| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/587/13 Rady Miasta Tychy

z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2013 r

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2013r. o kwotę 9.115.459,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 656.038.263,- zł, w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 453.621.667,- zł,

- plan dochodów powiatu wynosi 202.416.596,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r. o kwotę 32.094.428,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 746.409.842,- zł, w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 467.765.959,- zł,

- plan wydatków powiatu wynosi 278.643.883,- zł.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu przychodów o kwotę 22.978.969,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 107.480.519,- zł.

§ 4

Dokonać zmian załączników do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2013r.:

1. Załącznik nr 5 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2013r.”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,

2. Załącznik nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2013r.”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmiany zapisu Uchwały Nr XXV/549/12 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2013r., poprzez zmianę treści §3 i §5, które otrzymują nowe brzmienie:

3 1. Deficyt budżetu miasta w kwocie 90.371.579,- zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648" (II transza) 1.006.379,-zł

b) zaciągniętej pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Placu Baczyńskiego – Pasaż Kulturalny "Andromeda" (II transza) 2.914.604,-zł

c) pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych” (I transza) 4.175.610,-zł”

d) kredytu z linii kredytowej Banku Rozwoju Rady Europy zaciąganego w Banku Ochrony Środowiska S.A. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych” (I transza) 2.783.740,-zł

e) kredytu na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648” 6.000.000,-zł”

f) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 73.491.246,-zł"

5 Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczki w kwocie 49.755.589,-zł z tego na:

1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2013 roku 12.959.350,-zł w tym na wyprzedzające finansowanie zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 6.000.000,-zł

2. pokrycie występującego w ciągu roku 2013 przejściowego deficytu budżetu 10.000.000,-zł"

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy


mgr Zygmunt Marczuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/587/13
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 lutego 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/587/13
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 lutego 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/587/13
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 lutego 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/587/13
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 lutego 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/587/13
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 lutego 2013 r.
Zalacznik5.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

dr Witold Florczak

Aktuariusz, Ekspert ds. wyceny rezerw na świadczenia pracownicze

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »