| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/727/2013 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 28 maja 2013r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594), art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) oraz art. 14 ust. 8, art. 15 ust. 1, art. 20 ust. 1 i art. 29 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XXIV/425/2008 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 26.08.2008 w sprawie przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa, po stwierdzeniu zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu pomiędzy ul. Podleską a ul. Staropodleską w granicach działek 516/59, 517/59, 61, 133/62, 134, 129, 1443/62, 1442/62, 1417/62, 1416/62, 1418/62, 1419/62, 1420/62, 1322/62, 1323/62/1704/133, 1705/133, 1245/110, 1244/110, 809/110 części działki 641/133 z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa Nr XX/247/99 z dnia 14 grudnia 1999 r., na wniosek Burmistrza Mikołowa

Rada Miejska Mikołowa
uchwala:

§ 1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa dla terenu pomiędzy ul. Podleską a ul. Staropodleską w granicach działek 516/59, 517/59, 61, 133/62, 134, 129, 1443/62,1442/62, 1417/62, 1416/62, 1418/62, 1419/62, 1420/62, 1322/62, 1323/62/1704/133, 1705/133, 1245/110, 1244/110, 809/110 części działki 641/133 zwany dalej „planem”, obejmujący obszar, którego granice określone są na rysunku planu.

§ 2. 1. Ustaleniami planu są:

1) Tekst planu stanowiący uchwałę

2) Rysunek planu w skali 1 : 1 000 wymieniony w § 1, który obowiązuje w zakresie określonym uchwałą jest integralną częścią w formie załącznika graficznego nr 1

2. Integralnymi częściami uchwały ponadto są:

1) Załącznik Nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu,

2) Załącznik Nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

3. Rysunek planu, o którym mowa w ust. 1, pkt 2), zawiera następujące ustalenia planu:

1) Granice obszaru objętego planem,

2) Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania wraz z symbolami identyfikacyjnymi tych terenów,

3) Nieprzekraczalne linie zabudowy, oraz w formie informacyjnej elementy zagospodarowania przestrzennego,

4) Istniejąca zabudowa,

5) Linie elektroenergetyczne ze strefą techniczną,

6) Wodociągi magistralne ze strefą techniczną.

§ 3. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

2) Uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę,

3) Terenie – należy przez to rozumieć nieruchomości gruntowe lub ich części wyznaczone na Rysunku Planu liniami rozgraniczającymi,

4) Nakazie, zakazie – należy przez to rozumieć warunki konieczne realizacji ustaleń planu,

5) Dopuszczeniu – należy przez to rozumieć sposób przeznaczenia terenu, który nie jest warunkiem koniecznym realizacji ustaleń planu,

6) Nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, stanowiącą granicę dla usytuowania elementów elewacji budynków lub ich części, bez jej przekraczania,

7) Infrastrukturze technicznej - należy rozumieć sieci przesyłowe i rozdzielcze, urządzenia i związane z nimi obiekty służące w szczególności do obsługi obszaru objętego planem w zakresie komunikacji, zaopatrzenia w wodę, ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, odprowadzania ścieków, usuwania odpadów, telekomunikacji, radiokomunikacji i radiolokacji, a także inne przewody i urządzenia służące zaspokajaniu potrzeb bytowych użytkowników nieruchomości,

8) Strefie technicznej – należy przez to rozumieć obszar otaczający linie i urządzenia infrastruktury technicznej wynikający z przepisów odrębnych,

9) Wskaźniku zabudowy – należy przez to rozumieć wartość stosunku sumy powierzchni zabudowy wszystkich budynków zlokalizowanych w obrębie nieruchomości do powierzchni działki lub terenu zamierzenia inwestycyjnego, stosownie do ustaleń uchwały,

10) Wskaźniku intensywności zabudowy – należ przez to rozumieć wartość stosunku sumy powierzchni całkowitych kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków istniejących i przewidzianych do realizacji na działce do powierzchni działki lub terenu zamierzenia inwestycyjnego, stosownie do ustaleń uchwały,

11) Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć wyrażony w % stosunek powierzchni zieleni, do której wlicza się grunt rodzimy pokryty roślinnością, wodę powierzchniową i 50% łącznej sztucznie urządzonej powierzchni komunikacji wewnętrznej i miejsc postojowych utwardzonych np. ażurowymi płytami,

12) Działce budowlanej – należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z przepisów odrębnych i ustaleń niniejszej uchwały,

13) Froncie działki – należy przez to rozumieć krawędź działki budowlanej, która przylega do drogi, z której odbywa się główny wjazd lub wejście na działkę,

14) Dojeździe – należy przez to rozumieć dojazd pojazdem samochodowym,

15) drodze wewnętrznej – należy przez to rozumieć nie wydzieloną w rysunku planu liniami rozgraniczającymi istniejącą, lub konieczną do wykonania drogę lub ulicę, która jest lub będzie niezbędna dla zapewnienia dojazdu do działek i obiektów. Przebieg może być korygowany i ustalony na etapie projektowania inwestycji, w tym projektu podziału działek,

16) Kondygnacji – należy przez to rozumieć kondygnacje nadziemne budynku w tym poddasze użytkowe,

17) Miejscach postojowych – należy przez to rozumieć zrealizowane w formie budynków garażowych, garaży wbudowanych, parkingów terenowych lub podziemnych, wydzielone miejsca dla pojazdów samochodowych, o ile ustalenia uchwały nie stanowią inaczej,

18) Wysokość zabudowy – należy przez to rozumieć maksymalny pionowy wymiar budynku, liczony od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do górnej krawędzi ściany zewnętrznej, gzymsu lub attyki, bądź wymiar liczony od poziomu terenu do najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu połaci,

19) Przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy,

20) Reklamie – należy przez to rozumieć dowolnego rodzaju kształtu i wielkości nośnik treści reklamowych i informacyjnych, nie będących znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach, znakiem informującym o obiektach użyteczności publicznej ustawionym przez gminę, w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami innych obiektów budowlanych. Reklamą są również treści reklamowe i informacyjne naniesione bezpośrednio na powierzchnię ściany zewnętrznej budynku,

21) Reklamie małoformatowej – należy przez to rozumieć reklamę nie będącą reklamą wielkoformatową lub reklamą średnioformatową,

22) Reklamie średnioformatowej – należy przez to rozumieć reklamę o powierzchni od 5 do 10m2włącznie, z wyjątkiem słupów plakatowych,

23) Reklamie wielkoformatowej (typu billboard)– należy przez to rozumieć reklamę o powierzchni powyżej 10m2lub taką, której jeden z wymiarów przekracza 4m, nie wliczając w to gabarytowych elementów konstrukcyjnych,

24) Reklamie ruchomej – należy przez to rozumieć reklamę wyposażoną w urządzenia służące do automatycznego wprawiania w ruch nośnika treści reklamowych lub informacyjnych.

§ 4. 1. W wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi terenach obszaru objętego Planem, ustala się następujące rodzaje przeznaczenia oraz ich symbole: MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej, MWU – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy usługowej, R – tereny rolne, Z – tereny zieleni nie urządzonej, ZL – tereny lasów, KDL – tereny dróg publicznych lokalnych, KDD – tereny dróg publicznych dojazdowych.

USTALENIA OGÓLNE DLA CAŁEGO OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM

§ 5. Zasady ochrony środowiska.

1. W obszarze objętym planem obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z wyłączeniem lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej.

2. Przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga realizacja następujących planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:

1) planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,

2) planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony na podstawie przepisów odrębnych.

3. Dopuszcza się, na warunkach określonych przepisami odrębnymi, sytuowanie zabudowy w odległościach mniejszych niż oznaczone na rysunku planu strefy techniczne dla infrastruktury technicznej za zgodą właściciela infrastruktury technicznej.

4. Na terenach wykorzystywanych na cele usługowe:

1) oddziaływanie obiektów i realizowane zagospodarowanie nie może stanowić zagrożenia dla zachowania standardów jakości środowiska oraz wykraczać poza granice terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny,

2) w lokalizowanych obiektach, powstające ścieki technologiczne przed ich zrzutem do odbiorników muszą spełniać warunki określone przepisami odrębnymi,

3) postępowanie z odpadami winno odbywać się w sposób bezpieczny dla środowiska gruntowo-wodnego (tj. zabezpieczający przed infiltracją) oraz atmosfery, zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. Dla terenów oznaczonych głównym symbolem MN obowiązują standardy akustyczne, określane przepisami odrębnymi w zakresie ochrony przed hałasem, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

6. Dla terenów oznaczonych głównym symbolem MNU oraz MWU obowiązują standardy akustyczne, określane przepisami odrębnymi w zakresie ochrony przed hałasem, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

7. W obszarze objętym planem ustala się ponadto:

1) zakaz spalania odpadów oraz ich termicznego przetwarzania,

2) zakaz składowania odpadów,

3) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2,

4) zakaz lokalizacji skupu złomu.

§ 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury.

1. Na terenie objętym planem występują wydzielone strefy ochrony konserwatorskiej – Strefa „W” – ochrony archeologicznej – obejmująca cały obszar objęty planem.

2. Wszystkie większe prace ziemne wykonywane w obrębie strefy „W”, tj. prace związane z realizacją sieci infrastruktury technicznej, wykopy pod duże obiekty mieszkalne i usługowe powinny mieć nadzór archeologiczny.

§ 7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.

1. W granicach planu dopuszcza się wydzielenie nieruchomości dla inwestycji liniowych lub obiektów inżynierskich i technologicznych, o ile nie narusza to pozostałych jego ustaleń.

2. W granicach planu dopuszcza się adaptację, rozbudowę i modernizację istniejącej sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w dostosowaniu do potrzeb mieszkańców.

3. Dla nowoprojektowanych terenów inwestycyjnych, wymagane jest wykonanie kompleksowego uzbrojenia terenu, w oparciu o istniejące i nowe urządzenia oraz sieci infrastruktury technicznej.

4. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w wodę terenów objętych planem:

1) pokrycie pełnego zapotrzebowania w wodę z miejskiej sieci wodociągowej,

2) zapewnienie wymaganego zapotrzebowania do celów technologicznych i p/poż.

5. Ustala się następujące zasady odprowadzenia i oczyszczania ścieków:

1) dopuszcza się odprowadzenie ścieków do szczelnego zbiornika bezodpływowego do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej,

2) docelowo zastosowanie systemu kanalizacji rozdzielczej z oddzielnym odprowadzeniem ścieków komunalnych oraz wód opadowych i roztopowych,

3) odprowadzenie ścieków komunalnych, będących ściekami bytowymi, ścieków komunalnych innych niż ścieki bytowe oraz ścieków przemysłowych po ich uprzednim podczyszczeniu, do miejskiej oczyszczalni – poprzez system zbiorczej kanalizacji sanitarnej,

4) zakazuje odprowadzania do sieci kanalizacji sanitarnej ścieków opadowych, ani wód pochodzących z odwadniania gruntów ,

5) zakazuje się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych,

6) docelowo pełne odwodnienie ulic publicznych do kanalizacji deszczowej: dopuszcza się odprowadzenie ścieków z odwodnienia ulic publicznych oraz powierzchni zanieczyszczonych, w tym placów manewrowych, postojowych do studni chłonnych przy zachowaniu wymagań dla ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, określonych w przepisach odrębnych.

6. Jako zasadę w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną, przyjmuje się stosowanie systemów grzewczych zdalaczynnych, indywidualnych źródeł ciepła opalanych paliwem proekologicznym lub kolektorów słonecznych i pomp ciepła.

7. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w gaz, lokalizacji oraz budowy obiektów i sieci gazowej:

1) podstawowym źródłem zaopatrzenia w gaz sieciowy będzie siec gazociągów; dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejącej sieci,

2) stacje redukcyjno-pomiarowe gazu należy budować stosownie do potrzeb oraz lokalizować w ramach dopuszczalnego przeznaczenia terenów.

8. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w energię elektryczną:

1) podstawowym źródłem zaopatrzenia w energię elektryczną obszaru objętego planem będą istniejące i rozbudowywane w miarę potrzeb linie elektroenergetyczne,

2) poza oznaczonymi na rysunku planu strefami technicznymi, wzdłuż napowietrznych linii i obiektów elektroenergetycznych, obowiązują w myśl przepisów odrębnych, nie uwidocznione na rysunku planu strefy bezpieczeństwa,

3) dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych, wynikające ze szczegółowych rozwiązań technicznych, nie kolidujących z pozostałymi ustaleniami planu,

4) nowo-realizowane linie średniego napięcia dopuszcza się wyłącznie jako kablowe; należy je lokalizować w obrębie linii rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg – z uzasadnionych powodów technicznych oraz ekonomicznych dopuszcza się inne trasy tych linii.

9. Ustala się następujące zasady obsługi użytkowników systemów telekomunikacji oraz budowy i lokalizacji urządzeń i sieci telekomunikacyjnej na obszarze objętym planem:

1) obiekty i urządzenia infrastruktury telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej należy lokalizować stosownie do warunków wynikających ze szczegółowych rozwiązań technicznych nie kolidujących z innymi ustaleniami planu,

2) prowadzenie linii teletechnicznych kablowych, ułożonych w ziemi na obszarach przewidzianych pod budowę, rozbudowę, przebudowę, modernizację i remont.

10. Ustala się następujące zasady w zakresie gospodarki odpadami na obszarze objętym planem:

1) gromadzenie i zbieranie odpadów w sposób selektywny, zgodnie z przepisami odrębnymi,

2) sposób postępowania z wytworzonymi odpadami zgodnie z planami gospodarki odpadami i przepisami odrębnymi w zakresie gospodarki odpadami.

§ 8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji.

1. Układ drogowy ustalony w planie może być rozbudowywany o drogi wewnętrzne; w tych przypadkach szerokości pasów terenu przeznaczonych dla ruchu pojazdów i pieszych – dostosowane do potrzeb i nie mniejsze niż wynika to z warunków określonych w uchwale oraz w przepisach odrębnych, w tym dotyczących dróg pożarowych.

2. Obowiązują miejsca postojowe dla samochodów osobowych towarzyszące poszczególnym rodzajom działalności usługowej prowadzonej na terenie lub w lokalach wydzielonych, w liczbie nie mniejszej niż ustalona zgodnie z poniższymi wskaźnikami z zastrzeżeniem ust. 3:

1) dla handlu – 5 miejsc postojowych na 100m2powierzchni sprzedaży,

2) dla działalności związanej z usługami gastronomicznymi – 15 miejsc postojowych na 100 miejsc konsumpcyjnych,

3) dla pozostałej działalności – 3 miejsca postojowe dla 100m2powierzchni użytkowej.

3. Dla zabudowy jednorodzinnej obowiązują:

1) dla budynku mieszkalnego z jednym mieszkaniem – minimum 2 miejsca postojowe,

2) liczbę miejsc postojowych należy zwiększyć odpowiednio o min 1 dla budynku mieszkalnego, w którym wydziela się drugie mieszkanie,

3) jeżeli w budynku mieszkalnym wydziela się lokal użytkowy, dodatkową liczbę miejsc postojowych, z zastrzeżeniem ust. 3 należy ustalić stosując wskaźniki wymienione w ust. 2.

4. Dla zabudowy wielorodzinnej obowiązuje 1,5 miejsca postojowego na każde mieszkanie.

5. Liczbę miejsc postojowych należy przyjąć jako wartość całkowitą, zaokrąglając w górę wynik otrzymany z przeliczeń wskaźników.

6. Miejsca postojowe, o których mowa w niniejszym paragrafie, należy lokalizować na działce budowlanej w granicach terenu, na którym usytuowany jest obiekt, któremu te miejsca towarzyszą.

§ 9. Reklamy i szyldy

1. Plan definiuje sytuowanie reklam i szyldów.

2. Reklama wielkoformatowa oraz reklama średnioformatowa nie może być realizowana inaczej niż jako:

1) reklama wolnostojąca,

2) reklama umieszczona na ścianie budynku,

3) reklama na rusztowaniu związanym z prowadzonymi pracami budowlanymi.

3. Ustala się następujące warunki sytuowania reklam wielkoformatowych i średnioformatowych realizowanych, o których mowa w ust.2:

1) usytuowanie reklamy nie może powodować ograniczenia dostępu światła słonecznego od pomieszczeń w budynkach sąsiednich,

2) oświetlenie reklamy oraz reklama ruchoma nie może powodować uciążliwości dla użytkowników budynków sąsiednich,

4. Ustala się następujące warunki sytuowania reklam średnioformatowych i wielkoformatowych, o których mowa w ust. 2

1) reklama nie może być sytuowana w odległości mniejszej niż 1m od tabliczek informacyjnych z nazwą ulicy, znaków informacyjnych o obiektach użyteczności publicznej, wstawianych przez gminę,

2) reklama nie może wystawać poza obrys ściany, na której jest umieszczona,

3) dopuszcza się umieszczenie na ścianie więcej niż jednej reklamy, jeżeli zachowane będą te same wymiary oraz ujednolicona kolorystyka widocznych elementów konstrukcyjnych wszystkich reklam,

4) oświetlenie reklamy oraz reklama ruchoma nie może powodować uciążliwości dla użytkowników budynków sąsiednich.

5. Reklama małoformatowa nie może być realizowana inaczej niż jako:

1) słup plakatowy,

2) gablota na ścianie zewnętrznej budynku,

3) moduł kasetonowy podświetlany, jednostronny lub dwustronny.

6. Szyld nie może być realizowany inaczej, niż jako:

1) szyld na ogrodzeniu posesji,

2) szyld na ścianie zewnętrznej w parterze budynku.

7. Ustala się następujące warunki sytuowania szyldów na ogrodzeniu posesji

1) obrys szyldu wraz z elementami konstrukcyjnymi nie może być większy niż kwadrat o boku 100cm,

2) szyld nie może wystawać poza obrys ogrodzenia, na którym się znajduje.

8. Ustala się następujące warunki sytuowania szyldów na ścianie zewnętrznej w parterze budynku:

1) szyld nie może być sytuowany w odległości mniejszej niż 1m od tabliczek informacyjnych z nazwą ulicy, znaków informujących o obiektach użyteczności publicznej, ustawionych przez gminę. Szyld może być umieszczony nie wyżej niż:

a) linia gzymsu parteru,

b) wysokość dolnej linii okien pierwszego piętra

c) 30 cm licząc w dół od krawędzi okapu.

2) Szyld nie może odstawać od lica ściany zewnętrznej na więcej niż 80cm, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

3) Szyld odstający od lica ściany zewnętrznej musi być umieszczony na takiej wysokości nad chodnikiem, by nie powodował utrudnień w ruchu pieszych.

9. W obszarze planu dopuszcza się sytuowanie reklam tymczasowych, związanych z wydarzeniami, lub imprezami publicznymi, na czas ich trwania lub nie dłużej niż 30 dni.

§ 10. Scalenia i podział.

1. Minimalna wielkość działki budowlanej nie może być mniejsza niż :

1) dla terenów MN:

a) zabudowa wolnostojąca – 800 m2,

b) zabudowa bliźniacza – 400 m2,

2) dla terenu MNU – 1 000 m2.

2. Długość frontu tej działki nie może być mniejsza niż:

1) dla terenów MN:

a) zabudowa wolnostojąca – 20 m,

b) zabudowa bliźniacza – 12 m,

2) dla terenu MNU – 20 m.

3. Działka budowlana, o której mowa w pkt.1 musi posiadać dostęp do drogi publicznej.

4. Dopuszcza się bez określenia minimalnej powierzchni wydzielenie działki dla obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 11. 1. W obrębie obszaru objętego planem nie występują tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożeń osuwaniem się mas ziemnych.

§ 12. 1. Wszystkie tereny w granicach planu mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu, chyba że w zapisie dotyczącym danego terenu ustalono inaczej lub występują sprzeczności wynikające z przepisów odrębnych.

§ 13. Wysokość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

1. Wysokość stawki służącej naliczaniu jednorazowej opłaty w przypadku sprzedaży nieruchomości objętej planem, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem niniejszego planu, ustala się na 30 % (słownie: trzydzieści procent).

USTALENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH TERENÓW

§ 14. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 1.MN 01, 1.MN 02, 1.MN 03, 1.MN 04, 1.MN 05, 1.MN 06, 1.MN 07 przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

2. Przeznaczenie dopuszczalne dla terenów określonych w § 14 ust. 1:

1) obiekty małej architektury,

2) ciągi piesze i ścieżki rowerowe,

3) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej,

4) drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe.

3. Wyznaczone na rysunku planu dla terenów określonych w § 14 ust. 1 nieprzekraczalne linie zabudowy stanowią regulację, o której mowa w § 2 niniejszej uchwały; w pasie terenu pomiędzy tą linią a linią rozgraniczającą teren dopuszcza się lokalizację dojazdów i dojść do budynków, miejsc postojowych, zieleni, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

4. Przy lokalizacji budynków, poza regulacjami, o których mowa w ust. 3, należy uwzględnić następujące ustalenia:

1) Dopuszcza się sytuowanie zabudowy w odległości nie mniejszej niż 5m od linii wydzieleń dojazdów wewnętrznych nie uwidocznionych na rysunku planu.

5. Dla terenów określonych w § 14 ust. 1 ustala się warunki, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) Rodzaj zabudowy: wolnostojąca, bliźniacza.

2) Wskaźnik powierzchni zabudowy: nie może być większy niż 40%.

3) Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: nie może być mniejszy niż 50%.

4) Maksymalna wysokość zabudowy: 10 m.

5) Dopuszczalnymi formami dachów są:

a) Dach stromy, w którym kąt nachylenia połaci do płaszczyzny poziomej musi się mieścić w przedziale od 30odo 45o, z nakazem zachowania symetrycznych katów nachylenia połaci, przy czym wyklucza się stosowanie połaci dachowych przesuniętych w linii kalenicy.

6) Wymaganą ilość miejsc postojowych należy określić stosując przepisy § 8 uchwały.

7) Minimalna szerokość drogi wewnętrznej – 8 m.

6. Na terenach, o których mowa w § 14 ust. 1 obowiązują następujące szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości:

1) Powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 800 m2a długość frontu tej działki nie mniejsza niż 20 m, jeżeli przeznaczona jest pod budynek mieszkalny wolnostojący.

2) Powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 400 m2a długość frontu tej działki nie mniejsza niż 12 m jeżeli przeznaczona jest pod budynek mieszkalny bliźniaczy.

3) Działka budowlana, o której mowa w pkt.1 musi posiadać dostęp do drogi publicznej.

4) Dopuszcza się bez określenia minimalnej powierzchni, wydzielenie działki dla obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.

7. Dla terenu, o którym mowa w § 14 ust. 1 obowiązują zakazy:

1) termicznej przeróbki odpadów,

2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagających raportu oddziaływania na środowisko za wyjątkiem urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej,

3) budowy pełnych ogrodzeń wykonanych z blachy lub prefabrykowanych elementów betonowych od strony ulic i terenów publicznych,

4) lokalizacji garaży blaszanych,

5) lokalizacji przydomowych wiatraków (elektrowni wiatrowych).

§ 15. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2.MN 01 przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej.

2. Przeznaczenie dopuszczalne dla terenów określonych w § 15 ust. 1:

1) obiekty małej architektury,

2) ciągi piesze i ścieżki rowerowe,

3) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej,

4) drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe.

3. Wyznaczone na rysunku planu dla terenów określonych w § 15 ust. 1 nieprzekraczalne linie zabudowy stanowią regulację, o której mowa w § 2 niniejszej uchwały; w pasie terenu pomiędzy tą linią a linią rozgraniczającą teren dopuszcza się lokalizację dojazdów i dojść do budynków, miejsc postojowych, zieleni, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

4. Przy lokalizacji budynków, poza regulacjami, o których mowa w ust. 3, należy uwzględnić następujące ustalenia:

1) Dopuszcza się sytuowanie zabudowy w odległości nie mniejszej niż 5 m od linii wydzieleń dojazdów wewnętrznych nie uwidocznionych na rysunku planu.

5. Dla terenów określonych w § 15 ust. 1 ustala się warunki, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) Rodzaj zabudowy: wolnostojąca.

2) Wskaźnik powierzchni zabudowy: nie może być większy niż 40%.

3) Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: nie może być mniejszy niż 40%.

4) Maksymalna wysokość zabudowy 10 m.

5) Dopuszczalnymi formami dachów są:

a) Dach stromy, w którym kąt nachylenia połaci do płaszczyzny poziomej musi się mieścić w przedziale od 30odo 45o, z nakazem zachowania symetrycznych katów nachylenia połaci, przy czym wyklucza się stosowanie połaci dachowych przesuniętych w linii kalenicy.

6) Wymaganą ilość miejsc postojowych należy określić stosując przepisy § 8 uchwały.

7) Minimalna szerokość drogi wewnętrznej – 8 m.

6. Na terenach, o których mowa w § 15 ust. 1 obowiązują następujące szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości:

1) Powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 800 m2a długość frontu tej działki nie mniejsza niż 20 m, jeżeli przeznaczona jest pod budynek mieszkalny wolnostojący.

2) Działka budowlana, o której mowa w pkt.1 musi posiadać dostęp do drogi publicznej.

3) Dopuszcza się bez określenia minimalnej powierzchni, wydzielenie działki dla obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.

7. Dla terenu, o którym mowa w § 15 ust.1 obowiązują zakazy:

1) termicznej przeróbki odpadów,

2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagających raportu oddziaływania na środowisko za wyjątkiem urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej,

3) budowy pełnych ogrodzeń wykonanych z blachy lub prefabrykowanych elementów betonowych od strony ulic i terenów publicznych,

4) lokalizacji garaży blaszanych,

5) lokalizacji przydomowych wiatraków (elektrowni wiatrowych).

§ 16. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem MNU 01 przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę usługową oraz zabudowę mieszkaniowo-usługową.

2. Przeznaczenie dopuszczalne dla terenów określonych w § 16 ust. 1:

1) obiekty małej architektury,

2) ciągi piesze i ścieżki rowerowe,

3) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej,

4) drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe.

3. Wyznaczone na rysunku planu dla terenów określonych w § 16 ust. 1 nieprzekraczalne linie zabudowy stanowią regulację, o której mowa w § 2 niniejszej uchwały; w pasie terenu pomiędzy tą linią a linią rozgraniczającą teren dopuszcza się lokalizację dojazdów i dojść do budynków, miejsc postojowych, zieleni, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

4. Przy lokalizacji budynków, poza regulacjami, o których mowa w ust.3, należy uwzględnić następujące ustalenia:

1) Dopuszcza się sytuowanie zabudowy w odległości nie mniejszej niż 5m od linii wydzieleń dojazdów wewnętrznych nie uwidocznionych na rysunku planu.

5. Dla terenów określonych w § 16 ust. 1 ustala się warunki, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) Rodzaj zabudowy: wolnostojąca.

2) Wskaźnik powierzchni zabudowy: nie może być większy niż 40%.

3) Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: nie może być mniejszy niż 40%.

4) Maksymalna wysokość zabudowy 10 m.

5) Dopuszczalnymi formami dachów są:

a) Dach stromy, w którym kąt nachylenia połaci do płaszczyzny poziomej musi się mieścić w przedziale od 30odo 45o, z nakazem zachowania symetrycznych kątów nachylenia połaci, przy czym wyklucza się stosowanie połaci dachowych przesuniętych w linii kalenicy.

6) Wymaganą ilość miejsc postojowych należy określić stosując przepisy § 8 uchwały.

7) Minimalna szerokość drogi wewnętrznej – 8 m.

6. Na terenach, o których mowa w § 16 ust.1 obowiązują następujące szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości:

1) Powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 1000 m2a długość frontu tej działki nie mniejsza niż 20 m,

2) Działka budowlana, o której mowa w pkt 1 musi posiadać dostęp do drogi publicznej,

3) Dopuszcza się bez określenia minimalnej powierzchni, wydzielenie działki dla obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.

7. Dla terenu, o którym mowa w § 16 ust.1 obowiązują zakazy:

1) termicznej przeróbki odpadów,

2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagających raportu oddziaływania na środowisko za wyjątkiem urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej,

3) budowy pełnych ogrodzeń wykonanych z blachy lub prefabrykowanych elementów betonowych od strony ulic i terenów publicznych,

4) lokalizacji garaży blaszanych,

5) lokalizacji przydomowych wiatraków (elektrowni wiatrowych).

§ 17. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem MWU 01 przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

2. Przeznaczenie dopuszczalne dla terenów określonych w § 17 ust. 1:

1) obiekty małej architektury,

2) ciągi piesze i ścieżki rowerowe,

3) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej,

4) drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe.

3. Wyznaczone na rysunku planu dla terenów określonych w § 17 ust. 1 nieprzekraczalne linie zabudowy stanowią regulację, o której mowa w § 2 niniejszej uchwały; w pasie terenu pomiędzy tą linią a linią rozgraniczającą teren dopuszcza się lokalizację dojazdów i dojść do budynków, miejsc postojowych, zieleni, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

4. Przy lokalizacji budynków, poza regulacjami, o których mowa w ust.3, należy uwzględnić następujące ustalenia:

1) Dopuszcza się sytuowanie zabudowy w odległości nie mniejszej niż 5 m od linii wydzieleń dojazdów wewnętrznych nie uwidocznionych na rysunku planu.

5. Dla terenów określonych w § 17 ust. 1 ustala się warunki, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) Rodzaj zabudowy: wolnostojąca,

2) Wskaźnik intensywności zabudowy: w granicach 0,5 – 1,0,

3) Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: nie może być mniejszy niż 30%,

4) Maksymalna wysokość zabudowy 15 m lecz nie więcej niż 3 kondygnacje budynku (w tym poddasze użytkowe),

5) Dopuszczalnymi formami dachów są:

a) Dach stromy, w którym kąt nachylenia połaci do płaszczyzny poziomej musi się mieścić w przedziale od 30odo 45o, z nakazem zachowania symetrycznych katów nachylenia połaci,

b) Dachy płaskie.

6) Wymaganą ilość miejsc postojowych należy określić stosując przepisy § 8 uchwały.

7) Minimalna szerokość drogi wewnętrznej – 8 m.

6. Na terenach, o których mowa w § 17 ust. 1 obowiązują następujące szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości:

1) Działka budowlana, o której mowa w pkt.1 musi posiadać dostęp do drogi publicznej.

2) Dopuszcza się bez określenia minimalnej powierzchni, wydzielenie działki dla obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.

7. Dla terenu, o którym mowa w § 17 ust. 1 obowiązują zakazy:

1) termicznej przeróbki odpadów,

2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagających raportu oddziaływania na środowisko za wyjątkiem urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej,

3) budowy pełnych ogrodzeń wykonanych z blachy lub prefabrykowanych elementów betonowych od strony ulic i terenów publicznych,

4) lokalizacji garaży blaszanych,

5) lokalizacji przydomowych wiatraków (elektrowni wiatrowych).

§ 18. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami R 01, R 02, R 03 przeznacza się pod tereny rolnicze.

2. Przeznaczenie dopuszczalne dla terenów określonych w § 18 ust. 1:

1) uprawy ogrodnicze,

2) plantacje,

3) sady produkcyjne,

4) możliwość realizacji tras pieszych i rowerowych,

5) realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 19. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami Z 01, Z 02, Z 03, Z 04 przeznacza się pod tereny zieleni nie urządzonej.

2. Przeznaczenie dopuszczalne dla terenów określonych w § 19 ust. 1:

1) obiekty małej architektury,

2) trasy piesze i ścieżki rowerowe,

3) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej,

4) drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe.

3. Na terenach, o których mowa w § 19 ust. 1 obowiązują następujące szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości:

2) Dopuszcza się bez określenia minimalnej powierzchni, wydzielenie działki dla obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 20. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem ZL 01 przeznacza się pod tereny lasów.

2. Przeznaczenie dopuszczalne dla terenów określonych w § 20 ust. 1:

1) dolesianie,

2) użytkowanie leśne, zgodnie z przepisami szczególnymi,

3) trasy piesze i rowerowe,

4) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

3. Dla terenu, o którym mowa w § 20 ust. 1 obowiązują zakazy:

1) zmiany leśnego charakteru zadrzewień i zakrzewień,

2) lokalizacji obiektów kubaturowych, w tym gospodarczych,

3) realizacji zabudowy kubaturowej trwale związanej z gruntem, z wyjątkiem obiektów i urządzeń służących bezpośrednio gospodarce leśnej, stosownie do przepisów odrębnych,

4) lokalizacji ogrodzeń i przegród,

5) lokalizacji reklam wolnostojących,

6) obniżania wód gruntowych,

7) składowania odpadów.

§ 21. 1. Tereny wydzielone liniami – oznaczone na rysunku planu: teren komunikacji – droga KDL 01, droga KDL 02 przeznacza się pod:

1) Drogę publiczną klasy lokalnej,

2) Ścieżkę rowerową,

3) Zatoki parkingowe,

4) Zieleń o funkcjach ochronnych,

5) Inne, nie wymienione urządzenia i sieci związane z obsługą drogi,

6) Urządzenia, sieci i obiekty infrastruktury technicznej nie związane z funkcją komunikacyjną drogi,

7) Obiekty małej architektury.

2. Obowiązują następujące warunki i zasady zabudowy oraz zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1:

1) szerokość drogi w liniach rozgraniczających – 15 m,

2) Minimalne parametry drogi to:

a) Jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu,

b) Jednostronny chodnik, lub oddzielone od jezdni ciągi piesze, alternatywnie pieszo-rowerowe.

3. Inne obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, nie związane z gospodarką drogową i obsługa ruchu – przy spełnieniu warunków określonych w przepisach o drogach publicznych:

1) Lokalizowanie projektowanej infrastruktury technicznej niezwiązanej z funkcją komunikacyjną drogi oraz wszelkie działania polegające na przebudowie i modernizacji tej infrastruktury – w dostosowaniu do przepisów odrębnych.

§ 22. 1. Teren wydzielony liniami – oznaczony na rysunku planu: teren komunikacji – droga KDL 03 (fragment) przeznacza się pod:

1) Drogę publiczną klasy lokalnej,

2) Ścieżkę rowerową,

3) Zatoki parkingowe,

4) Zieleń o funkcjach ochronnych,

5) Inne, nie wymienione urządzenia i sieci związane z obsługą drogi,

6) Urządzenia, sieci i obiekty infrastruktury technicznej nie związane z funkcją komunikacyjną drogi,

7) Obiekty małej architektury.

2. Obowiązują następujące warunki i zasady zabudowy oraz zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust.1:

1) szerokość drogi w liniach rozgraniczających – 7,5 m,

2) Minimalne parametry drogi to:

a) Jedna jezdnia z jednym pasem ruchu,

b) Jednostronny chodnik, lub oddzielone od jezdni ciągi piesze, alternatywnie pieszo-rowerowe,

3. Inne obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, nie związane z gospodarką drogową i obsługa ruchu – przy spełnieniu warunków określonych w przepisach o drogach publicznych:

1) Lokalizowanie projektowanej infrastruktury technicznej niezwiązanej z funkcją komunikacyjną drogi oraz wszelkie działania polegające na przebudowie i modernizacji tej infrastruktury – w dostosowaniu do przepisów odrębnych.

§ 23. 1. Tereny wydzielone liniami – oznaczone na rysunku planu: teren komunikacji – droga KDD 01, KDD 02, KDD 03, KDD 04, KDD 05, KDD 06 przeznacza się pod:

1) Drogę publiczną klasy dojazdowej,

2) Ścieżkę rowerową,

3) Zatoki parkingowe,

4) Zieleń o funkcjach ochronnych,

5) Inne, nie wymienione urządzenia i sieci związane z obsługą drogi,

6) Urządzenia, sieci i obiekty infrastruktury technicznej nie związane z funkcją komunikacyjną drogi,

7) Obiekty małej architektury.

2. Obowiązują następujące warunki i zasady zabudowy oraz zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust.1:

1) szerokość drogi w liniach rozgraniczających – 10 m,

2) Minimalne parametry drogi to:

a) Jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu,

b) Jednostronny chodnik lub ciąg pieszo-rowerowy,

3. Inne obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, nie związane z gospodarką drogową i obsługa ruchu – przy spełnieniu warunków określonych w przepisach o drogach publicznych:

1) Lokalizowanie projektowanej infrastruktury technicznej niezwiązanej z funkcją komunikacyjną drogi oraz wszelkie działania polegające na przebudowie i modernizacji tej infrastruktury – w dostosowaniu do przepisów odrębnych.

USTALENIA KOŃCOWE

§ 24. 1. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Miasta Mikołowa.

§ 25. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronach internetowych gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa


Tadeusz Socha


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/727/2013
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 28 maja 2013 r.


infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/727/2013
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 28 maja 2013 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

1. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku (Dz.U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) Rada Miejska Mikołowa stwierdza – w oparciu o dokumentacje z wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu – brak uwag wymagających rozstrzygnięcia łącznie z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/727/2013
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 28 maja 2013 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

1. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku (Dz.U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) Rada Miejska uchwalając miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa, przyjmuje ustalenia planu, stwierdzając, że uchwalenie planu wymaga realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

2. Rada Miejska Mikołowa wskazuje następujące sposoby realizacji i zasady finansowania:

1) Zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, stosownie do art. 216 ust. 2 punkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późniejszymi zmianami), finansowane będą z budżetu miasta Mikołów, z zastrzeżeniem punktu 2 i 3.

2) Dopuszcza się finansowanie ze środków podmiotów prywatnych, na podstawie partnerstwa publiczno – prywatnego.

3) Dopuszcza się finansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, stosownie do art. 5 ust. 1 punkt 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późniejszymi zmianami) oraz art. 3 ust. 3 punkt 2) ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.).

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »