| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/632/13 Rady Miasta Tychy

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXV/556/12 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów przedszkolnych, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 11 i art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 , poz. 2572 z późn. zm.), art. 251 ust. 1 i ust. 3 - 5, art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 11a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty i Spraw Społecznych oraz Komisję Finansów Publicznych

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

W uchwale nr XXV/556/12 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów przedszkolnych, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

Dotacji nie przekazuje się na osobę, co do której Miejski Zarząd Oświaty posiada pisemne oświadczenie tej osoby lub jej opiekuna prawnego, że nie jest uczniem danej placówki.

2) § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

W przypadku szkół, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, miesięczną kwotę dotacji obliczoną zgodnie z ust. 2 pomniejsza się w następnym miesiącu o dotację udzieloną na uczniów, którzy nie uczestniczyli w co najmniej 50% zajęć edukacyjnych oraz powiększa o dotacje na uczniów, którzy nie zostali uwzględnieni w informacji sporządzonej wg stanu na 1 dzień miesiąca, a uczestniczyli w co najmniej 50% zajęć edukacyjnych.

3) § 3 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

Korektę informacji, o której mowa w ust. 4 - 5, zwiększającą liczbę uczniów ujętych w informacji za dany miesiąc, można złożyć do 5 dnia miesiąca następnego, po miesiącu, którego korekta dotyczy, z wyszczególnieniem danych uczniów obejmujących zakres zawarty w ust. 4. Wyrównanie kwoty dotacji dotyczące większej liczby uczniów organ dotujący przekaże do ostatniego dnia miesiąca, w którym korekta została złożona. Korekta informacji powinna zawierać pisemne uzasadnienie.

4) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Celem rozliczenia dotacji za dany rok osoba prowadząca dotowaną placówkę lub osoba przez nią upoważniona zobowiązana jest do zarejestrowania w systemie informatycznym danych dotyczących dokumentacji finansowej potwierdzającej wydatkowanie dotacji otrzymanej na daną szkołę, tj. numer dokumentu finansowego, data wystawienia dokumentu, opis dokonanego wydatku, kwota dokumentu, kwota wydatku sfinansowanego z dotacji przekazanej z budżetu miasta Tychy, data zapłaty oraz rodzaj wydatku wg wyszczególnienia z ust. 3.

5) § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Zbiorcze zestawienie rocznego rozliczenia, o którym mowa w ust. 2, zawierające informację o sposobie wykorzystania otrzymanej dotacji na wydatki bieżące, w szczególności na wydatki poniesione na:

1) wynagrodzenia pracowników,

2) pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy),

3) wydatki eksploatacyjne, w tym zakup energii,

4) zakup wyposażenia, książek i pomocy dydaktycznych,

5) remonty,

6) wydatki dotyczące wynajmu pomieszczeń,

7) pozostałe wydatki

należy złożyć w siedzibie Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach w terminie do 15 stycznia roku następnego, z zastrzeżeniem ust. 6.

§ 2

Przepisy przejściowe

Dotacja na słuchaczy szkół, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, uczęszczających na co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w okresie od stycznia 2013r. do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały, których dane osobowe za ten okres nie zostały wprowadzone do systemu elektronicznego, zostanie przekazana do ostatniego dnia miesiąca po miesiącu, w którym zostanie przedłożona lista uczniów z wyszczególnieniem danych uczniów obejmujących zakres zawarty w §3 ust. 4 uchwały, o której mowa w §1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy


mgr Zygmunt Marczuk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Sawarska

Ekspert w zakresie prawa gospodarczego (prawa spółek, prawa bankowego, odpowiedzialności odszkodowawczej oraz handlu międzynarodowego).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »