrza na dany rok Komisji Opiniującej, w   skład której wchodzi:  

-   trzech przedstawicieli Burmistrza, z   których jeden pełni funkcję przewodniczącego,  

-   trzech przedstawicieli wybieranych spośród radnych.  

2.   Burmistrz Miasta i   Gminy Szczekociny informuje wnioskodawców pisemnie o   podjętej decyzji w   zakresie złożonego wniosku.  

3.   Od decyzji Burmistrza Miasta i   Gminy Szczekociny, w   sprawie odmowy przyznania nagrody wnioskodawcy nie przysługuje odwołanie.  

§   5.   1.   Wnioski z   propozycjami kandydatów do nagród należy składać w   kancelarii Urzędu Miasta i   Gminy Szczekociny w   terminie do końca stycznia każdego roku za rok poprzedni.  

2.   Formularz wniosku określi w   drodze zarządzenia Burmistrz Miasta i   Gminy Szczekociny.  

3.   Komisja Opiniująca dokonuje oceny złożonych wniosków i   przedstawia kandydatów do Nagrody Burmistrzowi Miasta i   Gminy Szczekociny z   uzasadnieniem wyboru.  

4.   Komisja Opiniująca może przedstawić więcej niż jedną kandydaturę lub nie przedstawić żadnej.  

§   6.   Wnioski dotyczące kandydatów powinny zawierać:  

a)   Dane wnioskodawcy (imię i   nazwisko lub nazwa instytucji, związku, stowarzyszenia oraz adres siedziby, telefon),  

b)   Informacje o   kandydacie do nagrody (imię i   nazwisko, data i   miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nazwa stowarzyszenia i   sekcji, którego członkiem jest kandydat),  

c)   Informacje dotyczące działalności kandydata w   stowarzyszeniu: jako zawodnika lub trenera,  

d)   Informacje dotyczące osiągnięć, za które ma być przyznana nagroda (wskazane dołączenie komunikatu z   zawodów, podczas których zawodnik uzyskał dane osiągnięcie),  

e)   Uzasadnienie wniosku,  

f)   Informacje o   opinii Komisji Opiniującej Nagrody Burmistrza Miasta i   Gminy Szczekociny,  

g)   Informacje o   decyzji Burmistrza Miasta i   Gminy Szczekociny.  

§   7.   1.   W razie stwierdzenia braków formalnych we wniosku, wnioskodawca jest zobowiązany do ich poprawienia/uzupełnienia w   terminie siedmiu dni od dnia otrzymania pisma informującego.  

2.   Wniosek pozostawia się bez rozparzenia w   przypadku:  

1)   złożenia po terminie,  

2)   pisemnego cofnięcia wniosku przez wnioskodawcę,  

3)   pisemnej rezygnacji kandydata,  

4)   braków formalnych, jeżeli nie poprawiono/nie usunięto ich w   oznaczonym terminie.  

§   8.   Przyznane Nagrody będą wręczane na posiedzeniu Rady Miasta i   Gminy Szczekociny lub w   trakcie znaczącej imprezy sportowej organizowanej na terenie Gminy Szczekociny.  

§   9.   Listę osób nagrodzonych podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.szczekociny.pl oraz zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w   Urzędzie Miasta i   Gminy Szczekociny.  

§   10.   Zmiana regulaminu może nastąpić wyłącznie w   tym samym trybie jak jego przyjęcie.  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »