| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 285/XXXII/2013 Rady Gminy Dębowiec

z dnia 29 listopada 2013r.

w sprawie określenia wzoru formularza „Informacja w sprawie podatku leśnego”

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn.zm.) i art. 6 ust.9 ustawy z dnia 30 października  2002r. r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz.U.z 2013, poz. 465), Rada Gminy Dębowiec uchwala:

§ 1. Określić wzór formularza „Informacja w sprawie podatku leśnego” składany przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Dębowiec.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Dębowiec nr 94/XI/2007 z dnia 27 listopada 2007r.  określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości,  podatek rolny i podatek leśny w zakresie załącznika nr 6.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Matejczuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 285/XXXII/2013
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 29 listopada 2013 r.

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację

   .......................................................................

IL-1                                      INFORMACJA  W SPRAWIE  PODATKU  LEŚNEGO

                                                                         na

2. Rok

............................

Podstawa prawna:  ustawa z dnia  30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. 2013, poz. 465 ze zm.).

Składający:             Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami  lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Termin składania:  W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź  wygaśnięcie obowiązku podatkowego

                               lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

AA. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI

3.  Wójt Gminy  Dębowiec

       Adres:  ul. Katowicka 6  43-426 Dębowiec

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

4. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)

    1. właściciel  2. współwłaściciel   3. posiadacz samoistny 4. współposiadacz samoistny 5. użytkownik wieczysty

    6. współużytkownik wieczysty  7. posiadacz  zależny (np. dzierżawca)   8. współposiadacz  zależny (np. dzierżawca)  

5. Miejsce/a (adres/y) położenia lasu oraz  identyfikator/y działek (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

6. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów     (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

7.  Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię

8. Imię ojca, imię matki, data urodzenia (Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL )

9. Numer PESEL/REGON

B.2  ADRES ZAMIESZKANIA

10. Kraj

11. Województwo

12. Powiat

13. Gmina

14. Ulica

15. Nr domu/Nr lokalu

16. Miejscowość

17. Kod pocztowy

18. Poczta

CC. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI

19. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

            1. Informacja składana po raz pierwszy na dany rok                 2. korekta złożonej uprzednio informacji

DD. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA

D.1  Z WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH

Wyszczególnienie

Powierzchnia w hektarach fizycznych

(Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m2)

1

2

1. Lasy ochronne

2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów

    przyrody i parków narodowych

3. Lasy pozostałe (nie wymienione

    w w. 1 i 2)

4. Razem (w. 1–3)

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

               (podać powierzchnię lasu zwolnionego oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233  par. 1 Kodeksu Karnego zgodność powyższych  danych potwierdzam  własnoręcznym podpisem. Jest  mi  znana odpowiedzialność karno- skarbowa z art. 54 za zatajenie danych mających wpływ  na ustalenie  zobowiązania podatkowego oraz za podanie danych niezgodnych  z prawdą.

     20. Imię

21. Nazwisko

  1. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

23. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

     24. Uwagi organu podatkowego

     25. Identyfikator przyjmującego formularz

26.Data i  podpis przyjmującego formularz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Szczygielski

 Ekspert rynku leasingowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »