| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/133/13 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 25 lutego 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za usunięcie pojazdu z drogi na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz wysokości opłaty za parkowanie pojazdu usuniętego z drogi w przypadkach określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Na podstawie art. 12 pkt 7, art. 40 ust.1, art. 42 ust. 1, art. 44 w związku z art. 92 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 50a ust. 1, art. 130a ust. 6 i ust. 6a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. nr 197 poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się opłaty za:

1) usunięcie pojazdu z drogi na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;

2) parkowanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi w przypadkach określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

2. Stawki opłat, o których mowa w ust. 1, określone zostały w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XVII/238/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za usunięcie pojazdu z drogi na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz wysokości opłaty za parkowanie pojazdu usuniętego z drogi w przypadkach określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Danuta Skalska


Załącznik do Uchwały Nr X/133/13
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 25 lutego 2013 r.

Stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie pojazdu

Lp.

Rodzaj pojazdu

Usunięcie pojazdu
z drogi, stawka
normalna / stawka podwyższona [zł]

Parkowanie pojazdu,
stawka dzienna [zł]

1

rower, motorower

60,00 / 90,00

12,00

2

motocykl

80,00 / 120,00

12,00

3

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

120,00 / 180,00

17,00

4

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t

300,00 / 450,00

26,00

5

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t

400,00 / 600,00

30,00

6

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

650,00 / 975,00

30,00

7

pojazd przewożący materiały niebezpieczne

650,00 / 975,00

8

wyjazd do wezwania w przypadku
odstąpienia od usunięcia pojazdu

50,00 / 75,00

1. Stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

2. Stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi:

1) ulegają podwyższeniu o 50% w niedzielę i dni świąteczne;

2) ulegają podwyższeniu o 50% w przypadku pojazdów przewożących materiały niebezpieczne;

3) nie obejmują kosztów sprowadzenia i użycia specjalistycznego sprzętu (np. dźwig, itp.).

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Danuta Skalska


Uzasadnienie do Uchwały Nr X/133/13
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 25 lutego 2013 r.

Na mocy delegacji zawartej w art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.), rada miasta ma obowiązek corocznie ustalić wysokość opłaty za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego parkowanie na parkingu strzeżonym do czasu odebrania przez właściciela lub inną upoważnioną osobę.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. Usuwanie w 2013 roku pojazdów z dróg na podstawie art. 50a i 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym, zawarto z wyłonionym podmiotem umowy opiewające na stawki niższe niż obowiązujące w roku 2012. Nie ma więc przesłanek wskazujących na wzrost kosztów usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze miasta. Uzasadnione jest pozostawienie na niezmienionym poziomie dotychczas obowiązujących stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi na podstawie art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz wysokości opłaty za parkowanie pojazdu usuniętego z drogi w przypadkach określonych w art. 50a i art. 130a ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

W dniach 25 stycznia br. - 8 lutego br. przeprowadzono konsultacje społeczne nad projektem przedmiotowej uchwały. We wskazanym terminie nie otrzymano żadnych uwag, opinii czy innych informacji dotyczących tej uchwały.

Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »