| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Miasta Pyskowice; Zarządu Powiatu Gliwickiego

z dnia 30 stycznia 2013r.

w sprawie przekazania środków finansowych na prowadzenie Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach

w sprawie przekazania środków finansowych na prowadzenie Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach

zawarte pomiędzy Powiatem Gliwickim zwanym dalej w treści porozumienia Powiatem, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Gliwickiego w osobach:

1. Michał Nieszporek - Starosta Gliwicki

2. Waldemar Dombek - Wicestarosta

działającym na podstawie Uchwały Nr XXVII/162/2012 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zawarcia porozumień z Gminami Knurów i Pyskowice dotyczących finansowania Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie i Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach oraz art. 46 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz 526 z późn. zm.) w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133 poz. 872 z późn. zm.)

a

Gminą Pyskowice zwaną dalej w treści porozumienia Gminą, w imieniu którego działa:

Wacław Kęska - Burmistrz Miasta Pyskowice

na podstawie Uchwały Nr XXVII/206/2013 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Gliwickim dotyczącego finansowania Ogniska Pracy Pozaszkolnej w 2013 roku przez Powiat Gliwicki o następującej treści:

§ 1. 1. Zgodnie z §2 ust. 2 porozumienia z dnia 16 listopada 1990 r. zawartego pomiędzy Kuratorem Oświaty i Wychowania w Katowicach a Zarządem Gminy Pyskowice, Powiat zobowiązuje się do przekazywania Gminie w 2013 r. środków finansowych w postaci dotacji na prowadzenie Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach, w terminie do 28-go każdego miesiąca (za każdy bieżący) w wyskokości 1/13 kwoty określonej w ust. 2, a w marcu 2/13.

2. Ustala się kwotę dotacji na 2013 rok w wysokości 85.000 zł zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/162/2012 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zawarcia porozumień z Gminami Knurów i Pyskowice dotyczących finansowania Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie i Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach.

§ 2. Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach prowadzi zajęcia pozaszkolne dla uczniów szkół podstawowych ( w tym specjalnych), gimnazjów ( w tym specjalnych), szkół ponadgimnazjalnych z terenu Miasta Pyskowice.

§ 3. Gmina zobowiązuje się do:

1) wykorzystania przekazanej dotacji zgodnie z przeznaczeniem,

2) udostępniania danych z baz danych oświatowych prowadzonych przez Gminę dotyczących liczby uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pyskowice objętych działaniem Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach,

3) rozliczania przekazanej dotacji kwartalnie w terminie do 15-go następnego miesiąca po zakończeniu kwartału, w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie: szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz pochodzących ze środków zagranicznych (Dz. U. Nr 38 poz. 207 z późn. zm.), łącznie z częścią opisową dotyczącą wykonywanych zadań.

§ 4. Środki finansowe przekazane w postaci dotacji pokrywają wszystkie roszczenia Gminy z tytułu prowadzenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach.

§ 5. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 6. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla Wojewody Śląskiego w celu publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 7. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Za Gminę PyskowiceBurmistrz Miasta Pyskowice


Wacław Kęska

Za Powiat GliwickiStarosta Gliwicki


Michał Nieszporek


Wicestarosta Gliwicki


Waldemar Dombek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adrian Goska

Radca prawny, prawnik zarządzający Kancelarii Radców Prawnych Goska&Gortat.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »