| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/340/2013 Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 18 kwietnia 2013r.

w sprawie nadania statutu Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji Rada Miejska Skoczowa uchwala:

§ 1. Nadać Statut Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale Rady Miejskiej Skoczowa nr XXVI/322/2008 z dnia 30 października 2008r. w sprawie nadania nowej nazwy Zakładowi Budżetowemu Kryta Pływalnia „Delfin” w Skoczowie oraz nadania statutu Skoczowskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji, skreśla się § 1 ust. 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.             

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa


Tadeusz Koniarczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/340/2013
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 18 kwietnia 2013r.

STATUT
Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, zwany dalej SOSiR jest samorządowym zakładem budżetowym gminy Skoczów, nie posiadającym osobowości prawnej, i działa na podstawie:

1)               ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),

2)               ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

3)               ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. z 2010r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.),

4)               rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2010r. Nr 241, poz.1616),

5)               innych obowiązujących przepisów i uchwał Rady Miejskiej Skoczowa,

6)               niniejszego statutu.

§ 2. 1. Siedzibą SOSiR-u jest Skoczów, ulica Górecka 2A.

2. SOSiR działa na terenie Gminy Skoczów.

Rozdział 2.
Zakres działania

§ 3. 1. Głównym celem działalności SOSiR-u jest realizacja zadań Gminy Skoczów w zakresie sportu i rekreacji.

2. Do podstawowego zakresu działalności SOSiR-u należy:

a) zarządzanie gminnymi obiektami sportowymi i rekreacyjnymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą oddanymi SOSiR-owi we właściwej formie przez Burmistrza Miasta Skoczowa oraz nadzorowanie tras rowerowych oraz tras narciarskich znajdujących się na terenie Gminy Skoczów,

b) utrzymanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej,

c) współpraca z placówkami oświatowymi celem wykorzystania obiektów do prowadzenia zajęć z kultury fizycznej,

d) zapewnienie możliwości korzystania z obiektów w celach sportowych, rekreacyjnych oraz odnowy biologicznej.

3. W ramach działalności dodatkowej SOSiR może:

a) prowadzić szkolenia z wykorzystaniem funkcji administrowanych obiektów,

b) organizować zajęcia, zawody, imprezy sportowe oraz rekreacyjne,

c) prowadzić działalność promocyjną i reklamową zmierzającą do realizacji zadań SOSiR.

4. Dla zapewnienia realizacji działań statutowych SOSiR może czerpać przychody z prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie:

a) handlu,

b) świadczenia usług reklamowych na terenie administrowanych obiektów,

c) obsługi parkingów stanowiących mienie przekazane SOSiR-owi,

d) innym, zgodnym z przeznaczeniem obiektów, w tym wynajmu terenu, pomieszczeń i urządzeń.

Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie

§ 4. 1. SOSiR-em kieruje Dyrektor zatrudniony przez Burmistrza Miasta Skoczowa.

2. Dyrektor odpowiada za całokształt działalności SOSiR-u działając jednoosobowo na podstawie statutu i udzielonego mu przez Burmistrza Miasta Skoczowa pełnomocnictwa.

3. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora SOSiR-u jest Burmistrz Miasta Skoczowa.

4. Szczegółową strukturę organizacyjną SOSiR-u ustala w regulaminie organizacyjnym Dyrektor SOSiR-u.

5. Dyrektor SOSiR-u jest pracodawcą pracowników SOSiR-u.

6. Nadzór nad działalnością SOSiR-u sprawuje Burmistrz Miasta Skoczowa.

§ 5. Do obowiązków Dyrektora SOSiR-u należą w szczególności:

1. Zapewnienie właściwej organizacji pracy.

2. Wykonywanie funkcji pracodawcy w stosunku do pracowników SOSiR-u.

3. Reprezentowanie SOSiR-u na zewnątrz.

4. Rzetelne, efektywne i celowe wykorzystywanie środków finansowych SOSiR-u w tym zatwierdzanie planu finansowego.

5. Wydawanie niezbędnych regulaminów, instrukcji i zarządzeń.

6. Przedstawianie Burmistrzowi Miasta Skoczowa sprawozdań z działalności SOSiR-u, wykonania budżetu, uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza.

Rozdział 4.
Mienie SOSiR

§ 6. 1. Nieruchomości, którymi gospodaruje SOSiR, stanowią własność komunalną przekazaną do władania SOSiR-owi we właściwej formie przez Burmistrza Miasta na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

2. SOSiR gospodaruje mieniem komunalnym zgodnie z jego przeznaczeniem.

Rozdział 5.
Gospodarka finansowa

§ 7. 1. SOSiR jest gminną jednostką organizacyjną działającą na zasadach samorządowego zakładu budżetowego, której przychody stanowią wpływy z usług prowadzonych przez SOSiR, darowizny oraz dotacje.

2. SOSiR posiada odrębny rachunek bankowy.

§ 8. 1. Burmistrz Miasta Skoczowa ustala maksymalne ceny za korzystanie z usług SOSiR-u.

2. Dyrektor SOSiR-u ustala ceny za korzystanie z usług SOSiR-u, z zastrzeżeniem ust.1.

3. W zakresie działalności handlowej ceny ustala Dyrektor SOSiR-u.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 9. 1. Statut SOSiR uchwala Rada Miejska Skoczowa.

2. Zmiana treści statutu wymaga zachowania trybu określonego dla jego uchwalenia.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Wioletta Małota

Konsultant Międzykulturowy i HR, Executive Mentor &Coach

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »