| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/587/13 Rady Miasta Tychy

z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2013 r

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2013r. o kwotę 9.115.459,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 656.038.263,- zł, w tym:

- plan dochodów gminy wynosi 453.621.667,- zł,

- plan dochodów powiatu wynosi 202.416.596,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r. o kwotę 32.094.428,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 746.409.842,- zł, w tym:

- plan wydatków gminy wynosi 467.765.959,- zł,

- plan wydatków powiatu wynosi 278.643.883,- zł.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu przychodów o kwotę 22.978.969,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 107.480.519,- zł.

§ 4

Dokonać zmian załączników do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2013r.:

1. Załącznik nr 5 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2013r.”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,

2. Załącznik nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2013r.”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmiany zapisu Uchwały Nr XXV/549/12 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2013r., poprzez zmianę treści §3 i §5, które otrzymują nowe brzmienie:

3 1. Deficyt budżetu miasta w kwocie 90.371.579,- zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648" (II transza) 1.006.379,-zł

b) zaciągniętej pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Placu Baczyńskiego – Pasaż Kulturalny "Andromeda" (II transza) 2.914.604,-zł

c) pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych” (I transza) 4.175.610,-zł”

d) kredytu z linii kredytowej Banku Rozwoju Rady Europy zaciąganego w Banku Ochrony Środowiska S.A. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych” (I transza) 2.783.740,-zł

e) kredytu na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648” 6.000.000,-zł”

f) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 73.491.246,-zł"

5 Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczki w kwocie 49.755.589,-zł z tego na:

1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2013 roku 12.959.350,-zł w tym na wyprzedzające finansowanie zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 6.000.000,-zł

2. pokrycie występującego w ciągu roku 2013 przejściowego deficytu budżetu 10.000.000,-zł"

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy


mgr Zygmunt Marczuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/587/13
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 lutego 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/587/13
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 lutego 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/587/13
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 lutego 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/587/13
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 lutego 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/587/13
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 lutego 2013 r.
Zalacznik5.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp.k.

Ekspert w dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »