| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/231/2012 Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pilica na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4, pkt 9   lit. d oraz lit. i   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.)  

Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§   1  

Dochody budżetu w   wysokości 26.737.000 zł, z   tego:  

1)   bieżące w   wysokości 20.896.747zł,  

2)   majątkowe w   wysokości 5.840.253 zł, zgodnie z   Załącznikiem nr 1  

§   2  

Wydatki budżetu w   wysokości 27.397.000 zł, z   tego:  

1)   bieżące w   wysokości 19.633.170 zł,  

2)   majątkowe w   wysokości 7.763.830 zł, zgodnie z   Załącznikiem nr 2  

§   3  

W budżecie tworzy się rezerwy:  

1)   ogólną w   wysokości – 157.600 zł,  

2)   celową w   wysokości – 42.400 zł,  

z przeznaczeniem na: zadania z   zakresu zarządzania kryzysowego  

§   4  

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w   roku 2013 zgodnie z   Załącznikiem nr 3  

§   5  

Deficyt budżetu w   kwocie 660.000 zł. , który będzie pokryty przychodem z   tytułu wolnych środków.  

§   6  

Łączną kwotę przychodów budżetu w   wysokości 3.352.468 zł ( w   tym: pożyczka 1.507.806 zł. , kredyt – 1.150.000 zł.) oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w   wysokości 2.692.468 zł.( w   tym spłata pożyczki – 24.244 zł. kredytów -2.668.224) , zgodnie z   Załącznikiem nr 4.  

§   7  

Limity zobowiązań z   tytułu kredytów i   pożyczek zaciąganych na:  

1)   sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w   kwocie 1.000.000 zł,  

2)   spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułu zaciągniętego kredytu – w   kwocie 1.150.000zł,  

§   8  

1.   Łączną kwotę poręczeń i   gwarancji udzielanych w   roku budżetowym w   kwocie 500.000 zł.  

§   9  

1.   Ustala się dochody w   kwocie 110.000 zł z   tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w   kwocie 95.000 zł na realizację zadań określonych w   gminnym programie profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych.  

2.   Ustala się wydatki w   kwocie 15.000 zł na realizację zadań określonych w   gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.  

§   10  

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z   budżetu Gminy, zgodnie z   Załącznikiem nr 5.  

§   11  

1.   Plan przychodów i   kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody 3.384.825 –zł, wydatki 3.414.615 –zł, zgodnie z   Załącznikiem nr 6.  

2.   Plan dochodów i   wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 26.800 zł, wydatki – 26.800 zł, zgodnie z   Załącznikiem nr 7.  

§   12  

Kwoty dotacji związanych z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej wraz z   wydatkami nimi finansowanymi ujęto w   załączniku nr 8.  

§   13  

Upoważnia się Burmistrza do  

1)   zaciągania kredytów i   pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w   § 7   Uchwały;  

2)   przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z   tytułu umów, których realizacja w   roku budżetowym i   w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i   z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 300.000 zł  

3)   do dokonywania zmian w   planie wydatków, z   wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.  

4)   przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w   planie wydatków;  

5)   przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w   planie wydatków;  

6)   udzielania w   roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 200.000 zł;  

7)   udzielania w   roku budżetowym poręczeń i   gwarancji do łącznej kwoty 500.000 zł  

8)   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w   innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.  


§   14  

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.  

§   15  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   stycznia 2013 roku i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta i   Gminy  


Jan   Pająk


Część opisowa budżetu na 2013 rok.  

Projekt budżetu gminy na 2013 rok został opracowany w   oparciu o   wytyczne Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820/9/2012 z   dnia 10 października 2012 r., w   których określona została wysokość subwencji ogólnej, planowana kwota udziałów we wpływach z   podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposób ich wyliczenia w   oparciu o   ustawę z   dnia 13 listopada 2003 r o   dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W   planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnione zostały m.in. środki na finansowanie:  

-   wzrostu wydatków płacowych, wynikającego ze skutkami przechodzącymi na rok 2013 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o   3,8% wdrożonej od 1   stycznia 2012 r.  

Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin naliczone zostały zgodnie z   zasadami przyjętymi w   projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz wstępnych danych o   liczbie uczniów w   roku szkolnym 2012/2013 wg stanu na dzień 10 września bieżącego roku , danych o   liczbie nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazywanych w   systemie informacji oświatowej oraz danych statystycznych zawartych w   sprawozdaniach GUS na rok szkolny 2010/2011 w   odniesieniu do pozostałych elementów formuły algorytmicznej podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego.  

O ostatecznych wielkościach części subwencji ogólnej dla gmin oraz o   planowanych dochodach z   tytułu udziału gmin we wpływach z   podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów powiadomi wszystkie gminy w   terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2013 r.  

Przy opracowywaniu projektu budżetu oparto się na ustawach o   finansach publicznych i   samorządzie gminnym oraz na przewidywanym wykonaniu budżetu za 2012 r.  

 

Projekt budżetu gminy na 2013 r. zamyka się :  
po stronie dochodów kwotą - 26.737.000 zł.  
po stronie wydatków kwotą - 27.397.000 zł.  

 

Po stronie Przychodów   planuje się zaciągnięcie kredytu w   kwocie zł. 1.150.000 zł., pożyczki w   Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i   Gospodarki Wodnej w   Katowicach w   kwocie 1.507.806 zł. oraz z   tytułu wolnych środków 694.662 zł.  
 

Po stronie Rozchodów   planuje się spłaty kredytów w   wysokości 2.668.224 zł. i   pożyczki w   wysokości 24.244 zł. (wg harmonogramów spłat).  
 

DOCHODY  
 

Prognozowana kwota dochodów na 2013 r. wynosi 26.737.000 zł.. Wpływy z   podatków ustalono na podstawie wykonania za III kw. 2012 i   planowanych stawek podatkowych na 2012 rok. Wzrost wpływów wynosi średnio 4   % w   stosunku do przewidywanego wykonania za 2012 rok.  
 

Na ogólną kwotę dochodów 26.737.000 zł. składają się :  

-   dochody własne - 9.724.164 zł. (36,37 %)  

-   dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych ustawami i   dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin - 1.941.786 zł. (7,28 % )  

-   dotacje na inwestycje - 2.300.000 zł. (8.60%)  

-   dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z   organami administracji rządowej i   samorządowej - 7.300 zł. (0,02 % )  

-   dotacje ze środków Unii Europejskiej - 3.448.173 zł. (12.90%)  

-   subwencja ogólna - 9.315.577 zł. ( 34.83% )  

Prognozę dochodów wg źródeł i   działów przedstawia załącznik Nr 1   do projektu uchwały budżetowej na 2013 r.  

 

WYDATKI  
 

Po dokonaniu analizy przewidywanego wykonania wydatków w   2012 r., przyjmując średnioroczny wzrost cen towarów i   usług konsumpcyjnych 102,7%, , uwzględniając potrzeby rozwojowe gminy zgłaszane przez mieszkańców wydatki budżetu na 2013 r. skalkulowano na kwotę ponad 28.000.000 zł. Różnica między prognozowaną sumą planowanych dochodów, przychodów oraz spłat zaciągniętych wcześniej zobowiązań wyniosła ponad 600.000 zł. W   celu zachowania równowagi budżetowej projekt budżetu gminy po stronie wydatków na 2013 rok został ustalony na kwotę 27.397.000 zł.  

W budżecie gminy w   pierwszej kolejności zabezpieczono środki na finansowanie kosztów związanych z   funkcjonowaniem jednostek, wysokości wkładu własnego do realizowanych zadań z   wykorzystaniem funduszy unijnych i   budżetu państwa, a   następnie finansowanie pozostałych inwestycji.  
 

Struktura wydatków :  

1)   Wydatki bieżące 19.633.170 zł.  

w tym :  

-   wynagrodzenia i   składki od nich naliczane 10.854.372 zł.  

-   dotacje z   budżetu na zadania bieżące 1.314.515 zł.  

-   dotacje z   budżetu na zadania inwestycyjne 1.854.751 zł.  

-   świadczenia na rzecz osób fizycznych 392.050 zł.  

-   wydatki na obsługę długu j.s.t. 300.000 zł.  

-   pozostałe wydatki bieżące 4.917.482 zł.  

2)   Wydatki majątkowe 7.763.830 zł.  

 

Prognozę wydatków wg działów, rozdziałów grup wydatków przedstawia załącznik Nr 2, a   szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik Nr 3   do projektu uchwały budżetowej.  

 

Plan w   poszczególnych działach przedstawia się następująco :  

 

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I   ŁOWIECTWO  

Na realizację zadań w   tym dziale planuje się środki w   wysokości 8.000 zł.  
W tym : - wpłata na rzecz Izb Rolniczych 8.000 zł.  

 

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I   ZAOPATRYWANIE W   ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I   WODĘ  

Planowane w   tym dziale są projekty sieci wodociągowych na kwotę 87.576 zł. zgodnie z   zał. Nr 3   poz. 4,5,6 oraz opracowanie planów zaopatrzenia w   ciepło, energię i   paliwa gazowe 12.000 zł.  

 

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I   ŁĄCZNOŚĆ  

Łączna kwota planowanych wydatków w   tym dziale wynosi 424.000 zł.  
W tym:  

-   dotacja przedmiotowa dla ZUWiK 93.000 zł.  

-   remonty cząstkowe nawierzchni dróg, chodników, odwodnienie 80.000 zł  

-   zimowe utrzymanie dróg 102.000 zł.  

-   remonty dróg wewnętrznych 40.000 zł.  

-   projekty przebudów dróg 109.000 zł.  


Wydatki inwestycyjne (na kwotę 109.000 zł.) zgodnie z   załącznikiem Nr 3   poz. 8  

 

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA  

W dziale tym zaplanowano kwotę wydatków 1.210.000 zł na   wydatki inwestycyjne– załącznik Nr 3   poz. 2   i 16   .  

 

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA  

Wydatki w   tym dziale zaplanowano w   kwocie 405.000 zł.  
W tym :  

-   dotacja dla Zakładu Usług Wodnych i   Komunalnych na dofinansowanie kosztów utrzymania substancji mieszkaniowej 160.000 zł.  

-   koszty związane z   regulowaniem stanu prawnego mienia wycena i   zakup gruntów, opłaty sądowe i   notarialne, opłaty za wyłączenie gruntów z   produkcji rolnej 195.000 zł  

Wydatki inwestycyjne (wykupy gruntów) zgodnie z   załącznikiem Nr 3.poz.9  

 

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  

W dziale tym planuje się wydatki na:  

-   opracowania geodezyjne i   kartograficzne (wyrysy, wypisy, mapy) 50.000 zł  

 

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA  

Ogólna kwota wydatków w   tym dziale zaplanowana została w   wysokości 2.738.550 zł z   przeznaczeniem na :  

-   dofinansowanie wydatków dotyczących realizacji zadań zleconych z   zakresu administracji rządowej 120.000 zł.  

-   wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Gminy (diety radnych, za udział w   posiedzeniu Rady, Komisji) 115.600 zł.  

-   wydatki związane z   funkcjonowaniem Urzędu Gminy 2.269.750 zł.  

w tym :  

wynagrodzenia i   składki od nich naliczane 1.844.000 zł.  

zakup sprzętu i   oprogramowania (inwestycja zał. Nr 3   poz.14) 10.000 zł.  

-   promocja gminy 109.200 zł.  

wydatki związane z   poborem podatków 124.000 zł.  
w tym :  
wynagrodzenia i   składki od nich naliczane 80.000 zł.  
pozostałe wydatki bieżące 44.000 zł  

 

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I   OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  

W dziale tym zaplanowano środki w   wysokości 153.100 zł.  
w tym :  

-   utrzymanie jednostek OSP (zakup paliwa i   innych części do samochodów i   motopomp, wynagrodzenie kierowców, zakup sprzętu przeciwpożarowego, ubezpieczenie samochodów i   członków OSP) ubezpieczenie samochodów i   członków OSP) 57.000 zł.  

-   wynagrodzenia i   składki od nich naliczane 70.100 zł.  

-   dotacje dla jednostek OSP 26.000 zł.  

 

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO  

W dziale tym planuje się środki w   kwocie 300.000 zł na pokrycie kosztów dotyczących obsługi kredytów i   pożyczek zaciągniętych w   latach 2010 i   2011.  

 

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA  

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w   wysokości 160.000 zł. oraz rezerwę celową na zadania związane z   zarządzaniem kryzysowym – 40.000 zł.  

 

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I   WYCHOWANIE  

Ogólne koszty związane z   funkcjonowaniem placówek oświatowych (bez świetlic szkolnych) wyszacowano na kwotę 10.751.447 zł.  
w tym :  

-   szkoły podstawowe 4.894.377 zł  

w tym wydatki majątkowe w   Pilicy  

(inwestycje-załącznik Nr 3   poz.12) 20.000 zł.  

-   przedszkola 1.424.630 zł.  

-   gimnazja w   Pilicy i   w Wierbce 2.703.680 zł.  

-   zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 483.230 zł  

-   dowozy uczniów do szkół 428.080 zł  

-   dokształcanie i   doskonalenie nauczycieli 46.310 zł.  

-   działalność stołówek szkolnych 351.420 zł.  

W tym wyposażenie stołówki Zał. Nr 3   poz. 7   83.000 zł.  

-   pozostała działalność 90.580 zł.  

-   przedszkola przy szkołach podstawowych 329.140 zł.  

 

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA  

Na realizację programu profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii zaplanowano środki w   wysokości 110.000 zł. w   tym wynagrodzenia i   składki od nich naliczane - 33.500 zł.  

 

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA  

Na realizację zadań własnych w   zakresie pomocy społecznej zaplanowano wydatki w   wysokości 1.023.144 zł.  
W tym :  

-   zakup usług od innych jednostek 25.000 zł.  

-   zadania w   zakresie przeciwdziałania przemocy 500 zł.  

-   zasiłki i   pomoc w   naturze 210.000 zł.  

-   zasiłki stałe 145.000 zł.  

-   składki na ubezpieczenia podopiecznych 13.391 zł.  

-   wypłata dodatków mieszkaniowych 35.000 zł.  

-   wydatki dotyczące Ośrodka Pomocy Społecznej 521.120 zł.  

w tym wynagrodzenia i   pochodne 467.320 zł.  

-   dożywianie dzieci 69.933zł.  

-   zwrot z   ubiegłych lat (niesłusznie pobrane świadczenia) 3.200 zł.  

 

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  
 

Na finansowanie wydatków związanych z   funkcjonowaniem świetlic szkolnych w   Pilicy i   Wierbce zaplanowano środki w   kwocie 318.290 zł.  
Stypendia dla uczniów 24.000 zł.  
Na dokształcanie i   doskonalenie zawodowe nauczycieli 2.000 zł.  
Odpis na ZFŚS dla emerytów i   rencistów – byłych nauczycieli 10.880zł.  
 

Łączne wydatki na oświatę (dział 801 i   854) zaplanowano w   kwocie 11.106.617 zł. co stanowi 40.54% wydatków ogółem.  
 

Główną pozycją wydatków na oświatę stanowią wynagrodzenia i   pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki dotyczą: zakupu energii, opału, wody, opłat pocztowych i   telefonicznych, zakup wyposażenia oraz bieżących remontów budynków i   pomieszczeń.  
Wydatki inwestycyjne Zał. Nr 3   poz. 7   i 12.  

 

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I   OCHRONA ŚRODOWISKA  

Na realizację zadań w   tym dziale zaplanowano środki w   wysokości 2.908.751 zł.  
Środki planuje się przeznaczyć na następujące zadania :  

-   dotacje przedmiotowe dla ZUWIK (załącznik Nr5) 488.000 zł.  

-   oświetlenie dróg i   ulic 510.000 zł.  

-   wyłapywanie i   opieka nad bezpańskimi zwierzętami inne usługi 44.000 zł.  

-   modernizacja oczyszczalni ścieków, wiaty przystankowe (inwestycje – załącznik Nr 3   poz.13,14) - 1.866.751 zł..  

 

DZIAŁ 921 – KULTURA I   OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  

Na finansowanie zadań w   tym dziale zaplanowano środki w   wysokości 4.040.063 zł.  
W tym :  

-   dotacja podmiotowa dla jednostek kultury 436.450 zł.  

-   płace instruktorów orkiestr 33.800 zł  

-   imprezy kulturalne m.in. WOŚP, Dożynki 4.000 zł.  

oraz  
wydatki inwestycyjne w   wysokości 3.565.813 zł. zawarte w   załączniku nr 3   poz.1, 10,11  

 

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I   ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I   OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY  

W tym dziale przewidziane jest udzielenie dotacji dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w   wysokości 11.065 zł.  

 

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I   SPORT  

Na realizację zadań w   zakresie kultury fizycznej zaplanowano środki w   wysokości 897.690 zł. z   czego 100.000 zł na zadania realizowane przez stowarzyszenia wyłonione zgodnie z   ustawą o   działalności pożytku publicznego i   wolontariacie natomiast pozostała kwota to  
zadanie inwestycyjne – zał. Nr 3   poz.15  

 

ZADANIA ZLECONE  

Środki na realizację zadań zleconych z   zakresu administracji rządowej zaplanowano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego, pisma Delegatury Wojewódzkiej KBW w   Częstochowie. Informacje podane w   w/w pismach mają charakter wstępny i   mogą ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa na 2013 rok. Ogółem środki na realizację w/w zadań wynoszą zł.1.704.144 zł. Plan w   poszczególnych działach przedstawia się następująco  

 

DZIAL 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA  

Na realizację zadań z   zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (działalność gospodarcza, ewidencja ludności, dowody osobiste, USC, powszechny obowiązek obrony) zaplanowano środki w   wysokości 56.119 zł.  

 

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I   OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA  

W tym dziale zaplanowano środki w   wysokości 1.580 zł za prowadzenie stałego rejestru wyborców.  

 

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA  

Na realizację zadań z   zakresu pomocy społecznej ze środków budżetu państwa zaplanowano 1.646.445 zł w   tym:  

-   opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne na osoby pobierające świadczenia z   pomocy społecznej 809 zł  

-   wypłatę zasiłków rodzinnych i   alimentacyjnych 1.645.636  


ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z   ORGANAMI ADMNINISTRACJI RZĄDOWEJ I   SAMORZĄDOWEJ  

 

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  

Na utrzymanie cmentarza wojennego w   Biskupicach oraz cmentarza Romów w   Złożeńcu zaplanowano środki w   wysokości 6.000 zł.  

 

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I   OCHRONA PPOŻ  

Na zdania z   zakresu obrony cywilnej na podstawie porozumienia z   powiatem przewidziano kwotę 1.300 zł.  

 

ZAKŁAD USŁUG WODNYCH I   KOMUNALNYCH  
 

Planowany stan funduszu obrotowego na początek roku 306.090 zł  
 

Planowane przychody ze wszystkich działalności takich jak: - dostarczanie wody, szalety, targowisko, zieleń, oczyszczanie, gospodarka mieszkaniowa, 3.690.915 zł  
W tym:- dotacje z   budżetu gminy 711.000 zł  
- wpływy z   najmu i   dzierżawy 130.400 zł  
- wpływy z   usług 2.495.425 zł  
- wpływy z   różnych opłat 48.000 zł  

Suma bilansowa 3.781.595 zł.  

 

Wydatki ogółem 3.414.615 zł  
Saldo funduszu obrotowego na koniec roku 276.300 zł  

Suma bilansowa 3.690 915 zł  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/231/2012
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 28 grudnia 2012 r.

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY WG ŹRÓDEŁ I   DZIAŁÓW NA 2013 ROK  

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/231/2012
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 28 grudnia 2012 r.

WYDATKI  

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/231/2012
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 28 grudnia 2012 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2013  

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/231/2012
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 28 grudnia 2012 r.

PRZYCHODY I   ROZCHODY BUDŻETU W   2013 R.  

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/231/2012
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 28 grudnia 2012 r.

PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z   BUDŻETU NA ROK 2013  

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/231/2012
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 28 grudnia 2012 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I   WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK  

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/231/2012
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 28 grudnia 2012 r.

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH I   WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2013 ROK  

infoRgrafika

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

adw. Agata Stanilewicz-Krzysztofiak

Partner Kancelarii Kawczyński i Kieszkowski Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. www.kklaw.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »