| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/238/2012 Rady Gminy Łodygowice

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łodygowice

Na podstawie art. 4   ustawy z   dnia 13 września 1996 roku o   utrzymaniu czystości  
i porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012r. poz. 391 z   późn. zm.) oraz art. 7   ust. 1   pkt 1   i 3, art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w   Żywcu,  

RADA GMINY ŁODYGOWICE uchwala, co następuje:  

Rozdział 1.
Przepisy   ogólne.  

§   1.   Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i   porządku na terenie gminy Łodygowice dotyczące wymagań w   zakresie utrzymania czystości i   porządku na terenie nieruchomości obejmujących:  

1)   prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i   odbierania odpadów komunalnych, w   tym powstających w   gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i   chemikaliów, zużytych baterii i   akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i   elektronicznego, mebli i   innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i   rozbiórkowych oraz zużytych opon, a   także odpadów zielonych,  

2)   uprzątanie błota, śniegu, lodu i   innych zanieczyszczeń z   części nieruchomości służących do użytku publicznego;  

3)   mycie i   naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i   warsztatami naprawczymi;  

4)   rodzaj i   minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i   ich utrzymania w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym, przy uwzględnieniu:  

a)   średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w   gospodarstwach domowych bądź w   innych źródłach,  

b)   liczby osób korzystających z   tych pojemników;  

5)   częstość i   sposób pozbywania się odpadów komunalnych i   nieczystości ciekłych  
z terenu nieruchomości oraz z   terenów przeznaczonych do użytku publicznego;  

6)   innych wymagań wynikających z   wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;  

7)   obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;  

8)   wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z   produkcji rolniczej, w   tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w   poszczególnych nieruchomościach;  

9)   wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i   terminów jej przeprowadzania.  

§   2.   1.   Ilekroć w   Regulaminie jest mowa o:  

1)   ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz.U. z   2012 r. poz 391);  

2)   Plan gospodarki odpadami - Planu Gospodarki Odpadami określa zakres zadań koniecznych do zapewnienie zintegrowanej gospodarki odpadami w   kraju, województwie, powiecie lub gminie w   sposób zapewniający ochronę środowiska z   uwzględnieniem obecnych i   przyszłych możliwości technicznych, organizacyjnych oraz uwarunkowań ekonomicznych jak również z   uwzględnieniem poziomu technicznego istniejącej infrastruktury;  

3)   właścicielu nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, oraz jednostki organizacyjne i   osoby posiadające nieruchomości w   zarządzie lub użytkowaniu, a   także inne podmioty władające nieruchomością, w   rozumieniu ustawy;  

4)   punktach selektywnego zbierania – należy przez to rozumieć zgodnie z   treścią art. 3   ust. 2   pkt 6   ustawy; stacjonarne lub mobilne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, łatwo dostępne dla wszystkich mieszkańców;  

5)   systemie gospodarki odpadami komunalnymi – rozumie się przez to wszelkie skoordynowane działania zmierzające do realizacji opisanych w   art. 5   ustawy o   odpadach (Dz.U. z   2010   r. Nr 185, poz. 1243 j.t z   późn. zm.) zasad gospodarowania odpadami, a   więc zapobieganie i   ograniczanie ich powstawania, prowadzenie ich odzysku lub recykling, wreszcie unieszkodliwianie; system obejmuje więc wszystkie czynności realizowane na nieruchomości przez jej właściciela, a   więc selektywne zbieranie, dalej odbiór, transport i   zbieranie dokonane przez operatora, wreszcie odzysk, recykling i   unieszkodliwianie realizowane przez podmioty wyspecjalizowane i   regionalną instalację; zarządzający systemem jest także jego elementem;  

6)   odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady powstające w   gospodarstwach domowych z   wyłączeniem pojazdów wycofanych z   eksploatacji, a   także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w   gospodarstwach domowych (art. 3   ust. 3   pkt 4   ustawy o   odpadach – Dz.U. z   2010 r. Nr 185, poz. 1243 z   późn. zm.);  

7)   odpady organiczne – należy przez to rozumieć odpady zielone, biodegradowalne, bio odpady;  

8)   odpadach wielkogabarytowych należy przez to rozumieć odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary i   masę, nie mogą być umieszczone w   typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów budowlano – remontowych;  

9)   odpadach opakowaniowych – należy przez to rozumieć wszystkie opakowania, w   tym opakowania wielokrotnego użytku wycofane z   ponownego użycia, stanowiące odpady w   rozumieniu przepisów o   odpadach, z   wyjątkiem odpadów powstających w   procesie produkcji opakowań (art. 3   ust. 3   Ustawy z   dnia 11 maja 2001 r. o   opakowaniach i   odpadach opakowaniowych – Dz.U. z   2001 r. Nr. 63, poz. 638 z   późn. zm.);  

10)   odpadach budowlano-remontowych – rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z   remontów, które nie są objęte przepisami Ustawy z   dnia 7   lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z   2010 r. Nr 243, poz. 1623 j.t z   późn. zm. .   ) a   więc takie, na które nie ma obowiązku uzyskania pozwoleń na budowę lub których nie trzeba zgłaszać do administracji budowlano-architektonicznej;  

11)   segregacji odpadów u   źródła - należy przez to rozumieć sposób gromadzenia w   miejscach ich powstawania czyli na nieruchomościach zamieszkałych lub niezamieszkałych i   przekazywanie strumieni odpadów komunalnych o   których mowa w   § 3   niniejszego regulaminu.  

2.   W sprawach dotyczących utrzymania czystości i   porządku na terenie gminy Łodygowice nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się przepisy odrębne.  

3.   W sprawach dotyczących zasad postępowania z   odpadami, a   w szczególności zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów, negatywnego oddziaływania na środowisko, a   także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, nieuregulowanych niniejszym regulaminem, stosuje się przepisy ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001r. o   odpadach (t.j. Dz. U. 2010r. Nr 185, poz.1243 ze zm.).  

4.   Gospodarowanie odpadami, a   w szczególności zbieranie, odbiór, przekazywanie do odzysku lub unieszkodliwiania ma być zgodne z   „Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego 2014”.  

Rozdział 2.
Wymagania w   zakresie utrzymania czystości i   porządku na terenie nieruchomości.  

§   3.   1.   Właściciele nieruchomości są zobowiązani do zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w   odpowiednich pojemnikach, określonych w   niniejszym Regulaminie.  

2.   Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a   odbierający odpady do odbierania następujących rodzajów odpadów:  

1)                 niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, z   zastrzeżeniem pkt   2-17,  

2)                 przeterminowanych leków i   chemikaliów,  

3)                 zużytych baterii i   akumulatorów,  

4)                 zużytego sprzętu elektrycznego i   elektronicznego,  

5)                 mebli i   innych odpadów wielkogabarytowych,  

6)                 odpadów budowlanych i   rozbiórkowych,  

7)                 zużytych opon,  

8)                 odpadów organicznych: zielonych i   kuchennych,  

9)                 papieru i   tektury,  

10)                 szkła bezbarwnego,  

11)                 szkła kolorowego,  

12)                 tworzywa sztucznego,  

13)                 metali,  

14)   żużli i   popiołów z   kotłów c.o.,  

15)   lamp żarowych, halogenowych i   świetlówek,  

16)   tekstyliów w   tym ubrań,  

17)   opakowań po środkach ochrony roślin i   nawozach powstających w   rodzinnych gospodarstwach domowych.  

3.   Właściciel nieruchomości spełni wymóg selektywnego zbierania odpadów, o   ile na co najwyżej 120   l odpadów zmieszanych przypadną przynajmniej 2   pełne worki frakcji odpadów komunalnych o   których mowa w   § 5   pkt. 3   a i   3 b.  

4.   Właściciele nieruchomości obowiązani są do wyposażenia nieruchomości w   opisane w   niniejszym regulaminie w   Rozdziale III, pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym.  

5.   Odpady określone w   ust. 2   odbierane są w   sposób gwarantujący ich niezmieszanie z   innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie. Odpady te należy oddawać z   częstotliwością określoną w   § 7.  

6.   Właściciele nieruchomości obowiązani są do przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, przy braku sieci kanalizacyjnej obowiązek gromadzenia nieczystości ciekłych w   zbiornikach bezodpływowych lub oczyszczania poprzez przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych.  

7.   Właściciele nieruchomości obowiązani są do systematycznego zbierania i   uprzątnięcia odpadów  
z powierzchni nieruchomości zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę i   wnętrza budynków.  

8.   Właściciele nieruchomości obowiązani są do usuwania ze ścian budynków, ogrodzeń i   innych obiektów oraz budowli ogłoszeń, plakatów, napisów, rysunków itp. nieaktualnych już lub umieszczonych tam bez zachowania trybu przewidzianego przepisami.  

9.   Właściciele nieruchomości obowiązani są do zamiatania, zmywania, malowania itp. zanieczyszczeń z   powierzchni posadzek, podłóg, ścian i   stropów przeznaczonych do wspólnego użytkowania pomieszczeń budynków wielolokalowych, np. sieni, korytarzy, piwnic, klatek schodowych, wind, studzienek okien piwnicznych, zsypów na odpady, rur spustowych, rynien z   kratkami do czyszczenia, a   tym samym utrzymywanie ich należytego stanu sanitarnohigienicznego.  

10.   Właściciele nieruchomości obowiązani są do utrzymywania czystości poprzez zamiatanie  
i uprzątanie odpadów na placach, drogach publicznych w   ich linach rozgraniczających, ciągach pieszojezdnych, drogach rowerowych, przystankach, torowiskach, w   przepustach, przejściach, pod mostami i   wiaduktami, w   granicach działek, na których obiekty te są zlokalizowane.  

11.   Dopuszcza się chwilowe składowanie odpadów wielkogabarytowych i   remontowo - budowlanych do czasu ich odbioru przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne również w   innym miejscu niż ww., pod warunkiem uzyskania zgody posiadacza terenu, jeśli miejsce to będzie poza granicą nieruchomości i   uporządkowania tego miejsca niezwłocznie po odebraniu odpadu przez przedsiębiorcę.  

12.   Właściciele nieruchomości obowiązani są do przekazywania odpadów zebranych selektywnie i   pozostałych zmieszanych przedsiębiorcy w   terminach wyznaczonych harmonogramem ogłaszanym w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

13.   Zabrania się składowania odpadów w   miejscach do tego nieprzeznaczonych, a   także wynoszenia ich do koszy ulicznych i   podrzucania do pojemników stanowiących cudzą własność.  

§   4.   1.   Do obowiązków właścicieli nieruchomości w   zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i   innych zanieczyszczeń z   chodnika przylegającego do nieruchomości (   chodnik   należy przez to rozumieć wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego) należy:  

1)   likwidowanie występującej na chodniku gołoledzi poprzez stosowanie środków neutralnych dla środowiska lub środków chemicznych (na zasadach określonych w   aktualnie obowiązującym zarządzeniu Wojewody Śląskiego w   sprawie ustalenia środków chemicznych oraz warunków ich stosowanie na ulicach, placach i   innych drogach województwa śląskiego),  

2)   pryzmowanie zgarniętego lodu i   śniegu przy krawężniku chodnika, w   pewnym oddaleniu od drzew i   w sposób nie powodujący zakłóceń w   ruchu pieszych i   pojazdów,  

3)   usuwanie z   chodnika błota i   innych zanieczyszczeń w   sposób nie powodujący pylenia (po skropieniu powierzchni wodą).  

2.   Właściciel nieruchomości jest obowiązany usuwać na bieżąco sople lodowe i   nawisy śniegu z   dachów i   gzymsów budynków w   taki sposób, aby nie spowodować zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia.  

3.   Mycie nadwozi pojazdów samochodowych poza myjniami dozwolone jest wyłącznie  
w następujących miejscach:  

1)   na terenie nieruchomości niesłużącej do użytku publicznego, tylko pod warunkiem  
że wykonywane jest to na utwardzonej ich części przy pomocy środków ulegających biodegradacji, a   powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone  
w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, w   szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi;  

2)   na terenach służących do użytku publicznego tylko w   miejscach do tego przygotowanych  
i specjalnie oznaczonych.  

4.   Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:  

1)   niezanieczyszczania środowiska i   gromadzenia powstających odpadów w   urządzeniach do tego przeznaczonych,  

2)   iż naprawa pojazdów samochodowych dotyczy drobnych napraw,  

3)   iż naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.  

§   5.   Ustala się następujące zasady w   zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i   odbierania odpadów:  

1)   worki do prowadzenia selektywnej zbiórki dostarcza właścicielom nieruchomości operator/przedsiębiorca zaś oni mają obowiązek przyjąć je i   zgodnie z   przeznaczeniem używać;  

2)   właściciel nieruchomości ma obowiązek umieścić je w   miejscach gromadzenia odpadów komunalnych spełniających wymagania § 22 i   23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w   sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i   ich usytuowanie (Dz.U. z   2002 r. Nr 75, poz. 690);  

3)   prowadzenie selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych u   źródła powstawania:  

a)   papier, tektura (w tym opakowania), metal, tworzywa sztuczne – worek w   kolorze żółtym o   zabarwieniu przeźroczystym z   oznakowanym napisem „SUROWCE”,  

b)   szkło i   odpady opakowaniowe ze szkła – worek w   kolorze białym o   zabarwieniu przeźroczystym z   oznakowanym napisem „SZKŁO OPAKOWANIOWE”,  

c)   odpady organiczne - pojemnik o   min. objętości o   której mowa w   § 9   ust.2 pkt.1, ppkt. f,  

d)   żużel i   popiół z   kotłów c.o. – pojemnik o   min. objętości o   której mowa w   § 9   ust.2 pkt.1, ppkt. g,  

e)   zmieszane odpady komunalne – pojemnik o   min. objętości o   której mowa w   § 9   ust.2 pkt.1, ppkt. d,  

f)   zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny,  

g)   wielkogabaryty  

-   jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy i   wszystkich rodzajach nieruchomości.  

4)   przeznaczone do selektywnego zebrania opakowania po żywności i   inne, które uległy zabrudzeniu, należy przed złożeniem do worka umyć;  

5)   opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed złożeniem do worka;  

6)   na obszarze zabudowy zagrodowej i   jednorodzinnej odpady zebrane selektywnie i   zmieszane odbierane są przez przedsiębiorcę sprzed nieruchomości; właściciel ma obowiązek w   terminie określonym harmonogramem wystawić je przed wejście do godziny 7 00   na teren nieruchomości. Na obszarach górskich, na których dojazd samochodu odbierającego odpady do położonych wysoko nieruchomości nie jest możliwy, ich właściciele mają obowiązek odpady zebrane selektywnie, jak i   zmieszane w   wyznaczonych terminach, zwieźć do wyznaczonego miejsca położonego przy drodze, którą porusza się samochód przedsiębiorcy;  

7)   Punkty selektywnego odbioru przyjmują tylko od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych o   ile te nie oddają odpadów o   których mowa w   pkt. a-h będących wynikiem ich działalności gospodarczej, usługowej, produkcyjnej następujące frakcje odpadów:  

a)   przeterminowane leki i   chemikalia,  

b)   zużyte baterie i   akumulatory,  

c)   farby, rozpuszczalników, oleje odpadowe,  

d)   lampy żarowe, halogenowe, świetlówki,  

e)   opakowań po środkach ochrony roślin i   nawozach,  

f)   odpady budowlano-remontowe i   rozbiórkowe,  

g)   zużyte opony,  

h)   tekstylia, w   tym ubrania.  

8)   prowadzenie selektywnego zbierania odpadów powstających w   gospodarstwach domowych i   nieruchomościach niezamieszkałych wymienionych w   pkt. 7   jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy;  

9)   Miejsce i   szczegółowy zakres świadczenia usług przez punkt selektywnej zbiórki zostanie określony odrębnie;  

10)   odpady niebezpieczne z   grupy wymienionych w   pkt. 7   należy gromadzić, a   także przygotować do odbioru w   taki sposób, aby uniemożliwić lub ograniczyć dostęp osób trzecich;  

11)   przedsiębiorca może ważyć odbierane odpady w   miejscach ich odbierania.  

§   6.   Ustala się następującą częstość w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  
i osadników oczyszczalni przydomowych:  

1)   Wywóz nieczystości ciekłych ma się odbywać z   częstotliwością gwarantującą niedopuszczenie do przelania zbiornika bezodpływowego, jednak nie rzadziej niż jeden raz na kwartał;  

2)   Wywóz osadów z   przydomowych oczyszczalni ścieków nakazuje się minimum jeden raz w   roku;  

3)   Wywóz odpadów ma się odbywać z   częstotliwością gwarantującą zachowanie właściwego stanu sanitarno – higienicznego miejsc ustawienia pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych.  

§   7.   Ustala się następującą częstość odbioru odpadówkomunalnych z   terenu nieruchomości i   terenów przeznaczonych do użytku publicznego:  

1)   z obszarów zabudowy zagrodowej i   jednorodzinnej:  

a)   odpady zmieszane – jeden raz w   miesiącu;  

b)   zbierane selektywnie papier, tektura, metale, tworzywa sztuczne i   szkło – jeden raz w   miesiącu;  

c)   odpady organiczne – odbiór jeden raz w   miesiącu, w   wyznaczonym dniu po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym;  

d)   żużel i   popiół z   kotłów c.o. – jeden raz w   miesiącu w   sezonie grzewczym od 1   października do 30 kwietnia;  

e)   przy czym pozostałe odpady zbierane selektywnie wymienione w   § 5   pkt 7   – przyjmowane będą w   punktach selektywnej zbiórki odpadów.  

2)   z obszarów zabudowy wielorodzinnej:  

a)   odpady zmieszane – jeden raz w   miesiącu;  

b)   zbierane selektywnie papier, tektura, metale, tworzywa sztuczne i   szkło – jeden raz w   miesiącu;  

c)   odpady organiczne –odbiór jeden raz w   miesiącu, w   wyznaczonym dniu po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym;  

d)   żużel i   popiół z   kotłów c.o. – miesiącu w   sezonie grzewczym od 1   października do 30 kwietnia;  

e)   przy czym pozostałe odpady zbierane selektywnie wymienione w   § 5   pkt 7   – przyjmowane będą w   punktach selektywnej zbiórki odpadów.  

3)   z żłobków i   przedszkoli:  

a)   odpady zmieszane – jeden raz w   miesiącu;  

b)   zbierane selektywnie papier, tektura, metale, tworzywa sztuczne i   szkło – jeden raz w   miesiącu;  

c)   odpady organiczne – odbiór jeden raz w   miesiącu, w   wyznaczonym dniu po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym;  

d)   żużel i   popiół z   kotłów c.o. – jeden raz w   miesiącu w   sezonie grzewczym od 1   października do 30 kwietnia;  

e)   przy czym pozostałe odpady zbierane selektywnie wymienione w   § 5   pkt 7   – przyjmowane będą w   punktach selektywnej zbiórki odpadów.  

4)   ze szkół wszelkiego typu:  

a)   odpady zmieszane – jeden raz w   miesiącu;  

b)   zbierane selektywnie papier, tektura, metale, tworzywa sztuczne i   szkło – jeden raz w   miesiącu;  

c)   odpady organiczne – odbiór jeden raz w   miesiącu, w   wyznaczonym dniu po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym;  

d)   żużel i   popiół z   kotłów c.o. – jeden raz w   miesiącu w   sezonie grzewczym od 1   października do 30 kwietnia;  

e)   przy czym pozostałe odpady zbierane selektywnie wymienione w   § 5   pkt 7   – przyjmowane będą w   punktach selektywnej zbiórki odpadów.  

5)   dla hoteli, pensjonatów, ośrodków wypoczynkowych, domów wypoczynkowych itp.:  

a)   odpady zmieszane –jeden raz w   miesiącu;  

b)   zbierane selektywnie papier, tektura, metale, tworzywa sztuczne i   szkło – jeden raz w   miesiącu;  

c)   odpady organiczne – odbiór jeden raz w   miesiącu, w   wyznaczonym dniu po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym;  

d)   żużel i   popiół z   kotłów c.o. – jeden raz w   miesiącu w   sezonie grzewczym od 1   października do 30 kwietnia;  

e)   przy czym pozostałe odpady zbierane selektywnie wymienione w   § 5   pkt 7   – przyjmowane będą w   punktach selektywnej zbiórki odpadów.  

6)   z zakładów usługowych, handlowych, usługowo-handlowych usługowo-produkcyjnych, produkcyjnych gdzie pracownicy zatrudniani są przez właściciela nieruchomości, która jest zamieszkiwana:  

a)   odpady zmieszane – jeden raz w   miesiącu;  

b)   zbierane selektywnie papier, tektura, metale, tworzywa sztuczne i   szkło – jeden raz w   miesiącu;  

c)   odpady organiczne – odbiór jeden raz w   miesiącu, w   wyznaczonym dniu po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym;  

d)   żużel i   popiół z   kotłów c.o. – jeden raz w   miesiącu w   sezonie grzewczym od 1   października do 30 kwietnia;  

e)   przy czym pozostałe odpady zbierane selektywnie wymienione w   § 5   pkt 7   – przyjmowane będą w   punktach selektywnej zbiórki odpadów.  

7)   z zakładów usługowych, handlowych, usługowo-handlowych usługowo-produkcyjnych, produkcyjnych gdzie pracownicy zatrudniani są przez właściciela nieruchomości, która jest niezamieszkiwana:  

a)   odpady zmieszane – jeden raz w   miesiącu;  

b)   zbierane selektywnie papier, tektura, metale, tworzywa sztuczne i   szkło – jeden raz w   miesiącu;  

c)   odpady organiczne – odbiór jeden raz w   miesiącu, w   wyznaczonym dniu po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym;  

d)   żużel i   popiół z   kotłów c.o. – jeden raz w   miesiącu w   sezonie grzewczym od 1   października do 30 kwietnia;  

e)   przy czym pozostałe odpady zbierane selektywnie wymienione w   § 5   pkt 7   – przyjmowane będą w   punktach selektywnej zbiórki odpadów.  

8)   z zakładów usługowych, handlowych, usługowo-handlowych usługowo-produkcyjnych, produkcyjnych które wynajmowane są na te cele przez właściciela nieruchomości  

a)   odpady zmieszane – jeden raz w   miesiącu;  

b)   zbierane selektywnie papier, tektura, metale, tworzywa sztuczne i   szkło – jeden raz w   miesiącu;  

c)   żużel i   popiół z   kotłów c.o. – jeden raz w   miesiącu w   sezonie grzewczym od 1   października do 30 kwietnia;  

d)   przy czym pozostałe odpady zbierane selektywnie wymienione w   § 5   pkt 7   – przyjmowane będą w   punktach selektywnej zbiórki odpadów.  

9)   z punków handlowych poza lokalem:  

a)   odpady zmieszane – jeden raz w   miesiącu;  

b)   zbierane selektywnie papier, tektura, metale, tworzywa sztuczne i   szkło – jeden raz w   miesiącu;  

c)   odpady organiczne – odbiór jeden raz w   miesiącu, w   wyznaczonym dniu po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym;  

d)   przy czym pozostałe odpady zbierane selektywnie wymienione w   § 5   pkt 7   – przyjmowane będą w   punktach selektywnej zbiórki odpadów.  

10)   z lokali gastronomicznych:  

a)   odpady zmieszane – jeden raz w   miesiącu;  

b)   zbierane selektywnie papier, tektura, metale, tworzywa sztuczne i   szkło – jeden raz w   miesiącu;  

c)   odpady organiczne – odbiór jeden raz w   miesiącu, w   wyznaczonym dniu po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym;  

d)   żużel i   popiół z   kotłów c.o. – jeden raz w   miesiącu w   sezonie grzewczym od 1   października do 30 kwietnia;  

e)   przy czym pozostałe odpady zbierane selektywnie wymienione w   § 5   pkt 7   – przyjmowane będą w   punktach selektywnej zbiórki odpadów;  

11)   zbudynków letniskowych i   rekreacyjnych:  

a)   odpady zmieszane – jeden raz w   miesiącu;  

b)   zbierane selektywnie papier, tektura, metale, tworzywa sztuczne i   szkło – jeden raz w   miesiącu;  

c)   odpady organiczne - odbiór jeden raz w   miesiącu, w   wyznaczonym dniu po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.  

12)   z ulicznych punktów małej gastronomii:  

a)   odpady zmieszane – jeden raz w   miesiącu;  

b)   zbierane selektywnie papier, tektura, metale, tworzywa sztuczne i   szkło – jeden raz w   miesiącu;  

c)   przy czym pozostałe odpady zbierane selektywnie wymienione w   § 5   pkt 7   – przyjmowane będą w   punktach selektywnej zbiórki odpadów.  

13)   z ogródków działkowych:  

a)   odpady zmieszane – jeden raz w   miesiącu;  

b)   zbierane selektywnie papier, tektura, metale, tworzywa sztuczne i   szkło – jeden raz w   miesiącu;  

c)   odpady organiczne – odbiór jeden raz w   miesiącu, w   wyznaczonym dniu po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym;  

d)   przy czym pozostałe odpady zbierane selektywnie wymienione w   § 5   pkt 7   – przyjmowane będą w   punktach selektywnej zbiórki odpadów.  

14)   opróżnianie koszy ulicznych, w   parkach, na przystankach i   na peronach następuje jeden raz w   tygodniu.  

15)   z miejsc organizowania imprez masowych w   dniu trwania imprezy masowej.  

16)   z terenu cmentarza:  

a)   odpady zmieszane – jeden raz w   tygodniu;  

b)   zbierane selektywnie papier, tektura, metale, tworzywa sztuczne i   szkło – jeden raz w   tygodniu;  

c)   odpady organiczne– jeden raz w   tygodniu;  

d)   odpady o   których mowa w   pkt. a, b, c dodatkowo będą odbierane w   dniach 30,31 października i   2 listopada.  

17)   odpady wielkogabarytowe odbierane będą dwa razy w   roku (wiosna, jesień).  

§   8.   Ustala się następujące zasadypozbywania się odpadów komunalnych i   nieczystości ciekłych z   terenu nieruchomości:  

1)   przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości muszą w   zakresie bazy transportowej, wyposażenia w   pojazdy specjalistyczne i   uniwersalne oraz przestrzegania standardów sanitarnych spełniać wymogi opisane w   Rozporządzeniu w   sprawie wymagań technicznych, jakie powinien spełniać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wydanym na mocy zapisów art. 9d ust. 2   ustawy;  

2)   pojazdy asenizacyjne muszą spełniać wymogi zapisane w   Rozporządzeniu wydanym na mocy zapisów art. 2   ust. 2   ustawy określającym wymagania dla pojazdów asenizacyjnych;  

3)   zanieczyszczenia powstające w   wyniku załadunku i   transportu odpadów komunalnych oraz nieczystości płynnych pracownicy operatora/przedsiębiorcy mają obowiązek natychmiast usunąć;  

4)   przedsiębiorca ma obowiązek tak zorganizować odbiór i   transport odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego  
i odbywały się według tras i   w terminach wyznaczonych harmonogramem;  

5)   w przypadku zorganizowanych akcji porządkowych i   na specjalne zlecenie władz miasta dopuszcza się odbiór odpadów komunalnych w   inne dni niż wyznaczone harmonogramem;  

6)   właściciele pojazdów mechanicznych parkujących na drodze dojazdowej do nieruchomości, w   wyznaczonym harmonogramem dniu odbioru odpadów mają obowiązek usunąć lub przestawić je w   taki sposób, by nie utrudniać przejazdu i   ładowania zawartości pojemników lub worków na samochód przedsiębiorcy;  

7)   Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne zgromadzone selektywnie ma obowiązek do ich odbioru zgodnie z   zasadami określonymi w   niniejszym Regulaminiei przekazania ich do właściwej regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów.  

Rozdział 3.
Rodzaje i   minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i   ich utrzymania w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym  

§   9.   1.   Za podstawę do ustalenia minimalnej, łącznej pojemności pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych przyjmuje się iloczyn minimalnej ilości odpadów komunalnych   :   0,175 Mg/mieszkańca/ rok i   liczby osób rzeczywiście zamieszkujących lub przebywających czasowo na terenie nieruchomości, przy uwzględnieniu częstotliwości wywozu, określonej w   § 7.  

2.   Określa się rodzaje i   minimalną wielkość pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:  

1)   pojemniki muszą spełniać następujące wymagania:  

a)   odpowiadać wymaganiom zawartym w   Ustawie z   dnia 30 sierpnia 2002 r. o   systemie oceny zgodności (Dz.U. z   2004 r. Nr 204, poz. 2048 z   późn. zm.),  

b)   spełniać wymogi zawarte w   Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i   Pracy z   dnia 25   października 2005 r. w   sprawie szczegółowego sposobu postępowaniaz odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z   2005 r. Nr 219, poz. 1858),  

c)   wyglądać estetycznie, być trwale, powinny być wyposażone w   szczelną pokrywę zabezpieczającą gromadzone odpady przed dostępem robactwa i   zwierząt domowych oraz deszczu i   śniegu,  

d)   ustala się, że objętość pojemników do zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych powinna wynosić: 120 l, 240 l, 1100 l, a   pojemność kontenerów: 5   m³ i   7 m 3   ,  

e)   pojemność worków na surowce wtórne powinna wynosić: 60 l (dla szkła opakowaniowego), 100 l (dla surowców pozostałych),  

f)   ustala się, że objętość pojemników do zbiórki odpadów organicznych powinna wynosić: 120 l, 240 l. Pojemnik na odpady organiczne musi posiadać otwory wentylacyjne z   rusztem odciekowym i   przewietrzaną klapą,  

g)   ustala się, że objętość pojemników do zbiórki żużlu powinna wynosić: 120 l, 240 l, a   kontenerów o   pojemności 5   m³ i   7 m 3   ,  

h)   pojemniki o   których mowa w   ppkt. d,f,g muszą być przystosowane do opróżniania przez śmieciarki samochodowe.  

2)   worki musza spełniać następujące wymagania:  

a)   być wykonane z   tworzywa o   wytrzymałości nie mniejszej niż dla tworzywa LDPE o   grubości minimum 0,02 mm;  

b)   wyglądać estetycznie, być trwale i   czytelnie oznakowane nazwą, numerem telefonu przedsiębiorcy oraz rodzajem odpadów, jakie być mają do niego zbierane.  

3.   właściciele nieruchomości mają obowiązek wyposażyć nieruchomość w   pojemniki lub kontenery na odpady komunalne, o   następujących minimalnych pojemnościach (przy założeniu, że częstotliwości wywozu będą nie większe niż przyjęte w   § 7   niniejszego Regulaminu):  

1)   dla obszarów zabudowy zagrodowej, jednorodzinnej:  

a)   30 l balastu na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość,  

b)   40 l surowców wtórnych na mieszkańca, jednak co najmniej jeden worek 100 l i   60 l na każdą nieruchomość  

c)   20 l odpadów organicznych na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość,  

d)   20 l żużlu lub popiołu (dla nieruchomości z   ogrzewaniem CO na paliwo stałe) na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość,  

2)   dla obszarów zabudowy wielorodzinnej:  

a)   30 l balastu na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 120   l na każdą nieruchomość,  

b)   20 l surowców wtórnych na mieszkańca, jednak co najmniej jeden worek 100 l i   60 l na każdą nieruchomość (dopuszcza się pojemniki 700 l i   1100 l),  

c)   10 l odpadów organicznych na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość,  

d)   20 l żużlu lub popiołu (dla nieruchomości z   ogrzewaniem CO na paliwo stałe) na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość,  

3)   dla żłobków i   przedszkoli:  

a)   3 l balastu na każde dziecko i   pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik 120   l na każdą nieruchomość,  

b)   4 l surowców wtórnych na każde dziecko i   pracownika, jednak co najmniej jeden worek 100 l i   60 l na każdą nieruchomość ,  

c)   1,5 l odpadów organicznych na każde dziecko i   pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość(przy prowadzeniu żywienia zbiorowego),  

d)   4 l żużlu lub popiołu (dla nieruchomości z   ogrzewaniem CO na paliwo stałe) na każde dziecko i   pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość,  

4)   dla szkół wszelkiego typu:  

a)   6 l balastu na każdego ucznia, studenta i   pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość,  

b)   8 l surowców wtórnych na każdego ucznia, studenta i   pracownika, jednak co najmniej jeden worek 100 l i   60 l na każdą nieruchomość ,  

c)   3 l odpadów organicznych na każdego ucznia, studenta i   pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość (przy prowadzeniu żywienia zbiorowego),  

d)   8 l żużlu lub popiołu (dla nieruchomości z   ogrzewaniem CO na paliwo stałe) na każdego ucznia, studenta i   pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość,  

5)   dla hoteli, pensjonatów, ośrodków wypoczynkowych, domów wypoczynkowych itp.:  

a)   20 l balastu na jedno łóżko, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość,  

b)   20 l surowców wtórnych na jedno łóżko, jednak co najmniej jeden worek 100 l i   60 l na każdą nieruchomość,  

c)   10 l odpadów organicznych na jedno łóżko, jednak co najmniej jeden pojemnik 120l na każdą nieruchomość (przy prowadzeniu żywienia zbiorowego),  

d)   8 l żużlu lub popiołu (dla nieruchomości z   ogrzewaniem CO na paliwo stałe) na jedno łóżko, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość,  

6)   Dla zakładów usługowych, handlowych, usługowo-handlowych usługowo-produkcyjnych, produkcyjnych gdzie pracownicy zatrudniani są przez właściciela nieruchomości, która jest zamieszkiwana:  

a)   10 l balastu na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 120   l na każdą nieruchomość,  

b)   10 l surowców wtórnych na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden worek 100 l i   60 l na każdą nieruchomość,  

c)   5 odpadów organicznych na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość,  

d)   8 l żużlu lub popiołu (dla nieruchomości z   ogrzewaniem CO na paliwo stałe) na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość,  

7)   Dla zakładów usługowych, handlowych, usługowo-handlowych usługowo-produkcyjnych, produkcyjnych gdzie pracownicy zatrudniani są przez właściciela nieruchomości, która jest niezamieszkiwana:  

a)   10 l balastu na każde 10 m 2   powierzchni całkowitej od której naliczany jest podatek od nieruchomości, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdy lokal,  

b)   10 l surowców wtórnych na każde 10 m 2   powierzchni całkowitej od której naliczany jest podatek od nieruchomości, jednak co najmniej jeden worek 100 l i   60 l na każdy lokal,  

c)   10 l odpadów organicznych na każde 10 m 2   powierzchni całkowitej od której naliczany jest podatek od nieruchomości, jednak co najmniej jeden pojemnik 120   l na każdy lokal, dla lokali prowadzących handel owocami i   warzywami)  

d)   8 l żużlu lub popiołu (dla nieruchomości z   ogrzewaniem CO na paliwo stałe) na każde 10 m 2   powierzchni całkowitej od której naliczany jest podatek od nieruchomości, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość,  

8)   Dla zakładów usługowych, handlowych, usługowo-handlowych usługowo-produkcyjnych, produkcyjnych które wynajmowane są na te cele przez właściciela nieruchomości:  

a)   10 l balastu na każde 10 m 2   powierzchni całkowitej od której naliczany jest podatekod nieruchomości, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdy lokal,  

b)   10 l surowców wtórnych na każde 10 m 2   powierzchni całkowitej od której naliczany jest podatek od nieruchomości, jednak co najmniej jeden worek 100 l i   60 l na każdy lokal,  

c)   10 l odpadów organicznych na każde 10 m 2   powierzchni całkowitej od której naliczany jest podatek od nieruchomości, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdy lokal, dla lokali prowadzących handel owocami i   warzywami)  

d)   8 l żużlu lub popiołu (dla nieruchomości z   ogrzewaniem CO na paliwo stałe) na każde 10 m 2   powierzchni całkowitej od której naliczany jest podatek od nieruchomości, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość,  

9)   dla punków handlowych poza lokalem:  

a)   50 l balastu na każdego zatrudnionego pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdy punkt,  

b)   10 l surowców wtórnych na każdego zatrudnionego pracownika, jednak co najmniej jeden worek 100 l na każdy punkt,  

c)   5 l odpadów organicznych na każdego zatrudnionego pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdy punkt,  

10)   dla lokali gastronomicznych:  

a)   10 l balastu na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdy lokal,  

b)   5 l surowców wtórnych na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak co najmniej jeden worek 100 l i   60 l na każdy lokal,  

c)   5 l odpadów organicznych na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdy lokal,  

d)   8 l żużlu lub popiołu (dla nieruchomości z   ogrzewaniem CO na paliwo stałe) na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość,  

11)   dla budynków letniskowych i   rekreacyjnych:  

a)   20 l balastu na 10m 2   powierzchni użytkowej, jednak co najmniej jeden pojemnik 120   l na każdy budynek,  

b)   20 l surowców wtórnych na 10 m 2   powierzchni użytkowej, jednak co najmniej jeden worek 100 l i   60 l na każdy budynek  

12)   dla ulicznych punktów małej gastronomii:  

a)   balast - co najmniej jeden pojemnik 120 l  

b)   surowce wtórne - co najmniej jeden worek 100 l,  

c)   odpady organiczneco najmniej jeden pojemnik 120 l,  

13)   dla ogródków działkowych:  

a)   20 l balastu na każdą działkę w   okresie sezonu, tj. od 1   marca do 31 października każdego roku oraz 5   l poza sezonem, jednak co najmniej jeden pojemnik 120   l na każdą działkę,  

b)   30 l surowców wtórnych na każdą działkę w   okresie sezonu, tj. od 1   marca do 31 października każdego roku oraz 5   l poza sezonem, jednak co najmniej jeden worek 100 l na każdą działkę,  

c)   10 l odpadów organicznych na każdą działkę w   okresie sezonu, tj. od 1   marca do 31 października każdego roku oraz 5   l poza sezonem, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdy lokal,  

14)   dla przystanków i   dworców autobusowych oraz kolejowych, do rozstawienia na chodnikach, chodnikach przy drogach publicznych, placach, parkingach, parkach, zieleńcach, itp. miejscach publicznych – w   zależności od potrzeb, przy uwzględnieniu intensywności ruchu użytkowników.  

15)   w miejscu organizowania imprez masowych, co najmniej jeden pojemnik 120   l oraz worek 60   l i   100   l na każde 50   m 2   powierzchni.  

16)   dla cmentarzy:  

a)   balast - ustala się co najmniej dwa pojemniki 1100 l dla cmentarza w   Łodygowicach Górnych,  

b)   balast - ustala się co najmniej pięć pojemników 1100 l dla cmentarza w   Łodygowicach Dolnych,  

c)   balast - ustala się co najmniej dwa pojemniki 1100 l dla cmentarza w   Zarzeczu,  

d)   balast - ustala się co najmniej cztery pojemniki 1100 l dla cmentarza w   Pietrzykowicach.  

17)   W przypadkach określonych w   punktach 5-8, jeśli jest prowadzona działalność spożywcza lub gastronomiczna, należy dodatkowo na zewnątrz poza lokalem, ustawić w   miejscu ogólnodostępnym dostateczną ilość koszy ulicznych oznakowanych przez właściciela.  

§   10.   Właściciel nieruchomości, na której będzie organizowana impreza masowa, ma obowiązek zadbać o   to, by jej organizator wyposażył miejsce, na którym ona się odbywa w   jeden pojemnik o   pojemności 120 l na 20 osób uczestniczących w   imprezie oraz w   szalety przenośne w   liczbie jeden szalet na 100 osób uczestniczących w   imprezie, jeżeli czas jej trwania nie przekracza 4   godzin; jeśli jest on dłuższy liczbę tę należy zwiększyć o   50% w   stosunku do podanej wyżej, na każde następne 4   godziny trwania imprezy; właściciele nieruchomości są zobowiązani zawrzeć umowy z   przedsiębiorcami na dostarczenie pojemników i   szaletów oraz opróżnienie i   uprzątnięcie ich.  

§   11.   Ustala się standardy utrzymania pojemników oraz miejsc zbierania i   gromadzenia odpadów przed ich odebraniem przez przedsiębiorcę w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym:  

1)   właściciel nieruchomości odpowiada za utrzymanie pojemników w   odpowiednim stanie technicznym i   sanitarnym. Utrzymanie stanu technicznego i   sanitarnego pojemników właściciel nieruchomości może zlecić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne;  

2)   pojemnik po jego opróżnieniu nie powinien wydzielać nieprzyjemnych zapachów;  

3)   pojemnik nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony jakiejś części, np. pokrywy;  

4)   miejsca gromadzenia odpadów komunalnych powinny być zabezpieczone przed zalewaniem odpadów przez wody opadowe i   dostępem osób trzecich; dostęp do nich powinny mieć wyłącznie osoby mające obowiązek zbierać do pojemników w   nich ustawionych oraz do worków odpady, a   także odbierać z   nich odpady komunalne;  

5)   miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w   stanie czystości poprzez ich zamiatanie i   uprzątanie.  

§   12.   Ustala się zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów  
i gromadzenia nieczystości płynnych:  

1)   podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględniać przepisy § 22 i   23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z   dnia 12 kwietnia 2002 r. w   sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i   ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690; z   2003 r. Nr 33, poz. 270 i   z 2004 r. Nr 109, poz. 1156);  

2)   na terenie nieruchomości zamieszkałych gdzie powstają odpady, pojemniki na odpady należy przetrzymywać w   miejscu wyodrębnionym, które należy wystawiać je w   dniu odbioru, zgodnie z   harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości; Natomiast na terenie nieruchomości niezamieszkałej gdzie powstają odpady dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w   celu odbioru odpadów zgromadzonych w   pojemnikach;  

3)   Jeżeli miejscem opróżniania pojemników na odpady stałe nie jest miejsce ich ustawienia, to zachowanie porządku i   czystości w   takim miejscu należy do przedsiębiorcy odbierającego odpady stałe;  

4)   W przypadku nieterminowego wywozu odpadów, co spowodowało nadmierne ich nagromadzenie również poza pojemnikami, uprzątnięcie miejsca ustawienia pojemników należ do przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne;  

5)   Dopuszcza się ustawienie pojemników na odpady stałe w   miejscu wydzielonym na terenie innej nieruchomości, po otrzymaniu zgody jej właściciela i   przy spełnieniu powyższych obowiązków;  

6)   wyselekcjonowane odpady budowlane i   zielone pochodzące z   pielęgnacji drzew i   krzewów muszą być złożone w   udostępnionych przez przedsiębiorcę kontenerach, w   miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu przedsiębiorcy, na miejscu nieutrudniającym korzystaniaz nieruchomości lub wyznaczonym do tego celu przez właściciela w   zabudowie wielorodzinnej;  

7)   w miejscach publicznych (przystanki i   dworce autobusowe oraz kolejowe, chodniki, chodniki przy drogach publicznych, place, parki, zieleńce, itp.) odpady komunalne powinny być gromadzone w   koszach ulicznych. Obowiązek ustawienia koszy ulicznych i   ich opróżniania spoczywa na:  

a)   gminie – w   miejscach publicznych, na terenach w   obrębie granicy administracyjnej gminy,  

b)   przedsiębiorcach użytkujących tereny służące komunikacji publicznej – na dworcach kolejowych.  

8)   szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w   sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego przedsiębiorcy w   celu ich opróżnienia.  

§   13.   Ustala sięzasady zachowania bezpieczeństwapodczas eksploatacji pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych i   zbiorników bezodpływowych. Nieprzestrzeganie tych wymogów może spowodować odmowę odbioru odpadów i   zgłoszenie tego faktu gminie Łodygowice:  

1)   zabrania się gromadzenia w   pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i   innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych aniżeli komunalne pochodzących z   działalności gospodarczej;  

2)   zabrania się spalania w   pojemnikach i   koszach na odpady, jakichkolwiek odpadów;  

3)   do pojemników i   worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru, tektury opakowaniowej i   nieopakowaniowej, tworzyw sztucznych, metali nie wolno wrzucać:  

a)   opakowań z   zawartością np. żywnością, wapnem, cementem,  

b)   kalki technicznej,  

c)   prospektów, foliowanych i   lakierowanych katalogów,  

d)   tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii,  

e)   nieumytych opakowań i   butelek po olejach i   smarach, puszek i   pojemników po farbach i   lakierach,  

f)   opakowań po środkach chwasto- i   owadobójczych,  

g)   metali łączonych z   innymi materiałami, np. gumą.  

4)   do pojemników i   worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła opakowaniowego nie wolno wrzucać:  

a)   ceramiki (porcelana, naczynia typu acro, talerze, doniczki),  

b)   luster,  

c)   szklanych opakowań farmaceutycznych i   chemicznych z   pozostałościami zawartości,  

d)   szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone),  

e)   szyb samochodowych.  

5)   zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z   obornika do zbiorników bezodpływowych, w   których gromadzone są nieczystości płynne pochodzenia bytowego.  

6)   Zabrania się składowania odpadów w   miejscach do tego nieprzeznaczonych, a   także wynoszenia ich do koszy ulicznych i   podrzucania do pojemników stanowiących cudzą własność.  

Rozdział 4.
Obowiązki formalno-prawne i   skutki ich nieprzestrzegania  

§   14.   Wprowadza się obowiązki w   zakresie dokumentowania:  

1)   właściciele nieruchomości mają obowiązek żądania od przedsiębiorcy faktur lub rachunku za opróżnienie zbiornika bezodpływowego i   okazania ich na żądanie służb upoważnionych przez wójta;  

2)   właściciele nieruchomości, mają, zgodnie z   treścią art. 6m ustawy, obowiązek w   terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, złożenia w   gminie deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;  

3)   rolnicy zużywający wodę na potrzeby gospodarstwa rolnego i   w związku z   tym nieodprowadzający jej do zbiorników bezodpływowych, zobowiązani są do zainstalowania odrębnych liczników do pomiaru zużycia wody na potrzeby bytowe;  

4)   właściciel nieruchomości, na której ma być organizowana impreza masowa, przed jej udostępnieniem ma obowiązek sprawdzić, czy organizator imprezy masowej, zgodnie z   przepisami art. 25 Ustawy z   dnia 20 marca 2009 r. o   bezpieczeństwie imprez masowych (t.j.: Dz.U. z   2009 r. Nr62, poz. 504 z   późn. zm.), wystąpił z   wnioskami o   opinię i   powiadomił stosowne służby oraz wystąpił do wójta o   zgodę, nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia.  

§   15.   Konsekwencje nierealizowania obowiązków:  

1)   wykonywanie przez właścicieli nieruchomości obowiązków w   zakresie wyposażenia nieruchomości w   urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania ich we właściwym stanie, przyłączenia do sieci kanalizacyjnej lub wyposażenia nieruchomości w   zbiornik bezodpływowy albo wyposażenia nieruchomości w   przydomową oczyszczalnię ścieków, uprzątanie błota, śniegu, lodu i   innych zanieczyszczeń z   chodników podlega kontroli wykonywanej przez upoważnione służby; w   wypadku stwierdzenia niewykonywania tych obowiązków Wójt Gminy Łodygowice występuje o   ukaranie w   trybie przepisów Kodeksu postępowania w   sprawach o   wykroczenia (Dz.U. z   2008 r. Nr 133, poz. 848) albo wydaje decyzję nakazującą ich wykonanie; jej wykonanie podlega egzekucji w   trybie przepisów Ustawy z   dnia 17 czerwca 1966 r. o   postępowaniu egzekucyjnym w   administracji (t.j.: Dz.U. z   2005 r. Nr 229, poz. 1954);  

2)   Wójt Gminy Łodygowice dokonuje kontroli wykonywania obowiązku zawarcia przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne, oraz wszystkich nieruchomości, które powinny być wyposażone w   szczelne zbiorniki bezodpływowe, umów na usługi odbioru odpadów i   opróżniania zbiorników bezodpływowych, a   także wykonywania przez nich obowiązku uiszczania z   tego tytułu opłat;  

3)   w wypadku stwierdzenia niewykonywania obowiązków opisanych w   pkt 2, Wójt Gminy Łodygowice wydaje z   urzędu decyzję, w   której ustala obowiązek uiszczania opłat, ich wysokość, terminy uiszczania oraz sposób udostępniania urządzeń w   celu ich opróżnienia; w   takich przypadkach gmina organizuje właścicielom nieruchomości odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych; decyzji tej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności; decyzja obowiązuje przez rok i   ulega przedłużeniu na rok następny, jeżeli właściciel nieruchomości na co najmniej trzy miesiące przed upływem daty jej obowiązywania nie przedstawi umowy, w   której termin rozpoczęcia wykonywania usługi nie jest późniejszy niż data utraty mocy obowiązującej decyzji; do opłat wymierzonych wyżej wymienioną decyzją stosuje się przepisy Działu III Ustawy z   dnia 29 sierpnia 1999 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z   2005 r. Nr 8, poz. 60 z   późn. zm.);  

4)   w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nakładanych zgodnie z   art. 6o i   6p ustawy, stosuje się przepisy Ustawy z   dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;  

5)   dowody uiszczania opłat za odbiór odpadów i   opróżnianie zbiorników bezodpływowych, właściciel nieruchomości jest obowiązany przechowywać przez okres dwóch lat;  

6)   w przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiornika bezodpływowego, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do usunięcia ich w   ustalonym terminie od momentu stwierdzenia tego faktu i   do powiadomienia o   tym gminy;  

7)   w sytuacji gdy właściciel nieruchomości nie wykona uszczelnienia w   ustalonym terminie, może wykonać te prace za niego gmina i   obciążyć go kosztami.  

Rozdział 5.
Wymagania wynikające z   wojewódzkiego planu gospodarki odpadami  

§   16.   1.   Według Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2014 w   gospodarce odpadami komunalnymi przyjęto następujące cele:  

1)   objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców najpóźniej do 2015 r.;  

2)   objęcie wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów najpóźniej do 2015 r.;  

3)   zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów, aby nie było składowanych:  

a)   w 2013 r. więcej niż 50% masy tych odpadów wytworzonych w   1995 r.,  

b)   w 2020 r. więcej niż 35% masy tych odpadów wytworzonych w   1995 r.;  

4)   zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do max. 60% wytworzonych odpadów do końca 2014 r.;  

5)   przygotowanie do ponownego wykorzystania i   recykling materiałów odpadowych, przynajmniej takich jak: papier, metal, tworzywa sztuczne i   szkło z   gospodarstw domowych oraz w   miarę możliwości odpadów innego pochodzenia podobnychdo odpadów z   gospodarstw domowych na poziomie min. 50% ich masy do 2020 r.  

2.   Inne wymagania wynikające z   Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami:  

1)   właściciele nieruchomości w   celu ograniczenia możliwości powstawania odpadów komunalnych obowiązani są do minimalizowania używania jednorazowych toreb (opakowań);  

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed  

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów  

przeznaczonych do wspólnego użytku  

§   17.   1.   Obowiązkiem właścicieli zwierząt domowych jest:  

1)   wyprowadzanie psów na smyczy, a   w przypadku psów ras agresywnych w   kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone jednie w   miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i   tylko w   przypadku, gdy właściciel psa sprawuje pełną kontrolę nad jego zachowaniem, a   pies pozostał w   kagańcu;  

2)   przewożenie środkami komunikacji publicznej psów wyłącznie w   kagańcu i   na smyczy, a   pozostałych zwierząt w   zamkniętych i   przewiewnych koszykach lub pojemnikach;  

3)   utrzymywanie miejsca bytowania zwierząt w   czystości i   porządku;  

4)   niezwłoczne usuwanie odchodów pozostawionych przez posiadane zwierzęta w   miejscach użyteczności publicznej takich jak: ścieżki i   chodniki dla pieszych, place, parkingi, zieleńce, klatki schodowe, windy itd. do umieszczonych w   tych miejscach lub w   pobliżu, właściwie oznaczonych pojemników. Z   tego obowiązku zwolnione są osoby niewidome, korzystające z   pomocy psa – przewodnika;  

5)   usuwanie zwłok posiadanych zwierząt domowych. Wykonanie tego obowiązku polega na przekazaniu ich przedsiębiorcom wykonującym usługi odbioru lub unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych i   posiadającym stosowne zezwolenie w   zakresie gospodarki odpadami weterynaryjnymi;  

6)   Osoby utrzymujące lub sprawujące opiekę nad psami są zobowiązane do zachowania środków ostrożności, mających na celu ochronę zdrowia i   życia ludzi, a   także dołożenia starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia, a   w szczególności nie zakłócały ciszy nocnej, poprzez szczekanie i   ujadanie. Szczekanie i   ujadanie psa w   godzinach ciszy nocnej (od 22 00   do 6 00   ) jest naruszeniem przepisów niniejszego regulaminu.  

§   18.   1.   Zabrania się wyprowadzania zwierząt domowych na tereny placów gier i   zabaw, piaskownic dla dzieci, kąpielisk oraz innych miejsc objętych takim zakazem.  

2.   Niedozwolone jest pozostawianie zwierząt bez dozoru i   opieki przed wejściem do obiektów handlowych, usługowych, gastronomicznych, urzędów, instytucji użyteczności publicznej i   innych miejsc objętych zakazem ich wprowadzania.  

Rozdział 7.
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich  

na terenach wyłączonych z   produkcji rolniczej, w   tym także zakazu ich utrzymywania  

na określonych obszarach lub w   poszczególnych nieruchomościach.  

§   19.   1.   Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich, oprócz drobiu i   zwierząt futerkowych,  
w ścisłej zabudowie mieszkaniowej i   na terenach ogródków działkowych.  

2.   Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich – drobiu (oprócz strusi) i   zwierząt futerkowych (oprócz lisów, tchórzy i   jenotów) na prywatnych posesjach w   obrębie osiedlio luźnej zabudowie i   na terenach niezabudowanych pod warunkiem, że działalność ta nie będzie sprawiała uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości i   będzie prowadzona zgodnie z   wymogami zawartymi w   przepisach dotyczących prawa budowlanego, ochrony środowiska, ochrony zwierząt oraz z   zachowaniem warunków higieniczno-sanitarnych.  

3.   W przypadkach spornych dotyczących spraw wymienionych w   ust. 2, organem właściwym do wydawania opinii w   zakresie warunków zoohigienicznych jest inspekcja weterynaryjna, a   w zakresie występowania zagrożenia dla zdrowia ludzi spowodowanego hodowlą – inspekcja sanitarna.  

Rozdział 8.
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji  

i terminów jej przeprowadzania.  

§   20.   Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowiązani są do przeprowadzania, co najmniej raz w   roku, deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten,w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w   miarę potrzeby.  

§   21.   W wypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy Łodygowice określi, w   uzgodnieniu z   państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym, obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz poprzez zarządzenie termin jej przeprowadzenia.  

Rozdział 9.
Opłaty.  

§   22.   1.   Rada Gminy, w   drodze uchwały:  

1)   dokona wyboru jednej z   określonych w   ustawie metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustali stawkę takiej opłaty;  

2)   może ustalić stawkę opłaty za pojemnik o   określonej pojemności, a   także ustali wysokość opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych.  

2.   Rada Gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę:  

1)   liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę;  

2)   ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych;  

3)   koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o   których mowa w   art. 6r ust. 2;  

4)   przypadki, w   których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w   szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo.  

3.   Rada Gminy określi niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny.  

4.   Wysokość odpłatności za odbiór odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych zostanie określona w   umowie zawartej między przedsiębiorcą świadczącym takie usługi a   gminą.  

Rozdział 10.
Postanowienia końcowe  

§   23.   Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z   niniejszego Regulaminu, sprawuje Wójt Gminy Łodygowice poprzez działania uprawnionych pracowników Urzędu Gminy w   Łodygowicach  

§   24.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy oraz przepisy Kodeksu postępowania w   sprawach o   wykroczenia dotyczące obowiązków właścicieli nieruchomości i   przedsiębiorców odbierających odpady komunalne i   nieczystości ciekłe.”  

§   25.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminny Łodygowice.  

§   26.   Traci moc uchwała nr IX/76/07 Rady Gminy w   Łodygowicach z   dnia 29. VI 2007 r. w   sprawie Regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Łodygowice.  

§   27.   Uchwała w   wchodzi w   życie po upływie 30 dni od ogłoszenia w   Dzienniku UrzędowymWojewództwa Śląskiego i   podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, rozplakatowaniu w   miejscach publicznych na terenie miasta oraz ogłoszeniu w   prasie lokalnej i   na stronie internetowej Urzędu Gminy (   www.lodygowice.pl)                                                                                                                                

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Łodygowice  


Czesław   Wandzel

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »