| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/267/13 Rady Gminy Brenna

z dnia 6 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna w zakresie terenów podlegających zalesieniom dla dz. nr 4184 i 4185 w Brennej

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna w zakresie terenów podlegających zalesieniom dla dz. nr 4184 i 4185 w Brennej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1, art. 27 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami),

RADA GMINY BRENNA stwierdza, iż niniejsza zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie narusza ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna”, przyjętego uchwałą Nr XXXV/299/10 Rady Gminy Brenna z dnia 27 stycznia 2010 r. i uchwala :
ZMIANĘ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BRENNA W ZAKRESIE TERENÓW PODLEGAJĄCYCH ZALESIENIOM DLA DZ. NR 4184 i 4185 W BRENNEJ
Treść uchwały zawarta jest w następujących rozdziałach:

1. Ustalenia ogólne.

2. Ustalenia szczegółowe.

3. Ustalenia końcowe.

ROZDZIAŁ 1.

USTALENIA OGÓLNE

§ 1 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna w zakresie terenów podlegających zalesieniom dla dz. nr 4184 i 4185 w Brennej obejmuje obszar o powierzchni 0,76ha, określony w uchwale Nr XLII/375/10 Rady Gminy Brenna z dnia 28 października 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentów planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna w zakresie terenów podlegających zalesieniom dla dz. nr 4184 i 4185 w Brennej, wskazany na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 Na zmianę fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zwanego dalej w skrócie „planem”), składają się ustalenia zawarte w treści niniejszej uchwały, wraz z następującymi załącznikami:

1) załącznik nr 1 - rysunek planu stanowiący część graficzną ustaleń planu, wykonany na mapie ewidencyjnej w skali 1:2000;

2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie Rady Gminy w Brennej o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna w zakresie terenów podlegających zalesieniom dla dz. nr 4184 i 4185 w Brennej;

3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Gminy w Brennej o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 3 Na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały określa się następujące oznaczenia graficzne będące ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) symbol cyfrowo-literowy identyfikujący teren, dla którego niniejsza uchwała określa następujące przeznaczenie podstawowe: ZL – tereny lasów.

§ 4 Wyodrębnione liniami rozgraniczającymi tereny oznacza się na rysunkach planu symbolem identyfikacyjnym o schemacie [6.A.B-Z13], który należy odczytywać według następującej zasady:

1) [6....] w schemacie oznacza jednostkę strukturalną Brenna Hołcyna;

2) miejsce oznaczone w schemacie jako [...A...] oznacza przeznaczenie podstawowe terenu, zgodnie z §3 pkt 3;

3) miejsce oznaczone w schemacie jako [...B-...] oznacza kolejny numer wyodrębnionego terenu w ramach danej jednostki strukturalnej, dla którego sformułowano odrębne ustalenia;

4) [...-Z13] w schemacie oznacza rok wprowadzenia niniejszej zmiany.

§ 5 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie– należy przez to rozumieć komplet ustaleń dotyczących obszaru objętego zmianą fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna w zakresie terenów podlegających zalesieniom dla dz. nr 4184 i 4185, w granicach określonych niniejszą uchwałą;

2) rysunku planu– należy przez to rozumieć rysunek stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

3) terenie– należy przez to rozumieć fragment obszaru planu o określonym przeznaczeniu, wyodrębniony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz symbolem identyfikującym;

4) przeznaczeniu podstawowym– należy przez to rozumieć sposób użytkowania działki, któremu powinny być podporządkowane inne sposoby użytkowania działki, określone jako przeznaczenie uzupełniające;

5) przeznaczeniu uzupełniającym– należy przez to rozumieć przeznaczenie, stanowiące uzupełnienie przeznaczenia podstawowego w ramach działki;

6) reklamie– należy przez to rozumieć informacje wizualną polecającą towary lub usługi.

ROZDZIAŁ 2.

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

§ 6 Wyznacza się teren lasów o symbolu 6.ZL.1-Z13, dla którego ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – lasy;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) infrastruktura techniczna,

b) urządzenia turystyczne i parkingi leśne w rozumieniu ustawy o lasach;

3) w związku z położeniem obszaru objętego planem w Granicach Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego, powołanego rozporządzeniem Wojewody Bielskiego Nr 10/98 z dnia 16 czerwca 1998 r., dopuszcza się utrzymanie terenu jako polany leśnej;

4) informacyjnie – obszar objęty planem położony jest w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 348 "Godula – Beskid Śląski".

ROZDZIAŁ 3.

USTALENIA KOŃCOWE

§ 7 Ustala się stawkę procentową, na podstawie której określa się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 5% (słownie: pięć procent) dla terenu oznaczonego symbolem: 6.ZL.1-Z13.

§ 8 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.

§ 9 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Wojnar


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/267/13
Rady Gminy Brenna
z dnia 6 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/267/13
Rady Gminy Brenna
z dnia 6 czerwca 2013 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY W BRENNEJ O SPOSOBIE ROZPATRZENIA NIEUWZGLĘDNIONYCH UWAG DO PROJEKTU ZMIANY FRAGMENTÓW MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BRENNA W ZAKRESIE TERENÓW PODLEGAJĄCYCH ZALESIENIOM
DLA DZ. NR 4184 i 4185 W BRENNEJ

Działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zmianami)

RADA GMINY W BRENNEJ

stwierdza:

iż, w związku z brakiem uwag do projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu, brak przedmiotu rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 17 pkt 14 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/267/13
Rady Gminy Brenna
z dnia 6 czerwca 2013 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY W BRENNEJ O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zmianami)

RADA GMINY W BRENNEJ

stwierdza:

iż, ze względu na brak inwestycji należących do zadań własnych gminy Brenna, zapisanych w zmianie fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna w zakresie terenów podlegających zalesieniom dla dz. nr 4184 i 4185 w Brennej, brak przedmiotu rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


Uzasadnienie

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna obejmuje obszar określony w uchwale nr XLII/375/10 Rady Gminy Brenna z dnia 28 października 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna w zakresie terenów podlegających zalesieniom dla dz. nr 4184 i 4185

Projekt dokumentu sporządzono w oparciu o ustawę z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami).

Zmiana planu miejscowego wynika z możliwości zamiany gruntów Skarbu Państwa
w zarządzie PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustroń przeznaczonych na urządzenie parkingów na potrzeby obsługi komunikacyjnej gminy Brenna na grunty w rejonie Starego Gronia będące własnością Gminy Brenna, a nie będące przedmiotem planów inwestycyjnych Gminy Brenna.

W planie przeznaczono tereny pod lasy z dopuszczeniem infrastruktury technicznej, urządzeń turystycznych i parkingów leśnych w rozumieniu ustawy o lasach.

Określono też zasady zagospodarowania terenu.

Zgodnie z art. 17 ust. 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wyłożono do publicznego wglądu w okresie od 7 września do 5 października 2012r. W trakcie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko nie wpłynęła żadna uwaga.

W dniu 1 października 2012r. przeprowadzono publiczną dyskusję nad przyjętymi
w projekcie rozwiązaniami. W trakcie dyskusji publicznej nie było zainteresowanych osób.

Plan został opracowany przy uwzględnieniu wszystkich uwarunkowań występujących na terenie objętym jego granicami, zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brenna.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Forum Od-nowa

Organizacja non-profit

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »