| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/199/2013 Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 28 października 2013r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2013 r. poz.594 z późn.zm.), 6c ust.2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz.U.z 2012 r. poz.391 ) oraz art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j.Dz.U.z 2011 r. Nr 197, poz.1172 z późn.zm), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji

Rada Gminy Chełm Śląski uchwala :

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Chełm Śląski i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę, za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej ustala się liczbę pojemników na odpady komunalne zmieszane odbierane 1 raz na 2 tygodnie i liczbę worków na odpady segregowane odbierane 1 raz w miesiącu :

1. dla nieruchomości zamieszkałej przez 1 osobę :

a) na zmieszane odpady komunalne - 1 pojemnik o pojemności 80 l ,

b) na odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny, t.j. makulaturę, tworzywa sztuczne, metal oraz szkło - łącznie 4 worki o pojemności 120 l z folii LDPE, po 1 worku na każdy rodzaj odpadów,

2. dla nieruchomości zamieszkałej przez 2-3 osoby :

a) na zmieszane odpady komunalne – 1 pojemnik o pojemności 120 l ,

b) na odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny, t.j. makulaturę, tworzywa sztuczne (2 szt) , metal oraz szkło - łącznie 5 worków o pojemności 120 l z folii LDPE, po 1 worku na każdy rodzaj odpadów, a na tworzywa sztuczne 2 worki,

3. dla nieruchomości zamieszkałej przez 4-6 osób :

a) na zmieszane odpady komunalne - pojemniki o łącznej pojemności 240 l ,

b) na odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny, t.j. makulaturę, tworzywa sztuczne, metal oraz szkło - łącznie 6 worków o pojemności 120 l z folii LDPE , po 1 worku na metal i szkło, a na tworzywa sztuczne i makulaturę po 2 worki,

4. dla nieruchomości, na której zamieszkuje powyżej 6 osób :

a) na zmieszane odpady komunalne – jak w ust.3a oraz dodatkowo na każde kolejne 3 osoby jeden pojemnik o pojemności 120 l lub pojemnik o innej pojemności zapewniający zachowanie normy 60 l na osobę,

b) na odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny, t.j. makulaturę, tworzywa sztuczne, metal oraz szkło - łącznie 8 worków o pojemności 120 l z folii LDPE oraz dodatkowo 1 worek o pojemności 120 l na każdy rodzaj odpadów na każde kolejne 4 osoby.

§ 3. 1. Odpady komunalne zmieszane odbierane będą od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 1 raz na 2 tygodnie, zgodnie z harmonogramem.

2. Odpady komunalne zmieszane odbierane będą od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zgodnie ze złożoną deklaracją, 1 raz w tygodniu lub 1 raz na 2 tygodnie.

3. Odpady zbierane w sposób selektywny: makulatura, tworzywa sztuczne, metal oraz szkło odbierane będą raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem.

4. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, odpadów zielonych i odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i innych określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

5. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzony będzie przez przedsiębiorcę wyłonionego w drodze postępowania przetargowego, na zasadach określonych w umowie.

6. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Chełmie Śląskim przy ul. Techników właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą przekazywać bezpłatnie zebrane w sposób selektywny odpady komunalne , w tym :

1) zielone i ogrodowe - rozdrobnione,

2) papier i tekturę,

3) tworzywa sztuczne,

4) metale, opakowania metalowe,

5) szkło,

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

7) meble i inne wielkogabarytowe,

8) zużyte baterie i akumulatory z wyłączeniem samochodowych,

9) zużyte opony,

10) przeterminowane leki i chemikalia

11) tekstylia,

12) odpady z drobnych remontów budowlanych w ilości do 300 kg na osobę na rok.

§ 4. 1. W celu wywiązania się z obowiązku w zakresie osiągnięcia poziomów recyklingu i odzysku oraz ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zobowiązany jest do przekazania ich do instalacji regionalnej lub zastępczej.

2. Realizacja powyższego obowiązku następuje poprzez zapewnienie przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości :

a) zmieszanych odpadów komunalnych,

b) odpadów zielonych,

c) pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,

d) odpadów selektywnie odbieranych do regionalnej lub zastępczej instalacji zapewniającej zagospodarowanie odpadów w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania, wyznaczonej w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla regionu 4.

3. Przetwarzanie mechaniczno-biologiczne zmieszanych odpadów komunalnych zapewni :

a) redukcję odpadów zmieszanych przeznaczonych do składowania o co najmniej 51%,

b) wytworzenie energii odnawialnej tj. energii elektrycznej i energii cieplnej w wyniku biologicznego zagospodarowania odpadów,

c) wytworzenie paliwa alternatywnego oraz biosuszu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa,

d) odzysk surowców wtórnych z grup papier, tworzywa sztuczne, szkło oraz metale w ilości nie mniejszej niż 50%, zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

4. Unieszkodliwienie odpadów resztkowych winno nastąpić na składowisku umożliwiającym wytworzenie odnawialnej energii elektrycznej i cieplnej z biogazu.

5. Instalacją do zagospodarowania odpadów komunalnych jest instalacja Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „MASTER” Sp. z o. o. w Tychach.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełm Śląski.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXIII/142/2012 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 19 grudnia 2012 r.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Plewnia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kratki.pl Marek Bal

Ekspert w dziedzinie wkładów kominkowych powietrznych, z płaszczem wodnym, pieców wolnostojących, biokominków, kratek kominkowych, obudów oraz elementów potrzebnych do montażu kominków.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »