| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/340/2013 Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 18 kwietnia 2013r.

w sprawie nadania statutu Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji Rada Miejska Skoczowa uchwala:

§ 1. Nadać Statut Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale Rady Miejskiej Skoczowa nr XXVI/322/2008 z dnia 30 października 2008r. w sprawie nadania nowej nazwy Zakładowi Budżetowemu Kryta Pływalnia „Delfin” w Skoczowie oraz nadania statutu Skoczowskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji, skreśla się § 1 ust. 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.             

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa


Tadeusz Koniarczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/340/2013
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 18 kwietnia 2013r.

STATUT
Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, zwany dalej SOSiR jest samorządowym zakładem budżetowym gminy Skoczów, nie posiadającym osobowości prawnej, i działa na podstawie:

1)               ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),

2)               ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

3)               ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. z 2010r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.),

4)               rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2010r. Nr 241, poz.1616),

5)               innych obowiązujących przepisów i uchwał Rady Miejskiej Skoczowa,

6)               niniejszego statutu.

§ 2. 1. Siedzibą SOSiR-u jest Skoczów, ulica Górecka 2A.

2. SOSiR działa na terenie Gminy Skoczów.

Rozdział 2.
Zakres działania

§ 3. 1. Głównym celem działalności SOSiR-u jest realizacja zadań Gminy Skoczów w zakresie sportu i rekreacji.

2. Do podstawowego zakresu działalności SOSiR-u należy:

a) zarządzanie gminnymi obiektami sportowymi i rekreacyjnymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą oddanymi SOSiR-owi we właściwej formie przez Burmistrza Miasta Skoczowa oraz nadzorowanie tras rowerowych oraz tras narciarskich znajdujących się na terenie Gminy Skoczów,

b) utrzymanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej,

c) współpraca z placówkami oświatowymi celem wykorzystania obiektów do prowadzenia zajęć z kultury fizycznej,

d) zapewnienie możliwości korzystania z obiektów w celach sportowych, rekreacyjnych oraz odnowy biologicznej.

3. W ramach działalności dodatkowej SOSiR może:

a) prowadzić szkolenia z wykorzystaniem funkcji administrowanych obiektów,

b) organizować zajęcia, zawody, imprezy sportowe oraz rekreacyjne,

c) prowadzić działalność promocyjną i reklamową zmierzającą do realizacji zadań SOSiR.

4. Dla zapewnienia realizacji działań statutowych SOSiR może czerpać przychody z prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie:

a) handlu,

b) świadczenia usług reklamowych na terenie administrowanych obiektów,

c) obsługi parkingów stanowiących mienie przekazane SOSiR-owi,

d) innym, zgodnym z przeznaczeniem obiektów, w tym wynajmu terenu, pomieszczeń i urządzeń.

Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie

§ 4. 1. SOSiR-em kieruje Dyrektor zatrudniony przez Burmistrza Miasta Skoczowa.

2. Dyrektor odpowiada za całokształt działalności SOSiR-u działając jednoosobowo na podstawie statutu i udzielonego mu przez Burmistrza Miasta Skoczowa pełnomocnictwa.

3. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora SOSiR-u jest Burmistrz Miasta Skoczowa.

4. Szczegółową strukturę organizacyjną SOSiR-u ustala w regulaminie organizacyjnym Dyrektor SOSiR-u.

5. Dyrektor SOSiR-u jest pracodawcą pracowników SOSiR-u.

6. Nadzór nad działalnością SOSiR-u sprawuje Burmistrz Miasta Skoczowa.

§ 5. Do obowiązków Dyrektora SOSiR-u należą w szczególności:

1. Zapewnienie właściwej organizacji pracy.

2. Wykonywanie funkcji pracodawcy w stosunku do pracowników SOSiR-u.

3. Reprezentowanie SOSiR-u na zewnątrz.

4. Rzetelne, efektywne i celowe wykorzystywanie środków finansowych SOSiR-u w tym zatwierdzanie planu finansowego.

5. Wydawanie niezbędnych regulaminów, instrukcji i zarządzeń.

6. Przedstawianie Burmistrzowi Miasta Skoczowa sprawozdań z działalności SOSiR-u, wykonania budżetu, uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza.

Rozdział 4.
Mienie SOSiR

§ 6. 1. Nieruchomości, którymi gospodaruje SOSiR, stanowią własność komunalną przekazaną do władania SOSiR-owi we właściwej formie przez Burmistrza Miasta na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

2. SOSiR gospodaruje mieniem komunalnym zgodnie z jego przeznaczeniem.

Rozdział 5.
Gospodarka finansowa

§ 7. 1. SOSiR jest gminną jednostką organizacyjną działającą na zasadach samorządowego zakładu budżetowego, której przychody stanowią wpływy z usług prowadzonych przez SOSiR, darowizny oraz dotacje.

2. SOSiR posiada odrębny rachunek bankowy.

§ 8. 1. Burmistrz Miasta Skoczowa ustala maksymalne ceny za korzystanie z usług SOSiR-u.

2. Dyrektor SOSiR-u ustala ceny za korzystanie z usług SOSiR-u, z zastrzeżeniem ust.1.

3. W zakresie działalności handlowej ceny ustala Dyrektor SOSiR-u.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 9. 1. Statut SOSiR uchwala Rada Miejska Skoczowa.

2. Zmiana treści statutu wymaga zachowania trybu określonego dla jego uchwalenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »