| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.348.2013 Wojewody Śląskiego

z dnia 3 lipca 2013r.

stwierdzające nieważność całości uchwały nr XXX/307/2013 Rady Gminy Ornontowice z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ornontowice na lata 2013-2017

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 594)

stwierdzam nieważność

uchwały nr XXX/307/2013 Rady Gminy Ornontowice z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ornontowice na lata 2013-2017, w całości - jako sprzecznej z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2005r., nr 31 poz. 266 z późn. zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), art. 40 ust. 1 oraz art. 42 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 88 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Uzasadnienie

Przedmiotową uchwałą Rada Gminy Ornontowice, działając na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego przyjęła wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ornontowice na lata 2013 - 2017. W § 4 powyższej uchwały postanowiono, iż wchodzi ona w życie z dniem podjęcia. Oznacza to, że zamiarem Rady Gminy było, aby uchwalanym przepisom nie nadawać charakteru aktu prawa miejscowego.

Tymczasem, w ocenie organu nadzoru, w zakresie odnoszącym się do zasad polityki czynszowej oraz warunków obniżania czynszu, uregulowanym w rozdziale IV uchwały, uchwalony program zawiera normy generalne i abstrakcyjne, charakterystyczne dla przepisów prawa miejscowego. Materia, którą powyższe przepisy regulują, dotyczy nieokreślonego kręgu adresatów, obejmującego wszystkich lokatorów mieszkań wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy. Należy bowiem podkreślić, że aby dany akt normatywny został uznany za powszechnie obowiązujący musi posiadać cechy wymagane dla tego typu przepisów, mianowicie musi to być akt wydany przez kompetentny organ, zawierający normy o charakterze abstrakcyjnym (wielokrotnego zastosowania) i generalnym (skierowane do nieokreślonego adresata), wywierający określone "skutki zewnętrzne" oraz musi zostać ogłoszony w sposób przewidziany prawem.

Warunkiem wejścia w życie przepisów powszechnie obowiązujących, stanowionych przez organy jednostek samorządu terytorialnego jest ich ogłoszenie (art. 88 Konstytucji RP). Szczegółowe zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego, zgodnie z art. 42 ustawy o samorządzie gminnym, określa ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, wprowadzając obowiązek publikacji aktu w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz ustalenia odpowiedniego vacatio legis dla stanowionego przepisu powszechnie obowiązującego.

W myśl art. 2 ust. 1 powołanej ustawy, ogłoszenie aktu normatywnego w dzienniku urzędowym jest obowiązkowe. Zatem ogłoszenie danego aktu we wskazanym publikatorze jest warunkiem koniecznym jego wejścia w życie. Ponadto - zgodnie z art. 4 ust. 1 wymienionej wyżej ustawy - akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych, wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy. Tylko w uzasadnionych przypadkach akty prawa miejscowego mogą wchodzić w życie w terminie krótszym (ust. 2 przywołanej normy prawnej).

Tymczasem Rada Gminy Ornontowice przyjęła w § 4 przedmiotowej uchwały regulację, zgodnie z którą uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, co stanowi istotne naruszenia prawa. Ponadto brak publikacji spowoduje, iż powyższa uchwała nie nabierze mocy obowiązującej.

Należy również wskazać na stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, wyrażone w wyroku z dnia 19 grudnia 2011r. (sygn. akt IV SA/Gl 249/11 www.orzeczenia.nsa.gov.pl). Sąd, prezentując podzielane przez organ nadzoru stanowisko uznał, że wystarczy, by w uchwale znalazła się jedna norma o cechach prawa miejscowego, by całą uchwałę zakwalifikować jako akt posiadający ten charakter. Dodatkowo należy również wskazać na prezentowane już w orzecznictwie stanowisko o uznaniu uchwał ustalających zasady obliczania stawek czynszu i warunki ich obniżania, za akty prawa miejscowego (wyrok NSA z dnia 9 września 2010 r., sygn. akt I OSK 988/10, www.orzeczenia.nsa.gov.p l ).

Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, iż stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały, w całości, jest konieczne i w pełni uzasadnione.

Na niniejsze rozstrzygnięcie służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 za pośrednictwem Wojewody, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia

Otrzymują:

1) Rada Gminy Ornontowice

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) aa.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »