| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/238/2012 Rady Gminy Łodygowice

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łodygowice

Na podstawie art. 4   ustawy z   dnia 13 września 1996 roku o   utrzymaniu czystości  
i porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012r. poz. 391 z   późn. zm.) oraz art. 7   ust. 1   pkt 1   i 3, art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w   Żywcu,  

RADA GMINY ŁODYGOWICE uchwala, co następuje:  

Rozdział 1.
Przepisy   ogólne.  

§   1.   Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i   porządku na terenie gminy Łodygowice dotyczące wymagań w   zakresie utrzymania czystości i   porządku na terenie nieruchomości obejmujących:  

1)   prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i   odbierania odpadów komunalnych, w   tym powstających w   gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i   chemikaliów, zużytych baterii i   akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i   elektronicznego, mebli i   innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i   rozbiórkowych oraz zużytych opon, a   także odpadów zielonych,  

2)   uprzątanie błota, śniegu, lodu i   innych zanieczyszczeń z   części nieruchomości służących do użytku publicznego;  

3)   mycie i   naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i   warsztatami naprawczymi;  

4)   rodzaj i   minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i   ich utrzymania w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym, przy uwzględnieniu:  

a)   średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w   gospodarstwach domowych bądź w   innych źródłach,  

b)   liczby osób korzystających z   tych pojemników;  

5)   częstość i   sposób pozbywania się odpadów komunalnych i   nieczystości ciekłych  
z terenu nieruchomości oraz z   terenów przeznaczonych do użytku publicznego;  

6)   innych wymagań wynikających z   wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;  

7)   obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;  

8)   wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z   produkcji rolniczej, w   tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w   poszczególnych nieruchomościach;  

9)   wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i   terminów jej przeprowadzania.  

§   2.   1.   Ilekroć w   Regulaminie jest mowa o:  

1)   ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz.U. z   2012 r. poz 391);  

2)   Plan gospodarki odpadami - Planu Gospodarki Odpadami określa zakres zadań koniecznych do zapewnienie zintegrowanej gospodarki odpadami w   kraju, województwie, powiecie lub gminie w   sposób zapewniający ochronę środowiska z   uwzględnieniem obecnych i   przyszłych możliwości technicznych, organizacyjnych oraz uwarunkowań ekonomicznych jak również z   uwzględnieniem poziomu technicznego istniejącej infrastruktury;  

3)   właścicielu nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, oraz jednostki organizacyjne i   osoby posiadające nieruchomości w   zarządzie lub użytkowaniu, a   także inne podmioty władające nieruchomością, w   rozumieniu ustawy;  

4)   punktach selektywnego zbierania – należy przez to rozumieć zgodnie z   treścią art. 3   ust. 2   pkt 6   ustawy; stacjonarne lub mobilne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, łatwo dostępne dla wszystkich mieszkańców;  

5)   systemie gospodarki odpadami komunalnymi – rozumie się przez to wszelkie skoordynowane działania zmierzające do realizacji opisanych w   art. 5   ustawy o   odpadach (Dz.U. z   2010   r. Nr 185, poz. 1243 j.t z   późn. zm.) zasad gospodarowania odpadami, a   więc zapobieganie i   ograniczanie ich powstawania, prowadzenie ich odzysku lub recykling, wreszcie unieszkodliwianie; system obejmuje więc wszystkie czynności realizowane na nieruchomości przez jej właściciela, a   więc selektywne zbieranie, dalej odbiór, transport i   zbieranie dokonane przez operatora, wreszcie odzysk, recykling i   unieszkodliwianie realizowane przez podmioty wyspecjalizowane i   regionalną instalację; zarządzający systemem jest także jego elementem;  

6)   odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady powstające w   gospodarstwach domowych z   wyłączeniem pojazdów wycofanych z   eksploatacji, a   także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w   gospodarstwach domowych (art. 3   ust. 3   pkt 4   ustawy o   odpadach – Dz.U. z   2010 r. Nr 185, poz. 1243 z   późn. zm.);  

7)   odpady organiczne – należy przez to rozumieć odpady zielone, biodegradowalne, bio odpady;  

8)   odpadach wielkogabarytowych należy przez to rozumieć odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary i   masę, nie mogą być umieszczone w   typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów budowlano – remontowych;  

9)   odpadach opakowaniowych – należy przez to rozumieć wszystkie opakowania, w   tym opakowania wielokrotnego użytku wycofane z   ponownego użycia, stanowiące odpady w   rozumieniu przepisów o   odpadach, z   wyjątkiem odpadów powstających w   procesie produkcji opakowań (art. 3   ust. 3   Ustawy z   dnia 11 maja 2001 r. o   opakowaniach i   odpadach opakowaniowych – Dz.U. z   2001 r. Nr. 63, poz. 638 z   późn. zm.);  

10)   odpadach budowlano-remontowych – rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z   remontów, które nie są objęte przepisami Ustawy z   dnia 7   lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z   2010 r. Nr 243, poz. 1623 j.t z   późn. zm. .   ) a   więc takie, na które nie ma obowiązku uzyskania pozwoleń na budowę lub których nie trzeba zgłaszać do administracji budowlano-architektonicznej;  

11)   segregacji odpadów u   źródła - należy przez to rozumieć sposób gromadzenia w   miejscach ich powstawania czyli na nieruchomościach zamieszkałych lub niezamieszkałych i   przekazywanie strumieni odpadów komunalnych o   których mowa w   § 3   niniejszego regulaminu.  

2.   W sprawach dotyczących utrzymania czystości i   porządku na terenie gminy Łodygowice nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się przepisy odrębne.  

3.   W sprawach dotyczących zasad postępowania z   odpadami, a   w szczególności zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów, negatywnego oddziaływania na środowisko, a   także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, nieuregulowanych niniejszym regulaminem, stosuje się przepisy ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001r. o   odpadach (t.j. Dz. U. 2010r. Nr 185, poz.1243 ze zm.).  

4.   Gospodarowanie odpadami, a   w szczególności zbieranie, odbiór, przekazywanie do odzysku lub unieszkodliwiania ma być zgodne z   „Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego 2014”.  

Rozdział 2.
Wymagania w   zakresie utrzymania czystości i   porządku na terenie nieruchomości.  

§   3.   1.   Właściciele nieruchomości są zobowiązani do zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w   odpowiednich pojemnikach, określonych w   niniejszym Regulaminie.  

2.   Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a   odbierający odpady do odbierania następujących rodzajów odpadów:  

1)                 niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, z   zastrzeżeniem pkt   2-17,  

2)                 przeterminowanych leków i   chemikaliów,  

3)                 zużytych baterii i   akumulatorów,  

4)                 zużytego sprzętu elektrycznego i   elektronicznego,  

5)                 mebli i   innych odpadów wielkogabarytowych,  

6)                 odpadów budowlanych i   rozbiórkowych,  

7)                 zużytych opon,  

8)                 odpadów organicznych: zielonych i   kuchennych,  

9)                 papieru i   tektury,  

10)                 szkła bezbarwnego,  

11)                 szkła kolorowego,  

12)                 tworzywa sztucznego,  

13)                 metali,  

14)   żużli i   popiołów z   kotłów c.o.,  

15)   lamp żarowych, halogenowych i   świetlówek,  

16)   tekstyliów w   tym ubrań,  

17)   opakowań po środkach ochrony roślin i   nawozach powstających w   rodzinnych gospodarstwach domowych.  

3.   Właściciel nieruchomości spełni wymóg selektywnego zbierania odpadów, o   ile na co najwyżej 120   l odpadów zmieszanych przypadną przynajmniej 2   pełne worki frakcji odpadów komunalnych o   których mowa w   § 5   pkt. 3   a i   3 b.  

4.   Właściciele nieruchomości obowiązani są do wyposażenia nieruchomości w   opisane w   niniejszym regulaminie w   Rozdziale III, pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym.  

5.   Odpady określone w   ust. 2   odbierane są w   sposób gwarantujący ich niezmieszanie z   innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie. Odpady te należy oddawać z   częstotliwością określoną w   § 7.  

6.   Właściciele nieruchomości obowiązani są do przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, przy braku sieci kanalizacyjnej obowiązek gromadzenia nieczystości ciekłych w   zbiornikach bezodpływowych lub oczyszczania poprzez przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych.  

7.   Właściciele nieruchomości obowiązani są do systematycznego zbierania i   uprzątnięcia odpadów  
z powierzchni nieruchomości zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę i   wnętrza budynków.  

8.   Właściciele nieruchomości obowiązani są do usuwania ze ścian budynków, ogrodzeń i   innych obiektów oraz budowli ogłoszeń, plakatów, napisów, rysunków itp. nieaktualnych już lub umieszczonych tam bez zachowania trybu przewidzianego przepisami.  

9.   Właściciele nieruchomości obowiązani są do zamiatania, zmywania, malowania itp. zanieczyszczeń z   powierzchni posadzek, podłóg, ścian i   stropów przeznaczonych do wspólnego użytkowania pomieszczeń budynków wielolokalowych, np. sieni, korytarzy, piwnic, klatek schodowych, wind, studzienek okien piwnicznych, zsypów na odpady, rur spustowych, rynien z   kratkami do czyszczenia, a   tym samym utrzymywanie ich należytego stanu sanitarnohigienicznego.  

10.   Właściciele nieruchomości obowiązani są do utrzymywania czystości poprzez zamiatanie  
i uprzątanie odpadów na placach, drogach publicznych w   ich linach rozgraniczających, ciągach pieszojezdnych, drogach rowerowych, przystankach, torowiskach, w   przepustach, przejściach, pod mostami i   wiaduktami, w   granicach działek, na których obiekty te są zlokalizowane.  

11.   Dopuszcza się chwilowe składowanie odpadów wielkogabarytowych i   remontowo - budowlanych do czasu ich odbioru przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne również w   innym miejscu niż ww., pod warunkiem uzyskania zgody posiadacza terenu, jeśli miejsce to będzie poza granicą nieruchomości i   uporządkowania tego miejsca niezwłocznie po odebraniu odpadu przez przedsiębiorcę.  

12.   Właściciele nieruchomości obowiązani są do przekazywania odpadów zebranych selektywnie i   pozostałych zmieszanych przedsiębiorcy w   terminach wyznaczonych harmonogramem ogłaszanym w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

13.   Zabrania się składowania odpadów w   miejscach do tego nieprzeznaczonych, a   także wynoszenia ich do koszy ulicznych i   podrzucania do pojemników stanowiących cudzą własność.  

§   4.   1.   Do obowiązków właścicieli nieruchomości w   zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i   innych zanieczyszczeń z   chodnika przylegającego do nieruchomości (   chodnik   należy przez to rozumieć wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego) należy:  

1)   likwidowanie występującej na chodniku gołoledzi poprzez stosowanie środków neutralnych dla środowiska lub środków chemicznych (na zasadach określonych w   aktualnie obowiązującym zarządzeniu Wojewody Śląskiego w   sprawie ustalenia środków chemicznych oraz warunków ich stosowanie na ulicach, placach i   innych drogach województwa śląskiego),  

2)   pryzmowanie zgarniętego lodu i   śniegu przy krawężniku chodnika, w   pewnym oddaleniu od drzew i   w sposób nie powodujący zakłóceń w   ruchu pieszych i   pojazdów,  

3)   usuwanie z   chodnika błota i   innych zanieczyszczeń w   sposób nie powodujący pylenia (po skropieniu powierzchni wodą).  

2.   Właściciel nieruchomości jest obowiązany usuwać na bieżąco sople lodowe i   nawisy śniegu z   dachów i   gzymsów budynków w   taki sposób, aby nie spowodować zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia.  

3.   Mycie nadwozi pojazdów samochodowych poza myjniami dozwolone jest wyłącznie  
w następujących miejscach:  

1)   na terenie nieruchomości niesłużącej do użytku publicznego, tylko pod warunkiem  
że wykonywane jest to na utwardzonej ich części przy pomocy środków ulegających biodegradacji, a   powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone  
w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, w   szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi;  

2)   na terenach służących do użytku publicznego tylko w   miejscach do tego przygotowanych  
i specjalnie oznaczonych.  

4.   Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:  

1)   niezanieczyszczania środowiska i   gromadzenia powstających odpadów w   urządzeniach do tego przeznaczonych,  

2)   iż naprawa pojazdów samochodowych dotyczy drobnych napraw,  

3)   iż naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.  

§   5.   Ustala się następujące zasady w   zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i   odbierania odpadów:  

1)   worki do prowadzenia selektywnej zbiórki dostarcza właścicielom nieruchomości operator/przedsiębiorca zaś oni mają obowiązek przyjąć je i   zgodnie z   przeznaczeniem używać;  

2)   właściciel nieruchomości ma obowiązek umieścić je w   miejscach gromadzenia odpadów komunalnych spełniających wymagania § 22 i   23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w   sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i   ich usytuowanie (Dz.U. z   2002 r. Nr 75, poz. 690);  

3)   prowadzenie selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych u   źródła powstawania:  

a)   papier, tektura (w tym opakowania), metal, tworzywa sztuczne – worek w   kolorze żółtym o   zabarwieniu przeźroczystym z   oznakowanym napisem „SUROWCE”,  

b)   szkło i   odpady opakowaniowe ze szkła – worek w   kolorze białym o   zabarwieniu przeźroczystym z   oznakowanym napisem „SZKŁO OPAKOWANIOWE”,  

c)   odpady organiczne - pojemnik o   min. objętości o   której mowa w   § 9   ust.2 pkt.1, ppkt. f,  

d)   żużel i   popiół z   kotłów c.o. – pojemnik o   min. objętości o   której mowa w   § 9   ust.2 pkt.1, ppkt. g,  

e)   zmieszane odpady komunalne – pojemnik o   min. objętości o   której mowa w   § 9   ust.2 pkt.1, ppkt. d,  

f)   zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny,  

g)   wielkogabaryty  

-   jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy i   wszystkich rodzajach nieruchomości.  

4)   przeznaczone do selektywnego zebrania opakowania po żywności i   inne, które uległy zabrudzeniu, należy przed złożeniem do worka umyć;  

5)   opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed złożeniem do worka;  

6)   na obszarze zabudowy zagrodowej i   jednorodzinnej odpady zebrane selektywnie i   zmieszane odbierane są przez przedsiębiorcę sprzed nieruchomości; właściciel ma obowiązek w   terminie określonym harmonogramem wystawić je przed wejście do godziny 7 00   na teren nieruchomości. Na obszarach górskich, na których dojazd samochodu odbierającego odpady do położonych wysoko nieruchomości nie jest możliwy, ich właściciele mają obowiązek odpady zebrane selektywnie, jak i   zmieszane w   wyznaczonych terminach, zwieźć do wyznaczonego miejsca położonego przy drodze, którą porusza się samochód przedsiębiorcy;  

7)   Punkty selektywnego odbioru przyjmują tylko od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych o   ile te nie oddają odpadów o   których mowa w   pkt. a-h będących wynikiem ich działalności gospodarczej, usługowej, produkcyjnej następujące frakcje odpadów:  

a)   przeterminowane leki i   chemikalia,  

b)   zużyte baterie i   akumulatory,  

c)   farby, rozpuszczalników, oleje odpadowe,  

d)   lampy żarowe, halogenowe, świetlówki,  

e)   opakowań po środkach ochrony roślin i   nawozach,  

f)   odpady budowlano-remontowe i   rozbiórkowe,  

g)   zużyte opony,  

h)   tekstylia, w   tym ubrania.  

8)   prowadzenie selektywnego zbierania odpadów powstających w   gospodarstwach domowych i   nieruchomościach niezamieszkałych wymienionych w   pkt. 7   jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy;  

9)   Miejsce i   szczegółowy zakres świadczenia usług przez punkt selektywnej zbiórki zostanie określony odrębnie;  

10)   odpady niebezpieczne z   grupy wymienionych w   pkt. 7   należy gromadzić, a   także przygotować do odbioru w   taki sposób, aby uniemożliwić lub ograniczyć dostęp osób trzecich;  

11)   przedsiębiorca może ważyć odbierane odpady w   miejscach ich odbierania.  

§   6.   Ustala się następującą częstość w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  
i osadników oczyszczalni przydomowych:  

1)   Wywóz nieczystości ciekłych ma się odbywać z   częstotliwością gwarantującą niedopuszczenie do przelania zbiornika bezodpływowego, jednak nie rzadziej niż jeden raz na kwartał;  

2)   Wywóz osadów z   przydomowych oczyszczalni ścieków nakazuje się minimum jeden raz w   roku;  

3)   Wywóz odpadów ma się odbywać z   częstotliwością gwarantującą zachowanie właściwego stanu sanitarno – higienicznego miejsc ustawienia pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych.  

§   7.   Ustala się następującą częstość odbioru odpadówkomunalnych z   terenu nieruchomości i   terenów przeznaczonych do użytku publicznego:  

1)   z obszarów zabudowy zagrodowej i   jednorodzinnej:  

a)   odpady zmieszane – jeden raz w   miesiącu;  

b)   zbierane selektywnie papier, tektura, metale, tworzywa sztuczne i   szkło – jeden raz w   miesiącu;  

c)   odpady organiczne – odbiór jeden raz w   miesiącu, w   wyznaczonym dniu po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym;  

d)   żużel i   popiół z   kotłów c.o. – jeden raz w   miesiącu w   sezonie grzewczym od 1   października do 30 kwietnia;  

e)   przy czym pozostałe odpady zbierane selektywnie wymienione w   § 5   pkt 7   – przyjmowane będą w   punktach selektywnej zbiórki odpadów.  

2)   z obszarów zabudowy wielorodzinnej:  

a)   odpady zmieszane – jeden raz w   miesiącu;  

b)   zbierane selektywnie papier, tektura, metale, tworzywa sztuczne i   szkło – jeden raz w   miesiącu;  

c)   odpady organiczne –odbiór jeden raz w   miesiącu, w   wyznaczonym dniu po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym;  

d)   żużel i   popiół z   kotłów c.o. – miesiącu w   sezonie grzewczym od 1   października do 30 kwietnia;  

e)   przy czym pozostałe odpady zbierane selektywnie wymienione w   § 5   pkt 7   – przyjmowane będą w   punktach selektywnej zbiórki odpadów.  

3)   z żłobków i   przedszkoli:  

a)   odpady zmieszane – jeden raz w   miesiącu;  

b)   zbierane selektywnie papier, tektura, metale, tworzywa sztuczne i   szkło – jeden raz w   miesiącu;  

c)   odpady organiczne – odbiór jeden raz w   miesiącu, w   wyznaczonym dniu po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym;  

d)   żużel i   popiół z   kotłów c.o. – jeden raz w   miesiącu w   sezonie grzewczym od 1   października do 30 kwietnia;  

e)   przy czym pozostałe odpady zbierane selektywnie wymienione w   § 5   pkt 7   – przyjmowane będą w   punktach selektywnej zbiórki odpadów.  

4)   ze szkół wszelkiego typu:  

a)   odpady zmieszane – jeden raz w   miesiącu;  

b)   zbierane selektywnie papier, tektura, metale, tworzywa sztuczne i   szkło – jeden raz w   miesiącu;  

c)   odpady organiczne – odbiór jeden raz w   miesiącu, w   wyznaczonym dniu po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym;  

d)   żużel i   popiół z   kotłów c.o. – jeden raz w   miesiącu w   sezonie grzewczym od 1   października do 30 kwietnia;  

e)   przy czym pozostałe odpady zbierane selektywnie wymienione w   § 5   pkt 7   – przyjmowane będą w   punktach selektywnej zbiórki odpadów.  

5)   dla hoteli, pensjonatów, ośrodków wypoczynkowych, domów wypoczynkowych itp.:  

a)   odpady zmieszane –jeden raz w   miesiącu;  

b)   zbierane selektywnie papier, tektura, metale, tworzywa sztuczne i   szkło – jeden raz w   miesiącu;  

c)   odpady organiczne – odbiór jeden raz w   miesiącu, w   wyznaczonym dniu po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym;  

d)   żużel i   popiół z   kotłów c.o. – jeden raz w   miesiącu w   sezonie grzewczym od 1   października do 30 kwietnia;  

e)   przy czym pozostałe odpady zbierane selektywnie wymienione w   § 5   pkt 7   – przyjmowane będą w   punktach selektywnej zbiórki odpadów.  

6)   z zakładów usługowych, handlowych, usługowo-handlowych usługowo-produkcyjnych, produkcyjnych gdzie pracownicy zatrudniani są przez właściciela nieruchomości, która jest zamieszkiwana:  

a)   odpady zmieszane – jeden raz w   miesiącu;  

b)   zbierane selektywnie papier, tektura, metale, tworzywa sztuczne i   szkło – jeden raz w   miesiącu;  

c)   odpady organiczne – odbiór jeden raz w   miesiącu, w   wyznaczonym dniu po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym;  

d)   żużel i   popiół z   kotłów c.o. – jeden raz w   miesiącu w   sezonie grzewczym od 1   października do 30 kwietnia;  

e)   przy czym pozostałe odpady zbierane selektywnie wymienione w   § 5   pkt 7   – przyjmowane będą w   punktach selektywnej zbiórki odpadów.  

7)   z zakładów usługowych, handlowych, usługowo-handlowych usługowo-produkcyjnych, produkcyjnych gdzie pracownicy zatrudniani są przez właściciela nieruchomości, która jest niezamieszkiwana:  

a)   odpady zmieszane – jeden raz w   miesiącu;  

b)   zbierane selektywnie papier, tektura, metale, tworzywa sztuczne i   szkło – jeden raz w   miesiącu;  

c)   odpady organiczne – odbiór jeden raz w   miesiącu, w   wyznaczonym dniu po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym;  

d)   żużel i   popiół z   kotłów c.o. – jeden raz w   miesiącu w   sezonie grzewczym od 1   października do 30 kwietnia;  

e)   przy czym pozostałe odpady zbierane selektywnie wymienione w   § 5   pkt 7   – przyjmowane będą w   punktach selektywnej zbiórki odpadów.  

8)   z zakładów usługowych, handlowych, usługowo-handlowych usługowo-produkcyjnych, produkcyjnych które wynajmowane są na te cele przez właściciela nieruchomości  

a)   odpady zmieszane – jeden raz w   miesiącu;  

b)   zbierane selektywnie papier, tektura, metale, tworzywa sztuczne i   szkło – jeden raz w   miesiącu;  

c)   żużel i   popiół z   kotłów c.o. – jeden raz w   miesiącu w   sezonie grzewczym od 1   października do 30 kwietnia;  

d)   przy czym pozostałe odpady zbierane selektywnie wymienione w   § 5   pkt 7   – przyjmowane będą w   punktach selektywnej zbiórki odpadów.  

9)   z punków handlowych poza lokalem:  

a)   odpady zmieszane – jeden raz w   miesiącu;  

b)   zbierane selektywnie papier, tektura, metale, tworzywa sztuczne i   szkło – jeden raz w   miesiącu;  

c)   odpady organiczne – odbiór jeden raz w   miesiącu, w   wyznaczonym dniu po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym;  

d)   przy czym pozostałe odpady zbierane selektywnie wymienione w   § 5   pkt 7   – przyjmowane będą w   punktach selektywnej zbiórki odpadów.  

10)   z lokali gastronomicznych:  

a)   odpady zmieszane – jeden raz w   miesiącu;  

b)   zbierane selektywnie papier, tektura, metale, tworzywa sztuczne i   szkło – jeden raz w   miesiącu;  

c)   odpady organiczne – odbiór jeden raz w   miesiącu, w   wyznaczonym dniu po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym;  

d)   żużel i   popiół z   kotłów c.o. – jeden raz w   miesiącu w   sezonie grzewczym od 1   października do 30 kwietnia;  

e)   przy czym pozostałe odpady zbierane selektywnie wymienione w   § 5   pkt 7   – przyjmowane będą w   punktach selektywnej zbiórki odpadów;  

11)   zbudynków letniskowych i   rekreacyjnych:  

a)   odpady zmieszane – jeden raz w   miesiącu;  

b)   zbierane selektywnie papier, tektura, metale, tworzywa sztuczne i   szkło – jeden raz w   miesiącu;  

c)   odpady organiczne - odbiór jeden raz w   miesiącu, w   wyznaczonym dniu po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.  

12)   z ulicznych punktów małej gastronomii:  

a)   odpady zmieszane – jeden raz w   miesiącu;  

b)   zbierane selektywnie papier, tektura, metale, tworzywa sztuczne i   szkło – jeden raz w   miesiącu;  

c)   przy czym pozostałe odpady zbierane selektywnie wymienione w   § 5   pkt 7   – przyjmowane będą w   punktach selektywnej zbiórki odpadów.  

13)   z ogródków działkowych:  

a)   odpady zmieszane – jeden raz w   miesiącu;  

b)   zbierane selektywnie papier, tektura, metale, tworzywa sztuczne i   szkło – jeden raz w   miesiącu;  

c)   odpady organiczne – odbiór jeden raz w   miesiącu, w   wyznaczonym dniu po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym;  

d)   przy czym pozostałe odpady zbierane selektywnie wymienione w   § 5   pkt 7   – przyjmowane będą w   punktach selektywnej zbiórki odpadów.  

14)   opróżnianie koszy ulicznych, w   parkach, na przystankach i   na peronach następuje jeden raz w   tygodniu.  

15)   z miejsc organizowania imprez masowych w   dniu trwania imprezy masowej.  

16)   z terenu cmentarza:  

a)   odpady zmieszane – jeden raz w   tygodniu;  

b)   zbierane selektywnie papier, tektura, metale, tworzywa sztuczne i   szkło – jeden raz w   tygodniu;  

c)   odpady organiczne– jeden raz w   tygodniu;  

d)   odpady o   których mowa w   pkt. a, b, c dodatkowo będą odbierane w   dniach 30,31 października i   2 listopada.  

17)   odpady wielkogabarytowe odbierane będą dwa razy w   roku (wiosna, jesień).  

§   8.   Ustala się następujące zasadypozbywania się odpadów komunalnych i   nieczystości ciekłych z   terenu nieruchomości:  

1)   przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości muszą w   zakresie bazy transportowej, wyposażenia w   pojazdy specjalistyczne i   uniwersalne oraz przestrzegania standardów sanitarnych spełniać wymogi opisane w   Rozporządzeniu w   sprawie wymagań technicznych, jakie powinien spełniać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wydanym na mocy zapisów art. 9d ust. 2   ustawy;  

2)   pojazdy asenizacyjne muszą spełniać wymogi zapisane w   Rozporządzeniu wydanym na mocy zapisów art. 2   ust. 2   ustawy określającym wymagania dla pojazdów asenizacyjnych;  

3)   zanieczyszczenia powstające w   wyniku załadunku i   transportu odpadów komunalnych oraz nieczystości płynnych pracownicy operatora/przedsiębiorcy mają obowiązek natychmiast usunąć;  

4)   przedsiębiorca ma obowiązek tak zorganizować odbiór i   transport odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego  
i odbywały się według tras i   w terminach wyznaczonych harmonogramem;  

5)   w przypadku zorganizowanych akcji porządkowych i   na specjalne zlecenie władz miasta dopuszcza się odbiór odpadów komunalnych w   inne dni niż wyznaczone harmonogramem;  

6)   właściciele pojazdów mechanicznych parkujących na drodze dojazdowej do nieruchomości, w   wyznaczonym harmonogramem dniu odbioru odpadów mają obowiązek usunąć lub przestawić je w   taki sposób, by nie utrudniać przejazdu i   ładowania zawartości pojemników lub worków na samochód przedsiębiorcy;  

7)   Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne zgromadzone selektywnie ma obowiązek do ich odbioru zgodnie z   zasadami określonymi w   niniejszym Regulaminiei przekazania ich do właściwej regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów.  

Rozdział 3.
Rodzaje i   minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i   ich utrzymania w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym  

§   9.   1.   Za podstawę do ustalenia minimalnej, łącznej pojemności pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych przyjmuje się iloczyn minimalnej ilości odpadów komunalnych   :   0,175 Mg/mieszkańca/ rok i   liczby osób rzeczywiście zamieszkujących lub przebywających czasowo na terenie nieruchomości, przy uwzględnieniu częstotliwości wywozu, określonej w   § 7.  

2.   Określa się rodzaje i   minimalną wielkość pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:  

1)   pojemniki muszą spełniać następujące wymagania:  

a)   odpowiadać wymaganiom zawartym w   Ustawie z   dnia 30 sierpnia 2002 r. o   systemie oceny zgodności (Dz.U. z   2004 r. Nr 204, poz. 2048 z   późn. zm.),  

b)   spełniać wymogi zawarte w   Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i   Pracy z   dnia 25   października 2005 r. w   sprawie szczegółowego sposobu postępowaniaz odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z   2005 r. Nr 219, poz. 1858),  

c)   wyglądać estetycznie, być trwale, powinny być wyposażone w   szczelną pokrywę zabezpieczającą gromadzone odpady przed dostępem robactwa i   zwierząt domowych oraz deszczu i   śniegu,  

d)   ustala się, że objętość pojemników do zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych powinna wynosić: 120 l, 240 l, 1100 l, a   pojemność kontenerów: 5   m³ i   7 m 3   ,  

e)   pojemność worków na surowce wtórne powinna wynosić: 60 l (dla szkła opakowaniowego), 100 l (dla surowców pozostałych),  

f)   ustala się, że objętość pojemników do zbiórki odpadów organicznych powinna wynosić: 120 l, 240 l. Pojemnik na odpady organiczne musi posiadać otwory wentylacyjne z   rusztem odciekowym i   przewietrzaną klapą,  

g)   ustala się, że objętość pojemników do zbiórki żużlu powinna wynosić: 120 l, 240 l, a   kontenerów o   pojemności 5   m³ i   7 m 3   ,  

h)   pojemniki o   których mowa w   ppkt. d,f,g muszą być przystosowane do opróżniania przez śmieciarki samochodowe.  

2)   worki musza spełniać następujące wymagania:  

a)   być wykonane z   tworzywa o   wytrzymałości nie mniejszej niż dla tworzywa LDPE o   grubości minimum 0,02 mm;  

b)   wyglądać estetycznie, być trwale i   czytelnie oznakowane nazwą, numerem telefonu przedsiębiorcy oraz rodzajem odpadów, jakie być mają do niego zbierane.  

3.   właściciele nieruchomości mają obowiązek wyposażyć nieruchomość w   pojemniki lub kontenery na odpady komunalne, o   następujących minimalnych pojemnościach (przy założeniu, że częstotliwości wywozu będą nie większe niż przyjęte w   § 7   niniejszego Regulaminu):  

1)   dla obszarów zabudowy zagrodowej, jednorodzinnej:  

a)   30 l balastu na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość,  

b)   40 l surowców wtórnych na mieszkańca, jednak co najmniej jeden worek 100 l i   60 l na każdą nieruchomość  

c)   20 l odpadów organicznych na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość,  

d)   20 l żużlu lub popiołu (dla nieruchomości z   ogrzewaniem CO na paliwo stałe) na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość,  

2)   dla obszarów zabudowy wielorodzinnej:  

a)   30 l balastu na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 120   l na każdą nieruchomość,  

b)   20 l surowców wtórnych na mieszkańca, jednak co najmniej jeden worek 100 l i   60 l na każdą nieruchomość (dopuszcza się pojemniki 700 l i   1100 l),  

c)   10 l odpadów organicznych na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość,  

d)   20 l żużlu lub popiołu (dla nieruchomości z   ogrzewaniem CO na paliwo stałe) na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość,  

3)   dla żłobków i   przedszkoli:  

a)   3 l balastu na każde dziecko i   pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik 120   l na każdą nieruchomość,  

b)   4 l surowców wtórnych na każde dziecko i   pracownika, jednak co najmniej jeden worek 100 l i   60 l na każdą nieruchomość ,  

c)   1,5 l odpadów organicznych na każde dziecko i   pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość(przy prowadzeniu żywienia zbiorowego),  

d)   4 l żużlu lub popiołu (dla nieruchomości z   ogrzewaniem CO na paliwo stałe) na każde dziecko i   pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość,  

4)   dla szkół wszelkiego typu:  

a)   6 l balastu na każdego ucznia, studenta i   pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość,  

b)   8 l surowców wtórnych na każdego ucznia, studenta i   pracownika, jednak co najmniej jeden worek 100 l i   60 l na każdą nieruchomość ,  

c)   3 l odpadów organicznych na każdego ucznia, studenta i   pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość (przy prowadzeniu żywienia zbiorowego),  

d)   8 l żużlu lub popiołu (dla nieruchomości z   ogrzewaniem CO na paliwo stałe) na każdego ucznia, studenta i   pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość,  

5)   dla hoteli, pensjonatów, ośrodków wypoczynkowych, domów wypoczynkowych itp.:  

a)   20 l balastu na jedno łóżko, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość,  

b)   20 l surowców wtórnych na jedno łóżko, jednak co najmniej jeden worek 100 l i   60 l na każdą nieruchomość,  

c)   10 l odpadów organicznych na jedno łóżko, jednak co najmniej jeden pojemnik 120l na każdą nieruchomość (przy prowadzeniu żywienia zbiorowego),  

d)   8 l żużlu lub popiołu (dla nieruchomości z   ogrzewaniem CO na paliwo stałe) na jedno łóżko, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość,  

6)   Dla zakładów usługowych, handlowych, usługowo-handlowych usługowo-produkcyjnych, produkcyjnych gdzie pracownicy zatrudniani są przez właściciela nieruchomości, która jest zamieszkiwana:  

a)   10 l balastu na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 120   l na każdą nieruchomość,  

b)   10 l surowców wtórnych na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden worek 100 l i   60 l na każdą nieruchomość,  

c)   5 odpadów organicznych na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość,  

d)   8 l żużlu lub popiołu (dla nieruchomości z   ogrzewaniem CO na paliwo stałe) na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość,  

7)   Dla zakładów usługowych, handlowych, usługowo-handlowych usługowo-produkcyjnych, produkcyjnych gdzie pracownicy zatrudniani są przez właściciela nieruchomości, która jest niezamieszkiwana:  

a)   10 l balastu na każde 10 m 2   powierzchni całkowitej od której naliczany jest podatek od nieruchomości, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdy lokal,  

b)   10 l surowców wtórnych na każde 10 m 2   powierzchni całkowitej od której naliczany jest podatek od nieruchomości, jednak co najmniej jeden worek 100 l i   60 l na każdy lokal,  

c)   10 l odpadów organicznych na każde 10 m 2   powierzchni całkowitej od której naliczany jest podatek od nieruchomości, jednak co najmniej jeden pojemnik 120   l na każdy lokal, dla lokali prowadzących handel owocami i   warzywami)  

d)   8 l żużlu lub popiołu (dla nieruchomości z   ogrzewaniem CO na paliwo stałe) na każde 10 m 2   powierzchni całkowitej od której naliczany jest podatek od nieruchomości, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość,  

8)   Dla zakładów usługowych, handlowych, usługowo-handlowych usługowo-produkcyjnych, produkcyjnych które wynajmowane są na te cele przez właściciela nieruchomości:  

a)   10 l balastu na każde 10 m 2   powierzchni całkowitej od której naliczany jest podatekod nieruchomości, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdy lokal,  

b)   10 l surowców wtórnych na każde 10 m 2   powierzchni całkowitej od której naliczany jest podatek od nieruchomości, jednak co najmniej jeden worek 100 l i   60 l na każdy lokal,  

c)   10 l odpadów organicznych na każde 10 m 2   powierzchni całkowitej od której naliczany jest podatek od nieruchomości, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdy lokal, dla lokali prowadzących handel owocami i   warzywami)  

d)   8 l żużlu lub popiołu (dla nieruchomości z   ogrzewaniem CO na paliwo stałe) na każde 10 m 2   powierzchni całkowitej od której naliczany jest podatek od nieruchomości, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość,  

9)   dla punków handlowych poza lokalem:  

a)   50 l balastu na każdego zatrudnionego pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdy punkt,  

b)   10 l surowców wtórnych na każdego zatrudnionego pracownika, jednak co najmniej jeden worek 100 l na każdy punkt,  

c)   5 l odpadów organicznych na każdego zatrudnionego pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdy punkt,  

10)   dla lokali gastronomicznych:  

a)   10 l balastu na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdy lokal,  

b)   5 l surowców wtórnych na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak co najmniej jeden worek 100 l i   60 l na każdy lokal,  

c)   5 l odpadów organicznych na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdy lokal,  

d)   8 l żużlu lub popiołu (dla nieruchomości z   ogrzewaniem CO na paliwo stałe) na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość,  

11)   dla budynków letniskowych i   rekreacyjnych:  

a)   20 l balastu na 10m 2   powierzchni użytkowej, jednak co najmniej jeden pojemnik 120   l na każdy budynek,  

b)   20 l surowców wtórnych na 10 m 2   powierzchni użytkowej, jednak co najmniej jeden worek 100 l i   60 l na każdy budynek  

12)   dla ulicznych punktów małej gastronomii:  

a)   balast - co najmniej jeden pojemnik 120 l  

b)   surowce wtórne - co najmniej jeden worek 100 l,  

c)   odpady organiczneco najmniej jeden pojemnik 120 l,  

13)   dla ogródków działkowych:  

a)   20 l balastu na każdą działkę w   okresie sezonu, tj. od 1   marca do 31 października każdego roku oraz 5   l poza sezonem, jednak co najmniej jeden pojemnik 120   l na każdą działkę,  

b)   30 l surowców wtórnych na każdą działkę w   okresie sezonu, tj. od 1   marca do 31 października każdego roku oraz 5   l poza sezonem, jednak co najmniej jeden worek 100 l na każdą działkę,  

c)   10 l odpadów organicznych na każdą działkę w   okresie sezonu, tj. od 1   marca do 31 października każdego roku oraz 5   l poza sezonem, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdy lokal,  

14)   dla przystanków i   dworców autobusowych oraz kolejowych, do rozstawienia na chodnikach, chodnikach przy drogach publicznych, placach, parkingach, parkach, zieleńcach, itp. miejscach publicznych – w   zależności od potrzeb, przy uwzględnieniu intensywności ruchu użytkowników.  

15)   w miejscu organizowania imprez masowych, co najmniej jeden pojemnik 120   l oraz worek 60   l i   100   l na każde 50   m 2   powierzchni.  

16)   dla cmentarzy:  

a)   balast - ustala się co najmniej dwa pojemniki 1100 l dla cmentarza w   Łodygowicach Górnych,  

b)   balast - ustala się co najmniej pięć pojemników 1100 l dla cmentarza w   Łodygowicach Dolnych,  

c)   balast - ustala się co najmniej dwa pojemniki 1100 l dla cmentarza w   Zarzeczu,  

d)   balast - ustala się co najmniej cztery pojemniki 1100 l dla cmentarza w   Pietrzykowicach.  

17)   W przypadkach określonych w   punktach 5-8, jeśli jest prowadzona działalność spożywcza lub gastronomiczna, należy dodatkowo na zewnątrz poza lokalem, ustawić w   miejscu ogólnodostępnym dostateczną ilość koszy ulicznych oznakowanych przez właściciela.  

§   10.   Właściciel nieruchomości, na której będzie organizowana impreza masowa, ma obowiązek zadbać o   to, by jej organizator wyposażył miejsce, na którym ona się odbywa w   jeden pojemnik o   pojemności 120 l na 20 osób uczestniczących w   imprezie oraz w   szalety przenośne w   liczbie jeden szalet na 100 osób uczestniczących w   imprezie, jeżeli czas jej trwania nie przekracza 4   godzin; jeśli jest on dłuższy liczbę tę należy zwiększyć o   50% w   stosunku do podanej wyżej, na każde następne 4   godziny trwania imprezy; właściciele nieruchomości są zobowiązani zawrzeć umowy z   przedsiębiorcami na dostarczenie pojemników i   szaletów oraz opróżnienie i   uprzątnięcie ich.  

§   11.   Ustala się standardy utrzymania pojemników oraz miejsc zbierania i   gromadzenia odpadów przed ich odebraniem przez przedsiębiorcę w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym:  

1)   właściciel nieruchomości odpowiada za utrzymanie pojemników w   odpowiednim stanie technicznym i   sanitarnym. Utrzymanie stanu technicznego i   sanitarnego pojemników właściciel nieruchomości może zlecić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne;  

2)   pojemnik po jego opróżnieniu nie powinien wydzielać nieprzyjemnych zapachów;  

3)   pojemnik nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony jakiejś części, np. pokrywy;  

4)   miejsca gromadzenia odpadów komunalnych powinny być zabezpieczone przed zalewaniem odpadów przez wody opadowe i   dostępem osób trzecich; dostęp do nich powinny mieć wyłącznie osoby mające obowiązek zbierać do pojemników w   nich ustawionych oraz do worków odpady, a   także odbierać z   nich odpady komunalne;  

5)   miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w   stanie czystości poprzez ich zamiatanie i   uprzątanie.  

§   12.   Ustala się zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów  
i gromadzenia nieczystości płynnych:  

1)   podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględniać przepisy § 22 i   23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z   dnia 12 kwietnia 2002 r. w   sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i   ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690; z   2003 r. Nr 33, poz. 270 i   z 2004 r. Nr 109, poz. 1156);  

2)   na terenie nieruchomości zamieszkałych gdzie powstają odpady, pojemniki na odpady należy przetrzymywać w   miejscu wyodrębnionym, które należy wystawiać je w   dniu odbioru, zgodnie z   harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości; Natomiast na terenie nieruchomości niezamieszkałej gdzie powstają odpady dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w   celu odbioru odpadów zgromadzonych w   pojemnikach;  

3)   Jeżeli miejscem opróżniania pojemników na odpady stałe nie jest miejsce ich ustawienia, to zachowanie porządku i   czystości w   takim miejscu należy do przedsiębiorcy odbierającego odpady stałe;  

4)   W przypadku nieterminowego wywozu odpadów, co spowodowało nadmierne ich nagromadzenie również poza pojemnikami, uprzątnięcie miejsca ustawienia pojemników należ do przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne;  

5)   Dopuszcza się ustawienie pojemników na odpady stałe w   miejscu wydzielonym na terenie innej nieruchomości, po otrzymaniu zgody jej właściciela i   przy spełnieniu powyższych obowiązków;  

6)   wyselekcjonowane odpady budowlane i   zielone pochodzące z   pielęgnacji drzew i   krzewów muszą być złożone w   udostępnionych przez przedsiębiorcę kontenerach, w   miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu przedsiębiorcy, na miejscu nieutrudniającym korzystaniaz nieruchomości lub wyznaczonym do tego celu przez właściciela w   zabudowie wielorodzinnej;  

7)   w miejscach publicznych (przystanki i   dworce autobusowe oraz kolejowe, chodniki, chodniki przy drogach publicznych, place, parki, zieleńce, itp.) odpady komunalne powinny być gromadzone w   koszach ulicznych. Obowiązek ustawienia koszy ulicznych i   ich opróżniania spoczywa na:  

a)   gminie – w   miejscach publicznych, na terenach w   obrębie granicy administracyjnej gminy,  

b)   przedsiębiorcach użytkujących tereny służące komunikacji publicznej – na dworcach kolejowych.  

8)   szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w   sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego przedsiębiorcy w   celu ich opróżnienia.  

§   13.   Ustala sięzasady zachowania bezpieczeństwapodczas eksploatacji pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych i   zbiorników bezodpływowych. Nieprzestrzeganie tych wymogów może spowodować odmowę odbioru odpadów i   zgłoszenie tego faktu gminie Łodygowice:  

1)   zabrania się gromadzenia w   pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i   innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych aniżeli komunalne pochodzących z   działalności gospodarczej;  

2)   zabrania się spalania w   pojemnikach i   koszach na odpady, jakichkolwiek odpadów;  

3)   do pojemników i   worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru, tektury opakowaniowej i   nieopakowaniowej, tworzyw sztucznych, metali nie wolno wrzucać:  

a)   opakowań z   zawartością np. żywnością, wapnem, cementem,  

b)   kalki technicznej,  

c)   prospektów, foliowanych i   lakierowanych katalogów,  

d)   tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii,  

e)   nieumytych opakowań i   butelek po olejach i   smarach, puszek i   pojemników po farbach i   lakierach,  

f)   opakowań po środkach chwasto- i   owadobójczych,  

g)   metali łączonych z   innymi materiałami, np. gumą.  

4)   do pojemników i   worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła opakowaniowego nie wolno wrzucać:  

a)   ceramiki (porcelana, naczynia typu acro, talerze, doniczki),  

b)   luster,  

c)   szklanych opakowań farmaceutycznych i   chemicznych z   pozostałościami zawartości,  

d)   szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone),  

e)   szyb samochodowych.  

5)   zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z   obornika do zbiorników bezodpływowych, w   których gromadzone są nieczystości płynne pochodzenia bytowego.  

6)   Zabrania się składowania odpadów w   miejscach do tego nieprzeznaczonych, a   także wynoszenia ich do koszy ulicznych i   podrzucania do pojemników stanowiących cudzą własność.  

Rozdział 4.
Obowiązki formalno-prawne i   skutki ich nieprzestrzegania  

§   14.   Wprowadza się obowiązki w   zakresie dokumentowania:  

1)   właściciele nieruchomości mają obowiązek żądania od przedsiębiorcy faktur lub rachunku za opróżnienie zbiornika bezodpływowego i   okazania ich na żądanie służb upoważnionych przez wójta;  

2)   właściciele nieruchomości, mają, zgodnie z   treścią art. 6m ustawy, obowiązek w   terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, złożenia w   gminie deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;  

3)   rolnicy zużywający wodę na potrzeby gospodarstwa rolnego i   w związku z   tym nieodprowadzający jej do zbiorników bezodpływowych, zobowiązani są do zainstalowania odrębnych liczników do pomiaru zużycia wody na potrzeby bytowe;  

4)   właściciel nieruchomości, na której ma być organizowana impreza masowa, przed jej udostępnieniem ma obowiązek sprawdzić, czy organizator imprezy masowej, zgodnie z   przepisami art. 25 Ustawy z   dnia 20 marca 2009 r. o   bezpieczeństwie imprez masowych (t.j.: Dz.U. z   2009 r. Nr62, poz. 504 z   późn. zm.), wystąpił z   wnioskami o   opinię i   powiadomił stosowne służby oraz wystąpił do wójta o   zgodę, nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia.  

§   15.   Konsekwencje nierealizowania obowiązków:  

1)   wykonywanie przez właścicieli nieruchomości obowiązków w   zakresie wyposażenia nieruchomości w   urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania ich we właściwym stanie, przyłączenia do sieci kanalizacyjnej lub wyposażenia nieruchomości w   zbiornik bezodpływowy albo wyposażenia nieruchomości w   przydomową oczyszczalnię ścieków, uprzątanie błota, śniegu, lodu i   innych zanieczyszczeń z   chodników podlega kontroli wykonywanej przez upoważnione służby; w   wypadku stwierdzenia niewykonywania tych obowiązków Wójt Gminy Łodygowice występuje o   ukaranie w   trybie przepisów Kodeksu postępowania w   sprawach o   wykroczenia (Dz.U. z   2008 r. Nr 133, poz. 848) albo wydaje decyzję nakazującą ich wykonanie; jej wykonanie podlega egzekucji w   trybie przepisów Ustawy z   dnia 17 czerwca 1966 r. o   postępowaniu egzekucyjnym w   administracji (t.j.: Dz.U. z   2005 r. Nr 229, poz. 1954);  

2)   Wójt Gminy Łodygowice dokonuje kontroli wykonywania obowiązku zawarcia przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne, oraz wszystkich nieruchomości, które powinny być wyposażone w   szczelne zbiorniki bezodpływowe, umów na usługi odbioru odpadów i   opróżniania zbiorników bezodpływowych, a   także wykonywania przez nich obowiązku uiszczania z   tego tytułu opłat;  

3)   w wypadku stwierdzenia niewykonywania obowiązków opisanych w   pkt 2, Wójt Gminy Łodygowice wydaje z   urzędu decyzję, w   której ustala obowiązek uiszczania opłat, ich wysokość, terminy uiszczania oraz sposób udostępniania urządzeń w   celu ich opróżnienia; w   takich przypadkach gmina organizuje właścicielom nieruchomości odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych; decyzji tej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności; decyzja obowiązuje przez rok i   ulega przedłużeniu na rok następny, jeżeli właściciel nieruchomości na co najmniej trzy miesiące przed upływem daty jej obowiązywania nie przedstawi umowy, w   której termin rozpoczęcia wykonywania usługi nie jest późniejszy niż data utraty mocy obowiązującej decyzji; do opłat wymierzonych wyżej wymienioną decyzją stosuje się przepisy Działu III Ustawy z   dnia 29 sierpnia 1999 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z   2005 r. Nr 8, poz. 60 z   późn. zm.);  

4)   w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nakładanych zgodnie z   art. 6o i   6p ustawy, stosuje się przepisy Ustawy z   dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;  

5)   dowody uiszczania opłat za odbiór odpadów i   opróżnianie zbiorników bezodpływowych, właściciel nieruchomości jest obowiązany przechowywać przez okres dwóch lat;  

6)   w przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiornika bezodpływowego, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do usunięcia ich w   ustalonym terminie od momentu stwierdzenia tego faktu i   do powiadomienia o   tym gminy;  

7)   w sytuacji gdy właściciel nieruchomości nie wykona uszczelnienia w   ustalonym terminie, może wykonać te prace za niego gmina i   obciążyć go kosztami.  

Rozdział 5.
Wymagania wynikające z   wojewódzkiego planu gospodarki odpadami  

§   16.   1.   Według Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2014 w   gospodarce odpadami komunalnymi przyjęto następujące cele:  

1)   objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców najpóźniej do 2015 r.;  

2)   objęcie wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów najpóźniej do 2015 r.;  

3)   zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów, aby nie było składowanych:  

a)   w 2013 r. więcej niż 50% masy tych odpadów wytworzonych w   1995 r.,  

b)   w 2020 r. więcej niż 35% masy tych odpadów wytworzonych w   1995 r.;  

4)   zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do max. 60% wytworzonych odpadów do końca 2014 r.;  

5)   przygotowanie do ponownego wykorzystania i   recykling materiałów odpadowych, przynajmniej takich jak: papier, metal, tworzywa sztuczne i   szkło z   gospodarstw domowych oraz w   miarę możliwości odpadów innego pochodzenia podobnychdo odpadów z   gospodarstw domowych na poziomie min. 50% ich masy do 2020 r.  

2.   Inne wymagania wynikające z   Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami:  

1)   właściciele nieruchomości w   celu ograniczenia możliwości powstawania odpadów komunalnych obowiązani są do minimalizowania używania jednorazowych toreb (opakowań);  

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed  

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów  

przeznaczonych do wspólnego użytku  

§   17.   1.   Obowiązkiem właścicieli zwierząt domowych jest:  

1)   wyprowadzanie psów na smyczy, a   w przypadku psów ras agresywnych w   kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone jednie w   miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i   tylko w   przypadku, gdy właściciel psa sprawuje pełną kontrolę nad jego zachowaniem, a   pies pozostał w   kagańcu;  

2)   przewożenie środkami komunikacji publicznej psów wyłącznie w   kagańcu i   na smyczy, a   pozostałych zwierząt w   zamkniętych i   przewiewnych koszykach lub pojemnikach;  

3)   utrzymywanie miejsca bytowania zwierząt w   czystości i   porządku;  

4)   niezwłoczne usuwanie odchodów pozostawionych przez posiadane zwierzęta w   miejscach użyteczności publicznej takich jak: ścieżki i   chodniki dla pieszych, place, parkingi, zieleńce, klatki schodowe, windy itd. do umieszczonych w   tych miejscach lub w   pobliżu, właściwie oznaczonych pojemników. Z   tego obowiązku zwolnione są osoby niewidome, korzystające z   pomocy psa – przewodnika;  

5)   usuwanie zwłok posiadanych zwierząt domowych. Wykonanie tego obowiązku polega na przekazaniu ich przedsiębiorcom wykonującym usługi odbioru lub unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych i   posiadającym stosowne zezwolenie w   zakresie gospodarki odpadami weterynaryjnymi;  

6)   Osoby utrzymujące lub sprawujące opiekę nad psami są zobowiązane do zachowania środków ostrożności, mających na celu ochronę zdrowia i   życia ludzi, a   także dołożenia starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia, a   w szczególności nie zakłócały ciszy nocnej, poprzez szczekanie i   ujadanie. Szczekanie i   ujadanie psa w   godzinach ciszy nocnej (od 22 00   do 6 00   ) jest naruszeniem przepisów niniejszego regulaminu.  

§   18.   1.   Zabrania się wyprowadzania zwierząt domowych na tereny placów gier i   zabaw, piaskownic dla dzieci, kąpielisk oraz innych miejsc objętych takim zakazem.  

2.   Niedozwolone jest pozostawianie zwierząt bez dozoru i   opieki przed wejściem do obiektów handlowych, usługowych, gastronomicznych, urzędów, instytucji użyteczności publicznej i   innych miejsc objętych zakazem ich wprowadzania.  

Rozdział 7.
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich  

na terenach wyłączonych z   produkcji rolniczej, w   tym także zakazu ich utrzymywania  

na określonych obszarach lub w   poszczególnych nieruchomościach.  

§   19.   1.   Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich, oprócz drobiu i   zwierząt futerkowych,  
w ścisłej zabudowie mieszkaniowej i   na terenach ogródków działkowych.  

2.   Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich – drobiu (oprócz strusi) i   zwierząt futerkowych (oprócz lisów, tchórzy i   jenotów) na prywatnych posesjach w   obrębie osiedlio luźnej zabudowie i   na terenach niezabudowanych pod warunkiem, że działalność ta nie będzie sprawiała uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości i   będzie prowadzona zgodnie z   wymogami zawartymi w   przepisach dotyczących prawa budowlanego, ochrony środowiska, ochrony zwierząt oraz z   zachowaniem warunków higieniczno-sanitarnych.  

3.   W przypadkach spornych dotyczących spraw wymienionych w   ust. 2, organem właściwym do wydawania opinii w   zakresie warunków zoohigienicznych jest inspekcja weterynaryjna, a   w zakresie występowania zagrożenia dla zdrowia ludzi spowodowanego hodowlą – inspekcja sanitarna.  

Rozdział 8.
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji  

i terminów jej przeprowadzania.  

§   20.   Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowiązani są do przeprowadzania, co najmniej raz w   roku, deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten,w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w   miarę potrzeby.  

§   21.   W wypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy Łodygowice określi, w   uzgodnieniu z   państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym, obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz poprzez zarządzenie termin jej przeprowadzenia.  

Rozdział 9.
Opłaty.  

§   22.   1.   Rada Gminy, w   drodze uchwały:  

1)   dokona wyboru jednej z   określonych w   ustawie metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustali stawkę takiej opłaty;  

2)   może ustalić stawkę opłaty za pojemnik o   określonej pojemności, a   także ustali wysokość opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych.  

2.   Rada Gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę:  

1)   liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę;  

2)   ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych;  

3)   koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o   których mowa w   art. 6r ust. 2;  

4)   przypadki, w   których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w   szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo.  

3.   Rada Gminy określi niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny.  

4.   Wysokość odpłatności za odbiór odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych zostanie określona w   umowie zawartej między przedsiębiorcą świadczącym takie usługi a   gminą.  

Rozdział 10.
Postanowienia końcowe  

§   23.   Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z   niniejszego Regulaminu, sprawuje Wójt Gminy Łodygowice poprzez działania uprawnionych pracowników Urzędu Gminy w   Łodygowicach  

§   24.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy oraz przepisy Kodeksu postępowania w   sprawach o   wykroczenia dotyczące obowiązków właścicieli nieruchomości i   przedsiębiorców odbierających odpady komunalne i   nieczystości ciekłe.”  

§   25.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminny Łodygowice.  

§   26.   Traci moc uchwała nr IX/76/07 Rady Gminy w   Łodygowicach z   dnia 29. VI 2007 r. w   sprawie Regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Łodygowice.  

§   27.   Uchwała w   wchodzi w   życie po upływie 30 dni od ogłoszenia w   Dzienniku UrzędowymWojewództwa Śląskiego i   podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, rozplakatowaniu w   miejscach publicznych na terenie miasta oraz ogłoszeniu w   prasie lokalnej i   na stronie internetowej Urzędu Gminy (   www.lodygowice.pl)                                                                                                                                

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Łodygowice  


Czesław   Wandzel

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polish Advisory Group

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »