| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 25 lutego 2013r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXIV/336/08 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta Bytomia

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. nr 197 poz. 1172 z późn. zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały nr XXIV/336/08 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta Bytomia (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 61 poz. 1398), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą nr XLIII/580/09 z dnia 26 lutego 2009 r., uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/336/08 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 18 marca 2008 roku dotyczącej ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta Bytomia (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 42 poz. 959);

2) uchwałą nr XLIV/600/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/336/08 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 18 marca 2008 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta Bytomia z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 90 poz. 1968);

3) uchwałą nr LVIII/842/10 z dnia 24 lutego 2010 r. uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/336/08 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta Bytomia (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 74 poz. 1189).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 2 – § 4 uchwały nr XLIII/580/09 z dnia 26 lutego 2009 r., zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta Bytomia (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 42 poz. 959), które stanowią:

Pozostałe paragrafy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.;

2) § 2 - § 4 uchwały nr XLIV/600/09 z dnia 26 marca 2009 r., zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta Bytomia (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 90 poz. 1968), które stanowią:

Pozostałe paragrafy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.;

3) § 2 - § 4 uchwały nr XLVIII/842/10 z dnia 24 lutego 2010 r., zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta Bytomia (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 74 poz. 1189), które stanowią:

Pozostałe paragrafy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego..

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Danuta Skalska


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 25 lutego 2013 r.

Uchwała nr XXIV/336/08
Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 18 marca 2008 roku

w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta Bytomia.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.), w zw. z art. 4 ust. 1 i art. 13
pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. nr 197 poz. 1172 z późn. zm.).

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na stałych placach targowych:

1) za sprzedaż z ręki, ziemi, kosza itp. ......... 2 zł za 1 m2zajmowanej powierzchni;

2) za sprzedaż z własnych urządzeń handlowych lub będących własnością prowadzącego targowisko (z wyłączeniem kiosków) oraz wystawienie towarów przed kioskami na powierzchni:

a) do 2 m2włącznie ................................ 3 zł,

b) powyżej 2 m2do 5 m2włącznie .......... 4 zł,

c) powyżej 5 m2do 7 m2włącznie .......... 5 zł,

d) powyżej 7 m2do 10 m2włącznie ........ 6 zł,

e) powyżej 10 m2.................................... 3 zł za każdy następny m2zajmowanej powierzchni;

3) za sprzedaż w kioskach, wg powierzchni:

a) do 7 m2włącznie ................................ 1 zł,

b) powyżej 7 m2do 15 m2włącznie......... 2 zł,

c) powyżej 15 m2do 25 m2włącznie ...... 3 zł,

d) powyżej 25 m2................................... 4 zł.

2. Za stałe place targowe uważa się takie place, których administrator posiada pozwolenie na użytkowanie lub pozwolenie na budowę.

§ 2. 1.[1]) Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej na Bytomskim Jarmarku Staroci, organizowanym przy zespole obiektów sportowych położonych przy ul. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w terminach zgodnych z rocznym harmonogramem w wysokości 3 zł za 1 m2zajmowanej powierzchni.

2. Na Bytomskim Jarmarku Staroci mogą być sprzedawane wyłącznie przedmioty mające znaczenie dla dziedzictwa i rozwoju kulturalnego ze względu na ich wartość historyczną, naukową lub artystyczną.

§ 3. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w miejscach innych niż wymienione w § 1 i § 2, w których handel jest prowadzony wyłącznie na podstawie pisemnej zgody właściciela danego terenu:

1) za sprzedaż z ręki, kosza, stolika itp.:

a) kwiatów z ogródka .................................................. 3 zł za 1 m2zajmowanej powierzchni,

b) akcesoriów i ozdób świątecznych ........................ 12 zł za 1 m2zajmowanej powierzchni,

c) innych artykułów .................................................... 7 zł za 1 m2zajmowanej powierzchni,

d) promocyjną art. spożywczych i przemysłowych ... 30 zł;

2) za sprzedaż:

a) z samochodu dostawczego, wozu konnego, z innego pojazdu dostawczego o ładowności

do 1,5 t lub z samochodu osobowego .............. 12 zł,

b) z samochodu ciężarowego, platformy, przyczepy lub innego pojazdu o ładowności

powyżej 1,5 t ................................................. 30 zł;

3) za sprzedaż na kiermaszach i festynach ................... 12 zł za 1 m2zajmowanej powierzchni;

4) za sprzedaż w kioskach, wg powierzchni:

a) do 7 m2włącznie ....................................... 1 zł,

b) powyżej 7 m2do 15 m2włącznie ............... 2 zł,

c) powyżej 15 m2do 25 m2włącznie ............. 3 zł,

d) powyżej 25 m2........................................... 4 zł.

§ 4. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej za sprzedaż prowadzoną na innych zasadach niż

w § 1, 2 i 3 ......................................... 30 zł.

§ 5. [2]) 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Określa się, że inkasentami opłaty targowej są:

1) [3]) Iwona Wolan-Adamczyk (prowadząca działalność gospodarczą w Bytomiu – ewidencja działalności nr 10181) na stałych placach targowych przy ul. Zabrzańskiej (Zakątek i Giełda Owocowo-Warzywna), ul. Strzelców Bytomskich (SM „Nasz Dom”, „U Ewy”, i „Cider Centrum”), ul. Matejki, ul. Konstytucji, ul. Batorego, ul. Cyryla i Metodego,ul. Stolarzowickiej oraz na terenach innych niż stałe place targowe;

2) Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Bytomiu (regon 000150550) na terenie Bytomskiego Jarmarku Staroci (do dnia 31 marca 2009 r.);

3) Towarzystwo Sportowe „Szombierki” z siedzibą w Bytomiu (regon 276618217) na terenie Bytomskiego Jarmarku Staroci (od dnia 1 kwietnia 2009 r.).

3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso pobranej opłaty targowej:

1) dla Iwony Wolan-Adamczyk:

a) 50% brutto za pobór opłaty targowej na terenach innych niż stałe place targowe,

b) 20% brutto za pobór opłaty targowej na stałych placach targowych;

2) dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu 20% brutto za pobór opłaty targowej na Bytomskim Jarmarku Staroci (do dnia 31 marca 2009 r.);

3) [4]) dla Towarzystwa Sportowego „Szombierki” w Bytomiu 50% brutto za pobór opłaty targowej na terenie Bytomskiego Jarmarku Staroci (od dnia 1 kwietnia 2010 r.).

§ 6. Zwalnia się od opłaty targowej:

1) sprzedaż, prowadzoną na podstawie zezwoleń, na cele charytatywne oraz w związku z oprawą gastronomiczno-handlową imprez kulturalnych i sportowych organizowanych przez Gminę;

2) sprzedaż artykułów spożywczych, przemysłowych i ogrodniczych prowadzoną na terenie stałych placów targowych.

§ 7. Tracą moc następujące uchwały:

1) uchwała nr VII/99/03 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta Bytomia;

2) uchwała nr XXXVIII/576/05 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/99/03 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta Bytomia;

3) uchwała nr LXIX/918/06 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/576/05 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta Bytomia w związku z uchwałą nr VII/99/03 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta Bytomia;

4) uchwała nr VI/62/07 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/99/03 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 marca 2003 r. z późn. zm. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta Bytomia.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


[1]) w brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały nr XLIV/600/09 z dnia 26 marca 2009 r., zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta Bytomia

[2]) w brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały nr XLIII/580/09 z dnia 26 lutego 2009 r., zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta Bytomia

[3]) w brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 1 uchwały nr LVIII/842/10 z dnia 24 lutego 2010 r., zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta Bytomia

[4]) w brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 2 uchwały nr LVIII/842/10 z dnia 24 lutego 2010 r., zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta Bytomia

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MonsterPolska.pl

lider w sukcesywnym łączeniu ludzi z ich wymarzoną pracą

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »