| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/231/2012 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilkowice

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), w zw. z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zmianami), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej,

Rada Gminy Wilkowice, uchwala:

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY WILKOWICE

Rozdział 1.

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wilkowice.

§ 2. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Gminie - rozumie się przez to Gminę Wilkowice;

2) Ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.);

3) Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wilkowice;

4) właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to właścicieli w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 3 Ustawy;

5) koszu ulicznym - rozumie się przez to pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych ustawione w przestrzeni publicznej, w szczególności w pobliżu punktów handlowych, na przystankach komunikacji publicznej, na parkingach, w parkach oraz w pasie drogowym o znacznym natężeniu ruchu pieszych;

6) odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady określone w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r., o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.)

7) odpadach wielogabarytowych - należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych wymienionych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami, charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych;

8) odpadach ulegających biodegradacji – rozumie się przez to odpady ulegające biodegradacji zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz 1243 ze zm);

9) odpadach zielonych – rozumie się przez to odpady zielone zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 8b ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz.1243 ze zm.);

10) kompostowniku – rozumie się przez to pojemnik, w którym przebiega kompostowanie odpadów biodegradowalnych, w wyniku czego otrzymuje się kompost;

11) odpadach opakowaniowych – rozumie się przez to odpady opakowaniowe zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 63, poz 638 ze zm.);

12) odpadach niebezpiecznych – rozumie się przez to odpady niebezpieczne zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz 1243 ze zm.);

13) selektywnym zbieraniu odpadów - rozumie się przez to działanie zdefiniowane w art. 3 ust. 3 pkt 15a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz.1243 ze zm.) w zw. z art.3 ust. 2 pkt 5 oraz art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. a Ustawy ;

14) nieczystościach ciekłych – rozumie się przez to nieczystości ciekłe zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U z 2012 r. poz. 391 ze zm.);

15) zbiornikach bezodpływowych – rozumie się przez to zbiorniki bezodpływowe zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r. poz 391 ze zm);

16) zwierzętach gospodarskich – rozumie się przez to zwierzęta zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
29 czerwca 2001r., o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2007 r., Nr 133, poz. 921 ze zm);

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku
na terenie nieruchomości

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez prowadzenie, zgodnie z § 8 ust. 4 regulaminu, selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym obejmujących frakcje: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także prowadzenie selektywnego zbierania powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych, rozbiórkowych i popiołu oraz zużytych opon.

2. Wyselekcjonowaną frakcję odpadów komunalnych nadających się do odzysku, należy umieszczać
w osobnych pojemnikach.

3. Odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone powstające na terenie nieruchomości, można poddawać procesowi kompostowania z przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu. W przypadku braku możliwości kompostowania odpadów biodegradowalnych na miejscu przez właściciela nieruchomości, należy gromadzić je w przeznaczonym do tego celu pojemniku, wymienionym w § 6 i dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

4. Odpady wielkogabarytowe należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych
i przygotować do usunięcia w terminach określonych w harmonogramie wywozu odpadów wielkogabarytowych przez podmiot odbierający, bądź dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

5. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych, wyłącznie w wydzielonym przez prowadzącego remont miejscu lub pojemniku i dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

6. Przeterminowane leki należy przekazywać do punktu zbiórki zlokalizowanym w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 18 oraz w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

7. Zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, można dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Wilkowice.

8. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia uprzątnięte z przystanków komunikacyjnych oraz dróg publicznych należy gromadzić poza terenem przystanku komunikacyjnego w sposób nieutrudniający zatrzymywania się pojazdów oraz wsiadania i wysiadania pasażerów.

9. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia, bez zbędnej zwłoki, błota, śniegu, lodu
i innych zanieczyszczeń z powierzchni części nieruchomości służących do użytku publicznego.

10. Uprzątnięcie nie może odbywać się poprzez zgarnięcie błota, śniegu, lodu i innych nieczystości na teren nieruchomości sąsiednich, w tym w szczególności na drogi publiczne.

11. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń nie może powodować szkód w mieniu osób trzecich.

12. Mycie pojazdów samochodowych, jeżeli odbywa się poza myjniami, dozwolone jest na terenie nieruchomości pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej przez urządzenie oczyszczające lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do cieków wodnych lub do ziemi.

13. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

1) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w pojemnikach do tego przeznaczonych,

2) naprawa pojazdów samochodowych dotyczy bieżącej obsługi i drobnych napraw,

3) naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

1) Wyposażenia nieruchomości w opisane w rozdziale III pojemniki, służące do zbierania odpadów komunalnych.

2) Utrzymywania w należytym stanie sanitarnym miejsc przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych.

3) Przekazywania podmiotom odbierającym poszczególne strumienie odpadów komunalnych w terminach ustalonych w harmonogramie i w rozdziale IV regulaminu.

4) Terminowego regulowania należności za odbieranie i gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5) Na terenach użyteczności publicznej będących własnością Gminy Wilkowice, obowiązki właściciela nieruchomości realizuje podmiot zarządzający nieruchomością w imieniu Gminy lub podmiot władający nieruchomością na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości i na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 5. 1. Do zbierania odpadów komunalnych na nieruchomości oraz na drogach publicznych przeznacza się pojemniki, kontenery, worki, kosze na śmieci.

2. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości stanowią jego własność.

§ 6. 1. Pojemniki przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to :

1) pojemniki z tworzywa sztucznego lub metalowe o następujących pojemnościach: 60 l, 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l;

2) kosze uliczne o pojemności od 10 l do 70 l;

3) worki przeznaczone do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych oraz przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów;

4) kontenery o pojemności 1,5 m3, 5,0 m3, 7 m3, 10 m3; 11,0 m3;

5) kompostowniki do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji.

2. Pojemniki muszą spełniać wymagania określone odpowiednimi normami i być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym (w stanie nieuszkodzonym), w sposób uniemożliwiający dostęp zwierzętom. Opróżniony pojemnik nie powinien wydzielać nieprzyjemnego zapachu.

3. Pojemniki rozmieszcza się na terenie nieruchomości, na której wytwarzane są odpady.

§ 7. 1. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, wytwarzający odpady i prowadzący działalność gospodarczą, kierujący placówkami oświatowymi, zdrowia, zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb, biorąc pod uwagę cykl odbioru oraz poniższe miesięczne wskaźniki nagromadzenia odpadów:

1) zabudowa jednorodzinna - 40 l na osobę;

2) zabudowa wielorodzinna – 40 l na osobę;

3) szkoły wszelkiego typu – 8 l na ucznia i pracownika;

4) żłobki i przedszkola – 8 l na każde dziecko i pracownika;

5) pensjonaty, hotele, schroniska i inne placówki noclegowe – 20 l na jedno łóżko;

6) szpitale, hospicja, domy opieki - 20 l na 1 łóżko;

7) przychodnie i gabinety lekarskie – 15 l na każdą osobę wykonującą pracę;

8) lokale gastronomiczne - 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne;

9) sklepy, hurtownie, lokale handlowe – 30 l na każdego pracownika

10) obiekty małej gastronomii co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l;

11) ogrody działkowe, domki letniskowe – 30 l na każdą działkę w okresie sezonu od 1 marca do
31 października każdego roku i 5 l poza tym okresem;

12) zakłady rzemieślnicze, usługowe i produkcyjne w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych – pojemnik o pojemności 12 l na każdego pracownika.

13) targowiska – 50 l na każde stanowisko w punkcie handlowym;

14) cmentarze – 5 l na każde 10 miejsc pochówku;

15) obiekty sportowe – (stadiony, hale widowiskowo-sportowe, korty itp.) 1 l na osobę korzystającą z obiektu;

§ 8. 1. Dla ustalenia minimalnej pojemności pojemników dla zbierania odpadów komunalnych przyjmuje się średnie ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych i innych źródłach, w ciągu 1 miesiąca.

2. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz na terenie nieruchomości, która
w części stanowi nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, gdzie zamieszkuje:

1) nie więcej niż 2 osoby – 60 litrów

2) powyżej 2 do 5 osób – 110 litrów

3) powyżej 5 osób- 240 litrów.

3. Zarządcy nieruchomości wielolokalowych zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do liczby mieszkańców i cyklu wywozu, biorąc pod uwagę normatywy zapisane w § 6 i 7 regulaminu.

4. Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w następujący sposób:

1) odpady ulegające biodegradacji:

a) w zabudowie jednorodzinnej - właściciel nieruchomości może składować je w przydomowym kompostowniku, (który winien być tak usytuowany by nie powodować uciążliwości dla przyległych nieruchomości); w przeciwnym wypadku, zobowiązany jest wyposażyć nieruchomość w odrębny pojemnik do zbierania tych odpadów,

b) w zabudowie wielorodzinnej, cmentarzach, targowiskach, ogrodach działkowych – zarządca nieruchomości zobowiązany jest wyposażyć nieruchomość w odrębne pojemniki (odpowiednio oznakowane), na odpady ulegające biodegradacji, które odbierane będą przez podmiot odbierający,

2) odpady opakowaniowe:

a) w zabudowie jednorodzinnej – należy składać do pojemnika na opakowania i przekazywać na bieżąco podmiotowi odbierającemu odpady komunalne,

b) w zabudowie wielorodzinnej – odpady należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub do pojemników ustawionych przez zarządcę nieruchomości, które odbierane są przez podmiot odbierający,

3) sprzęt elektryczny i elektroniczny w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej – należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub dostarczyć do placówek sprzedaży detalicznej artykułów i sprzętu gospodarstwa domowego oraz artykułów radiowo-telewizyjnych, zgodnie z art. 42 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami,

4) odpady niebezpieczne :

a) akumulatory, świetlówki, opakowania po środkach chemicznych oraz inne chemikalia nie mogą być składowane razem z innymi odpadami komunalnymi i winny być przekazane do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

b) mieszkańcy posiadający przeterminowane leki, mogą zwrócić je bezpłatnie do punktu usytuowanego w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 18 lub dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

c) zużyte baterie - należy umieszczać w pojemnikach na zużyte baterie, rozmieszczonych na terenie gminy w placówkach oświatowych lub dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

d) pozostałe odpady niebezpieczne należy gromadzić w pojemnikach rozmieszczonych w: placówkach sprzedaży detalicznej artykułów i sprzętu gospodarstwa domowego oraz radiowo - telewizyjnych,
w placówkach sprzedaży detalicznej sprzętu oświetleniowego, w placówkach sprzedaży detalicznej paliw płynnych i gazowych, warsztatach samochodowych, punktach wymiany oleju lub przekazywać je do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

5) odpady budowlane i rozbiórkowe, popiół, należy składować w pojemnikach wyszczególnionych
w § 6 ust. 1.

5. Organizatorzy imprez masowych zobowiązani są do:

1) wyposażenia miejsca, w którym odbywa się impreza masowa, w jeden pojemnik o pojemności 120 l na 50 osób uczestniczących w imprezie oraz w szalety przenośne w minimalnej liczbie: jeden szalet na 200 osób uczestniczących w imprezie, jeżeli czas jej trwania nie przekracza 4 godzin; jeśli jest on dłuższy liczby te należy zwiększyć o 50 % w stosunku do podanych wyżej, na każde następne 4 godziny trwania imprezy;

2) przed imprezą zawrzeć umowy z podmiotami uprawnionymi celem wyposażenia miejsc imprezy
w kosze oraz ich opróżnienie i uprzątnięcie w czasie nie dłuższym niż 12 godzin po zakończeniu imprezy.

§ 9. 1. Zasady rozmieszczania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych

1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych oraz zbiorników bezodpływowych należy uwzględniać przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późń. zm.);

2) miejsca publiczne takie jak drogi publiczne, przystanki komunikacji, parki są wyposażone w kosze uliczne, zgodnie z zasadami:

a) na chodnikach odległości pomiędzy koszami ulicznymi powinna być dostosowana do panującego na danym terenie ruchu pieszych,

b) na przystankach komunikacji publicznej kosze należy lokalizować w otoczeniu wiaty przystankowej, a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku, wielkość koszy ulicznych została określona w § 6 ust. 1 pkt 2,

3) na terenach innych niż drogi publiczne przeznaczonych do użytku publicznego, należy umieścić co najmniej jeden kosz uliczny.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 10. 1. Gmina zapewnia możliwość pozbywania się odpadów komunalnych poprzez:

1) odbieranie odpadów komunalnych bezpośrednio z terenu nieruchomości, realizowane przez podmiot odbierający odpady,

2) dostarczenie odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

2. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, w terminie odbioru tych odpadów, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd specjalistycznym pojazdom, w taki sposób by nie powodować zagrożeń w ruchu drogowym.

3. Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości powinien odbywać się w sposób systematyczny, z częstotliwością co najmniej jeden raz w miesiącu a w miesiącach lipiec, sierpień dwa razy w miesiącu, zgodnie z ustalonym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych.

4. Dopuszcza się możliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w innym dodatkowym terminie, uzgodnionym przez właściciela z podmiotem odbierającym.

5. Odbiór odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego odbywać się będzie nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu.

6. Sposób pozbywania się odpadów:

1) Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości, przed ich zgromadzeniem w określonych w § 6 pojemnikach, należy poddać segregacji mającej na celu oddzielne gromadzenie odpadów niebezpiecznych, zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz szkła, metalu, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, popiołu, odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji.

2) We wskazanym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych będą przyjmowane następujące rodzaje odpadów komunalnych:

a) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

b) zużyte baterie i akumulatory,

c) przeterminowane leki i chemikalia,

d) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

e) odpady budowlane i rozbiórkowe,

f) zużyte opony,

g) popiół,

h) odpady zielone,

i) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji.

3) Ponadto będzie można dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych następujące rodzaje odpadów zebranych selektywnie:

a) papier,

b) metal,

c) szkło,

d) tworzywa sztuczne,

e) opakowania wielomateriałowe.

7. Zasady funkcjonowania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców gminy, jego lokalizacja oraz szczegółowy zakres świadczenia usług przez ten punkt, zostaną określone odrębnie oraz podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Wilkowice.

8. Pozbywanie się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego odbywa się poprzez:

a) przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej i następuje w sposób bieżący za pośrednictwem przyłącza kanalizacyjnego lub

b) odprowadzanie nieczystości ciekłych do zbiornika bezodpływowego nieczystości ciekłych lub

c) odprowadzanie nieczystości ciekłych do przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych.

9. Właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej z uwagi na brak możliwości technicznych, są zobowiązani do opróżniania zbiornika bezodpływowego lub opróżnianie osadnika oczyszczalni przydomowej poprzez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa posiadające wymagane zezwolenie, dysponujące odpowiednimi, dostosowanymi do tego pojazdami.

10. Opróżnianie zbiornika bezodpływowego należy dokonywać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczanie do przepełnienia i wylewania zawartości na powierzchnię terenu nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Podobnie przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do ilości mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania a osady w nich powstałe winny być usuwane zgodnie z instrukcją eksploatacji.

11. Właściciele nieruchomości zużywający wodę na potrzeby gospodarstwa rolnego lub dla utrzymania terenów zielonych, m in. podlewania ogrodów i innych terenów zieleni, mogą zainstalować odrębne liczniki do pomiaru zużycia wody na ww. potrzeby.

§ 11. 1. Nieczystości ciekłe odebrane ze zbiorników bezodpływowych przez podmiot uprawniony należy odtransportować do stacji zlewnych właściwych dla Gminy Wilkowice i określonych w zezwoleniach udzielanych przez wójta na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowychi transportu nieczystości ciekłych.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 12. 1. Gmina zapewnia objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, a także zapobiega gromadzeniu odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych. Podejmuje działania promujące postawy zmierzające do ograniczenia ilości odpadów powstających na nieruchomościach, w tym odpadów niesegregowanych.

2. Zaleca się prowadzenie przez właścicieli nieruchomości kompostowania odpadów zielonych
w obrębie tej nieruchomości, na której powstają.

3. Odpady komunalne zebrane z terenu gminy Wilkowice kierowane będą do instalacji wskazanej
w Planie gospodarki odpadami dla województwa śląskiego dla Regionu IV.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem
lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 13. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do sprawowania nad nimi właściwej opieki i dozoru.

3. Utrzymywanie psa na terenie nieruchomości może mieć miejsce wówczas, gdy pies znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa.

4. Psy wykorzystywane do pilnowania powinny być zabezpieczone przed wydostaniem się poza teren pilnowanego obiektu, a obiekt powinien posiadać odpowiednią tabliczkę informacyjną.

5. Wyprowadzanie psów na terenach przeznaczonych do użytku wspólnego (publicznego) wymaga:

1) prowadzenia psa na smyczy, a w przypadku ras psów uznawanych za agresywne lub psów w inny sposób zagrażających otoczeniu dodatkowo należy psu założyć kaganiec,

2) natychmiastowego usuwania, przez osoby wyprowadzające zanieczyszczeń pozostawionych przez te zwierzęta, za wyjątkiem osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.

6. Nie należy wprowadzać zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci.

7. Ponadto do obowiązków właścicieli zwierząt domowych należy niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez te zwierzęta.

§ 14. 1. Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Wilkowice i umieszczaniem ich
w schronisku dla bezdomnych zwierząt zajmuje się specjalistyczna firma, zgodnie z Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wilkowice.

2. Zbieraniem zwłok bezdomnych zwierząt zajmuje się specjalistyczna firma zgodnie z Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wilkowice.

Rozdział 7.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub
w poszczególnych nieruchomościach

§ 15. 1. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, przy spełnieniu przez właściciela nieruchomości następujących warunków:

1) posiadania budynków gospodarskich, przeznaczonych do hodowli zwierząt, spełniających wymogi prawa budowlanego,

2) utrzymywania zwierząt w taki sposób, by emisje, będące jej skutkiem, były ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona,

3) przestrzegania przepisów sanitarno–epidemiologicznych,

4) gromadzenia i usuwania nieczystości w sposób zgodny z prawem, a także niepowodującym zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych,

5) zabezpieczenia zwierząt przed samowolnym opuszczeniem nieruchomości,

6) zwalczania insektów i gryzoni,

7) przekazywania padłych zwierząt do punktów utylizacji.

2. Zezwala się na chów pszczół na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej pod warunkiem utrzymywania pasiek w takiej odległości od granicy sąsiednich nieruchomości, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie zakłócały korzystania z tych nieruchomości.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 16. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:

1) zabudowane budynkami wielorodzinnymi,

2) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź przechowywania produktów rolno-spożywczych.

2. Deratyzację na obszarach wymienionych w ust. 1 należy przeprowadzić co najmniej raz w roku, w miesiącach od września do października.

3. W przypadkach uzasadnionych stanem zagrożenia sanitarnego, dodatkowe terminy przeprowadzenia deratyzacji podane zostaną do publicznej wiadomości w drodze obwieszczenia.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 17. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu sprawuje Wójt Gminy Wilkowice, przy pomocy służb Urzędu Gminy Wilkowice oraz Straży  Gminnej.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilkowice.


§ 19. Traci moc uchwała nr LII/405/2006 Rady Gminy Wilkowice z dnia 21 września 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilkowice.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Bartosz Olma

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »