| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 39.284.2013 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 19 września 2013r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Rydułtowy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.); art. 211 - 214, art. 235 – 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

RADA MIASTA RYDUŁTOWY
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejszyć planowane dochody budżetu miasta na 2013 r. o kwotę 1 134 334,83 zł tj. do kwoty 66 693 647,42 zł z tytułu:

1) zmniejszenia w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa", w grupie wydatków majątkowych - dochody z majątku gminy o kwotę 1 000 000,00 zł;

2) zwiększenia w dziale 801 "Oświata i wychowanie", w grupie dochodów bieżących - inne dochody własne o kwotę 1 360,00 zł;

3) zwiększenia w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", w grupie dochodów majątkowych - dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych o kwotę 5,17 zł,

4) zmniejszenia w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", w grupie dochodów majątkowych - dotacje z innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 409 500,00 zł;

5) zwiększenia w dziale 926 "Kultura fizyczna", w grupie dochodów majątkowych - dotacje z innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 273 800,00 zł.

2. Zmniejszyć limit wydatków budżetu miasta na 2013 r. o kwotę 2 756 915,00 zł tj. do kwoty 69 219 976,95 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 wprowadzić do § 1 ust. 1 oraz załączników nr 1 i 9 do uchwały nr 31.213.2012 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta Rydułtowy na 2013 rok (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 643) ze zm. zwanej dalej uchwałą budżetową.

4. Zmiany, o których mowa w ust. 2 wprowadzić do § 1 ust. 2 oraz załączników nr 2, 7, 8 i 9 do uchwały budżetowej.

§ 2.

1. W § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  "1. Określa się deficyt budżetu miasta Rydułtowy na rok 2013 w wysokości 2 526 329,53 zł oraz wskazuje się, że źródłem jego pokrycia będzie część środków pochodzących z emisji obligacji."

2. W § 6 ust. 2 kwotę 12 429 209,70 zł, oznaczającą łączną kwotę planowanych przychodów, zastąpić kwotą 10 806 629,53 zł.

3. W § 7 określającym limit zobowiązań w roku 2013 skreślić pkt 1.

§ 3.

1. W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej wprowadzić następujące zmiany:

1) dla zadania ujętego w poz. 7 pod nazwą "Budowa wiaty przystankowej na ul. Romualda Traugutta" dodać do nazwy słowo projekt oraz zmniejszyć wartość kosztorysową, wydatki planowane w roku 2013 oraz wkład własny z budżetu miasta o kwotę 15 000,00 zł;

2) dla zadania ujętego w poz. 9 pod nazwą "Utworzenie terenu usług rekreacyjnych przy ul. Ofiar Terroru w Rydułtowach" zmniejszyć wkład własny z budżetu miasta o kwotę 5,17 zł oraz zwiększyć o tę samą kwotę wkład z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;

3) dla zadania ujętego w poz. 10 pod nazwą "Zagospodarowanie terenu ul. Strzelców Bytomskich-Jagiellońska" zmniejszyć wydatki planowane w roku 2013 i wkład własny z budżetu miasta o kwotę 490 000,00 zł;

4) dla zadania ujętego w poz. 12 pod nazwą "Zakupy gruntu" zmniejszyć wartosć kosztorysową, wydatki planowane w roku 2013 oraz wkład własny z budżetu miasta o kwotę 300 000,00 zł;

5) dla zadania ujętego w poz. 15 pod nazwą "Program budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków" zmniejszyć wartość kosztorysową i wydatki planowane w roku 2013 o kwotę 835 000,00 zł, zmniejszyć wkład własny z budżetu miasta o kwotę 425 500,00 zł oraz dotacje i środki z budżetów i innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 409 500,00 zł;

6) dla zadania ujętego w poz. 16 pod nazwą "Modernizacja kładki nad torami" dodać do nazwy słowo projekt oraz zmniejszyć wartość kosztorysową, wydatki planowane w roku 2013 i wkład własny z budżetu miasta o kwotę 92 000,00 zł;

7) dla zadania ujętego w poz. 17 pod nazwą "Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 2" zmniejszyć wartość kosztorysową, wydatki planowane w roku 2013 oraz wkład własny z budżetu miasta o kwotę 170 000,00 zł;

8) dla zadania ujętego w poz. 18 pod nazwą "Przebudowa przepustu na ul. Nowej" dodać do nazwy słowa: "program funkcjonalno-użytkowy" oraz zmniejszyć wartość kosztorysową, wydatki planowane w roku 2013 oraz wkład własny z budżetu miasta o kwotę 193 973,00 zł;

9) dla zadania ujętego w poz. 19 pod nazwą "Modernizacja ul. Żelaznej - projekt" zmniejszyć wartość kosztorysową, wydatki planowane w roku 2013 oraz wkład własny z budżetu miasta o kwotę 4 050,00 zł;

10) skreślić zadanie ujęte w poz. 20 pod nazwą "Modernizacja ul. Radoszowskiej - projekt";

11) dla zadania ujętego w poz. 24 pod nazwą "Przebudowa boisk przy Zespole Szkół na ul. Raciborskiej" zwiększyć wartość kosztorysową i wydatki planowane w roku 2013 o kwotę 1 000,00 zł, zmniejszyć wkład własny z budżetu miasta o kwotę 272 800,00 zł oraz zwiększyć dotacje i środki z budżetów i innych jednsotek sektora finansów publicznych o kwotę 273 800,00 zł;

12) dla zadania ujętego w poz. 27 pod nazwą "Przebudowa budynku PP nr 3 na potrzeby żłobka" zmniejszyć wartość kosztorysową, wydatki planowane w roku 2013 oraz wkład własny z budżetu miasta o kwotę 37 460,00 zł;

13) dla zadania ujętego w poz. 31 pod nazwą "Oświetlenie uliczne ul. Jacka" zwiększyć wartość kosztorysową, wydatki planowane w roku 2013 oraz wkład własny z budżetu miasta o kwotę 12 000,00 zł;

14) dla zadania ujętego w poz. 32 pod nazwą "Oświetlenie parku USC" zmniejszyć wartość kosztorysową, wydatki planowane w roku 2013 oraz wkład własny z budżetu miasta o kwotę 12 000,00 zł;

15) skreślić zadanie ujęte w poz. 37 pod nazwą "Modernizacja ul. Gen. Władysława Sikorskiego";

16) skreślić zadanie ujęte w poz. 38 pod nazwą "Modernizacja ul. Walerego Wróblewskiego";

17) dodać w poz. 46 zadanie pod nazwą "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 - projekt" z wartością kosztorysową, wydatkami planowanymi w roku 2013 oraz wkładem własnym z budżetu miasta na kwotę 40 000,00 zł.

2. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej stanowiący "Zestawienie inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania inwestycyjne planowanych w 2013 roku" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej kwotę 2 519 709,70 zł oznaczającą wielkość wykorzystanych do zrównoważenia budżetu tzw. wolnych środków zastąpić kwotą 1 306 629,53 zł oraz uaktualnić sumy kontrolne.

4. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej stanowiący "Zestawienie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Uchwałę ogłasza się przez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy


Lucjan Szwan


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39.284.2013
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 19 września 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Rydułtowy na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 39.284.2013
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 19 września 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Zestawienie inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania inwestycyjne planowanych w 2013 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 39.284.2013
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 19 września 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Finansowanie deficytu

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »