| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 780/XLIV/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 29 sierpnia 2013r.

w sprawie ustanowienia Nagrody Miasta Sosnowca za Upowszechnianie Kultury oraz określenia zasad i trybu jej przyznawania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z dnia 23 maja 2013r. poz. 594) oraz w związku z art. 7a ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 406), Rada Miejska w Sosnowcu

uchwala:

§ 1. Uchylenie uchwały nr 480/XXX/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 października 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Miasta Sosnowca za Upowszechnianie Kultury oraz określenia zasad i trybu jej przyznawania wraz z Regulaminem.

§ 2. Ustanowienie Nagrody Miasta Sosnowca za Upowszechnianie Kultury oraz określenie zasad i trybu jej przyznawania.

§ 3. Zasady i tryb przyznawania Nagrody Miasta Sosnowca za Upowszechnianie Kultury określa Regulamin przyznawania Nagrody Miasta Sosnowca za Upowszechnianie Kultury stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Tomasz Bańbuła


Załącznik do Uchwały Nr 780/XLIV/2013
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY MIASTA SOSNOWCA ZA UPOWSZECHNIANIE KULTURY

I Zasady przyznawania Nagrody Miasta Sosnowca za Upowszechnianie Kultury

§ 1. Nagroda stanowi formę uznania dla osób i środowisk kulturalnych związanychz miastem za ich wkład w upowszechnianie kultury. Może być przyznawana corocznie osobom fizycznym lub prawnym, a także innym podmiotom na podstawie oceny całokształtu działalności w sferze upowszechniania kultury.

II Tryb przyznawania Nagrody Miasta Sosnowca za Upowszechnianie Kultury

§ 2. Wnioski o przyznanie Nagrody Miasta Sosnowca za Upowszechnianie Kultury powinny być wypełnione na formularzu, którego wzór jest dostępny na stronie internetowej miasta Sosnowca oraz w sekretariacie Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Sosnowcu,ul. Małachowskiego 3, pok. 33.

§ 3. Wnioski o przyznanie Nagrody Miasta Sosnowca za Upowszechnianie Kultury mogą składać: organizacje społeczno- kulturalne, instytucje kultury, placówki edukacyjne, uczelnie wyższe, laureaci poprzednich nagród miasta, Prezydent Miasta Sosnowca, komisja branżowa Rady Miejskiej w Sosnowcu oraz inne podmioty działające na rzecz kultury.

§ 4. Informacja o naborze wniosków do nagrody zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5. Wnioski należy składać w sekretariacie Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiegow Sosnowcu, 41-200 Sosnowiec, ul. Małachowskiego 3, pok. 33, tel. 32/296-06-47 lub przesyłać drogą pocztową (decyduje data wpływu do Wydziału) w terminie 30 dni od daty ogłoszenia o naborze wniosków do nagrody.

§ 6. Złożone wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.

§ 7. 1. Oceny formalnej dokonują pracownicy Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiegow Sosnowcu.

2. Ocena formalna wniosków następuje na podstawie następujących kryteriów:

a) wniosek złożony w terminie;

b) wniosek złożony na właściwym formularzu;

c) wniosek wypełniony prawidłowo (wypełnienie wszystkich wymaganych pól zgodnie z ich przeznaczeniem);

d) wniosek odpowiada kategorii, w której ma być przyznana nagroda;

e) wniosek złożony przez podmiot uprawniony do jego złożenia (w przypadku złożenia wniosku przez podmiot nieuprawniony, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia).

3. W przypadku wniosków zawierających uchybienia formalne, istnieje możliwość dokonania jednokrotnego uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od daty poinformowania drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres e- mail. Nieuzupełnienie wskazanych uchybień skutkuje odrzuceniem wniosku jako niespełniającego kryteriów formalnych.

§ 8. 1. Oceny merytorycznej wniosków dokonuje Komisja do spraw Zaopiniowania Kandydatów do Nagród Miasta Sosnowca w dziedzinie kultury powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Sosnowca, zwana dalej Komisją.

2. Komisja działa zgodnie z Regulaminem pracy Komisji do spraw Zaopiniowania Kandydatów do Nagród Miasta Sosnowca w dziedzinie kultury.

3. Ilość nagród oraz ich wysokość proponuje Komisja uwzględniając wysokość środków finansowych zabezpieczonych na ten cel.

4. Z posiedzenia Komisji spisuje się protokół, który przedkłada się Prezydentowi Miasta Sosnowca do akceptacji.

§ 9. Nagrodę Miasta Sosnowca za Upowszechnianie Kultury przyznaje Rada Miejska w Sosnowcu po uzyskaniu opinii Komisji i akceptacji Prezydenta Miasta Sosnowca.

§ 10. Rada Miejska w Sosnowcu może odstąpić od przyznania Nagrody Miasta Sosnowca za Upowszechnianie Kultury w danym roku.

§ 11. Laureat otrzymuje statuetkę, pamiątkowy dyplom oraz nagrodę pieniężną.

§ 12. Rada Miejska może przyznać nagrodę indywidualną lub nagrodę zespołową.

§ 13. Osoby składające wnioski oraz kandydaci do Nagrody Miasta Sosnowca za Upowszechnianie Kultury zobowiązują się do akceptacji warunków niniejszego Regulaminu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »