| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 23 stycznia 2013r.

w sprawie powierzenia Komunikacyjnemu Związkowi Komunalnemu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego zadania własnego Województwa Śląskiego polegającego na organizowaniu i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich przewozów pasażerskich na terenie Województwa Śląskiego

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46, reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

Aleksandry Gajewskiej-Przydrygi                             Wicemarszałka Województwa Śląskiego

Mariusza Kleszczewskiego                             Wicemarszałka Województwa Śląskiego

a

Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z siedzibą w Katowicach przy ul. Barbary 21A, wpisanym do rejestru związków międzygminnych prowadzonego przez MSWiA pod poz. 46 [NIP 954-22-46-280, REGON 271523831] reprezentowanym przez:

Marka Kopla Zastępcę Przewodniczącego Zarządu

Grzegorza Dydkowskiego Zastępcę Przewodniczącego Zarządu

zwanym danej " KZK GOP ",

zwanych dalej łącznie " Stronami Porozumienia ".

§ 1.

1. Celem porozumienia jest zapewnienie realizacji przez KZK GOP zadań własnych Województwa Śląskiego określonych w art. 14 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w związku z postanowieniami ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, w szczególności art. 7 ust. 4 pkt 6, zgodnie z którym zadanie organizatora publicznego transportu zbiorowego na terenie województwa wykonuje marszałek województwa.

2. Przedmiotem porozumienia jest organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w wojewódzkich przewozach pasażerskich, na liniach autobusowych o nr 37, 41, 59, 120, 140, 194, 636, 637, 653, 669, 692, 695, 809, 931, 995.

3. Porozumienie dotyczy linii autobusowych wymienionych w ust. 2, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego porozumienia. Warunkiem wejścia w życie niniejszego porozumienia jest zawarcie przez Województwo Śląskie umów z Gminami: Czerwionka-Leszczyny, Lędziny, Łazy, Mikołów, Ornontowice, Orzesze, Pilchowice, Rudziniec o udzielenie pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na realizację zadania organizacji oraz zarządzania publicznym transportem zbiorowym objętego porozumieniem.

4. Przewozy objęte niniejszym porozumieniem stanowią wojewódzkie przewozy pasażerskie w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 25 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.).

5. Zadanie, o którym mowa w § 1 ust. 1-2 wykonywane będzie odpłatnie przez KZK GOP.

§ 2.

1. Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz uchwały Nr IV/28/4/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie powierzenia organizatorom publicznego transportu zbiorowego zadań własnych Województwa Śląskiego, Województwo Śląskie powierza odpłatnie KZK GOP organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym, w zakresie określonym w § 1.

2. Niniejsze porozumienie obejmuje linie komunikacyjne organizowane przez KZK GOP i oznaczone przez organizatora numerami: 37, 41, 59, 120, 140, 194, 636, 637, 653, 669, 692, 695, 809, 931, 995. Zestawienie tych linii wraz z założoną na okres obowiązywania porozumienia pracą eksploatacyjną i przyjętymi stawkami za realizację transportu, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia.

3. Poprzez zorganizowanie usług publicznego transportu zbiorowego, o którym mowa w ust. 1, Strony rozumieją w szczególności:

a. wybór operatora publicznego transportu zbiorowego;

b. zawarcie z operatorem umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego i jej finansowanie z uwzględnieniem warunków określonych niniejszym porozumieniem;

c. zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w roku 2013 w zakresie objętym niniejszym porozumieniem, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności ruchowej;

d. umieszczenie na przystankach znajdujących się na obszarze gmin, na których będą wykonywane wojewódzkie przewozy pasażerskie, rozkładów jazdy oraz ich aktualizacja;

e. zapewnienie funkcjonowania systemu informacji dla pasażera w odniesieniu do linii objętych niniejszym porozumieniem;

f. udostępnianie i przedkładanie Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Śląskiego dokumentacji związanej z realizacją niniejszego porozumienia, znajdującej się w posiadaniu KZK GOP.

4. Zmiana przez KZK GOP ilości pracy eksploatacyjnej na linii objętej niniejszym porozumieniem wymaga pisemnego powiadomienia, przy czym zmiana ta nie jest traktowana jako zmiana porozumienia, o ile nie spowoduje wzrostu wartości organizowanych przewozów w roku 2013.

5. KZK GOP ma prawo do dochodzenia wszelkich roszczeń związanych z realizacją powierzonego zadania.

§ 3.

1. W pojazdach realizujących usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich objętych niniejszym porozumieniem obowiązuje Taryfa przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP oraz Zasady porządkowe i Regulamin przewozów określone odpowiednimi uchwałami KZK GOP oraz obowiązują bilety emitowane przez KZK GOP.

2. Zabronione jest stosowanie i sprzedaż na liniach komunikacyjnych objętych niniejszym porozumieniem jakichkolwiek biletów lub ich substytutów, których wzór i możliwość użycia nie zostały zatwierdzone w drodze uchwały przez KZK GOP.

3. Wpływy z biletów są należne w całości KZK GOP.

4. KZK GOP zobowiązuje się do właściwego informowania pasażerów (tj. jednoznacznego i czytelnego), o tym jaka Taryfa oraz Zasady porządkowe obowiązują w pojeździe realizującym usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

5. Kontrola biletowa w pojazdach realizujących usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich objętych niniejszym porozumieniem będzie wykonywana przez kontrolerów KZK GOP.

6. Upoważnieni przedstawiciele Marszałka Województwa Śląskiego mają prawo do dokonywania sprawdzania realizacji zapisów porozumienia.

§ 4.

1. Dotacje celowe przekazywane KZK GOP w ramach niniejszego porozumienia z budżetu Województwa Śląskiego w kwocie 5 260 748,87 zł (słownie: pięć milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt siedem groszy) będą pochodziły w całości z budżetów Gmin: Czerwionka-Leszczyny, Lędziny, Łazy, Mikołów, Ornontowice, Orzesze, Pilchowice, Rudziniec — na podstawie zawartych umów: z Gminą Czerwionką-Leszczyny nr 40/TZ/2013 z dnia 09.01.2013 r., Gminą Lędziny nr 42/TZ/2013 z dnia 09.01.2013 r., Gminą Łazy nr 97/TZ/2013 z dnia 09.01.2013 r., Gminą Mikołów nr 29/TZ/2013 z dnia 09.01.2013 r., Gminą Ornontowice nr 99/TZ/2013 z dnia 09.01.2013 r., Gminą Orzesze nr 102/TZ/2013 z dnia 09.01.2013 r., Gminą Pilchowice nr 101/TZ/2013 z dnia 09.01.2013 r., Gminą Rudziniec nr 98/TZ/2013 z dnia 09.01.2013 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej Województwu Śląskiemu.

2. Województwo Śląskie zobowiązuje się przekazać KZK GOP dotację celową na pokrycie wartości organizowania usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego objętych niniejszym porozumieniem, w terminie do 20. dnia każdego miesiąca, w formie zaliczek miesięcznych w wysokości stanowiącej sumę odpowiednich części dotacji celowej z poszczególnych gmin, tj.

a. Czerwionka-Leszczyny - 1/12 dotacji celowej dla tej gminy za okres od stycznia do grudnia 2013 r.

b. Lędziny - 1/12 dotacji celowej tej gminy za okres od stycznia do grudnia 2013 r.

c. Łazy - 1/12 dotacji celowej tej gminy za okres od stycznia do grudnia 2013 r.

d. Mikołów - 1/12 dotacji celowej tej gminy za okres od stycznia do grudnia 2013 r.

e. Ornontowice - 1/6 dotacji celowej tej gminy za okres od stycznia do czerwca 2013 r.

f. Orzesze - 1/12 dotacji celowej tej gminy za okres od stycznia do grudnia 2013 r.

g. Pilchowice - 1/12 dotacji celowej tej gminy za okres od stycznia do grudnia 2013 r.

h. Rudziniec - 1/12 dotacji celowej tej gminy za okres od stycznia do grudnia 2013 r.

3. Przekazanie dotacji za miesiąc styczeń 2013 r. dokonane zostanie w terminie do dnia 30 stycznia 2013 r.

§ 5.

1. Przekazanie dotacji, o których mowa w § 4 następuje w okresach miesięcznych, w terminie do 20. dnia każdego miesiąca. Za datę przekazania przyjmuje się dzień uznania rachunku KZK GOP.

2. Warunkiem przekazania dotacji przez Województwo Śląskie jest wcześniejsze przekazanie przez Gminy: Czerwionka-Leszczyny, Lędziny, Łazy, Mikołów, Ornontowice, Orzesze, Pilchowice, Rudziniec pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na realizację zadania organizacji transportu zbiorowego. W razie opóźnienia lub braku wpływu środków z danej Gminy, płatność należności nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wpłaty na dany miesiąc przez tę Gminę.

3. W przypadku niedokonania płatności wynikającej z ust. 1 i ust. 2 Województwo Śląskie będzie dochodziło od właściwej Gminy odsetek za zwłokę oraz innych dodatkowych kosztów związanych z opóźnieniem w przekazaniu środków pomocy finansowej. Należności te przekazane zostaną do KZK GOP, chyba że Strony porozumienia postanowią inaczej.

4. Przekazanie dotacji, o których mowa w ust. 1 zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy KZK GOP o numerze 36 1030 1508 0000 0008 1592 5009.

5. Strony Porozumienia ustalają następujący sposób rozliczeń:

a. Informacja dotycząca wykonanej pracy eksploatacyjnej i wynikającego z niej stopnia wykorzystania dotacji celowej przekazanej przez Województwo Śląskie na finansowanie zadania objętego porozumieniem następować będzie w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy informacja, z zastrzeżeniem punktu b.

b. Informacja dotycząca wykonanej pracy eksploatacyjnej i wynikającego z niej stopnia wykorzystania dotacji celowej za miesiąc grudzień 2013 r. zostanie przekazana w terminie do dnia 8 stycznia 2014 r.

c. Dotacja przekazana przez Województwo Śląskie do KZK GOP na realizację zadania objętego porozumieniem wykorzystana zostanie do dnia 31 grudnia 2013 r. z wyjątkiem dotacji przekazanej przez Województwo Śląskie, a otrzymanej z Gminy Ornontowice, która zostanie wykorzystana do dnia 30 czerwca 2013 r.

d. Rozliczenie roczne z przekazanych środków dotacji celowej zostanie złożone przez KZK GOP Województwu Śląskiemu nie później niż do dnia 17 stycznia 2014 roku; niewykorzystana w danym roku dotacja podlega zwrotowi na rachunek Województwa Śląskiego nr: 97 1560 1111 2107 0236 8492 0148 zgodnie z art. 251 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z zastrzeżeniem punktu e.

e. Rozliczenie przekazanych środków dotacji celowej z Gminy Ornontowice zostanie złożone przez KZK GOP Województwu Śląskiemu nie później niż do dnia 10 lipca 2013 roku; niewykorzystana w danym roku dotacja podlega zwrotowi na rachunek Województwa Śląskiego nr: 97 1560 1111 2107 0236 8492 0148.

6. Województwo Śląskie zobowiązuje KZK GOP do umieszczania na oryginałach dokumentów rozliczeniowych dotyczących płatności z dotacji, stosownej adnotacji o treści: „Sfinansowano z pomocy finansowej Gmin: Czerwionka-Leszczyny, Lędziny, Łazy, Mikołów, Ornontowice, Orzesze, Pilchowice, Rudziniec w kwocie ………….”

§ 6.

1. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony i obowiązuje:

a. w zakresie dotacji celowej dla obszaru gminy Czerwionka-Leszczyny od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.,

b. w zakresie dotacji celowej dla obszaru gminy Lędziny od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.,

c. w zakresie dotacji celowej dla obszaru gminy Łazy od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.,

d. w zakresie dotacji celowej dla obszaru gminy Mikołów od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.,

e. w zakresie dotacji celowej dla obszaru gminy Ornontowice od dnia 01.01.2013 r. do dnia 30.06.2013 r.,

f. w zakresie dotacji celowej dla obszaru gminy Orzesze od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.,

g. w zakresie dotacji celowej dla obszaru gminy Pilchowice od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.,

h. w zakresie dotacji celowej dla obszaru gminy Rudziniec od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.,

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o finansach publicznych i inne przepisy dotyczące przedmiotu porozumienia.

3. Strony będą dążyć do polubownego rozwiązywania sporów. Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Województwa.

4. W przypadku rozwiązania umowy o której mowa w § 1 ust. 3 przez którąkolwiek z Gmin, niniejsze Porozumienie podlega aneksowaniu przez strony w zakresie dotyczącym tej Gminy.

5. W przypadku rozwiązania wszystkich umów o których mowa w § 1 ust. 3 przez Gminy, niniejsze Porozumienie ulega rozwiązaniu.

6. Każdej ze stron przysługuje prawo do rozwiązania Porozumienia z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 7.

W przypadku wystąpienia siły wyższej, strony zobowiązują się do podjęcia działań mających na celu zapewnienie komunikacji dla mieszkańców Województwa Śląskiego, jako nadrzędnego celu niniejszego porozumienia.

§ 8.

Zmiana treści porozumienia wymaga formy pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności.

§ 9.

Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron.

Wicemarszałek Województwa Śląskiego


Aleksandra Gajewska-Przydryga


Wicemarszałek Województwa Śląskiego


Mariusz Kleszczewski

Zastępca Przewodniczącego Zarządu KZK GOP


Marek Kopel


Zastępca Przewodniczącego Zarządu KZK GOP


Grzegorz Dydkowski


Załącznik do Porozumienia
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 23 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Zestawienie linii objętych porozumieniem wraz z pracą eksploatacyjną i przyjętymi stawkami za usługi przewozowe

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Kozak

Redaktor

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »