| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/217/13 Rady Gminy Kochanowice

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Kochanowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr  142, poz. 1591 z późn.zm.)

Rada Gminy Kochanowice

uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Kochanowice Nr 65/XI/2003 z dnia 5 września 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 94, poz. 2479) w sprawie Statutu Gminy Kochanowice wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 :

a) po punkcie 4 dodaje się punkt 4a w brzmieniu: „klubie – należy przez to rozumieć klub radnych Rady Gminy Kochanowice”,

b) po punkcie 5 dodaje się punkty 5a i 5 b w brzmieniu: „5a) Wiceprzewodniczącym – należy przez to rozumieć Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kochanowice”,   „5b) radnym – należy przez to rozumieć radnego Rady Gminy Kochanowice”,

c) po punkcie 6 dodaje się punkty 6a, 6b, 6c i 6d w brzmieniu: „6a) Zastępca Wójta – należy przez to rozumieć Zastępcę Wójta Gminy Kochanowice”, „6b) Sekretarz – należy przez to rozumieć Sekretarza Gminy Kochanowice”,  „6c) Skarbnik – należy przez to rozumieć Skarbnika Gminy Kochanowice”, „6d) Urząd – należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Kochanowicach”,

d) po punkcie 7 dodaje się punkt 7a w brzmieniu: „ustawie – należy prze to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)”;

2) w § 4 ust. 3 tiret 4 otrzymuje brzmienie: „Kochanowice wraz z przysiółkiem Swaciok”, natomiast tiret 5 otrzymuje brzmienie: „Kochcice wraz ze wsią Szklarnia i osadą Biały Ług”;

3) § 11 otrzymuje brzmienie: „1. Sołtys jako przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej uczestniczy w sesjach Rady, może zabierać na nich głos, nie ma jednak prawa udziału w głosowaniu. 2. Przewodniczącemu, o którym mowa w ust.1, przesyła się porządek obrad sesji.” ;

4) w § 15 skreśla się ust. 4;

5) w § 16 punkcie 4 dodaje się treść:  „kontrolę i nadzór nad sesją,”;

6) w § 22 skreśla się zapis: „Gminy w Kochanowicach”;

7) § 24 otrzymuje brzmienie: „1. Rada obraduje na sesjach zwyczajnych i nadzwyczajnych. 2. Sesje zwyczajne zwołuje Przewodniczący z częstotliwością potrzebną do wykonywania zadań Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 3. Na wniosek Wójta lub co najmniej ¼ ustawowego składu Rady, Przewodniczący zwołuje sesją nadzwyczajną.”;

8) w § 25:

a) ust. 2 punkcie 3 skreśla się treść: „oraz projektu protokołu z poprzedniej sesji”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „O terminie, miejscu i porządku obrad powiadamia się radnych najpóźniej na 5 dni przed ich terminem, drogą poczty elektronicznej lub w inny skuteczny sposób; w przypadku sesji nadzwyczajnej termin powiadomienia może ulec skróceniu do 2 dni”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady podaje się do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie na tablicach ogłoszeń na terenie gminy oraz umieszczenie w BIP gminy.”;

9) § 26 otrzymuje brzmienie: „1. W sesjach mogą uczestniczyć z głosem doradczym Wójt (lub w razie nieobecności Zastępca lub wyznaczona przez Wójta osoba), Sekretarz i Skarbnik. 2. Po zasięgnięciu opinii Wójta Przewodniczący może zaprosić do udziału w sesji określone osoby. 3. Wójt może zobowiązać do udziału w sesji kierowników jednostek organizacyjnych gminy lub innych pracowników samorządowych.”;

10) skreśla się § 31;

11) § 33 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Przewodniczący prowadzi listę mówców, udziela głosu według kolejności zgłoszeń, odbiera głos, rejestruje zgłoszone wnioski, oblicza wyniki głosowania jawnego, sprawdza kworum oraz wykonuje inne czynności o podobnym charakterze. Czynności te Przewodniczący może powierzyć innemu radnemu.”;

12) w § 36 dotychczasową treść  oznacza się jako ust. 1, a po słowie: „obrad” dodaje wyrażenie: „sesji zwyczajnej”, jednocześnie dodaje się ust. 2 o brzmieniu: „Porządek obrad sesji nadzwyczajnej ustala Przewodniczący po wysłuchaniu wnioskodawcy.”;

13) § 37 otrzymuje brzmienie: „Sprawozdanie, o jakim mowa w § 36 ust. 1 pkt 3 składa Wójt lub wyznaczona przez niego osoba, zaś sprawozdanie komisji – jej przewodniczący lub wyznaczenie przez nie sprawozdawcy.”;

14) w § 39 ust. 3 słowo; „adresatowi” zastępuje się słowem: „Wójtowi”;

15) w § 44:

a) w ust. 1 słowo: „udziela” zastępuje się słowami: „może udzielić”, tiret 4 otrzymuje brzmienie: „zamknięcia listy kandydatów w trakcie wyborów dokonywanych przez Radę”, w tirecie 6 dodaje się treść: „odroczenia lub zamknięcia posiedzenia,” a nadto dodaje się dwa tirety: „-odesłania projektu uchwały do komisji” i „-ograniczenia dyskusji wyłącznie do stanowiska komisji”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Wnioski formalne Przewodniczący poddaje pod głosowanie.”;

16) w § 45 ust. 1 wyrażenie: „listy mówców” zastępuje się słowem: „tematów” ;

17) w § 48 po słowie: „osób” dodaje się wyrażenie: „uczestniczących w sesji oraz”;

18) § 49 otrzymuje brzmienie: „1. Wyznaczony przez Wójta pracownik Urzędu sporządza z sesji projekt protokołu. 2. Projekt udostępnia się radnym w biurze Rady. 3. Na wniosek radnego projekt przesyła się mu poczta elektroniczną. 4. Dla potrzeb protokołu przebieg sesji utrwala się elektronicznie.”;

19) dotychczasową treść § 50 oznacza się jako ust. 1 , w którym skreśla się punkt 3 i 8, w punkcie 6 skreśla się zaś treść: „a w szczególności streszczenie wystąpień”, ponadto dodaje się ust. 2 o brzmieniu: „Uwagi i inne oświadczenia w związku z treścią protokołu składa się Przewodniczącemu w terminie 7 dni”;

20) w § 51 po słowie: „protokolanta” dalsza treść otrzymuje brzmienie: „i ewentualnym przesłuchaniu nagrania z sesji”;

21) w § 59 ust. 1 skreśla się słowo: „ponumerowanych”;

22) skreśla się § 65;

23) skreśla się § 66 ust. 2;

24) skreśla się § 68;

25) w § 70 ust. 4 cyfrę „1” zastępuje się cyfrą „2”;

26) skreśla się § 79;

27) w § 83 ust. 1 po słowie: „kontrolujący” dodaje się słowo: „niezwłocznie” i skreśla się wyrażenie: „-w terminie 7 dni od daty jej zakończenia-„;

28) § 87 otrzymuje brzmienie: :Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy na rok następny do 31 grudnia każdego roku.”;

30) § 88 otrzymuje brzmienie: „Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie protokoły z przeprowadzonych kontroli na najbliższej sesji.”;

31) § 91 otrzymuje brzmienie: „Komisja rewizyjna może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania.”;

32) skreśla się § 93;

33) skreśla się § 95;

34) w § 96 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Posiedzenie wspólne prowadzi jeden z przewodniczących komisji wybrany przez uczestników posiedzenia.”, skreśla się zaś ust. 3 i 4;

35) skreśla się § 99;

36) skreśla się Rozdział IX;

37) w tytule Rozdziału X skreśla się wyrażenie: „przez obywateli:;

38) w § 111 słowo „Obywatelom” zastępuje się słowem: „Zainteresowanym”;

39) § 113 otrzymuje brzmienie: „1. Dokumenty z zakresu działania Rady i jej komisji udostępniane są w biurze Rady w dniach i godzinach pracy Urzędu. 2. Dokumenty z zakresu działania Wójta i Urzędu udostępniane są w dniach i godzinach przyjmowania interesantów przez pracowników merytorycznych lub Sekretarza. 3. Zainteresowani mają ponadto dostęp do informacji zamieszczonych przez Wójta w Biuletynie Informacji Publicznej, poprzez stronę internetową gminy: www.kochanowice.pl .”;

40) w § 114 pkt 3 po słowie: „publicznej stawia się kropkę i skreśla się treść  zaczynającą się od wyrażenia: „o ile”;

41) tytuł rozdziału XI otrzymuje brzmienie: „Badanie skarg należących do właściwości Rady.”;

42) § 115 otrzymuje brzmienie: „1. Badanie zasadności skarg, które należą do właściwości Rady, przeprowadza komisja właściwa ze względu na przedmiot skargi. 2. Propozycje rozstrzygnięcia skargi komisja przedkłada na najbliższej sesji. 3. Przewodniczący komisji przedkłada Radzie projekt uchwały w przedmiocie zasadności skargi wraz z uzasadnieniem.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Pietrek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Piskorski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »