| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu

z dnia 4 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany zakazów obowiązujących w strefie ochronnej ujęcia wody podziemnej WIERZCHOWISKO

Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145), zarządza się, co następuje:

§ 1. W Rozporządzeniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaiu z dnia 3 grudnia 2009 r.w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej WIERZCHOWISKO (Dz. U. Woj. Śląskiego nr 227 poz. 4585), na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie, w § 3 wprowadza się następujące zmiany:

1. ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 3) "wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, z wyjątkiem oczyszczonych ścieków opadowych"

2. ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 8) "wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z projektowanej autostrady A1 w obrębie obszaru zasilania ujęcia Wierzchowisko lub wprost do cieku o nazwie Tylinka, na odcinku powyżej ujętego źródła Wierzchowisko"

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu


Dariusz Krzyżański


Uzasadnienie

UZASADNIENIE DO ROZPORZĄDZENIA
DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ
W POZNANIU
z dnia 04 czerwca 2013 r.
zmieniające rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Poznaniu w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej WIERZCHOWISKO

Wnioskiem nr PW.072-0043/12 z dnia 22 października 2012 r. Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A., ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Częstochowa zwrócił się do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu o zmianę zakazów obowiązujących w strefie ochronnej ujęcia wody podziemnej „WIERZCHOWISKO”. Przedmiotowa zmiana dotyczy zapisów części tekstowej „Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody Wierzchowisko” z dnia 3 grudnia 2009 roku, opublikowanego w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2009 roku Nr 227 poz. 4585.

Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145), Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu jest organem właściwym do dokonywania zmian we własnych aktach prawa miejscowego ustanawiających strefy ochronne ujęć wód podziemnych.

Ujęcie wody podziemnej Wierzchowisko jest jednym z głównych źródeł zaopatrzenia w wodę wodociągu komunalnego dla miasta Częstochowy. Mając na uwadze ochronę jakości wód użytkownik ujęcia zdecydował się na ustanowienie strefy ochronnej. Zasięg strefy ochronnej ujęcia wynika z ustaleń określonych w oparciu o badania przedstawione w „Dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne dla wielootworowego ujęcia wód podziemnych z utworów jury górnej Wierzchowisko”.

Teren ochrony pośredniej ma powierzchnię 37,17 km2. W znacznej części swej powierzchni pokrywa się on z terenami zurbanizowanymi, co praktycznie uniemożliwiało wprowadzenie jednolitych zakazów, nakazów i ograniczeń na całym terenie obszaru zasilania ujęcia. W związku z powyższym Wnioskodawca zdecydował się na wydzielenie dwóch obszarów – A i B, o zróżnicowanych zakazach, nakazach i ograniczeniach.

W związku z pojawieniem się konieczności wprowadzania oczyszczonych ścieków opadowych do wód lub do ziemi w obrębie terenu ochrony pośredniej strefy ochronnej ujęcia - obszar A, dla którego obecnie ustanowiony jest zakaz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, Wnioskodawca zdecydował o wystąpieniu z wnioskiem o dokonanie zmian w zapisach dotychczasowego Rozporządzenia. Zgodnie z informacją ścieki te nie stanowią istotnego zagrożenia dla wód podziemnych a odprowadzanie ich poza teren ochronny jest wysoce nieuzasadnione ze względów techniczno-ekonomicznych.

Obowiązujące Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2009 roku Nr 227 poz. 4585) uniemożliwiało dotychczas wprowadzanie wód opadowych z odcinka projektowanej autostrady A1 na terenie strefy B ochrony pośredniej ujęcia. W trakcie prowadzonych uzgodnień z projektantem ww. inwestycji podjęto decyzję o potrzebie zmian zapisów powyższego zakazu i rozszerzenia jego treści o możliwość wprowadzania oczyszczonych ścieków opadowych z odcinka projektowanej autostrady A1 w obrębie terenu ochrony pośredniej strefy ochronnej ujęcia - obszar B

W przesłanym do RZGW w Poznaniu piśmie Prezes Zarządu PWiK w Częstochowie wnioskuje o zmianę zakazów:

1. Na terenie ochrony pośredniej strefy ochronnej ujęcia - obszar A, w § 3 p.1 ppkt 3:

- zapis aktualnie obowiązujący: „wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi”

- zapis wnioskowany: „wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, z wyjątkiem oczyszczonych ścieków opadowych”.

2. Na terenie ochrony pośredniej strefy ochronnej ujęcia - obszar B, w § 3 p. 2 ppkt 8:

- zapis aktualnie obowiązujący: „wprowadzanie wód roztopowych z projektowanej autostrady A 1 w obrębie obszaru zasilania ujęcia Wierzchowisko lub wprost do cieku o nazwie Tylinka, na odcinku powyżej ujętego źródła Wierzchowisko

-zapis wnioskowany:

„8)wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z projektowanej autostrady A1 w obrębie obszaru zasilania ujęcia Wierzchowisko lub wprost do cieku o nazwie Tylinka, na odcinku powyżej ujętego źródła Wierzchowisko

              Po przeanalizowaniu wniosku Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, uwzględniając zasady techniki prawodawczej oraz uzyskując akceptację Wnioskodawcy (pismo z dnia 04.02.2013 r., znak: PW.072-0019/13), ustanowił zapis o brzmieniu przedstawionym w niniejszym Rozporządzeniu.

              Projekt niniejszego rozporządzenia został uzgodniony przez Wojewodę Śląskiego, który pismem z dnia 10 maja 2013 r., znak: IFVI.7081/1/13 wniósł o wprowadzenie modyfikacji zapisów przedmiotowego aktu. Uwagi Wojewody zostały w całości uwzględnione.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »