| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/312/2013 Rady Gminy Czernichów

z dnia 31 października 2013r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 58 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Z z 2013 roku, poz.594 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Czernichów uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonać zmian w dochodach Gminy (zał. Nr 1)

Dział

Rozdz.

Treść

Zmniejszyć

Zwiększyć

700

Gospodarka mieszkaniowa

0,00

3 000,00

w tym: dochody bieżące

0,00

3 000,00

Pozostałe odsetki

0,00

3 000,00

756

Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

378 597,00

1 312 597,00

w tym: dochody bieżące

378 597,00

1 312 597,00

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

378 597,00

0,00

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

0,00

378 597,00

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

0,00

4 000,00

Podatek od nieruchomości

0,00

860 000,00

Podatek od środków transportowych

0,00

70 000,00

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

0,00

23 977,43

801

Oświata i wychowanie

149 334,40

149 334,40

w tym: dochody bieżące

149 334,40

149 334,40

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

149 334,40

149 334,40

Ogółem:

527 931,40

1 464 931,40

1. Dokonać zmian w wydatkach Gminy (zał. Nr 8)

Dział

Rozdz.

Treść

Zmniejszyć

Zwiększyć

600

Transport i łączność

0,00

40 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

0,00

40 000,00

w tym:

- Wydatki bieżące

0,00

40 000,00

w tym:

/ wydatki jednostek budżetowych

0,00

40 000,00

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

0,00

40 000,00

750

Administracja publiczna

11 400,00

0,00

75023

Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)

11 400,00

0,00

w tym:

- Wydatki bieżące

11 400,00

0,00

w tym:

/ wydatki jednostek budżetowych

11 400,00

0,00

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

11 400,00

0,00

851

Ochrona zdrowia

0,00

23 977,43

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

0,00

23 977,43

w tym:

- Wydatki bieżące

0,00

23 977,43

w tym:

/ wydatki jednostek budżetowych

0,00

23 977,43

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

0,00

15 977,43

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

0,00

8 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

0,00

3 031 134,57

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska

0,00

3 000 000,00

w tym:

- Wydatki majątkowe

0,00

3 000 000,00

w tym:

/ inwestycje i zakupy inwestycyjne

0,00

3 000 000,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

0,00

31 134,57

w tym:

- Wydatki bieżące

0,00

31 134,57

w tym:

/ wydatki jednostek budżetowych

0,00

31 134,57

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

0,00

31 134,57

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

0,00

11 400,00

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

0,00

11 400,00

w tym:

- Wydatki bieżące

0,00

11 400,00

w tym:

/ wydatki jednostek budżetowych

0,00

11 400,00

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

0,00

6 608,80

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

0,00

4 791,20

Ogółem:

11 400,00

3 106 512,00

§ 3.

1. Ulega zmianie § 10 uchwały budżetowej , który otrzymuje następujące brzmienie: ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 7.231.557,73 zł na:

- finansowanie przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego - 1.000.000,00zł

- finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego - 3.580.683,71 zł

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych- 2.650.874,02 zł,

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

2. Ulega zmianie § 12 uchwały budżetowej , który otrzymuje następujące brzmienie: Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego - 3.580.683,71 zł

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu jednostki samorządu terytorialnego -1.000.000,00zł

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych- 2.650.874,02zł,

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

§ 4.

1. Dokonać zmiany załącznika Nr 10 - Zestawienie przychodów i rozchodów, który przyjmuje treść jak załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Dokonać zmiany załącznika Nr 9 wydatki majątkowe, który przyjmuje treść jak załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Dokonać zmiany załącznika Nr 6- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii , który przyjmuje treść jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Powyższe zmiany powodują ustalenie dochodów w wysokości 37.541.486,79 zł w tym: dochody bieżące 26.790.791,59 zł i wydatki w wysokości: 41.122.170,50 zł , w tym: wydatki bieżące: w wysokości 21.574.770,22zł. Deficyt budżetowy wynosi 3.580.683,71 zł zostanie pokryty z zaciągniętego kredytu w kwocie 3.580.683,71 zł.

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Badan


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/312/2013
Rady Gminy Czernichów
z dnia 31 października 2013 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

L.p.

Treść

§

Kwota w złotych

1.

Przychody budżetu

6 231 557,73

w tym:

- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym

952

5 931 557,73

- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym

952

300 000,00

Wolne środki , o których mowa w art..217 ust.2 ustawy

950

0,00

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

903

0,00

2.

Dochody budżetu

901

37 541 486,79

3.

Razem (1+2)

43 773 044,52

4.

Wydatki budżetu

902

41 122 170,50

5.

Spłata otrzymanych krajowych kredytów

992

1 604 692,00

6.

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek

992

656 700,00

7

Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadan realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

963

389 482,02

8

Razem rozchody

2 650 874,02

9.

Razem rozchody i wydatki (4+5+6)

43 773 044,52


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/312/2013
Rady Gminy Czernichów
z dnia 31 października 2013 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE Na 2013 rok

L.p.

Nazwa zadania

Dział

Rozdz.

§

Plan w zł.

1

Przebudowa i remont obiektu poprzemysłowego po elektrowni szczytowo-pompowej w Międzybrodziu ŻYWIECKIM na cele gospodarcze, kulturalne społeczne

700

70005

6050( 2.271.114,53),6059(1.499.077,79),6057(7.894.774,09)

11 664 966,41

2

Nabywanie gruntów

700

70005

6060

30 000,00

3

Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 1 w Międzybrodziu Bialskim- nawierzchnia boiska

926

92601

6050

34 600,00

4

Budowa placu rekreacyjnego dla dzieci w Międzybrodziu Żywieckim

926

92601

6050

34 600,00

5

Zakup i montaż wiat przystankowych w Tresnej

600

60016

6050

25 300,00

6

Budowa boiska w Czernichowie w ramach zagospodarowania terenu wokół szkoły

926

92601

6050

34 600,00

7

Dotacja na zadania inwestycyjne dla ZUP Isepnica w Międzybrodziu Bialskim

900

90001

6210

300 000,00

8

Budowa budynku Urzędu Gminy w Międzybrodziu Bialskim

750

75023

6050

1 075 000,00

9

Projekt na oświetlenie uliczne w Tresnej,przysiółek ZONIE przy drodze woj. Nr 946

900

90015

6050

10 000,00

10

Projekt na budowę drogi w M. Żywieckim , ul. Słoneczna

600

60016

6050

5 000,00

11

Budowa kanalizacji sanitarnej we M. Bialskim - etap 2 zadanie 2- budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółku Basiury i Orionówka w Międz. Bialskim

900

90001

6050

57 300,00

12

Modernizacja instalacji wodnej , instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Międzybrodziu Bialskim

801

80101

6050

60 300,00

13.

Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku gminnym przy ul.Kasperków 8 w Międzybrodziu Bialskim

700

70005

6050

4 800,00

14.

Zakup i wdrożenie programu do obsługi gospodarki odpadami

750

75023

6050

18 000,00

15.

Zakup zestawów komputerowych na stanowiska obsługi gospodarki odpadami

750

75023

6050

7 800,00

16.

Remont otwartego obiektu sportowego w Międzybrodziu Bialskim

926

926

6059(447.253,60), 6057( 521.037,36)

968 290,96

17

Projekt budowlano-wykonawczy remontu i adaptacji pomieszczeń e budynku przy ul.Ks.pra.Jana Banasia 9 w Międzybrodziu Bialskim

700

70005

6050

55 500,00

18

Modernizacja instalacji wew. Zasilającej w wodę Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernichowie

801

80101

6050

7 000,00

19

Modernizacja łazienek w przyziemiu w SP Nr 2 w Międzybrodziu Bialskim

801

80101

6050

45 000,00

20

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Czernichów w sołectwie Tresna

901

90001

6050

65 000,00

21

Modernizacja ul.Handlowej i 11-go Listopada w Czernichowie

600

60016

6050

40 500,00

22

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Międzybrodziu Bialskim - etap II

900

90001

6050

4 012 064,73

23

Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego dla zadania " koncepcja przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 948 z drogą powiatową nr 1403 S w Międzybrodziu Bialskim "

600

60013

6300

30 000,00

24

Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego dla zadania " projekt przebudowy dwustronnych chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 948 wraz z projektem przebudowy drogi wojewódzkiej w Międzybrodziu Bialskim

600

60013

6300

67 000,00

25

Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego dla zadania " budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 948 w Czernichowie - etap III"

600

60013

6300

64 000,00

26

Koncepcja przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 948 z drogą powiatową nr 1403 S w Międzybrodziu Bialskim "

600

60013

6050

30 000,00

27

Projekt przebudowy dwustronnych chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 948 wraz z projektem przebudowy drogi wojewódzkiej w Międzybrodziu Bialskim

600

60013

6050

67 000,00

28

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 948 w Czernichowie - etap III

600

60013

6050

160 000,00

29

Rządowy Program "Radosna Szkoła - SP Nr 2 w Międzybrodziu Bialskim

801

80101

6050

151 878,18

30

Zakup serwera wizyjnego na potrzeby UG Czernichów

750

75023

6050

5 200,00

31

Dotacja dla OSP Międz.Żywieckie - dofinansowanie średniego zestawu ratownictwa technicznego

754

75412

6230

8 000,00

32

Modernizacja boiska przy ul.Energetyków w Międzybrodziu Żywieckim

926

92601

6050

5 000,00

33

Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko+ORLIK 2012 w Międzybrodziu Żywieckim

926

92601

6050

4 000,00

34

Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko-ORLIK 2012 w Międzybrodziu Bialskim

926

92601

6050

6 000,00

35

Zakup samochodu osobowo-towarowego dla UG

600

60016

6050

75 000,00

36

Zakup drzwi wejściowych do bud. Remizy OSP w Czernichowie w częsci dot.Oś.Zdrowia

700

70005

6050

3 700,00

37

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Prochockiej w Tresnej

900

90001

6050

55 000,00

38

Budowa kanalizacji sanitarnej umożliwiającej odprowadzenie ścieków z budynków zlokalizowanych przy ul.Pięknej w Tresnej

900

90001

6050

60 000,00

39

Remont ulicy Prochockiej w Tresnej

600

60016

6050

90 000,00

40

Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych uczniów do szkoły

801

80113

6060

110 000,00

ogółem ;

19 547 400,28


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/312/2013
Rady Gminy Czernichów
z dnia 31 października 2013 r.

DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W „GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII”

Dochody

Wydatki

L.p.

Rodzaj dochodów

Kwota w
złotych

Dział

Rozdział

§

Rodzaj wydatku

Kwota w
złotych

Dział

Rozdz.

§


1.


Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu193.977,43756756180480

Zapobieganie i przeciwdziałanie alkoholizmowi

Terapia

Zapobieganie i przeciwdziałanie narkomanii


124.977,43


49.000,0020 000,-


851


851


85154


85153


Różneróżne

Razem:

193.977,43

Razem:

193.977,43

LP. Nazwa zadania                                                                                                   Kwota

1. Punkt informacyjno-konsultacyjny, kontynuacja spotkań grupy samopomocowej

dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych od alkoholu                                     9.000

/wynagrodzenie dla prowadzących grupy/

2. Punkt konsultacyjno-terapeutyczny /praca z dziećmi oraz całymi rodzinami

dysfunkcyjnymi/       /wynagrodzenie dla 2 osób prowadzących                                 30.000

3. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży z realizacją programu

profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi – oazy, zielone szkoły,

obozy  /dotacja/                                                                                                            20.000

4. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji

Pozostających w miejscu zamieszkania /dotacja/                                                        10.000

5. Dofinansowanie detoksykacji dla pacjentów z Gminy Czernichów                               1.000

W PZOL Międzybrodzie Bialskie

6   Sesje terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych

od alkoholu                                                                                                                    8.000

7   Wyjazdy dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum na basen w ramach promocji

zdrowego stylu życia   lub zajęcia pozalekcyjne /według uznania dyrektorów/           20.000

8. Wyjazdy integracyjne z elementami profilaktyki dla dzieci z przedszkoli                    5.000

9. Wsparcie działań profilaktycznych organizowanych w bibliotekach                            4.000

10, Udział w kampanii ogólnopolskiej „Zachowaj Trzeźwy umysł”                                  4.000

11. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych               1.500

12. Koszty utrzymania pomieszczenia GKRPA, zakup artykułów spożywczych

na spotkania,  opłaty telefoniczne, materiały edukacyjne/                                            2.000

13. .Wyjazdy służbowe, delegacje                                                                                          500

14. Wynagrodzenia członków Komisji                                                                              23.000

15. Wspieranie działań oraz organizacji sprzyjających realizacji potrzeb,       których

zaspokojenie motywuje powstrzymywanie się od alkoholu                                   34.977,43

16. Opinie biegłych dot. uzależnień od alkoholu                                                                 1.000

RAZEM                                                                                                                      173.977,43

BUDŻET NA ROK 2013 W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII             

LP. nazwa zadania                                                                                                     kwota

1. Zajęcia edukacyjno-rozwojowo-terapeutyczne dla  dzieci i młodzieży

szkół podstawowych i gimnazjalnych                                                                            1.000

2. Dofinansowanie wypoczynku lub innych form organizacji wolnego czasu dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych                                                        15.000

3. Wspieranie działań, których zaspokojenie motywuje powstrzymywanie

się od narkotyków

2.000

4. Wsparcie działalności sportowej, jako promocji zdrowego stylu życia                        2.000

RAZEM                                                                                                                                                 20.000


Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Czernichów Nr XXXII/312 /2013 z dnia 31 października 2013 roku

I Dochody

1. Dział 700 zwiększono dochody bieżące o kwotę 3.000,00złz tyt. odsetek z czynszów i dzierżaw

2. Dział 756 zwiększono dochody bieżące o kwotę 1.312.597,00złw tym:rozdział 75616 049 o kwotę

378.597,00 wpł za śmieci , odsetki od os. prawnych 75615 091 o kwotę 4.000,00zł ,pod. Od śr.transpor.os. fiz.70.000,00

śr. Transp.os. fiz. 70.000,00zł pod od nier. Os.fiz. 370tys, os.pr.490tys. Oraz wpł. z opłat

za zezwolenia na alkohol w kwocie 23.977,43zł

zmniejszono dochody bieżące o kwotę 378.597,00złz 75618 049 - z wpł. za śmieci

3.Dział 801 zwiększono dochody bieżące o kwotę 149.334,40 złzw. z realizacją projektu unijnego

80195 2007-137.972,00zł, 80195 2009 - 11.362,40zł- Budujemy przyszłość -program wsparcia

i rozwoju edukacyjnego gimnazjalistów Gminy Czernichów

zmniejszono dochody bieżące o kwotę 149.334,40 złw tym: 80101 2007 -25.160,00zł ,2009 -

2.072,00zł oraz 80114 par.2007 - 112.812,00zł , i parag. 2009 - 9.290,40 zł , śr. związane z programem jak wyżej

II Wydatki

1.Dział 600 rozdział 60016 zwiększono wydatki bieżące o 40.000,00zł na odśnieżanie

dróg gminnych na 11/12/2013 rok ( 4300)

2.Dział 750 rozdział 75023 - zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 11.400,00zł z wynagrodzeń

pracowników administracji ( 4110)

3.Dział 851 rozdział 85154 zwiększono wydatki bieżące o kwotę23.977,43zł na wynagrodzenia

8.000,00zł oraz zakup usług 15.977,43zł ( 4300)zw. z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi

4.Dział 900 rozdział 90001 zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 3.000.000,00złnazadanie

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Międz. Bialskim II etap ,

rozdział 90003 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 31.134,57zł na wywóz śmieci

5.Dział 921 rozdział 92105 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 11.400,00zł na wynagrodzenia

i zakup usług ( 4300- 4791,20)dla instruktorów muzyki działąjących w obrębie kultury

DOCHODY

uchwała Nr XXXI/305/2013

36.325.862,23

korekta do uchwały NR XXXI/305/2013

-20,00

zarządzenie nr 117/2013

+205.729,56

zarządzenie nr 124/2013

+44.888,00

zarządzenie nr 129/2013

+28.027,00

uchwała Nr XXXII/312/2013

+1.464.931,40

uchwała Nr XXXII/312/2013

-527.931,40

37.541.486,79

WYDATKI

uchwała Nr XXXI/305/2013

37.748.413,94

zarządzenie nr 117/2013

+205.729,56

zarządzenie nr 124/2013

+44.888,00

zarządzenie nr 129/2013

+28.027,00

uchwała Nr XXXII/312/2013

+3.106.512,00

uchwała Nr XXXII/312/2013

-11.400,00

41.122.170,50

WYNIK FINANSOWY

dochody

37.541.486,79

wydatki

41.122.170,50

- 3.580.683,71

deficyt budżetowy

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »