| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 10 lipca 2013r.

do porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Ogrodzieniec prowadzenia zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 w miejscowości Giebło Kolonia- etap II”

do porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Ogrodzieniec prowadzenia zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 w miejscowości Giebło Kolonia– etap II”

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 260)

pomiędzy :

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach:

Aleksandry Gajewskiej

Wicemarszałka Województwa Śląskiego

Stanisława Dąbrowy

Członka Zarządu Województwa Śląskiego

a

Gminą Ogrodzieniecz siedzibą w Ogrodzieńcu, Plac Wolności 25 reprezentowaną przez Burmistrza Andrzeja Mikulskiego

zostaje zawarty Aneks nr 1 do Porozumienia nr 167/KT/2013 o następującej treści:

§ 1.

Na podstawie § 10 ust. 2 Porozumienia nr 167KT/2013 z dnia 04.06.2013 r. strony postanawiają zmienić brzmienie:

1) § 3 ust.1 na następujące: „Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Gminie Ogrodzieniec środki finansowe dotacji celowej określonej w § 2 ust. 9 na pisemne wnioski Burmistrza, na wskazany rachunek budżetu Gminy, w terminie do 14 dni od daty ich dostarczenia w III transzach:

a. I transza w wysokości do 240.000 zł po dokonaniu odbioru końcowego części zadania dotyczącego budowy chodnika na odcinku od km 29+040 do km 29+259 w całości ze środków własnych Województwa Śląskiego,

b. II transza w wysokości do 500.000 zł po dokonaniu odbioru częściowego części zadania dotyczącego budowy chodnika na odcinku od km 29+401 do km 29+795 w części ze środkow własnych Województwa Śląskiego a w części ze środków stanowiących pomoc Gminy Ogrodzieniec dla Województwa Śląskiego,

c. III transza w pozostałej wysokości po dokonaniu odbioru końcowego części zadania dotyczącego budowy chodnika na odcinku od km 29+401 do km 29+795 w całości ze środków stanowiących pomoc Gminy Ogrodzieniec dla Województwa Śląskiego".

2) § 3 ust.2 na następujące: „ Do wniosków, o których mowa w ust. 1 należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie: protokołu częściowego lub końcowego odbioru wykonanych robót dokonanego z udziałem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach oraz rachunków i faktur".

3) § 4 ust.1 na następujące: „Wykonawca budowy chodnika na odcinku od km 29+040 do km 29+259 oraz inspektor nadzoru inwestorskiego wyłonieni zostali, zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień pblicznych, przez Gminę Ogrodzieniec oraz zostały zawarte z nimi umowy w 2012 r. Wyłonienia wykonawcy/ów oraz zawarcia umowy/ów z wykonawcą/ami budowy chodnika na odcinku od km 29+401 do km 29+795 dokona Gmina Ogrodzieniec zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych".

4)               § 7 na następujące: „Gmina Ogrodzieniec oświadcza, że:

a. dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do prowadzenia zadania;

b. dla budowy chodnika na odcinku od km 29+040 do km 29+259 przeprowadziła wymagane procedury przetargowe celem wyboru wykonawcy zadania zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych;

c. dla budowy  chodnika na odcinku od km 29+401 do km 29+795 przeprowadzi wymagane procedury przetargowe celem wyboru wykonawcy zadania zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych;

d. roboty wykonywane będą zgodnie z wymogami Prawa budowlanego oraz wytycznymi technicznymi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dostępnymi na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl ;

e. wykonawca budowy chodnika na odcinku od km 29+040 do km 29+259 udzieli pięcioletniej gwarancji na wykonane roboty;

f. umieści w SIWZ w warunkach umowy z wykonawcą budowy chodnika na odcinku od km 29+401 do km 29+795 zapis zobowiązujący wykonawcę do udzielenia pięcioletniej gwarancji na wykonane roboty".

§ 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

§ 3.

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Województwo Śląskie

GminaOgrodzieniec

WICEMARSZAŁEK


Aleksandra Gajewska


CZŁONEK ZARZĄDU


Stanisław Dąbrowa

BURMISTRZ


Andrzej Mikulski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Iwona Zygmunt

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »