| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/210/2013 Rady Gminy Lubomia

z dnia 27 marca 2013r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubomia

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4, art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 6r ust. 2 a   ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

Rada Gminy Lubomia

uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubomia, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXVIII/174/2012 Rady Gminy Lubomia z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubomia (Dz.Urz. Woj. Śl. z 2013 r., poz. 251), wprowadzić następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie :

punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych - należy to rozumieć w znaczeniu art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z tym że punkty takie mogą być stacjonarne lub mobilne; punktem mobilnym jest także samochód, odbierający wyselekcjonowane odpady sprzed domów;

2) w § 2 skreślić pkt 15.

3) w § 3 w ust. 1 wyrażenie:

Selektywna zbiórka odpadów na terenie nieruchomości prowadzona będzie w następującym zakresie:;

4) w § 3 w ust. 2 wyrażenie:

Na terenie nieruchomości należy gromadzić oddzielnie;

5) w § 3 po ust. 3 dodać ust. 4 o brzmieniu:

. Właściciel nieruchomości, który w ciągu danego kwartału nie odda co najmniej jednego worka lub pojemnika z odpadami selektywnymi, o których mowa w ust. 1, nie będzie uprawniony do korzystania z niższej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

6) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

. Gmina wyposaży każdą nieruchomość w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz będzie je utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.;

7) w § 7 po ust. 1 dodać ust. 1 a o brzmieniu:

1 a. W celu określenia pojemności pojemników dla danej nieruchomości ustala się średnią tygodniową ilość wytwarzanych niesegregowanych odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych w wysokości 20 l na mieszkańca tygodniowo lecz nie mniej niż 1 pojemnik 120 l na jedną nieruchomość.;

8) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Określa się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zmieszanych:

1) dla zabudowy jednorodzinnej –  dwa razy w miesiącu,

2) dla zabudowy wielorodzinnej –  dwa razy w miesiącu,

3) dla obiektów użyteczności publicznej – co najmniej jeden raz w miesiącu,

4) z koszy ulicznych – co najmniej jeden raz na 2 tygodnie.;

9) § 12 otrzymuje brzmienie:

Odpady budowlane i rozbiórkowe odbierane powinny być przez przedsiębiorcę na zlecenie i koszt właściciela nieruchomości, a w zabudowie wielorodzinnej właściciela mieszkania lub lokalu w ilości powyżej 300 kg na nieruchomość rocznie..

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Lubomia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lubomia


mgr Roman Bizoń

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Studia I, II stopnia, studia podyplomowe, dyplom University of London, biznes, zarządzanie, finanse, filologie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »