| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 409/2013 Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie częściowej zmiany uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 325/2013 z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zmienionej uchwałą Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 347/2013 z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie częściowej zmiany uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 325/2013 z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

w sprawie częściowej zmiany uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 325/2013 z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zmienionej uchwałą Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 347/2013 z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie częściowej zmiany uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 325/2013 z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.),


Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala:

§ 1

W uchwale Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 325/2013 z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zmienionej uchwałą Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 347/2013 z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie częściowej zmiany uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 325/2013 z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, wprowadza się następujące zmiany:

1. dodaje się § 1 ust. 4, który otrzymuje brzmienie:

"4. Określić warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) określić wzór elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkanej, o której mowa w § 1 ust. 1 w formacie danych XML; układ informacji i powiązań między danymi określa załącznik nr 4 do uchwały,

2) określić wzór elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości niezamieszkanej, na której powstają odpady komunalne, o której mowa w § 1 ust. 2 w formacie danych XML; układ informacji i powiązań między danymi określa załącznik nr 5 do uchwały,

3) określić wzór elektroniczny dokumentu, o którym mowa w § 3 ust.1 pkt 3 - będącego załącznikiem do deklaracji, o której mowa § 1 ust. 2 w formacie danych XML; układ informacji i powiązań między danymi określa załącznik nr 6 do uchwały,

4) formularze elektroniczne dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt 1, § 1 ust. 4 pkt 2, § 1 ust. 4 pkt 3, dostępne są za pośrednictwem Platformy Elektronicznych Usług Publicznych Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej na stronie internetowej https://www.sekap.pl, w ramach karty usługi o nazwie "Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi" znajdującej się w katalogu usług Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie,

5) wprowadzić możliwość składania elektronicznych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w §1 ust. 4 pkt 1 i §1 ust. 4 pkt 2 wraz z załącznikami za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 235); właściciel nieruchomości mieszanej to jest w części zamieszkanej i w części niezamieszkanej, na której powstają odpady komunalne składa wraz z załącznikami deklaracje, o których mowa §1 ust. 4 pkt 1 i §1 ust. 4 pkt 2,

6) deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt 1, § 1 ust. 4 pkt 2 wraz z załącznikami mogą być przesłane za pośrednictwem Platformy Elektronicznych Usług Publicznych Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej dostępnej na stronie internetowej https://www.sekap.pl ,

7) przesyłane dokumenty, o których mowa w §1 ust. 4 pkt 6 muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r., o podpisie elektronicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 262) lub profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 235) lub podpisem weryfikowanym za pomocą certyfikatu wystawionego przez Centrum Certyfikacji SEKAP,

8) dokumenty, o których mowa w §1 ust. 4 pkt 6 przesyłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie muszą być znakowane czasem przez wysyłającego; serwer Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie w momencie otrzymania deklaracji automatycznie generuje urzędowe poświadczenie odbioru,

9) przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej dokumentów, o których mowa w §1 ust. 4 pkt 6 musi się odbywać w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem."

2. dodaje się załącznik nr 4 do uchwały w brzmieniu nadanym załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. dodaje się załącznik nr 5 do uchwały w brzmieniu nadanym załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4. dodaje się załącznik nr 6 do uchwały w brzmieniu nadanym załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4

Podanie uchwały do publicznej wiadomości nastąpi przez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej pod adresem www.um.siemianowice.pl.

Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich


Adam Cebula


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 409/2013
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Zalacznik 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 409/2013
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Zalacznik 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 409/2013
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Zalacznik 3

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »