| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne nr EK-ED.033.2.2.2013 Burmistrza Libiąża; Prezydenta Miasta Jaworzna

z dnia 26 marca 2013r.

w sprawie pokrycia i rozliczenia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Wolnych Chrześcijan - Zbór w Jaworznie w roku szkolnym 2012/2013 zawarte pomiędzy Miastem Jaworzno reprezentowanym przez Pana Zbigniewa Mikę - Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Jaworznie, a Gminą Libiąż reprezentowaną przez Pana Jacka Latko - Burmistrza Libiąża

§   1.   Miasto Jaworzno zawarło Porozumienie z   Kościołem Wolnych Chrześcijan, w   którym wyraziło zgodę na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela prowadzącego nauczanie religii w   wymiarze 2/18 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zatrudnionego w   Gimnazjum Nr 8   w Jaworznie, ul. Zwycięstwa 30. Nauczanie religii realizowane jest w   pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Zborze Kościoła Wolnych Chrześcijan w   Jaworznie, ul. Szelonka 43, dla grupy uczniów gimnazjów i   szkół ponadgimnazjalnych liczącej 10 osób, w   tym jedna uczennica z   Gminy Libiąż.  

§   2.   Koszty zatrudnienia nauczyciela grupy uczniów gimnazjów i   szkół ponadgimnazjalnych, o   którym mowa w   § 1   ponoszone przez Miasto Jaworzno obejmują miesięcznie:  

1)   Wynagrodzenie osobowe pracowników – 259,86 zł.  

2)   Ubezpieczenie społeczne i   fundusz pracy – 51,04 zł.  

3)   Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22,08 zł.  

4)   Odpis na fundusz socjalny – 26,66 zł.  

Razem koszt miesięczny nauczyciela – 359,64 zł.  

Koszt miesięczny na jednego ucznia (10 uczniów w   grupie) – 35,96 zł.  

§   3.   Gmina Libiąż zobowiązuje się przekazywać Miastu Jaworzno dotację celową w   kwocie 35,96 zł miesięcznie na realizację zadania, o   którym mowa w   § 1, przeznaczoną na pokrycie kosztów nauczania jednej uczennicy z   terenu ww. gminy.  

§   4.   Gmina Libiąż zobowiązuje się przekazywać miesięcznie kwotę dotacji, o   której mowa w   § 3, na rachunek bankowy Miasta Jaworzna: GETIN Bank SA, Nr konta: 64 1560 0013 2382 0674 7640 0001.  

§   5.   1.   Gmina Libiąż zobowiązuje się przekazać dotację za miesiące styczeń, luty, marzec oraz kwiecień 2013 r. do 15 kwietnia 2013 r. natomiast dotacje za pozostałe miesiące do dnia 15 każdego miesiąca.  

2.   W przypadku braku zapłaty w   terminach określonych w   § 5   ust. 1   zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.  

§   6.   Kwota, o   której mowa w   § 2   i § 3   jest kwotą planowaną na rok 2013 i   ulegnie zmianie w   przypadku zmiany wysokości składników wynagrodzenia nauczyciela wyszczególnionego w   § 2   lub gdy dojdzie do zmiany nauczyciela, ewentualnie liczby uczniów objętych nauką religii.  

§   7.   1.   Miasto Jaworzno przedstawi Gminie Libiąż rozliczenie faktycznie poniesionych kosztów z   tytułu zatrudnienia związanego z   nauczaniem religii Kościoła Wolnych Chrześcijan.  

2.   Kwota dotacji celowej z   roku budżetowego 2013 w   wysokości 287,68 zł zostanie wykorzystana do dnia 31 sierpnia 2013 roku i   rozliczona do dnia 15 września 2013 roku.  

§   8.   W przypadku, gdy kwota dotacji wynikająca z   rozliczenia, o   którym mowa w   § 7   będzie:  

1.   wyższa od kwoty dotacji, jaką otrzymało Miasto Jaworzno od Gminy Libiąż, to Gmina Libiąż zobowiązuje się do zapłaty należnej kwoty dotacji w   terminie 15 dni od daty otrzymania rozliczenia, o   którym mowa w   § 7, a   w przypadku nie uregulowania płatności w   powyższym terminie Gmina Libiąż zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w   wysokości określonej w   § 5   ust. 2,  

2.   niższa od kwoty dotacji, jaką otrzymało Miasto Jaworzno od Gminy Libiąż, to Miasto Jaworzno zobowiązuje się do zwrotu dotacji pobranej w   nadmiernej wysokości w   terminie do 15 września 2013 roku za okres rozliczeniowy styczeń - sierpień 2013 roku. W   przypadku nie uregulowania płatności w   powyższym terminie Miasto Jaworzno zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w   wysokości jak dla zaległości podatkowych za każdy dzień opóźnienia w   zapłacie.  

§   9.   Porozumienie dotyczy rozliczenia i   pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela związanego z   nauczaniem religii Kościoła Wolnych Chrześcijan - Zbór w   Jaworznie w   roku szkolnym 2012/2013, za okres od 1   stycznia do 31 sierpnia 2013 roku.  

§   10.   W sprawach nie uregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.  

§   11.   Zmiany w   Porozumieniu mogą być dokonywane przez każdą ze stron wyłącznie aneksem w   formie elektronicznej.  

§   12.   Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek miasta Jaworzna.  

§   13.   Porozumienie wchodzi w   życie z   dniem podpisania.  

 

 

z up.   Prezydenta Miasta Jaworzna
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i   Sportu Urzędu Miejskiego w   Jaworznie  


Zbigniew   Mika


Burmistrz Libiąża  


Jacek   Latko

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k. w Poznaniu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »