| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/510/13 Rady Miasta Zabrze

z dnia 13 marca 2013r.

w sprawie nadania statutu Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art.13 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( t.j. Dz.U. z 2012 r. Nr 406) oraz art.6 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach ( Dz. U. z 2012 r. poz. 987), w związku z treścią § 4 Umowy Nr CRU/ 177/ 2013 z dnia.10 stycznia 2013 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia wspólnej instytucji kultury pn. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, po konsultacjach określonych uchwałą Nr LVIII/762/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 13 września 2010 r. w sprawie określenia sposobów konsultowania z Zabrzańską Radą Działalności pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

Rada Miasta Zabrze
uchwala:

§ 1. Nadać Statut Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze


mgr Marian Czochara


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/510/13.
Rady Miasta Zabrze
z dnia 13 marca 2013 r.

STATUT
MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, zwane dalej „Muzeum”, jest samorządową instytucją kultury prowadzoną jako wspólna instytucja kultury dwóch organizatorów, tj. Miasta Zabrze i Województwa Śląskiego, działającą w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987), zwanej dalej „ustawą o muzeach”;

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zwanej dalej „ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”;

3) umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury - Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zawartej dnia 10 stycznia 2013 roku pomiędzy Miastem Zabrze a Województwem Śląskim, zwanej dalej „umową”;

4) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. Nr 163, poz. 981) prawo geologiczne i górnicze;

5) statutu.

§ 2. 1. Siedzibą Muzeum jest miasto Zabrze.

2. Terenem działania Muzeum jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

§ 3. Muzeum jest wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Miasto Zabrze pod nr 12/2013 i posiada osobowość prawną.

§ 4. Muzeum używa pieczęci z nazwą instytucji oraz jej adresem.

Rozdział 2.
Zakres działania Muzeum

§ 5. 1. Muzeum gromadzi, przechowuje, konserwuje, udostępnia i upowszechnia zbiory i obiekty w zakresie górnictwa węglowego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru województwa śląskiego, w dziedzinach: historii, nauki, techniki, kultury, a także geologii i paleobotaniki.

2. Muzeum gromadzi w szczególności:

1) dzieła malarstwa polskiego i obcego, grafiki polskiej i obcej, dzieła rzeźbiarskie, fotografie, plakaty składające się na dziedzictwo górnicze;

2) dokumenty historyczne, materiały fotograficzne i filmy, rękopisy, zbiory kartograficzne, plany i rysunki techniczne, materiały archiwalne, zbiory filatelistyczne i medalierskie oraz  zabytki związane z historią górnictwa w kontekście rozwoju industrialnego i technicznego oraz konfliktów społecznych, politycznych i narodowościowych;

3) obiekty etnograficzne dokumentujące kulturę górniczą;

4) obiekty geologiczne i paleobotaniczne związane z powstawaniem węgla, budową geologiczną terenu zagłębi węglowych;

5) obiekty techniczne, w tym: maszyny, urządzenia, narzędzia związane z działalnością górniczą.

3. Działania, o których mowa w ust. 1, Muzeum podejmuje także w zakresie przemysłu i techniki związanych z górnictwem.

§ 6. 1. Muzeum realizuje zadania, o których mowa w § 5 ust.1, w szczególności przez:

1) gromadzenie zbiorów;

2) przechowywanie zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo;

3) konserwację zbiorów;

4) organizowanie wystaw stałych, czasowych i objazdowych;

5) organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej;

6) udostępnianie zbiorów dla celów naukowych, edukacyjnych i ekspozycyjnych;

7) katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;

8) prowadzenie działalności wydawniczej;

9) prowadzenie biblioteki z zakresu dyscyplin wyszczególnionych w § 5 ust.1;

10) ewidencjonowanie zabytków;

11) konserwację i ochronę substancji dawnej Kopalni „Guido”, Kopalni „Królowa Luiza” i „Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej”;

12) współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie krajowej i zagranicznej wymiany kulturalnej;

13) dokumentowanie dziedzictwa przemysłowego i prowadzenie badań w tym zakresie;

14) organizowanie i prowadzenie badań naukowych dotyczących historii górnictwa i przemysłu zgodnie z zakresem działania Muzeum;

15) podejmowanie działań związanych z zachowaniem i rewitalizacją obiektów oraz obszarów poprzemysłowych;

16) prowadzenie badań archeologicznych;

2. W ramach działalności statutowej Muzeum udostępnia zespół wyrobisk dawnej Kopalni „Guido”, Kopalni „Królowa Luiza”, Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej wraz z zabudową powierzchniową.

3. Muzeum może wspierać i prowadzić działalność artystyczną i upowszechniającą kulturę oraz promocję wartościowych dokonań i inicjatyw kulturalnych.

4. Muzeum współdziała z osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.

Rozdział 3.
Organizacja Muzeum

§ 7. Szczegółową organizację Muzeum określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Zabrze oraz Zarządu  Województwa Śląskiego, a także opinii działających w Muzeum organizacji związkowych oraz stowarzyszeń twórców.

Rozdział 4.
Organy nadzorujące, organ zarządzający oraz organy doradcze i sposób ich powoływania

§ 8. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa   narodowego, a bezpośredni Prezydent Miasta Zabrze.

§ 9. 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje, w tym co najmniej jedną osobę wskazaną przez Zarząd Województwa Śląskiego, i odwołuje Prezydent Miasta Zabrze w trybie określonym w ustawie o muzeach.

2. Rada Muzeum składa się z 15 członków i działa w zakresie określonym w ustawie o muzeach.

§ 10. 1. Dyrektora Muzeum, zwanego dalej „dyrektorem”, powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Zabrze po uzyskaniu zgody Zarządu  Województwa Śląskiego w trybie określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w umowie, o której mowa w § 1 pkt. 3.

2. Dyrektor zarządza Muzeum, reprezentuje je na zewnątrz, odpowiada za prowadzenie działalności zgodnie ze statutem oraz właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Muzeum.

3. Dyrektor kieruje działalnością Muzeum przy pomocy czterech zastępców.

4. Zastępców dyrektora powołuje i odwołuje dyrektor po uzyskaniu zgody Prezydenta Miasta Zabrze i Zarządu Województwa Śląskiego.

§ 11. Prezydent Miasta Zabrze, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Województwa Śląskiego, może powierzyć zarządzanie Muzeum osobie fizycznej lub prawnej w trybie określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 12. Do obowiązków dyrektora należy w szczególności:

1) przedstawianie Prezydentowi Miasta Zabrze w terminach przez niego ustalonych:

a) rocznego planu finansowego Muzeum,

b) sprawozdań finansowych Muzeum,

c) rocznych sprawozdań finansowych, określonych w przepisach dotyczących rachunkowości,

d) rocznych planów i sprawozdań, dotyczących działalności statutowej Muzeum oraz sprawozdań z ich realizacji zaopiniowanych uchwałami Rady Muzeum, o której mowa w § 9,

e) informacji finansowych i merytorycznych, koniecznych do opracowania projektu budżetu Miasta Zabrze oraz oceny pracy Muzeum,

f) rozliczenia otrzymanej  dotacji podmiotowej;

2) przedstawianie Zarządowi Województwa Śląskiego w terminach przez niego ustalonych:

a) rocznego planu finansowego Muzeum,

b) sprawozdań finansowych określonych w przepisach dotyczących sprawozdawczości,

c) rocznych sprawozdań finansowych określonych w przepisach dotyczących rachunkowości,

d) rocznych planów dotyczących działalności statutowej Muzeum oraz sprawozdań z ich realizacji zaopiniowanych uchwałami Rady Muzeum, o której mowa w § 9,

e) informacji finansowych i merytorycznych, koniecznych do opracowania projektu budżetu Województwa Śląskiego oraz oceny pracy Muzeum,

f) rozliczenia otrzymanej  dotacji podmiotowej;

3) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz zawieranie innych umów cywilno-prawnych;

4) nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum;

5) tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych planowania i realizacji zadań obronnych określonych odrębnymi przepisami;

6) nadzór nad redakcją publikacji muzealnych;

7) organizowanie ochrony Muzeum.

§ 13. 1. Dyrektor może tworzyć, z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy zatrudnionych w Muzeum muzealników, kolegia doradcze, zwane dalej „kolegiami”.

2. Dyrektor o zamiarze utworzenia kolegium informuje organizatorów, którzy mogą desygnować po jednym przedstawicielu jako członka kolegium. Organizatorzy mogą desygnować po jednym przedstawicielu do już istniejącego kolegium.

3. Kolegium może mieć charakter stały - wówczas kadencja jego członków trwa dwa lata, albo może zostać utworzone dla realizacji konkretnego zadania – wówczas okres jego działania wyznacza termin realizacji tego zadania.

4. W skład kolegium wchodzą  pracownicy Muzeum, a także mogą wchodzić osoby spoza Muzeum, w liczbie określonej przez dyrektora w akcie o utworzeniu kolegium.

5. Liczba członków kolegium nie może przekraczać dziesięciu osób.

6. Kolegium wybiera spośród swoich członków przewodniczącego kolegium, zastępcę przewodniczącego kolegium, a także sekretarza kolegium, który prowadzi dokumentację.

7. Posiedzenia kolegium zwoływane są przez przewodniczącego kolegium z jego inicjatywy, z inicjatywy co najmniej połowy składu kolegium lub na wniosek dyrektora w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.

8. Kolegium wyraża opinie w kwestiach stanowiących przedmiot jego działania. Opinie są wyrażane w formie uchwał.

9. Uchwały kolegium są przyjmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu kolegium. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos prowadzącego posiedzenie kolegium. Protokoły z posiedzeń kolegiów wraz z podjętymi na nich uchwałami są przekazywane dyrektorowi.

10. Obsługę kancelaryjno - biurową kolegiów zapewnia Muzeum.

Rozdział 5.
Gospodarka finansowa Muzeum

§ 14. Muzeum prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

§ 15. Podstawą  gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy ustalany przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Miasta Zabrze i Województwa Śląskiego.

§ 16. Roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta.

§ 17. Źródłami finansowania działalności Muzeum są:

1) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;

2) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

3) dotacje przekazane przez Miasto Zabrze i Województwo Śląskie:

a) podmiotowe na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,

b) celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

c) celowe na realizację wskazanych zadań i programów;

4) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł, w tym dotacje z budżetu państwa.

§ 18. 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, w tym do składania oświadczeń woli w zakresie jego praw i zobowiązań majątkowych uprawniony jest dyrektor.

2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.

3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury, o którym mowa w § 3, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

§ 19. 1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą według zasad określonych w obowiązujących przepisach w zakresie:

1) produkcji i sprzedaży publikacji drukowanych lub wydawanych w formie nośników analogowych lub cyfrowych;

2) produkcji i sprzedaży materiałów promujących Muzeum i jego zasoby;

3) wynajmu pomieszczeń oraz sprzętu;

4) usług reklamowych i sponsoringu;

5) usług gastronomicznych i hotelarskich;

6) usług konserwatorskich oraz wykonywania ekspertyz i usług doradczych z zakresu prowadzonej działalności;

7) usług organizowania i prowadzenia szkoleń, konferencji, sympozjów, koncertów, spotkań, imprez i innych form działalności kulturalnej;

8) usług transportowych, w tym specjalistycznych;

9) usług związanych z obsługą ruchu  turystycznego;

10) doskonalenie kadr na zlecenie podmiotów zewnętrznych, które obejmuje opracowywanie publikacji specjalistycznych, organizowanie szkoleń specjalistycznych i innych form doskonalenia zawodowego;

11) usług wystawienniczych oraz udostępniania zbiorów do reprodukowania, kopiowania, fotografowania i filmowania.

2. Przychody uzyskane z działalności gospodarczej Muzeum wykorzystuje na finansowanie  działalności wynikającej z zakresu działania Muzeum.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 20. Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum dokonują Miasto Zabrze i Województwo Śląskie w trybie i na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach oraz w umowie, o której  mowa w § 1 pkt. 3.

§ 21. Zmian statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania, zgodnie z którym - na podstawie obowiązujących przepisów oraz umowy, o której mowa w § 1 pkt. 3 - statut dla wspólnej instytucji kultury nadaje Miasto Zabrze, po uzgodnieniu treści z Województwem Śląskim oraz z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze


mgr Marian Czochara

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »