| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 297/XIX/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 25 lipca 2013r.

dotycząca uchwały Nr XLII/364/13 Rady Gminy Pilchowice z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

dotycząca:uchwałyNr XLII/364/13 Rady Gminy Pilchowice z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) oraz art. 91 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594)KolegiumRegionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicachu c h w a l a,co następuje:

§ 1.

Stwierdza sięnieważnośćuchwały Nr XLII/364/13 Rady Gminy Pilchowice z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiw częścidotyczącej:

- w załączniku do uchwały działu F pozycji 38 wzoru deklaracji,

- załącznika A do wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na zamieszczeniu w deklaracji obowiązku podania takich danych, które nie są niezbędne do zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a także potwierdzenia danych zawartych w tej deklaracji, czym naruszono art. 6n ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała Nr XLII/364/13 Rady Gminy Pilchowice z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach 27 czerwca 2013r.

W dniu 11 lipca 2013 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwałą Nr 271/XVII/2013 wszczęło postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności ww. uchwały Rady Gminy Pilchowice. Badanie nadzorcze przeprowadzono na posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 25 lipca 2013 roku, o terminie którego powiadomiono organy Gminy, z pouczeniem że w posiedzeniu ma prawo uczestniczyć przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana, co wynika z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U z 2012 r. poz. 1113).

Prowadząc postępowanie nadzorcze Kolegium stwierdziło w części badanej uchwały istotne naruszenie prawa określone w § 1 niniejszej uchwały, będące podstawą do stwierdzenia częściowej nieważności uchwały. Podstawą podjętego rozstrzygnięcia był opisany poniżej stan faktyczny i prawny.

Badaną uchwałą Rada Gminy Pilchowice określiła wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, stanowiący załącznik do uchwały.

Analizując ustalony wzór Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach stwierdziło, iż w jego dziale/części (określenia te we wzorze i objaśnieniach deklaracji używane są zamiennie) F pozycji 38 Rada Gminy Pilchowice zobowiązała właściciela nieruchomości niezamieszkałej do dokładnego opisu prowadzonej działalności z obowiązkiem podania „średnio miesięcznie”danych dotyczących:

- pracujących osób,

- przebywających dzieci/uczniów w przedszkolu lub szkole,

- powierzchni całkowitej w m2obiektu handlowego,

- miejsc konsumpcyjnych lokalu/kiosku gastronomicznego,

- łóżek znajdujących się w szpitalu/hotelu/innej placówce codziennego pobytu.

Dodatkowo dla potwierdzenia danych zawartych w deklaracji określono wzór oświadczenia właściciela budynku wielolokalowego stanowiący załącznik A do deklaracji. Załącznik ten należało wypełnić dla nieruchomości wskazanej w dziale D deklaracji, tj. nieruchomości zamieszkałej. Jak wynika z powyższego wzoru należało podać:

- ilość gospodarstw 1 osobowych, 2 osobowych, 3 osobowych, itd.,

- łączną ilość mieszkańców dla każdego z wyżej wymienionych gospodarstw,

- ilość mieszkańców do pięciu zamieszkujących daną nieruchomość/lokal mieszkalny w odniesieniu do poszczególnych gospodarstw (1 osobowych, 2 osobowych, itd.)

- oraz ilość mieszkańców powyżej pięciu zamieszkujących daną nieruchomość/lokal mieszkalny dla gospodarstw 6 osobowych, 7 osobowych, 8 osobowych i … osobowych).

Zgodnie z art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) rada gminy uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określi wzór składanej przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty, objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego oraz informację o terminach i miejscu składania deklaracji.

Jak wynika z powyższego przepisu wzór ten dotyczyć winien zatem wyłącznie takich danych, które niezbędne są do wyliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zamieszczenie dodatkowego obowiązku podania, w przypadku nieruchomości niezamieszkałej, średnio miesięcznie: pracujących osób, przebywających w szkole i przedszkolu dzieci/uczniów, miejsc konsumpcyjnych lokalu/kiosku gastronomicznego, łóżek znajdujących się w szpitalu/hotelu/innej placówce codziennego pobytu, czy powierzchni całkowitej obiektu handlowego(w jaki sposób obliczyć ją średnio miesięcznie nie wyjaśniono w objaśnieniach) nie znajduje uzasadnienia w przytoczonym powyżej przepisie.

Z kolei na mocy ust. 2 tego samego art. 6n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy w uchwale dotyczącej deklaracji, może określić wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wypełnienie załącznika A do wzoru deklaracji określonej uchwałą Rady Gminy Pilchowice w ocenie Kolegium nie służy jednak temu celowi. Rada wprowadziła obowiązek podania ilości gospodarstw o określonej ilości osób (1 osobowych, 2 osobowych, 3 osobowych, itd.) zamieszkujących daną nieruchomość/lokal mieszkalny co nie ma żadnego uzasadnienia dla potwierdzenia danych zawartych w deklaracji, tym bardziej, że metoda wybrana przez Radę Gminy Pilchowice to liczba mieszkańców zgodnie z art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach a nie gospodarstwo domowe co umożliwia art. 6j ust. 2 tej ustawy.

              Dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa nie wystarczy tylko ewentualna przydatność pozyskiwania danych, ale niezbędność tych danych. Ustawodawca uprawniając organ gminy do określenia danych żądanych od właścicieli nieruchomości nie zezwolił na całkowitą dowolność, bowiem wyraźnie zakreślił, że należy uwzględnić konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Posłużył się zatem zasadą celowości, określając aby dane były zbierane dla oznaczonego zgodnego z wcześniejszymi postanowieniami ustawy celu.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że postanowienia Rady Gminy w Pilchowicach dotyczące żądania danych określonych w dziale/części F pozycja 38 wzoru deklaracji i w załączniku A do tej deklaracji w sposób istotny naruszają przepisy art. 6n ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Biorąc pod uwagę powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) oraz w związku z art. 91 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) stwierdziło częściową nieważność badanej uchwały Nr XLII/364/13 Rady Gminy Pilchowice z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na niniejszą uchwałę Radzie Gminy w Pilchowicach przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie trzydziestu dni od jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium


Daniel Kołodziej

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »