| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/210/2013 Rady Gminy Lubomia

z dnia 27 marca 2013r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubomia

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4, art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 6r ust. 2 a   ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

Rada Gminy Lubomia

uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubomia, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXVIII/174/2012 Rady Gminy Lubomia z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubomia (Dz.Urz. Woj. Śl. z 2013 r., poz. 251), wprowadzić następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie :

punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych - należy to rozumieć w znaczeniu art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z tym że punkty takie mogą być stacjonarne lub mobilne; punktem mobilnym jest także samochód, odbierający wyselekcjonowane odpady sprzed domów;

2) w § 2 skreślić pkt 15.

3) w § 3 w ust. 1 wyrażenie:

Selektywna zbiórka odpadów na terenie nieruchomości prowadzona będzie w następującym zakresie:;

4) w § 3 w ust. 2 wyrażenie:

Na terenie nieruchomości należy gromadzić oddzielnie;

5) w § 3 po ust. 3 dodać ust. 4 o brzmieniu:

. Właściciel nieruchomości, który w ciągu danego kwartału nie odda co najmniej jednego worka lub pojemnika z odpadami selektywnymi, o których mowa w ust. 1, nie będzie uprawniony do korzystania z niższej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

6) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

. Gmina wyposaży każdą nieruchomość w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz będzie je utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.;

7) w § 7 po ust. 1 dodać ust. 1 a o brzmieniu:

1 a. W celu określenia pojemności pojemników dla danej nieruchomości ustala się średnią tygodniową ilość wytwarzanych niesegregowanych odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych w wysokości 20 l na mieszkańca tygodniowo lecz nie mniej niż 1 pojemnik 120 l na jedną nieruchomość.;

8) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Określa się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zmieszanych:

1) dla zabudowy jednorodzinnej –  dwa razy w miesiącu,

2) dla zabudowy wielorodzinnej –  dwa razy w miesiącu,

3) dla obiektów użyteczności publicznej – co najmniej jeden raz w miesiącu,

4) z koszy ulicznych – co najmniej jeden raz na 2 tygodnie.;

9) § 12 otrzymuje brzmienie:

Odpady budowlane i rozbiórkowe odbierane powinny być przez przedsiębiorcę na zlecenie i koszt właściciela nieruchomości, a w zabudowie wielorodzinnej właściciela mieszkania lub lokalu w ilości powyżej 300 kg na nieruchomość rocznie..

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Lubomia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lubomia


mgr Roman Bizoń

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »