| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 2 Prezydenta Miasta Ruda Śląska; Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach

z dnia 11 grudnia 2012r.

w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych z Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie

Porozumienie zawarte w   Tarnowskich Górach, pomiędzy:  

Powiatem Tarnogórskim z   siedzibą w     Starostwie Powiatowym w   Tarnowskich Górach,ul. Karłuszowiec 5, reprezentowanym przez:  

Lucynę Ekkert - Starostę Tarnogorski  

Andrzeja Pilota   - Wicestarostę Tarnogórskiego  

a  

Miastem Ruda Śląska z   siedzibą w   Urzędzie Miasta w   Rudzie Śl. Pl. Jana   Pawła II 6   reprezentowanym przez:  

Grażynę Dziedzic - Prezydenta Miasta  

strony porozumienia ustalają, że:  

§   1.  

Prezydent Miasta Ruda Śląska zobowiązuje się do kształcenia w   zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, uczniów klas wielozawodowych z   Wieloprofilowego Zespołu Szkół w   Tarnowskich Górach oraz Zespołu Szkół Specjalnych w   Radzionkowie zgodnie z   Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  z   dnia 7   lutego 2012 r. w   sprawie ramowych planów nauczania w   szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204) .  

§   2.  

1.   Kształcenie uczniów, o   których mowa w   § 1   odbywać się będzie w   Centrum Kształcenia Praktycznego i   Doskonalenia Zawodowego w   Rudzie Śląskiej, dla którego organemprowadzącym jest Miasto Ruda Śląska w   formie czterotygodniowych turnusów.  

2.   Szkoły, działające w   imieniu Zleceniodawcy zobowiązane są do przesyłania do Centrumimiennego wykazu swoich uczniów przewidzianych do kształcenia, nie później niż 14 dniprzed rozpoczęciem turnusu.  

§   3.  

W 2013 roku ustala się kwotę należnej Miastu Ruda Śląska refundacji kosztów kształcenia za jednego ucznia, wyliczoną na podstawie kalkulacji kosztów poniesionych tytułem prowadzenia kształcenia przez Centrum Kształcenia Praktycznego i   Doskonalenia Zawodowego w   Rudzie Śląskiej, w   wysokości 290,00 zł  
na turnusie l°, II 0 , III 0 .  

§   4.  

Powiat Tarnogórski będzie finansował koszty kształcenia wymienione w   § 3   według planowanej liczby uczniów. Imienny wykaz zostanie przekazany Centrum Kształcenia Praktycznego i   Doskonalenia Zawodowego w   Rudzie Śląskiej.  

§   5.  

1.   Refundacji kosztów kształcenia za każdy turnus dokona Powiat Tarnogórski przelewem na konto bankowe Centrum Kształcenia Praktycznego i   Doskonalenia Zawodowego w   Rudzie Śląskiej,nr konta bankowego 28 1050 1214 1000 0023 5340 4292 w   ciągu 14 dni po otrzymaniu faktury VAT.  

2.   Faktura o   ktorej mowa w   §   5 ust.1 wystwawiona będzie na Powiat Tarnogorski w   Tarnowskich Górach,  
ul. Karluszowiec 5   42-600 Tarnowskie Góry, NIP 645-251-31-03  

§   6.  

Niniejsze porozumienie zawiera się na okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.  

§   7.  

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

§   8.  

Zmiany w     porozumieniu mogą być wprowadzone aneksem w   formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

§   9.  

Porozumienie sporządzono w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej  
ze stron.  

§   10.  

Porozumienie wchodzi w   życie z   dniem zawarcia z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 roku.  

§   11.  

Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

Powiat Tarnogórski                                                                           Miasto Ruda Śląska  

 

 

Starosta Tarnogórski  


Lucyna   Ekkert


Wicestarosta  


Andrzej   Pilot

Prezydent Miasta  


Grażyna   Dziedzic

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax-Net Jacek Adamczak

Kancelaria Podatkowa - Biuro Rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »