| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX.256.2013 Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 28 stycznia 2013r.

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych

Na podstawie art. 42 ust. 6, ust. 7 pkt 2 i 3 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) - na wniosek Burmistrza Strumienia - Rada Miejska w Strumieniu

uchwala:

§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zatrudnionym w przedszkolach, zespołach szkół, zespołach szkolno-przedszkolnych, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Strumień udziela się obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art. 42 ust. 3 - Karty Nauczyciela w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy, według następujących zasad:

Lp.

Stanowisko kierownicze - typ szkoły

Obniżka obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin

1.

Dyrektor przedszkola liczącego:

1 oddział

o 7 godzin

2 oddziały

o 10 godzin

3 oddziały

o 12 godzin

od 4 do 5 oddziałów

o 14 godzin

6 i więcej oddziałów

o 16 godzin

2.

Dyrektor szkoły lub zespołu każdego typu, liczącej:

do 6 oddziałów

o 8 godzin

od 7 do 8 oddziałów

o 10 godzin

od 9 do 10 oddziałów

o 11 godzin

od 11 do 12 oddziałów

o 12 godzin

od 13 do 16 oddziałów

o 13 godzin

17 i więcej oddziałów

o 15 godzin

3.

Wicedyrektor szkoły lub zespołu każdego typu liczącej:

do 9 oddziałów

o 4 godziny

od 10 do 12 oddziałów

o 8 godzin

od 13 do 16 oddziałów

o 10 godzin

17 i więcej oddziałów

o 13 godzin

§ 2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego prowadzącego zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych ustala się na 28 godzin.

§ 3. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin ustala się według wzoru:

infoRgrafika

gdzie: W - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela, x1, x2, … , xn - oznacza liczbę godzin zajęć przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym na poszczególnych stanowiskach, y1, y2, … , yn - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla poszczególnych stanowisk.

2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć ustala się z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć poniżej 0,5 godziny pomija się, a czas zajęć co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVII/197/2004 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 października 2004 r. w sprawie: określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Strumień oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli doradców zawodowych, wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2013 r.

Przewodniczący Rady


Czesław Greń

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Onwelo

Onwelo to nowoczesna polska spółka technologiczna, która specjalizuje się w budowaniu innowacyjnych rozwiązań IT dla firm z branży finansowej, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej, farmaceutycznej oraz FMCG.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »