| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/201/12 Rady Miasta w Myszkowie

z dnia 22 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Myszków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity. Dz. U. z 2012 poz. 391z późn.zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm) Rada Miasta w Myszkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Myszków, które określa „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Myszków”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Myszkowa.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie jej treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Myszkowa, umieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miasta Myszkowa oraz opublikowanie w lokalnej prasie.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XLII/379/10 Rady Miasta w Myszkowie w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Myszków (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2010 r. Nr 142 poz 2349).

Wiceprzewodniczący Rady Miasta


Eugeniusz Bugaj


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/201/12
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 22 listopada 2012 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Myszków

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Myszków.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1. ustawie u.c.p. – rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 poz. 391),

2. ustawie o odpadach – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.),

3. koszach ulicznych - rozumie się przez to pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, peronach kolejowych, skwerach i zieleńcach,

4. nieruchomościach zamieszkałych należy przez to rozumieć nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, o których mowa jest w art. 6c ust. 1 ustawy u.c.p., a wiec nieruchomości, na których człowiek bytuje stale lub czasowo, spożywa posiłki, przechowuje majątek,

5. nieruchomościach niezamieszkałych należy przez to rozumieć nieruchomości których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają w ich obrębie odpady komunalne o których mowa jest w art. 6 c ust. 2 ustawy u.c.p a więc w szczególności; szkoły, przedszkola, biblioteki, urzędy administracji rządowej i samorządowej, domy opieki społecznej, ośrodki kultury i sportu, cmentarze, zajezdnie zbiorowej komunikacji pasażerskiej, bazy służb komunalnych, ujęcia wody, oczyszczalnie ścieków, stacje kolejowe, boiska sportowe, ścieżki i szlaki rowerowe, posterunki policji i innych służb, parki, place, zieleńce i publiczne obszary zielone, ulice i drogi wraz z chodnikami, przychodnie lekarskie i weterynaryjne, restauracje, stołówki, bary, puby, hotele i hostele, gospodarstwa agroturystyczne, domy wycieczkowe, schroniska, pensjonaty, salony fryzjerskie i kosmetyczne, nieobejmujące siedliska części gospodarstw rolnych, lasy, biura, sklepy, wszelkiego rodzaju zakłady produkcyjne, usługowe, składowe, magazynowe i logistyczne tp.,

6. nieruchomości dwufunkcyjnej - należy przez to rozumieć nieruchomości, których część zajmują mieszkańcy, a na pozostałej niezamieszkałej powstają odpady komunalne, dla których wysokość opłaty za gospodarowanie nimi obliczana jest zgodnie z zapisami art. 6j ust 4 ustawy u.c.p.,

7. niezwłocznym terminie – rozumie się przez to określenie terminu powstania obowiązku w dniu zaistnienia sytuacji wywołującej obowiązek,

8. harmonogramie – należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy, określający częstość ich odbierania, o której mowa w art. 4 ust 2 pkt. 3 oraz art. 6 r ust. 3 ustawy u.c.p.,

9. odpadach powstających nieregularnie- rozumie się przez to odpady obejmujące kategorie odpadów komunalnych powstających nieregularnie(odpady określone w § 4 ust.2 pkt. 6,7,8,9,10,11,12),

10. operatorze - rozumie się przez to przedsiębiorcę prowadzącego działalność na podstawie wpisu do rejestru działalności regulowanej (art. 9c ustawy u.c.p.), który zgodnie z zapisami art. 6d ust. 1 ustawy u.c.p. na mocy wygranego przetargu podpisał z gminą umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,

11. Regulaminie- rozumie się przez to niniejszy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Myszkowa,

12. zarządzającym systemem gospodarki odpadami – rozumie się przez to administrację gminy realizującą zadania opisane w art. 3 ust. 2 ustawy u.c.p. lub inny podmiot, któremu zadania zostały powierzone,

13. zwierzętach domowych – rozumie się przez to zwierzęta, o których mowa w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 Nr 106 poz. 1002 z późn. zm),

14. zwierzętach gospodarskich -rozumie się przez to zwierzęta, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2007 o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 133 poz. 921 z późn. zm.),

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. Za utrzymanie czystości i porządku na terenie danej nieruchomości odpowiadają właściciele nieruchomości, którzy są zobowiązani do utrzymania czystości i porządku na terenie swojej nieruchomości niezależnie od stopnia rodzaju zabudowy i charakteru użytkowania nieruchomości.

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku w szczególności poprzez:

1) wyposażenie nieruchomości w dostateczną ilość pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych, określoną w Rozdziale 3 niniejszego Regulaminu, utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

2) właściciele nieruchomości zapewniają wyposażenie nieruchomości w wymienione w ust. 1 pojemniki, spełniające obowiązujące normy, służące do gromadzenia odpadów komunalnych niesegregowanych poprzez zakup takich urządzeń lub ich wydzierżawienie albo w inny sposób ustalony w drodze umowy z operatorem w przypadku właścicieli nieruchomości zamieszkałych, lub z przedsiębiorcą prowadzącym na terenie gminy Myszków działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych,

3) operator umożliwia udostępnienie właścicielom nieruchomości zamieszkałych pojemniki i worki do selektywnej zbiórki odpadów, a właścicielom nieruchomości niezamieszkałych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne na zasadach określonych w umowie,

4) worki do selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie zamieszkałej jednorodzinnej są dostarczane właścicielom nieruchomości przez operatora raz w miesiącu podczas odbioru odpadów zbieranych selektywnie,

5) pojemniki i worki na odpady komunalne należy ustawić w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla ich użytkowników nieruchomości jak i dla operatora, w taki sposób aby nie powodowały nadmiernych uciążliwości,

6) dbanie o czystość i porządek na terenie przylegającym do pojemników, nie dopuszczając do zalegania odpadów na ziemi,

7) przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej w terminie 12 miesięcy od dnia;

a) wejścia w życie Regulaminu, przy istniejącej sieci,

b) przekazania jej do eksploatacji, przy sieci nowo wybudowanej o ile nieruchomość nie została wcześniej wyposażona w przydomową oczyszczalnie ścieków, spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych,

8) w przypadku braku sieci kanalizacyjnej obowiązkiem jest gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub oczyszczanie ścieków poprzez przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, pod warunkiem, że zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzja o warunkach zabudowy dopuszczają takie rozwiązanie.

2. Wprowadza się obowiązek segregacji przez właścicieli nieruchomości odpadów na następujące frakcje:

1) papier i tektura, (w tym opakowania z papieru i tektury)

2) metal,

3) tworzywa sztuczne, (w tym opakowania z tworzyw sztucznych)

4) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła,

5) opakowania wielomateriałowe,

6) przeterminowane i niewykorzystane leki oraz chemikalia,

7) zużyte baterie i akumulatory, świetlówki

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ,

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

10) odpady budowlane i rozbiórkowe,

11) zużyte opony,

12) odpady zielone ulegające biodegradacji,

13) odpady ulegające biodegradacji spożywcze i kuchenne,

14) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

3. Odpady, o których mowa jest w ust. 2, właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać i gromadzić w terminie niezwłocznym od chwili ich powstania.

4. Odpady określone w ust. 2 odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie.

5. Odbieranie od właścicieli nieruchomości, poniższych odpadów powstających sezonowo, będzie odbywać się w sezonowych punktach selektywnego zbierania odpadów utworzonych przez zarządzającego systemem gospodarki odpadami,w miejscach i terminach zgodnych z harmonogramem podanym do publicznej wiadomości oraz w stałym punkcie selektywnego zbierania odpadów, o którym mowa w § 9 ust. 2 niniejszego Regulaminu:

1) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki

2) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

3) zużyte opony.

Właściciel nieruchomości ma obowiązek we własnym zakresie dostarczyć odpady do tych punktów.

6. Odpady budowlane i rozbiórkowe oraz odpady zielone ulegające biodegradacji pochodzące z pielęgnacji zieleni typu przycięte gałęzie, urobek z koszenia oraz liście właściciel nieruchomości winien gromadzić w osobnym pojemniku własnym lub zamówionym u operatora na zasadach określonych w § 9 ust. 3 niniejszego Regulaminu w przypadku nieruchomości zamieszkałej, lub u przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne w przypadku nieruchomości niezamieszkałej na zasadach ustalonych w umowie.

7. W zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się zagospodarowanie odpadów zielonych ulegających biodegradacji i odpadów ulegających biodegradacji spożywczych i kuchennych na własne potrzeby np. własny kompostownik lub karmienie zwierząt.

8. Nie podlegają odbiorowi w ramach zryczałtowanej opłaty odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia robót wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót.

9. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach i workach na odpady komunalne gorącego popiołu i żużla oraz odpadów innych niż komunalne wytwarzanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

10. Zabrania się spalania w pojemnikach jakichkolwiek odpadów komunalnych.

§ 5. 1. Właściciele nieruchomości, zobowiązani do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości bezpośrednio przy jej granicy, powinni obowiązek oczyszczania chodnika realizować poprzez niezwłoczne usunięcie zanieczyszczeń w miejsca niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszychi pojazdów. Nieczystości należy gromadzić na skraju chodnika, z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji oraz w sposób niezagrażający istniejącej zieleni.

2. Błoto, śnieg i lód oraz inne zanieczyszczenia uprzątnięte z przystanków komunikacyjnych oraz dróg publicznych należy gromadzić przy krawędzi jezdni poza terenem przystanku komunikacyjnego w sposób nieutrudniający zatrzymywania się pojazdów, wsiadania i wysiadania pasażerów.

3. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię.

4. Uprzątnięcie błota, lodu, śniegu oraz innych zanieczyszczeń nie może powodować szkód w mieniu osób trzecich.

§ 6. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na następujących zasadach:

1) na terenie nieruchomości niesłużących do użytku publicznego, tylko pod warunkiem, że wykonywane jest to na utwardzonej ich części nieruchomości przy użyciu środków ulegających biodegradacji, a powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych.

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem;

1) niezanieczyszczenia środowiska, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie w pojemnikach do tego przeznaczonych.

2) że naprawa pojazdów samochodowych dotyczy drobnych napraw,

3) że naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych i wymagania dotyczące ich rozmieszczania oraz utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 7. 1. Odpady należy gromadzić w poniższych rodzajach pojemników:

1) koszach ulicznych,

2) pojemnikach na odpady komunalne,

3) kontenerach,

4) workach.

2. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbieranianiesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) nie więcej niż trzy osoby – minimalna pojemność 120 l,

2) nie mniej niż 4 osoby i nie więcej niż 7 osób – minimalna pojemność łączna 240 l,

3) nie mniej niż 8 osób i nie więcej niż 11 osób – minimalna pojemność łączna 360 l,

4) nie mniej niż 12 osób i nie więcej niż 15 osób – minimalna pojemność łączna 480 l,

5) w przypadku większej ilości osób niż 15- właściciel nieruchomości zobowiązany jest zapewnić na nieruchomości pojemniki o łącznej pojemności 720 l.

3. Zarządca nieruchomości zabudowanej budynkami wielolokalowymi zobowiązany jest zapewnić na nieruchomości pojemniki do gromadzenia odpadów niesegregowanych (zmieszanych) o pojemności dostosowanej do liczby mieszkańców i ustalonej w § 9 ust. 1 częstotliwości opróżniania, tak aby zapewnić nieprzepełnianie pojemników. Należy kierować się zasadą: 6 l na osobę, przy czym nie mniej niż 1100 l na cały budynek wielolokalowy.

4. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, lecz powstają odpady komunalne, a więc prowadzący jakąkolwiek działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, zarządzający ogródkami działkowymi itp., zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do gromadzenia odpadów niesegregowanych (zmieszanych) do swych indywidualnych potrzeb uwzględniając normatywy dostosowane do dwutygodniowego cyklu odbioru:

1) dla budynków użyteczności publicznej oraz wszelkiego rodzaju biur, poza wymienionymi niżej – 10 l na każdego pracownika oraz 0,5 l na każdego interesanta, klienta lub odwiedzającego, przy czym nie mniej niż 120 l na punkt.

2) dla szkół wszelkiego typu – 2 l na każdego ucznia i pracownika, przy czym nie mniej niż 1100 l na placówkę,

3) dla żłobków i przedszkoli – 5 l na każde dziecko i pracownika, przy czym nie mniej niż 1100 l na placówkę,

4) dla lokali handlowych – 30 l na każde 10 m2 pow. całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na lokal,

5) dla punktów handlowych poza lokalem – 30 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na każdy punkt,

6) dla lokali gastronomicznych – 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120l,

7) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120l,

8) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych – pojemnik o pojemności 120 l na każdych 10 pracowników,

9) dla hoteli, pensjonatów itp. – 40 l na jedno łóżko, przy czym nie mniej niż 1100 l na obiekt,

10) dla ogródków działkowych 60 l na każdą działkę w okresie sezonu, tj. od 1 marca do 31 października każdego roku, i 5 litrów poza tym okresem, nie mniej jednak niż 1100 l,

11) dla nieruchomości zamieszkałych na stałe położonych na ogródkach działkowych – przyjmuje się normatyw taki jak dla zabudowy jednorodzinnej,

12) w wypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady o minimalnej pojemności 30 l.

5. Minimalna pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania niesegregowanych odpadów na terenie nieruchomości dwufunkcyjnej musi być zgodna z pojemnością pojemnika określonego w ust. 2 lub ust. 3 oraz 4 w zależności od prowadzonej działalności.

6. Ustala się minimalną pojemność worka przeznaczonego do gromadzenia selektywnie zbieranych odpadów na terenie zabudowy jednorodzinnej dla każdej frakcji osobno 120 l, oraz pojemnika na odpady ulegające biodegradacji spożywcze i kuchenne 60 l.

7. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do gromadzenia selektywnie zbieranych odpadów na terenie zabudowanym budynkami wielolokalowymi dla każdej frakcji osobno 1100 l, z zachowaniem zasady 34 l na osobę.

8. Ustala się pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, peronach kolejowych, skwerach i zieleńcach - od 30 – 60 l.

§ 8. 1. Ustala się następujące oznakowanie i kolorystykę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie zabudowy wielolokalowej:

1) pojemnik niebieski z napisem PAPIER I TEKTURA z przeznaczeniem na odpady papieru i tektury, w tym opakowania z papieru i tektury,

2) pojemnik zielony z napisem SZKŁO z przeznaczeniem na odpady szklane i odpady opakowaniowe ze szkła, ,

3) pojemnik żółty z napisem TWORZYWA SZTUCZNE, METAL z przeznaczeniem na odpady z tworzyw sztucznych, w tym opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe, oraz metalowe,

4) pojemnik brązowy z napisem BIOODPADY z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji spożywcze i kuchenne pochodzące z resztek pożywienia.

2. W każdym gnieździe na pojemniki komunalne zmieszane należy ustawić komplet pojemników do selektywnej zbiórki odpadów składający się z pojemników określonych w ust. 1, z zachowaniem zasad ustalania minimalnej pojemności określonych w § 7 ust. 7 niniejszego Regulaminu.

3. Ustala się następujące oznakowanie i kolorystykę worków i pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie zabudowy jednorodzinnej:

1) przezroczysty worek niebieski z napisem PAPIER I TEKTURA z przeznaczeniem na odpady papieru i tektury, w tym opakowania z papieru i tektury,

2) przezroczysty worek zielony z napisem SZKŁO z przeznaczeniem na odpady szklane i odpady opakowaniowe ze szkła,

3) przezroczysty worek żółty z napisem TWORZYWA SZTUCZNE, METAL z przeznaczeniem na odpady z tworzyw sztucznych, w tym opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe, oraz metalowe,

4) pojemnik brązowy z napisem BIOODPADY z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji spożywcze i kuchenne pochodzące z resztek pożywienia.

4. Nieruchomości niezamieszkałe należy wyposażyć w worki oraz pojemniki określone w ust. 1 i 3 w zależności od ilości gromadzonych selektywnie odpadów z zachowaniem minimalnych pojemności i należy zapewnić odbiór tych odpadów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Właściciel nieruchomości ma obowiązek umieścić pojemniki w miejscach spełniających wymagania § 22 i 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.690).

6. Miejsca ustawienia pojemników na odpady komunalne winny być utrzymywane w czystości poprzez zamiatanie i uprzątanie oraz zabezpieczone przed zalewaniem.

7. Pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości winien myć jeden raz na kwartał obowiązkowo wewnątrz i na zewnątrz, a w razie konieczności częściej oraz poddawać je dezynfekcji nie rzadziej niż raz do roku.

8. Pojemnik po jego opróżnieniu nie powinien wydzielać nieprzyjemnych zapachów.

9. Pojemnik nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony którejkolwiek części np. pokrywy.

10. Pojemniki zdekompletowane, spalone lub też uszkodzone w inny sposób należy niezwłocznie naprawić lub zapewnić jego wymianę.

11. Właściciel nieruchomości ma obowiązek w terminie określonym harmonogramem wystawić pojemniki i worki na odpady, przed teren nieruchomości, a na obszarach trudnodostępnych, do których dojazd samochodu operatora nie jest możliwy, właściciele mają obowiązek pojemniki na odpady zebrane selektywnie, jak i zmieszane, w wyznaczonych terminach zawieźć do miejsca położonego przy drodze, którą porusza się samochód operatora.

12. Odstąpienie od wymagań określonych w ust. 11 może nastąpić w drodze porozumienia właściciela nieruchomości z operatorem.

13. Kosze na odpady, ustawiane przy drogach publicznych oraz na innych terenach użytku publicznego, powinny odpowiadać następującym wymaganiom:

1) powinny być rozmieszczone w sposób umożliwiający bezpieczne opróżniane i wygodne korzystanie dla wszystkich użytkowników w/w terenów,

2) powinny być ustawione w miejscach nie powodujących zagrożenia dla ruchu pojazdów i pieszych,

3) powinny być estetyczne i zabezpieczone przed wysypywaniem się zgromadzonych w nich odpadów.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 9. 1. Ustala się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych:

1) odpady zmieszane – nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu w zabudowie jednorodzinnej i niezamieszkałej, nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu w zabudowie wielolokalowej,

2) odpady zbierane selektywnie: papier, szkło, tektura, metal, tworzywa sztucznei opakowania wielomateriałowe- nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu

3) odpady ulegające biodegradacji spożywcze i kuchenne – nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe – nie rzadziej niż 2x w roku

5) RTV I AGD – nie rzadziej niż 2x w roku

6) zużyte opony – nie rzadziej niż 2x w roku.

2. Zarządzający systemem gospodarki odpadami zorganizuje na terenie gminy punkt selektywnego zbierania odpadów określonych w § 4 pkt 1-13.

3. Dopuszcza się, aby odpady powstałe na nieruchomości zamieszkałej takie jak: odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów oraz odpady zielone ulegające biodegradacji, pochodzące z przyciętych lub ściętych krzewów i drzew z wykonanych zabiegów pielęgnacyjnych ogrodów, w tym liście, były odbierane przez operatora bezpośrednio z nieruchomości, na której powstały. Przy czym właściciel nieruchomości ma obowiązek odpowiednio wcześniej zamówić pojemnik na te odpady u operatora, który z kolei powinien dostarczyć go w terminie 48 godzin od zgłoszenia.

4. Właściciel nieruchomości zamieszkałej ma prawo do przekazania odpadów, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 6-13 w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonej w drodze uchwały Rady Miasta w Myszkowie, dwukrotnie w ciągu roku, bez względu na sposób przekazania określony przepisami § 4 ust. 5 i 6 oraz § 9 ust. 3 niniejszego Regulaminu.

5. Właściciel nieruchomości zamieszkałej, aby móc prowadzić selektywną zbiórkę odpadów ulegających biodegradacji do własnego kompostownika ma obowiązek zarejestrować kompostownik w Urzędzie Miasta Myszkowa podpisując zobowiązanie, że będzie realizował obowiązek kompostowania odpadów oraz będzie wykorzystywał uzyskany materiał dla własnych potrzeb. W przypadku nie spełnienia warunku, zobligowany jest przekazać go do zagospodarowania w sposób jak w ust. 4.

6. Usuwanie odpadów gromadzonych w pojemnikach i koszach ulicznych winno odbywać się w miarę ich napełnienia, nie rzadziej jednak niż 1 raz w tygodniu.

7. Nieczystości ciekłe gromadzone w zbiornikach bezodpływowych muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi ich wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, który spowodowałby zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych.

8. Ustala się, że częstotliwość opróżniania zbiornika bezodpływowego uzależniona jest od zużycia wody oraz od pojemności zbiornika.

9. W przypadku wyposażenia nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków usuwanie osadów ściekowych winno odbywać się zgodnie z instrukcją eksploatacyjną oczyszczalni i być udokumentowane oraz dokonywane przez uprawniony podmiot.

Rozdział 5.
Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 10. 1. Właściciele nieruchomości w celu zwiększenia ilość zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych obowiązani są do oddzielnego gromadzenia tych odpadów i dostarczania do punktu selektywnego gromadzenia odpadów.

2. W celu ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji dopuszcza się kompostowanie odpadów roślinnych powstających na terenie nieruchomości we własnym zakresie i na własne potrzeby, a w przypadku braku możliwości ich kompostowania na miejscu przez właściciela nieruchomości, należy postępować zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

                                                                                   

§ 11. 1. Utrzymujący zwierzęta domowe ponoszą pełną odpowiedzialność za posiadanie zwierząt.

2. Zwierzęta agresywne lub mogące wzbudzić zagrożenie dla otoczenia winny być prowadzone wyłącznie przez osoby dorosłe.

3. Na tereny przeznaczone do wspólnego użytku psy należy wyprowadzać na smyczy, a agresywne dodatkowo w kagańcach.

4. Utrzymujący zwierzęta egzotyczne i inne w lokalach mieszkalnych obowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.

5. Na terenie nieruchomości może przebywać na swobodzie pies, o ile nieruchomość posiada ogrodzenie. Ponadto w widocznym miejscu umieszcza się tablicę ostrzegawczą.

6. Psów i innych zwierząt domowych nie wprowadza się:

1) do placówek handlowych, gastronomicznych, kulturalno-oświatowych i innych obiektów wspólnego użytku, jeżeli wynika to z wyraźnego oznakowania,

2) na tereny placów gier i zabaw dla dzieci.

7. Przepisu ust.6. nie stosuje się do psów – przewodników osób niewidomych i psów opiekunów osób niepełnosprawnych. Psy te muszą posiadać wyraźne oznakowanie.

8. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do posiadania dowodu aktualnych szczepień ochronnych wymaganych bądź zarządzanych przez odpowiednie służby weterynaryjne.

9. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do bezzwłocznego usuwania odchodów tych zwierząt z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. Odchody należy umieszczać w oznaczonych pojemnikach, koszach ulicznych lub pojemnikach na niesegregowane odpady komunalne. Obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych korzystających z psów przewodników oraz osób niepełnosprawnych korzystających z psów opiekunów.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymania na określonych obszarach lub poszczególnych nieruchomościach.

§ 12. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej w zabudowie jednorodzinnej zezwala się na utrzymanie zwierząt gospodarskich pod warunkiem spełniania wymogów:

1) sanitarnych

2) pomieszczeń budowlanych

3) ochrony środowiska

4) ochrony zwierząt określonych odrębnymi przepisami

2. Zwierzęta gospodarskie muszą być utrzymane tak, aby nie mogły przedostawać się na drogi, tereny publiczne oraz tereny przyległe.

3. Wszelkie uciążliwości dla środowiska hodowli zwierząt gospodarskich, w tym imisje będące jej skutkiem muszą zostać ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona hodowla.

4. Pszczoły winny być trzymane w ulach ustawionych w takiej odległości od granicy nieruchomości sąsiednich, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie zakłócały korzystania z nieruchomości sąsiednich.

5. Zakazuje się utrzymywania gołębi w rejonach, w których występuje zabudowa mieszkaniowa wielolokalowa.

6. Dopuszcza się utrzymywanie gołębi w rejonach, w których występuje zabudowa mieszkaniowa, jeżeli nie jest to uciążliwe dla ludzi, a nadto nie powoduje zanieczyszczenia terenów przeznaczonych do wspólnego użytku oraz nieruchomości sąsiednich.

Rozdział 8.
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania

§ 13. 1. Terenami przeznaczonymi do deratyzacji są obszary w granicach administracyjnych gminy, a w szczególności tereny:

1) oczyszczalni ścieków

2) zakładów produkcji żywności oraz innych obiektów lub magazynów wykorzystywanych do przetwórstwa lub przechowywania produktów rolno-spożywczych

3) placówek kulturalno-oświatowych

4) budynków wielolokalowych.

2. Ustala się termin powszechnej akcji deratyzacji dwa razy w roku: od 1 do 21 kwietnia oraz od 1 do 21 października każdego roku. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wyznacza się w oparciu o opinię Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myszkowie dodatkowe terminy obowiązkowej deratyzacji.

3. Termin i obszar przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji podaje do publicznej wiadomości Burmistrz Miasta Myszkowa.

4. Właściciel nieruchomości ma obowiązek przeprowadzenia deratyzacji na jej tereniew każdym przypadku wystąpienia zaszczurzenia.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta


Eugeniusz Bugaj

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelarie Radców Prawnych Cyran Polak

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »