| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 2 Prezydenta Miasta Ruda Śląska; Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach

z dnia 11 grudnia 2012r.

w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych z Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie

Porozumienie zawarte w   Tarnowskich Górach, pomiędzy:  

Powiatem Tarnogórskim z   siedzibą w     Starostwie Powiatowym w   Tarnowskich Górach,ul. Karłuszowiec 5, reprezentowanym przez:  

Lucynę Ekkert - Starostę Tarnogorski  

Andrzeja Pilota   - Wicestarostę Tarnogórskiego  

a  

Miastem Ruda Śląska z   siedzibą w   Urzędzie Miasta w   Rudzie Śl. Pl. Jana   Pawła II 6   reprezentowanym przez:  

Grażynę Dziedzic - Prezydenta Miasta  

strony porozumienia ustalają, że:  

§   1.  

Prezydent Miasta Ruda Śląska zobowiązuje się do kształcenia w   zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, uczniów klas wielozawodowych z   Wieloprofilowego Zespołu Szkół w   Tarnowskich Górach oraz Zespołu Szkół Specjalnych w   Radzionkowie zgodnie z   Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  z   dnia 7   lutego 2012 r. w   sprawie ramowych planów nauczania w   szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204) .  

§   2.  

1.   Kształcenie uczniów, o   których mowa w   § 1   odbywać się będzie w   Centrum Kształcenia Praktycznego i   Doskonalenia Zawodowego w   Rudzie Śląskiej, dla którego organemprowadzącym jest Miasto Ruda Śląska w   formie czterotygodniowych turnusów.  

2.   Szkoły, działające w   imieniu Zleceniodawcy zobowiązane są do przesyłania do Centrumimiennego wykazu swoich uczniów przewidzianych do kształcenia, nie później niż 14 dniprzed rozpoczęciem turnusu.  

§   3.  

W 2013 roku ustala się kwotę należnej Miastu Ruda Śląska refundacji kosztów kształcenia za jednego ucznia, wyliczoną na podstawie kalkulacji kosztów poniesionych tytułem prowadzenia kształcenia przez Centrum Kształcenia Praktycznego i   Doskonalenia Zawodowego w   Rudzie Śląskiej, w   wysokości 290,00 zł  
na turnusie l°, II 0 , III 0 .  

§   4.  

Powiat Tarnogórski będzie finansował koszty kształcenia wymienione w   § 3   według planowanej liczby uczniów. Imienny wykaz zostanie przekazany Centrum Kształcenia Praktycznego i   Doskonalenia Zawodowego w   Rudzie Śląskiej.  

§   5.  

1.   Refundacji kosztów kształcenia za każdy turnus dokona Powiat Tarnogórski przelewem na konto bankowe Centrum Kształcenia Praktycznego i   Doskonalenia Zawodowego w   Rudzie Śląskiej,nr konta bankowego 28 1050 1214 1000 0023 5340 4292 w   ciągu 14 dni po otrzymaniu faktury VAT.  

2.   Faktura o   ktorej mowa w   §   5 ust.1 wystwawiona będzie na Powiat Tarnogorski w   Tarnowskich Górach,  
ul. Karluszowiec 5   42-600 Tarnowskie Góry, NIP 645-251-31-03  

§   6.  

Niniejsze porozumienie zawiera się na okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.  

§   7.  

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

§   8.  

Zmiany w     porozumieniu mogą być wprowadzone aneksem w   formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

§   9.  

Porozumienie sporządzono w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej  
ze stron.  

§   10.  

Porozumienie wchodzi w   życie z   dniem zawarcia z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 roku.  

§   11.  

Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

Powiat Tarnogórski                                                                           Miasto Ruda Śląska  

 

 

Starosta Tarnogórski  


Lucyna   Ekkert


Wicestarosta  


Andrzej   Pilot

Prezydent Miasta  


Grażyna   Dziedzic

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

DORADCA-UE.pl

portal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »