| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 301/XIX/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 25 lipca 2013r.

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 61/XXXIV/2013 Rady Gminy Boronów z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne na terenie gminy Boronów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

w sprawie:stwierdzenia nieważności uchwały nr 61/XXXIV/2013 Rady Gminy Boronów z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne na terenie gminy Boronów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) w związku z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z. 2013 r. poz. 594)KolegiumRegionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicachu c h w a l a,co następuje:

§ 1.

Stwierdza się nieważność uchwały nr 61/XXXIV/2013 Rady Gminy w Boronowie z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne na terenie gminy Boronów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania w części dotyczącej :

1) zapisów § 7 uchwały z powodu istotnego naruszenia przepisów art. 90 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) w związku z brakiem upoważnienia ustawowego dla organu stanowiącego do ustalania zasad przekazywania dotacji na miesiąc lipiec i sierpień w inny sposób niż określone zostało w przepisach art. 90 ust. 2b oraz ust. 2d cyt. ustawy o systemie oświaty,

2) składania na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego oświadczenia o zgodności danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Boronów stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr 61/XXXIV/2013 Rady Gminy w Boronowie z dnia 19 czerwca 2013 roku, ze stanem faktycznym, co wykracza poza zakres delegacji ustawowej przewidzianej dla organu stanowiącego w art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) w związku z przepisami art. 233 § 6 Kodeksu karnego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała nr 61/XXXIV/2013 Rady Gminy w Boronowie z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne na terenie gminy Boronów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 27 czerwca 2013 roku.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwałą Nr 257/XVII/2013 z dnia 11 lipca 2013 r. wszczęło postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności ww. uchwały Rady Gminy Boronów. W wyniku przeprowadzonego badania Kolegium Izby stwierdziło, że uchwała została wydana z istotnym naruszeniem prawa. Podstawą rozstrzygnięcia był następujący stan faktyczny i prawny.

W badanej uchwale Rada Gminy określiła w § 7 zasady udzielania dotacji w miesiącach przerwy wakacyjnej w oparciu o przeciętną liczbę uczniów z sześciu miesięcy – styczeń, luty, marzec kwiecień, maj, czerwiec, z roku udzielenia dotacji, ustalając również, że niepełną liczbę wynikającą z obliczeń zaokrągla się zgodnie z regułą matematyczną. Postanowienie Rady Gminy określone w § 7 wykracza poza upoważnienie ustawowe przewidziane dla organu gminy w przepisach art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz.2572 z późn. zm.) w myśl, którego organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa ust. 1a i 2a-3b, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczenia dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji. Przepisy art. 90 ust. 2b oraz ust.2d cyt. ustawy o systemie oświaty wskazują natomiast, że warunkiem udzielenia dotacji jest przekazanie właściwemu organowi planowanej liczby uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego roku udzielenia dotacji. Przedstawione powyższej regulacje ustawowe wskazują, że wypłata należnych dotacji w miesiącach wakacyjnych winna być realizowana w oparciu o planowaną liczbę uczniów wynikającą z wniosku o udzielenie dotacji, składanym w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Analiza orzecznictwa wskazuje, że akceptowane jest również rozwiązanie ustalania dotacji w miesiącach wakacyjnych w oparciu o liczbę uczniów z czerwca danego roku – dane udostępnione organowi udzielającemu dotację przez placówkę.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach stwierdza również, że wprowadzony w załączniku nr 1 do uchwały nr 61/XXXIV/2013 Rady Gminy w Boronowie z dnia 19 czerwca 2013 roku obowiązek składania przez prowadzącego przedszkole niepubliczne oświadczenia o zgodności danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Boronów, ze stanem faktycznym, na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu jest niedopuszczalny, gdyż przepisy art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty nie upoważniają organów stanowiących do określania przepisów w zakresie odbierania oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej . Regulacja powyższa wykracza zatem poza zakres delegacji ustawowej przewidzianej dla organu stanowiącego w art.90 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) w związku z przepisami art. 233 § 6 Kodeksu karnego.

Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 1w związku z art. 11 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) postanowiło jak w sentencji.

Na podjętą uchwałę przysługuje Radzie Gminy w Boronowie prawo wniesienia skargi – za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, w terminie 30 dni od jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium


Daniel Kołodziej

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polskie Centrum Promocji Miedzi (PCPM)

(PCPM)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »