| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/183/12 Rady Gminy Jaworze

z dnia 11 grudnia 2012r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6n ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r., poz. 391 ), art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.) po przeprowadzonych konsultacjach, określonych uchwałą Nr V/41/2011 Rady Gminy Jaworze z   dnia 21 kwietnia 2011 r. w   sprawie zasad i   trybu przeprowadzania konsultacji z   mieszkańcami Gminy Jaworze, uchwałą Rady Gminy Jaworze Nr XXXVIII/303/10 Rady Gminy Jaworze z   dnia 26 sierpnia 2010r. w   sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z   radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 roku o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jaworze w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,  

Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Określa się wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jaworze wraz z   wykazem dokumentów potwierdzających dane w   niej zawarte, stanowiący załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

2.   Do deklaracji właściciele nieruchomości zobowiązani są dostarczyć:  

1)   w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy lub która w   części jest zamieszkała oraz niezamieszkała dokument potwierdzający zamieszkanie w   innej gminie, kraju lub w   innym niż miejsce zameldowania lokalu na terenie gminy (np. kopię umowy najmu lokalu mieszkalnego, w   przypadku, gdy osoba zameldowana na nieruchomości zamieszkuje poza miejscem zameldowania, np. akademik, stancja, mieszkanie w   miejscu pracy lub poświadczenie zameldowania),  

2)   w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy lub która w   części jest zamieszkała oraz niezamieszkała dokument potwierdzający fakt nieprowadzenia działalności gospodarczej np. w   związku z   zawieszeniem lub likwidacją prowadzonej działalności gospodarczej,  

3)   w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy lub która w   części jest zamieszkała oraz niezamieszkała wykaz osób przebywających na terenie nieruchomości,  

4)   kopię umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz oświadczenie o   pojemności zbiornika bezodpływowego, w   przypadku nieruchomości na której powstają nieczystości ciekłe wyposażonej w   zbiornik bezodpływowy,  

5)   kopię pozwolenia wodno-prawnego w   przypadku nieruchomości na której powstają nieczystości ciekłe wyposażonej w   przydomową oczyszczalnię ścieków.  

§   2.   Deklaracje, o   których mowa w   § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w   Urzędzie Gminy Jaworze w   terminie:  

1)   do 31 marca 2013 r. – dla pierwszej deklaracji,  

2)   14 dni od dnia, o   którym mowa w   art. 6m ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r., poz. 391),  

3)   14 dni od daty zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związanej w   szczególności ze zmianą ilości odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości w   roku ubiegłym lub zmianą rzeczywistych kosztów poniesionych przez gminę w   roku ubiegłym za zagospodarowanie odebranych odpadów.  

§   3.   1.   Deklaracje, o   których mowa w   § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w   Urzędzie Gminy Jaworze z   siedzibą przy ul. Zdrojowej 82 w   Jaworzu (poczta 43-384 Jaworze).  

2.   Deklaracje składa się odrębnie dla każdej posiadanej nieruchomości, na której powstają odpady komunalne (w tym sezonowo).  

§   4.   Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Jaworze.  

§   5.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

2.   Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze  


Andrzej   Śliwka

 


Załącznik do Uchwały Nr XIX/183/12
Rady Gminy Jaworze
z dnia 11 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »