| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.143.2013 Wojewody Śląskiego

z dnia 1 marca 2013r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr 160/XXI/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 19 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kłomnice

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr 160/XXI/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 19 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kłomnice w całości, jako niezgodnej z art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, zwanej dalej ustawą.

Uzasadnienie

Przedmiotową uchwałą Rada Gminy Kłomnice ustaliła zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kłomnice.

Zgodnie z treścią powoływanego w podstawie prawnej uchwały art. 5a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy, z kolei art. 5a ust. 2 stanowi, że zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała rady gminy. Należy podkreślić, iż kompetencja zawarta w art. 5a ust. 2 ustawy upoważnia Radę do szczegółowego określenia procedury konsultacyjnej z mieszkańcami, a więc opisu sposobu przeprowadzenia takich konsultacji.

W toku badania legalności przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdza, iż postanowienia uchwały w zakresie w jakim realizują dyspozycję przepisu art. 5a ust. 2 ustawy są niewystarczające. Brak w niej bowiem przepisów regulujących w sposób wyczerpujący tryb przeprowadzania konsultacji, gdyż nie zawiera ona treści pozwalającej na ich prawidłowe przeprowadzenie. Uchwała nie precyzuje, w jaki sposób i w jakim trybie może nastąpić przeprowadzanie ankiety, złożenie uwag do projektów aktów prawa miejscowego. Brak również regulacji dotyczących formy czy sposobu udostępnienia ankiet będących jedną z form konsultacji dla podmiotów uprawnionych. Mieszkańcy gminy tym samym nie zostali wyposażeni w instrumenty prawne służące dochodzeniu i realizacji ich uprawnień wynikających z przepisu art. 5a ust. 1 ustawy. Wprowadzenie przez Radę tak nieskonkretyzowanych i zdawkowych przepisów powoduje wątpliwości interpretacyjne uchwały i w konsekwencji tego trudności z jej wykonaniem. Zdaniem organu nadzoru pominięte w treści uchwały ustalenia dotyczące trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kłomnice są elementami obligatoryjnymi, a ich brak przesądza o nieważności całego aktu.

Wskazać należy także, iż uznanie powyższej uchwały za akt prawa miejscowego przesądza o konieczności formułowania zawartych w niej postanowień precyzyjnie. Akty prawa miejscowego będąc źródłami prawa powszechnie obowiązującego zawierają w swej treści dyrektywy wyznaczające adresatom pewien sposób zachowań. Z uwagi na to, że normy danego aktu prawnego rodzą określone skutki w sferze prawnej ich adresatów, powinny one być sformułowane w taki sposób, aby nie powodowały żadnych trudności interpretacyjnych. Uchwała podjęta na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym winna być zatem aktem kompletnym, skonstruowanym w taki sposób, aby nadawał się do wykonania.

Ponadto w § 1 ust. 2 uchwały stwierdza się, że w konsultacjach mogą brać udział osoby stale zamieszkujące na terenie gminy. Jednakże wyznaczony przez art. 5a ust. 2 ustawy zakres kompetencji prawodawczej Rady Gminy Kłomnice nie pozwala na uznanie przywołanego powyżej zapisu za prawidłowe wypełnienie przyznanego upoważnienia. W granicach delegacji ustawowej nie mieści się bowiem ustalanie kręgu podmiotów uprawnionych do udziału w konsultacjach. Kompetencja zawarta w ustawie upoważnia Radę jedynie do określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji.

Poza tym jako jedną z form konsultacji Rada wskazała, iż mogą to być otwarte spotkania z mieszkańcami wsi (§ 2 pkt 1 uchwały). Wynikająca z uchwały możliwość spotkań z mieszkańcami wsi, wyklucza przeprowadzenie konsultacji lokalnych z mieszkańcami jednego sołectwa, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 uchwały. Zawężenie przez Radę Gminy grupy uprawnionych do udziału w otwartych spotkaniach jedynie do mieszkańców wsi w sposób istotny narusza obowiązujące przepisy prawa i powoduje odebranie mieszkańcom całego sołectwa prawa do brania udziału w życiu wspólnoty.

Przyjęcie takiej regulacji powoduje wyłączenie z udziału w konsultacjach wszystkich mieszkańców danego sołectwa, ograniczając możliwość spotkań jedynie z osobami, które zamieszkują na terenie konkretnej wsi i decydowania w sprawach istotnych dla społeczeństwa lokalnego.

Tym samym uchwałę Nr 160/XXI/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 19 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kłomnice, ze względu na wyżej opisane nieprawidłowości, należy uznać za wadliwą, co czyni stwierdzenie jej nieważności w całości uzasadnionym i koniecznym.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia rozstrzygnięcia

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

Otrzymują:

1) Rada Gminy Kłomnice

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) a/a.

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Okurowski

Specjalista od nowoczesnych technologii zarówno samochodowych jak domowych. Wyjątkowy znawca nawigacji samochodowych, systemów multimedialnych, car audio i aplikacji mobilnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »