| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/263/2012 Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2013 rok

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit „i”, pkt 10 i pkt 15, art. 51 ust. 1 i 2 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 i 2, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1 i 2, art. 222 ust. 1-3, art.235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 i ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240), oraz art. 26 ust. 1, 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89 poz. 590),

Rada Gminy Ożarowice uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2012 rok w wysokości 61.570.676,29 zł , w tym:

1) dochody bieżące         18.302.873,29 zł

2) dochody majątkowe    43.267.803,00 zł      szczegółowo określone w Tabeli Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 70.670.676,29 zł , w tym:

1) wydatki bieżące 16.617.776,29 zł , w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych                                                                       13.354.994,00 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                             7.589.899,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań               5.765.095,00 zł

b) dotacje na zadania bieżące                                                                       1.451.110,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         1.297.498,00 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,               o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                         214.174,29 zł

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji                                                         50.000,00 zł

f) obsługa długu publicznego                                                                                     250.000,00 zł

2) wydatki majątkowe 54.052.900,00 zł , w tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                       54.052.900,00 zł w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków,               o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                           49.131.300,00 zł         szczegółowo określone w Tabeli Nr 2.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 9.100.000 zł , który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

1) zaciągniętych pożyczek na kwotę 5.000.000 zł, w tym  na pokrycie wydatków związanych z: termomodernizacją i ograniczeniem niskiej emisji oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w obiektach komunalnych i bezpieczeństwa publicznego -1.000.000 zł; realizowanym w ramach RPO WŚL projektem pn. „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno-ściekowa” w kwocie 4.000.000 zł

2) zaciągniętych kredytów komercyjnych w kwocie 4.100.000 zł na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych inwestycjami zaplanowanymi w budżecie.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 9.974.280 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 874.280 zł , szczegółowo określone w Tabeli Nr 3.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 147.920 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na wydatki na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50.000 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 828.628 zł, szczegółowo określone w Tabeli Nr 4.

§ 7. 1. Określa się dochody z tytułu opłat za wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 415.000 zł

2. Określa się wydatki w kwocie 415.000 zł na realizację zadań określonych:

- w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych    400.000 zł

- w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii                                           15.000 zł

§ 8. Ustala się wielkość dochodów planowanych do uzyskania z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wielkość wydatków związanych z gromadzeniem tych środków w wysokości 30.000,- zgodnie z tabelą nr 5.

§ 9. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z Tabelą nr 6.

§ 10. Ustala się zakres i kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 11. Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego w wysokości:

1) przychody                             2.607.300 zł

2) wydatki                             2.607.300 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 12.               Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek w kwocie 9.100.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

§ 13. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty 4.000.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego portu   Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno-ściekowa” ;

2. zaciągania pożyczek i kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty 5.100.000 zł;

3. dokonywania zmian w planie wydatków:

a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) wydatków majątkowych,

c) w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku bankowym w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

5. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziałów.

2. Ustala się limit w wysokości 600.000 zł dla poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2013.

§ 14. Zobowiązać Wójta Gminy i wszystkich wykonawców budżetu do zapewnienia maksymalnej realizacji wpływów oraz oszczędnego i celowego gospodarowania środkami finansowymi.

§ 15. W miarę uzyskiwania ponadplanowych dochodów realizacja wydatków następować będzie na podstawie odrębnych uchwał Rady Gminy.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice


Józef Piernikarz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/263/2012
Rady Gminy Ożarowice
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/263/2012
Rady Gminy Ożarowice
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/263/2012
Rady Gminy Ożarowice
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/263/2012
Rady Gminy Ożarowice
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/263/2012
Rady Gminy Ożarowice
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/263/2012
Rady Gminy Ożarowice
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XX/263/2012
Rady Gminy Ożarowice
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XX/263/2012
Rady Gminy Ożarowice
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »