| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/632/13 Rady Miasta Tychy

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXV/556/12 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów przedszkolnych, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 11 i art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 , poz. 2572 z późn. zm.), art. 251 ust. 1 i ust. 3 - 5, art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 11a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty i Spraw Społecznych oraz Komisję Finansów Publicznych

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

W uchwale nr XXV/556/12 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów przedszkolnych, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

Dotacji nie przekazuje się na osobę, co do której Miejski Zarząd Oświaty posiada pisemne oświadczenie tej osoby lub jej opiekuna prawnego, że nie jest uczniem danej placówki.

2) § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

W przypadku szkół, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, miesięczną kwotę dotacji obliczoną zgodnie z ust. 2 pomniejsza się w następnym miesiącu o dotację udzieloną na uczniów, którzy nie uczestniczyli w co najmniej 50% zajęć edukacyjnych oraz powiększa o dotacje na uczniów, którzy nie zostali uwzględnieni w informacji sporządzonej wg stanu na 1 dzień miesiąca, a uczestniczyli w co najmniej 50% zajęć edukacyjnych.

3) § 3 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

Korektę informacji, o której mowa w ust. 4 - 5, zwiększającą liczbę uczniów ujętych w informacji za dany miesiąc, można złożyć do 5 dnia miesiąca następnego, po miesiącu, którego korekta dotyczy, z wyszczególnieniem danych uczniów obejmujących zakres zawarty w ust. 4. Wyrównanie kwoty dotacji dotyczące większej liczby uczniów organ dotujący przekaże do ostatniego dnia miesiąca, w którym korekta została złożona. Korekta informacji powinna zawierać pisemne uzasadnienie.

4) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Celem rozliczenia dotacji za dany rok osoba prowadząca dotowaną placówkę lub osoba przez nią upoważniona zobowiązana jest do zarejestrowania w systemie informatycznym danych dotyczących dokumentacji finansowej potwierdzającej wydatkowanie dotacji otrzymanej na daną szkołę, tj. numer dokumentu finansowego, data wystawienia dokumentu, opis dokonanego wydatku, kwota dokumentu, kwota wydatku sfinansowanego z dotacji przekazanej z budżetu miasta Tychy, data zapłaty oraz rodzaj wydatku wg wyszczególnienia z ust. 3.

5) § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Zbiorcze zestawienie rocznego rozliczenia, o którym mowa w ust. 2, zawierające informację o sposobie wykorzystania otrzymanej dotacji na wydatki bieżące, w szczególności na wydatki poniesione na:

1) wynagrodzenia pracowników,

2) pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy),

3) wydatki eksploatacyjne, w tym zakup energii,

4) zakup wyposażenia, książek i pomocy dydaktycznych,

5) remonty,

6) wydatki dotyczące wynajmu pomieszczeń,

7) pozostałe wydatki

należy złożyć w siedzibie Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach w terminie do 15 stycznia roku następnego, z zastrzeżeniem ust. 6.

§ 2

Przepisy przejściowe

Dotacja na słuchaczy szkół, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, uczęszczających na co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w okresie od stycznia 2013r. do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały, których dane osobowe za ten okres nie zostały wprowadzone do systemu elektronicznego, zostanie przekazana do ostatniego dnia miesiąca po miesiącu, w którym zostanie przedłożona lista uczniów z wyszczególnieniem danych uczniów obejmujących zakres zawarty w §3 ust. 4 uchwały, o której mowa w §1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy


mgr Zygmunt Marczuk

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polskie Centrum Promocji Miedzi (PCPM)

(PCPM)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »