| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/458/13 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 26 września 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/427/13 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. W treści Uchwały Nr XXXIV/427/13 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia
20 czerwca 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r., poz. 4483 z dnia 26 czerwca 2013 r.), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1.2. otrzymuje brzmienie:

Format elektroniczny formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa się w formacie danych XML, stanowiący załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 1.3. otrzymuje brzmienie:

„Układ informacji i powiązań między e-deklaracją a wzorem deklaracji uchwalonym Uchwałą Nr XXXV/445/13 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/357/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia
13 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r., poz. 5447 z dnia 2 września 2013 r.) jest taki, że pozostają w relacji tożsamości.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie jej treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pszczynie, umieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Pszczynie oraz opublikowanie w lokalnej prasie.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/458/13
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 26 września 2013 r.

Format elektroniczny formularza deklaracji w formacie danych XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" xmlns:typ="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/" xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"

xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ins="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2013/09/10/1373/"

targetNamespace="http://rwd.sekap.pl/wzor/2013/09/10/1373/" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">

<xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>

<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>

<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>

<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"/>

<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>

<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>

<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/typy.xsd"/>

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp"/>

<xsd:complexType name="DokumentTyp">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/>

<xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/>

<xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp"/>

<xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp" mixed="false">

<xsd:complexContent mixed="false">

<xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">

<xsd:sequence>

<xsd:element

fixed="Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391z późn. zm.)."

name="PodstawaPrawna" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Podstawa prawna

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

fixed="Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w

gminach"

name="Skladajacy" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Składający deklarację

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="TerminSkladania"

type="xsd:string"

fixed="Termin złożenia pierwszej deklaracji:do 30 kwietnia 2013 r. lub w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania (po 30.04.2013 r.)">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Termin składania:

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="TerminSkladaniaZmianyDeklaracji"

type="xsd:string"

fixed="14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Termin składania zmiany deklaracji:

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

fixed="Burmistrz Pszczyny, Urząd Miejski w Pszczynie, Rynek 2, 43-200 Pszczyna"

name="MiejsceSkladaniaDeklaracji" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<!-- ${insert} -->

<xsd:element name="ObowiazekZlozenia">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

(zaznaczyć odpowiednią opcje)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:choice>

<xsd:element name="PierwszaDeklaracja"

type="xsd:boolean" fixed="true">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

pierwsza deklaracja                                                                                                  

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="ZmianaDanychDeklaracji">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="DataZaistnieniaZmian" type="xsd:date">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

data zaistnienia zmian

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="SkladajacyDeklaracje">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

(zaznaczyć odpowiednią opcje)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:choice>

<xsd:element

name="WlascicielNieruchomosci" type="xsd:boolean"

fixed="true">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

właściciel nieruchomości

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="WspolwlascicielNieruchomosci" type="xsd:boolean"

fixed="true">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

współwłaściciel               nieruchomości

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="ZarzadcaNieruchomosci" type="xsd:boolean" fixed="true">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

zarządca nieruchomości (w tym AZK)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="SpoldzielnieMieszkaniowe" type="xsd:boolean"

fixed="true">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

spółdzielnie mieszkaniowe

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="InnyPodmiotWladajacyNieruchomoscia" type="xsd:boolean"

fixed="true">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

inny podmiot władający nieruchomością

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="DaneIdentyfikacyjneSkladajacegoDeklaracje">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

&#xA0;

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:choice>

<xsd:sequence>

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

D1. Osoba fizyczna

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:element name="OsobaFizyczna"

type="os:OsobaTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

D. 1. Osoba fizyczna

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="NumerTelefonu"

type="adr:TelefonTyp" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Numer telefonu

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="AdresEmail"

type="adr:EmailTyp" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Adres e-mail

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

<xsd:element name="PozostalePodmioty">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

D. 2. Pozostałe podmioty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:annotation>

<xsd:documentation></xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="PozostalePodmioty" type="ins:InstytucjaTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Pozostałe podmioty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="AdresKorespondencyjny" type="adr:AdresTyp"

maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Adres korespondencyjny

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="NrTelefonu" type="adr:TelefonTyp" maxOccurs="1"

minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Nr telefonu

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="AdresEmail" type="adr:EmailTyp" maxOccurs="1"

minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Adres e-mail

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="OsobyUpowaznioneDoReprezentowania">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Osoby upoważnione do               reprezentowania

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence

minOccurs="1" maxOccurs="3">

<xsd:element

name="Imie" type="os:ImieTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Imię

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Nazwisko" type="os:NazwiskoTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Nazwisko

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PodstawaUmocowania" type="str:ZalacznikTyp" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Podstawa umocowania

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="AdresNieruchomosci">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

&#xA0;

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

xsd:sequence>

<xsd:element name="MiastoSolectwo"

type="adr:MiejscowoscTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Miasto/sołectwo

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Ulica"

type="adr:UlicaTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Ulica

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="NrDomu"

type="adr:BudynekTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Nr domu

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="NrLokalu"

type="adr:LokalTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Nr lokalu

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="LiczbaMieszkancow"

type="xsd:int">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Oświadczam, że na terenie nieruchomości

wskazanej w części E zamieszkuje

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="GospodarowanieOdpadami">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E odpady będą               zbierane i odbierane w sposób selektywny (gromadzone w oddzielnych pojemnikach lub workach odpady komunalne suche, tj. szkło, makulatura, metale, tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:choice>

<xsd:element name="Tak"

type="xsd:boolean" fixed="true">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Tak

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Nie"

type="xsd:boolean" fixed="true">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Nie

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="OplataZaGospodarowanieOdpadamiKomunalnymi">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>&#xA0;</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence><xsd:element name="StawkaOplaty" type="KwotaPLN">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

H. 1. Stawka opłaty określona w uchwale Rady

Miejskiej w Pszczynie w sprawie ustalenia stawek

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element><xsd:element name="LiczbaMieszkancow" type="xsd:int">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>H.2. Liczba mieszkańców nieruchomości wskazanych w części F</xsd:documentation>

</xsd:annotation></xsd:element><xsd:element name="OplataMiesieczna" type="KwotaPLN">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

H. 3. Miesięczna kwota opłaty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element></xsd:sequence>

</xsd:complexType></xsd:element>

<xsd:element

name="OswiadczenieSkladajacegoDeklaracje" type="xsd:boolean" maxOccurs="1" minOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Potwierdzam prawidłowość danych zamieszczonych w niniejszej deklaracji.

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:extension>

</xsd:complexContent>

</xsd:complexType>

<xsd:simpleType name="emptydate">

<xsd:union memberTypes="xsd:date empty-string" />

</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="empty-string">

<xsd:restriction base="xsd:string">

<xsd:enumeration value="" />

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="KwotaPLN">

<xsd:restriction base="xsd:string">

<xsd:pattern value="\d+\,\d\d"></xsd:pattern>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:schema>

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Uzasadnienie

W związku ze zmianą wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, uchwalonym Uchwałą Nr XXXV/445/13 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 29 sierpnia 2013 r. sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/357/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r., poz. 5447 z dnia 2 września 2013 r.) zmiany wymaga treść Uchwały Nr XXXIV/427/13 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

United Nations Children’s Fund

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »