| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.143.2013 Wojewody Śląskiego

z dnia 1 marca 2013r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr 160/XXI/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 19 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kłomnice

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr 160/XXI/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 19 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kłomnice w całości, jako niezgodnej z art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, zwanej dalej ustawą.

Uzasadnienie

Przedmiotową uchwałą Rada Gminy Kłomnice ustaliła zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kłomnice.

Zgodnie z treścią powoływanego w podstawie prawnej uchwały art. 5a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy, z kolei art. 5a ust. 2 stanowi, że zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała rady gminy. Należy podkreślić, iż kompetencja zawarta w art. 5a ust. 2 ustawy upoważnia Radę do szczegółowego określenia procedury konsultacyjnej z mieszkańcami, a więc opisu sposobu przeprowadzenia takich konsultacji.

W toku badania legalności przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdza, iż postanowienia uchwały w zakresie w jakim realizują dyspozycję przepisu art. 5a ust. 2 ustawy są niewystarczające. Brak w niej bowiem przepisów regulujących w sposób wyczerpujący tryb przeprowadzania konsultacji, gdyż nie zawiera ona treści pozwalającej na ich prawidłowe przeprowadzenie. Uchwała nie precyzuje, w jaki sposób i w jakim trybie może nastąpić przeprowadzanie ankiety, złożenie uwag do projektów aktów prawa miejscowego. Brak również regulacji dotyczących formy czy sposobu udostępnienia ankiet będących jedną z form konsultacji dla podmiotów uprawnionych. Mieszkańcy gminy tym samym nie zostali wyposażeni w instrumenty prawne służące dochodzeniu i realizacji ich uprawnień wynikających z przepisu art. 5a ust. 1 ustawy. Wprowadzenie przez Radę tak nieskonkretyzowanych i zdawkowych przepisów powoduje wątpliwości interpretacyjne uchwały i w konsekwencji tego trudności z jej wykonaniem. Zdaniem organu nadzoru pominięte w treści uchwały ustalenia dotyczące trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kłomnice są elementami obligatoryjnymi, a ich brak przesądza o nieważności całego aktu.

Wskazać należy także, iż uznanie powyższej uchwały za akt prawa miejscowego przesądza o konieczności formułowania zawartych w niej postanowień precyzyjnie. Akty prawa miejscowego będąc źródłami prawa powszechnie obowiązującego zawierają w swej treści dyrektywy wyznaczające adresatom pewien sposób zachowań. Z uwagi na to, że normy danego aktu prawnego rodzą określone skutki w sferze prawnej ich adresatów, powinny one być sformułowane w taki sposób, aby nie powodowały żadnych trudności interpretacyjnych. Uchwała podjęta na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym winna być zatem aktem kompletnym, skonstruowanym w taki sposób, aby nadawał się do wykonania.

Ponadto w § 1 ust. 2 uchwały stwierdza się, że w konsultacjach mogą brać udział osoby stale zamieszkujące na terenie gminy. Jednakże wyznaczony przez art. 5a ust. 2 ustawy zakres kompetencji prawodawczej Rady Gminy Kłomnice nie pozwala na uznanie przywołanego powyżej zapisu za prawidłowe wypełnienie przyznanego upoważnienia. W granicach delegacji ustawowej nie mieści się bowiem ustalanie kręgu podmiotów uprawnionych do udziału w konsultacjach. Kompetencja zawarta w ustawie upoważnia Radę jedynie do określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji.

Poza tym jako jedną z form konsultacji Rada wskazała, iż mogą to być otwarte spotkania z mieszkańcami wsi (§ 2 pkt 1 uchwały). Wynikająca z uchwały możliwość spotkań z mieszkańcami wsi, wyklucza przeprowadzenie konsultacji lokalnych z mieszkańcami jednego sołectwa, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 uchwały. Zawężenie przez Radę Gminy grupy uprawnionych do udziału w otwartych spotkaniach jedynie do mieszkańców wsi w sposób istotny narusza obowiązujące przepisy prawa i powoduje odebranie mieszkańcom całego sołectwa prawa do brania udziału w życiu wspólnoty.

Przyjęcie takiej regulacji powoduje wyłączenie z udziału w konsultacjach wszystkich mieszkańców danego sołectwa, ograniczając możliwość spotkań jedynie z osobami, które zamieszkują na terenie konkretnej wsi i decydowania w sprawach istotnych dla społeczeństwa lokalnego.

Tym samym uchwałę Nr 160/XXI/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 19 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kłomnice, ze względu na wyżej opisane nieprawidłowości, należy uznać za wadliwą, co czyni stwierdzenie jej nieważności w całości uzasadnionym i koniecznym.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia rozstrzygnięcia

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

Otrzymują:

1) Rada Gminy Kłomnice

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) a/a.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Sikora

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »