| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 39.284.2013 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 19 września 2013r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Rydułtowy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.); art. 211 - 214, art. 235 – 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

RADA MIASTA RYDUŁTOWY
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejszyć planowane dochody budżetu miasta na 2013 r. o kwotę 1 134 334,83 zł tj. do kwoty 66 693 647,42 zł z tytułu:

1) zmniejszenia w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa", w grupie wydatków majątkowych - dochody z majątku gminy o kwotę 1 000 000,00 zł;

2) zwiększenia w dziale 801 "Oświata i wychowanie", w grupie dochodów bieżących - inne dochody własne o kwotę 1 360,00 zł;

3) zwiększenia w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", w grupie dochodów majątkowych - dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych o kwotę 5,17 zł,

4) zmniejszenia w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", w grupie dochodów majątkowych - dotacje z innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 409 500,00 zł;

5) zwiększenia w dziale 926 "Kultura fizyczna", w grupie dochodów majątkowych - dotacje z innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 273 800,00 zł.

2. Zmniejszyć limit wydatków budżetu miasta na 2013 r. o kwotę 2 756 915,00 zł tj. do kwoty 69 219 976,95 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 wprowadzić do § 1 ust. 1 oraz załączników nr 1 i 9 do uchwały nr 31.213.2012 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta Rydułtowy na 2013 rok (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 643) ze zm. zwanej dalej uchwałą budżetową.

4. Zmiany, o których mowa w ust. 2 wprowadzić do § 1 ust. 2 oraz załączników nr 2, 7, 8 i 9 do uchwały budżetowej.

§ 2.

1. W § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  "1. Określa się deficyt budżetu miasta Rydułtowy na rok 2013 w wysokości 2 526 329,53 zł oraz wskazuje się, że źródłem jego pokrycia będzie część środków pochodzących z emisji obligacji."

2. W § 6 ust. 2 kwotę 12 429 209,70 zł, oznaczającą łączną kwotę planowanych przychodów, zastąpić kwotą 10 806 629,53 zł.

3. W § 7 określającym limit zobowiązań w roku 2013 skreślić pkt 1.

§ 3.

1. W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej wprowadzić następujące zmiany:

1) dla zadania ujętego w poz. 7 pod nazwą "Budowa wiaty przystankowej na ul. Romualda Traugutta" dodać do nazwy słowo projekt oraz zmniejszyć wartość kosztorysową, wydatki planowane w roku 2013 oraz wkład własny z budżetu miasta o kwotę 15 000,00 zł;

2) dla zadania ujętego w poz. 9 pod nazwą "Utworzenie terenu usług rekreacyjnych przy ul. Ofiar Terroru w Rydułtowach" zmniejszyć wkład własny z budżetu miasta o kwotę 5,17 zł oraz zwiększyć o tę samą kwotę wkład z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;

3) dla zadania ujętego w poz. 10 pod nazwą "Zagospodarowanie terenu ul. Strzelców Bytomskich-Jagiellońska" zmniejszyć wydatki planowane w roku 2013 i wkład własny z budżetu miasta o kwotę 490 000,00 zł;

4) dla zadania ujętego w poz. 12 pod nazwą "Zakupy gruntu" zmniejszyć wartosć kosztorysową, wydatki planowane w roku 2013 oraz wkład własny z budżetu miasta o kwotę 300 000,00 zł;

5) dla zadania ujętego w poz. 15 pod nazwą "Program budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków" zmniejszyć wartość kosztorysową i wydatki planowane w roku 2013 o kwotę 835 000,00 zł, zmniejszyć wkład własny z budżetu miasta o kwotę 425 500,00 zł oraz dotacje i środki z budżetów i innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 409 500,00 zł;

6) dla zadania ujętego w poz. 16 pod nazwą "Modernizacja kładki nad torami" dodać do nazwy słowo projekt oraz zmniejszyć wartość kosztorysową, wydatki planowane w roku 2013 i wkład własny z budżetu miasta o kwotę 92 000,00 zł;

7) dla zadania ujętego w poz. 17 pod nazwą "Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 2" zmniejszyć wartość kosztorysową, wydatki planowane w roku 2013 oraz wkład własny z budżetu miasta o kwotę 170 000,00 zł;

8) dla zadania ujętego w poz. 18 pod nazwą "Przebudowa przepustu na ul. Nowej" dodać do nazwy słowa: "program funkcjonalno-użytkowy" oraz zmniejszyć wartość kosztorysową, wydatki planowane w roku 2013 oraz wkład własny z budżetu miasta o kwotę 193 973,00 zł;

9) dla zadania ujętego w poz. 19 pod nazwą "Modernizacja ul. Żelaznej - projekt" zmniejszyć wartość kosztorysową, wydatki planowane w roku 2013 oraz wkład własny z budżetu miasta o kwotę 4 050,00 zł;

10) skreślić zadanie ujęte w poz. 20 pod nazwą "Modernizacja ul. Radoszowskiej - projekt";

11) dla zadania ujętego w poz. 24 pod nazwą "Przebudowa boisk przy Zespole Szkół na ul. Raciborskiej" zwiększyć wartość kosztorysową i wydatki planowane w roku 2013 o kwotę 1 000,00 zł, zmniejszyć wkład własny z budżetu miasta o kwotę 272 800,00 zł oraz zwiększyć dotacje i środki z budżetów i innych jednsotek sektora finansów publicznych o kwotę 273 800,00 zł;

12) dla zadania ujętego w poz. 27 pod nazwą "Przebudowa budynku PP nr 3 na potrzeby żłobka" zmniejszyć wartość kosztorysową, wydatki planowane w roku 2013 oraz wkład własny z budżetu miasta o kwotę 37 460,00 zł;

13) dla zadania ujętego w poz. 31 pod nazwą "Oświetlenie uliczne ul. Jacka" zwiększyć wartość kosztorysową, wydatki planowane w roku 2013 oraz wkład własny z budżetu miasta o kwotę 12 000,00 zł;

14) dla zadania ujętego w poz. 32 pod nazwą "Oświetlenie parku USC" zmniejszyć wartość kosztorysową, wydatki planowane w roku 2013 oraz wkład własny z budżetu miasta o kwotę 12 000,00 zł;

15) skreślić zadanie ujęte w poz. 37 pod nazwą "Modernizacja ul. Gen. Władysława Sikorskiego";

16) skreślić zadanie ujęte w poz. 38 pod nazwą "Modernizacja ul. Walerego Wróblewskiego";

17) dodać w poz. 46 zadanie pod nazwą "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 - projekt" z wartością kosztorysową, wydatkami planowanymi w roku 2013 oraz wkładem własnym z budżetu miasta na kwotę 40 000,00 zł.

2. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej stanowiący "Zestawienie inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania inwestycyjne planowanych w 2013 roku" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej kwotę 2 519 709,70 zł oznaczającą wielkość wykorzystanych do zrównoważenia budżetu tzw. wolnych środków zastąpić kwotą 1 306 629,53 zł oraz uaktualnić sumy kontrolne.

4. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej stanowiący "Zestawienie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Uchwałę ogłasza się przez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy


Lucjan Szwan


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39.284.2013
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 19 września 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Rydułtowy na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 39.284.2013
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 19 września 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Zestawienie inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania inwestycyjne planowanych w 2013 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 39.284.2013
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 19 września 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Finansowanie deficytu

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k. w Poznaniu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »