| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/510/13 Rady Miasta Zabrze

z dnia 13 marca 2013r.

w sprawie nadania statutu Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art.13 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( t.j. Dz.U. z 2012 r. Nr 406) oraz art.6 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach ( Dz. U. z 2012 r. poz. 987), w związku z treścią § 4 Umowy Nr CRU/ 177/ 2013 z dnia.10 stycznia 2013 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia wspólnej instytucji kultury pn. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, po konsultacjach określonych uchwałą Nr LVIII/762/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 13 września 2010 r. w sprawie określenia sposobów konsultowania z Zabrzańską Radą Działalności pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

Rada Miasta Zabrze
uchwala:

§ 1. Nadać Statut Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze


mgr Marian Czochara


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/510/13.
Rady Miasta Zabrze
z dnia 13 marca 2013 r.

STATUT
MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, zwane dalej „Muzeum”, jest samorządową instytucją kultury prowadzoną jako wspólna instytucja kultury dwóch organizatorów, tj. Miasta Zabrze i Województwa Śląskiego, działającą w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987), zwanej dalej „ustawą o muzeach”;

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zwanej dalej „ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”;

3) umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury - Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zawartej dnia 10 stycznia 2013 roku pomiędzy Miastem Zabrze a Województwem Śląskim, zwanej dalej „umową”;

4) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. Nr 163, poz. 981) prawo geologiczne i górnicze;

5) statutu.

§ 2. 1. Siedzibą Muzeum jest miasto Zabrze.

2. Terenem działania Muzeum jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

§ 3. Muzeum jest wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Miasto Zabrze pod nr 12/2013 i posiada osobowość prawną.

§ 4. Muzeum używa pieczęci z nazwą instytucji oraz jej adresem.

Rozdział 2.
Zakres działania Muzeum

§ 5. 1. Muzeum gromadzi, przechowuje, konserwuje, udostępnia i upowszechnia zbiory i obiekty w zakresie górnictwa węglowego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru województwa śląskiego, w dziedzinach: historii, nauki, techniki, kultury, a także geologii i paleobotaniki.

2. Muzeum gromadzi w szczególności:

1) dzieła malarstwa polskiego i obcego, grafiki polskiej i obcej, dzieła rzeźbiarskie, fotografie, plakaty składające się na dziedzictwo górnicze;

2) dokumenty historyczne, materiały fotograficzne i filmy, rękopisy, zbiory kartograficzne, plany i rysunki techniczne, materiały archiwalne, zbiory filatelistyczne i medalierskie oraz  zabytki związane z historią górnictwa w kontekście rozwoju industrialnego i technicznego oraz konfliktów społecznych, politycznych i narodowościowych;

3) obiekty etnograficzne dokumentujące kulturę górniczą;

4) obiekty geologiczne i paleobotaniczne związane z powstawaniem węgla, budową geologiczną terenu zagłębi węglowych;

5) obiekty techniczne, w tym: maszyny, urządzenia, narzędzia związane z działalnością górniczą.

3. Działania, o których mowa w ust. 1, Muzeum podejmuje także w zakresie przemysłu i techniki związanych z górnictwem.

§ 6. 1. Muzeum realizuje zadania, o których mowa w § 5 ust.1, w szczególności przez:

1) gromadzenie zbiorów;

2) przechowywanie zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo;

3) konserwację zbiorów;

4) organizowanie wystaw stałych, czasowych i objazdowych;

5) organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej;

6) udostępnianie zbiorów dla celów naukowych, edukacyjnych i ekspozycyjnych;

7) katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;

8) prowadzenie działalności wydawniczej;

9) prowadzenie biblioteki z zakresu dyscyplin wyszczególnionych w § 5 ust.1;

10) ewidencjonowanie zabytków;

11) konserwację i ochronę substancji dawnej Kopalni „Guido”, Kopalni „Królowa Luiza” i „Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej”;

12) współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie krajowej i zagranicznej wymiany kulturalnej;

13) dokumentowanie dziedzictwa przemysłowego i prowadzenie badań w tym zakresie;

14) organizowanie i prowadzenie badań naukowych dotyczących historii górnictwa i przemysłu zgodnie z zakresem działania Muzeum;

15) podejmowanie działań związanych z zachowaniem i rewitalizacją obiektów oraz obszarów poprzemysłowych;

16) prowadzenie badań archeologicznych;

2. W ramach działalności statutowej Muzeum udostępnia zespół wyrobisk dawnej Kopalni „Guido”, Kopalni „Królowa Luiza”, Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej wraz z zabudową powierzchniową.

3. Muzeum może wspierać i prowadzić działalność artystyczną i upowszechniającą kulturę oraz promocję wartościowych dokonań i inicjatyw kulturalnych.

4. Muzeum współdziała z osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.

Rozdział 3.
Organizacja Muzeum

§ 7. Szczegółową organizację Muzeum określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Zabrze oraz Zarządu  Województwa Śląskiego, a także opinii działających w Muzeum organizacji związkowych oraz stowarzyszeń twórców.

Rozdział 4.
Organy nadzorujące, organ zarządzający oraz organy doradcze i sposób ich powoływania

§ 8. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa   narodowego, a bezpośredni Prezydent Miasta Zabrze.

§ 9. 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje, w tym co najmniej jedną osobę wskazaną przez Zarząd Województwa Śląskiego, i odwołuje Prezydent Miasta Zabrze w trybie określonym w ustawie o muzeach.

2. Rada Muzeum składa się z 15 członków i działa w zakresie określonym w ustawie o muzeach.

§ 10. 1. Dyrektora Muzeum, zwanego dalej „dyrektorem”, powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Zabrze po uzyskaniu zgody Zarządu  Województwa Śląskiego w trybie określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w umowie, o której mowa w § 1 pkt. 3.

2. Dyrektor zarządza Muzeum, reprezentuje je na zewnątrz, odpowiada za prowadzenie działalności zgodnie ze statutem oraz właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Muzeum.

3. Dyrektor kieruje działalnością Muzeum przy pomocy czterech zastępców.

4. Zastępców dyrektora powołuje i odwołuje dyrektor po uzyskaniu zgody Prezydenta Miasta Zabrze i Zarządu Województwa Śląskiego.

§ 11. Prezydent Miasta Zabrze, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Województwa Śląskiego, może powierzyć zarządzanie Muzeum osobie fizycznej lub prawnej w trybie określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 12. Do obowiązków dyrektora należy w szczególności:

1) przedstawianie Prezydentowi Miasta Zabrze w terminach przez niego ustalonych:

a) rocznego planu finansowego Muzeum,

b) sprawozdań finansowych Muzeum,

c) rocznych sprawozdań finansowych, określonych w przepisach dotyczących rachunkowości,

d) rocznych planów i sprawozdań, dotyczących działalności statutowej Muzeum oraz sprawozdań z ich realizacji zaopiniowanych uchwałami Rady Muzeum, o której mowa w § 9,

e) informacji finansowych i merytorycznych, koniecznych do opracowania projektu budżetu Miasta Zabrze oraz oceny pracy Muzeum,

f) rozliczenia otrzymanej  dotacji podmiotowej;

2) przedstawianie Zarządowi Województwa Śląskiego w terminach przez niego ustalonych:

a) rocznego planu finansowego Muzeum,

b) sprawozdań finansowych określonych w przepisach dotyczących sprawozdawczości,

c) rocznych sprawozdań finansowych określonych w przepisach dotyczących rachunkowości,

d) rocznych planów dotyczących działalności statutowej Muzeum oraz sprawozdań z ich realizacji zaopiniowanych uchwałami Rady Muzeum, o której mowa w § 9,

e) informacji finansowych i merytorycznych, koniecznych do opracowania projektu budżetu Województwa Śląskiego oraz oceny pracy Muzeum,

f) rozliczenia otrzymanej  dotacji podmiotowej;

3) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz zawieranie innych umów cywilno-prawnych;

4) nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum;

5) tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych planowania i realizacji zadań obronnych określonych odrębnymi przepisami;

6) nadzór nad redakcją publikacji muzealnych;

7) organizowanie ochrony Muzeum.

§ 13. 1. Dyrektor może tworzyć, z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy zatrudnionych w Muzeum muzealników, kolegia doradcze, zwane dalej „kolegiami”.

2. Dyrektor o zamiarze utworzenia kolegium informuje organizatorów, którzy mogą desygnować po jednym przedstawicielu jako członka kolegium. Organizatorzy mogą desygnować po jednym przedstawicielu do już istniejącego kolegium.

3. Kolegium może mieć charakter stały - wówczas kadencja jego członków trwa dwa lata, albo może zostać utworzone dla realizacji konkretnego zadania – wówczas okres jego działania wyznacza termin realizacji tego zadania.

4. W skład kolegium wchodzą  pracownicy Muzeum, a także mogą wchodzić osoby spoza Muzeum, w liczbie określonej przez dyrektora w akcie o utworzeniu kolegium.

5. Liczba członków kolegium nie może przekraczać dziesięciu osób.

6. Kolegium wybiera spośród swoich członków przewodniczącego kolegium, zastępcę przewodniczącego kolegium, a także sekretarza kolegium, który prowadzi dokumentację.

7. Posiedzenia kolegium zwoływane są przez przewodniczącego kolegium z jego inicjatywy, z inicjatywy co najmniej połowy składu kolegium lub na wniosek dyrektora w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.

8. Kolegium wyraża opinie w kwestiach stanowiących przedmiot jego działania. Opinie są wyrażane w formie uchwał.

9. Uchwały kolegium są przyjmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu kolegium. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos prowadzącego posiedzenie kolegium. Protokoły z posiedzeń kolegiów wraz z podjętymi na nich uchwałami są przekazywane dyrektorowi.

10. Obsługę kancelaryjno - biurową kolegiów zapewnia Muzeum.

Rozdział 5.
Gospodarka finansowa Muzeum

§ 14. Muzeum prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

§ 15. Podstawą  gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy ustalany przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Miasta Zabrze i Województwa Śląskiego.

§ 16. Roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta.

§ 17. Źródłami finansowania działalności Muzeum są:

1) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;

2) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

3) dotacje przekazane przez Miasto Zabrze i Województwo Śląskie:

a) podmiotowe na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,

b) celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

c) celowe na realizację wskazanych zadań i programów;

4) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł, w tym dotacje z budżetu państwa.

§ 18. 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, w tym do składania oświadczeń woli w zakresie jego praw i zobowiązań majątkowych uprawniony jest dyrektor.

2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.

3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury, o którym mowa w § 3, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

§ 19. 1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą według zasad określonych w obowiązujących przepisach w zakresie:

1) produkcji i sprzedaży publikacji drukowanych lub wydawanych w formie nośników analogowych lub cyfrowych;

2) produkcji i sprzedaży materiałów promujących Muzeum i jego zasoby;

3) wynajmu pomieszczeń oraz sprzętu;

4) usług reklamowych i sponsoringu;

5) usług gastronomicznych i hotelarskich;

6) usług konserwatorskich oraz wykonywania ekspertyz i usług doradczych z zakresu prowadzonej działalności;

7) usług organizowania i prowadzenia szkoleń, konferencji, sympozjów, koncertów, spotkań, imprez i innych form działalności kulturalnej;

8) usług transportowych, w tym specjalistycznych;

9) usług związanych z obsługą ruchu  turystycznego;

10) doskonalenie kadr na zlecenie podmiotów zewnętrznych, które obejmuje opracowywanie publikacji specjalistycznych, organizowanie szkoleń specjalistycznych i innych form doskonalenia zawodowego;

11) usług wystawienniczych oraz udostępniania zbiorów do reprodukowania, kopiowania, fotografowania i filmowania.

2. Przychody uzyskane z działalności gospodarczej Muzeum wykorzystuje na finansowanie  działalności wynikającej z zakresu działania Muzeum.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 20. Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum dokonują Miasto Zabrze i Województwo Śląskie w trybie i na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach oraz w umowie, o której  mowa w § 1 pkt. 3.

§ 21. Zmian statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania, zgodnie z którym - na podstawie obowiązujących przepisów oraz umowy, o której mowa w § 1 pkt. 3 - statut dla wspólnej instytucji kultury nadaje Miasto Zabrze, po uzgodnieniu treści z Województwem Śląskim oraz z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze


mgr Marian Czochara

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »