| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr E.031.4.2012 Prezydenta Miasta Rybnika; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 2 stycznia 2013r.

w sprawie kształcenia w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Rybnik, uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie oraz Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski

2012/098696

Porozumienie nr E.031.4.2012

Prezydenta Miasta Rybnika

z dnia  02.01.2013 r.

w sprawie kształcenia w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Rybnik, uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie oraz Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski

zawarte pomiędzy:

Miastem Rybnik, reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta - Adama Fudali

przy kontrasygnacie Skarbnika - Bogusława Paszendy,

zwanym dalej „Miastem”,

a

Powiatem Wodzisławskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

Starosta - Tadeusz Skatuła,

Członek Zarządu - Zbigniew Seemann,

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Wodzisławskiego - Mariusza Rakowskiego,

zwanym dalej „Powiatem”.

Strony postanawiają, co następuje:

§ 1. 1. Powiat powierza Miastu prowadzenie zadania publicznego - dokształcanie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie oraz Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. 2012.204 ze zmianami).

2. Dokształcanie będzie się odbywało w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej-Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, zwanym dalej RCEZ-CKUoP, z siedzibą w Rybniku przy ul. Św. Józefa 30.

§ 2. 1. Powiat przekaże Miastu dotację w wysokości ustalonej jako iloczyn liczby skierowanych uczniów i kosztów dokształcania jednego ucznia na kursie czterotygodniowym (I, II i III stopnia) lub w formie konsultacji indywidualnych w wysokości 390 zł.

2. Miasto zastrzega sobie prawo odstąpienia od otwarcia oddziału (klasy) w przypadku, gdy łączna liczba uczniów skierowanych do dokształcania w danym oddziale (klasie) będzie mniejsza od pięciu. O skorzystaniu z powyższego uprawnienia RCEZ-CKUoP pisemnie powiadomi Powiat, nie później niż w ciągu 2 tygodni od otrzymania zatwierdzonych wykazów uczniów.

3. Dyrektor RCEZ-CKUoP w porozumieniu z organem prowadzącym i dyrekcją Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie oraz Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim może, w uzasadnionych przypadkach, zorganizować dokształcanie teoretyczne młodocianych w formie konsultacji indywidualnych, zwanych dalej "konsultacjami". Liczba godzin konsultacji wynosi co najmniej 20% liczby godzin przewidzianych na nauczanie przedmiotów zawodowych teoretycznych określonych w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. O skorzystaniu z powyższego uprawnienia RCEZ-CKUoP pisemnie powiadomi Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie oraz Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim nie później niż 2 tygodnie po otrzymaniu wykazów uczniów.

4. Powiat oświadcza, iż nie będzie dochodził żadnych roszczeń odszkodowawczych względem Miasta w przypadku, gdy nie dojdzie do otwarcia oddziału (klasy) z przyczyn, o których mowa w ustępie 2.

5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie i Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim do 19 kwietnia 2013 r. przekażą planowane wykazy zawodów wraz z liczbą młodocianych uczniów przewidzianych do dokształcania w RCEZ-CKUoP, a do 14 sierpnia 2013 r. - wykazy ostateczne. RCEZ-CKUoP w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wykazów ostatecznych poinformuje ww. szkoły o terminach kursów i potwierdzi przyjęcie zgłoszonych uczniów do dokształcania.

6. Powiat przekaże dotację, o której mowa w ust. 1, z uwzględnieniem ust. 2, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rybnika nr 74 1140 1179 0000 2224 1800 1001 w BRE Banku S.A. w Rybniku w terminie 14 dni od otrzymania wykazu uczniów uczestniczących w kursie, sporządzonego po zakończeniu każdego stopnia kursu. Wykaz ten stanowić będzie rozliczenie dotacji. Wzór wykazów stanowią załączniki nr 1 i 2 do porozumienia.

7. Wykaz uczniów uczestniczących w ostatnim kursie w roku budżetowym 2013 zostanie przekazany przez RCEZ-CKUoP najpóźniej do 13 grudnia 2013 r., a dotacja – do 14 dni od otrzymania wykazu.

8. Dotacja za 2013 rok zostanie rozliczona do 31 grudnia 2013 roku, natomiast nie wykorzystana część dotacji zostanie zwrócona do 10 stycznia 2014 roku.

9. Środki na realizację zostały zabezpieczone w projekcie budżetu Powiatu na 2013 r.

10. Ze strony Powiatu za rozliczenie rzeczowe i finansowe przekazywanej dotacji jest odpowiedzialny Naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim.

11. Ze strony Miasta za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Dyrektor RCEZ-CKUoP.

12. Powiatowi Wodzisławskiemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości realizacji i rozliczenia zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1.

§ 3. 1. Przerwanie kursu przez ucznia, w przypadku jego dobrowolnej rezygnacji, stanowi podstawę do obciążenia Powiatu kosztem kształcenia, o którym mowa w § 2 ust. 1.

2. Przerwanie kursu przez ucznia z winy Miasta nie stanowi podstawy do obciążenia Powiatu kosztem kształcenia, o którym mowa w § 2 ust. 1.

§ 4. Dotacja ustalona na podstawie nieprawdziwych danych, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, podlega zwrotowi do budżetu Powiatu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

§ 5. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

2. Każda ze stron może wypowiedzieć porozumienie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 6. Wszelkie zmiany mogą być wprowadzone do niniejszego porozumienia wyłącznie w formie pisemnych aneksów pod rygorem nieważności.


§ 7. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 9. Porozumienie sporządza się w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach: po dwa dla każdej ze stron i jeden dla celów ogłoszenia.

Starosta


Tadeusz Skatuła


Członek Zarządu


Zbigniew Seemann


Skarbnik Powiatu Wodzisławskiego


Mariusz Rakowski

Prezydent Miasta Rybnika


Adam Fudali


Skarbnik


Bogusław Paszenda


Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr E.031.4.2012
Prezydenta Miasta Rybnika
z dnia  02.01.2013 r.

Wykaz uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie uczestniczących w kształceniu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego z siedzibą w Rybniku przy ul. Św. Józefa 30.

Termin kursu …………………………………………

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Koszt kształcenia

Razem koszt kształcenia :

Uwagi: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sporządził: ………………………….                             Zatwierdził: …………………………...

                            /podpis/                                                                                     /podpis/

Miejscowość, data ………………………………..


Załącznik Nr 2 do Porozumienia Nr E.031.4.2012
Prezydenta Miasta Rybnika
z dnia 02.01.2013 r.

Wykaz uczniów Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim,uczestniczących w kształceniu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego z siedzibą w Rybniku przy ul. Św. Józefa 30.

Termin kursu …………………………………………

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Koszt kształcenia

Razem koszt kształcenia :

Uwagi: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sporządził: ………………………….                             Zatwierdził: …………………………...

                            /podpis/                                                                                     /podpis/

Miejscowość, data ………………………………..

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Majszak

Ekspert z zakresu odszkodowań i ubezpieczeń.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »