| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 13 grudnia 2013r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie i Miastu Czerwionka-Leszczyny lub jej jednostkom podległym oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172)

ogłasza się:

w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr LII/607/10 z dnia 3 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie i Miastu Czerwionka–Leszczyny lub jej jednostkom podległym oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną z uwzględnieniem późniejszych zmian wprowadzonych uchwałą Nr XXXV/475/13 z 22 listopada 2013 r. w sprawie zmiany  Uchwały Nr LII/607/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 3 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie i Miastu Czerwionka-Leszczyny lub jej jednostkom podległym oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych oraz określenia  warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga                      stanowić będzie pomoc publiczną.

Przewodniczący Rady Miejskiej


dr inż. Marek Profaska


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 13 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr LII/607/13
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 3 września 2010 r.

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie i Miastu Czerwionka–Leszczyny lub jej jednostkom podległym oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

Na podstawie:

-               art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1, art. 41 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.),

-               art. 59 ust. 2 i ust. 3 w związku z art. 56 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240. z późn. zm.),

Rada Miejska w Czerwionce–Leszczynach
uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie i Miastu Czerwionka–Leszczyny lub jej jednostkom podległym, zwanych dalej „należnościami” wobec osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej „dłużnikami”.

§ 2.

Stosowanie ulg, o których mowa w § 1 w następujących przypadkach:

1) osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6 000,00 zł;

2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne  okazało się nieskuteczne;

4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;

następuje z urzędu.

§ 3.

1. Należność może zostać umorzona w całości lub w części, jeżeli:

1) należności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego;

2) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny;

3) nie można ustalić dłużnika.

2. Umorzenie należności w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 może nastąpić na wniosek dłużnika, a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 i 3 również z urzędu, z inicjatywy wierzyciela.

3. Oświadczenie (porozumienie) o umorzeniu należności musi być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym, które wykaże przynajmniej jedną z przesłanek umorzenia wymienionych w § 2 lub § 3 ust. 1.

4. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności, w oświadczeniu (porozumieniu) oznacza się termin i tryb zapłaty pozostałej części należności. W razie niedotrzymania tego terminu przez dłużnika oświadczenie (porozumienie) wygasa. Dla omawianej sytuacji umorzenia części należności stosuje się odpowiednio zapisy § 5 ust. 2.

5. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności, o których mowa w § 2 lub § 3 ust. 1, mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.

§ 4.

1. Do umarzania należności uprawnieni są:

1) Kierownicy jednostek podległych Gminie i Miastu Czerwionka-Leszczyny w zakresie swoich spraw do kwoty nie przekraczającej 2.500,- zł,

2) Burmistrz Gminy i Miasta dla spraw z pkt 1, które przekraczają kwotę 2.500,- zł i dla wszystkich spraw z zakresu Urzędu Gminy i Miasta.

2. Przez kwotę należności, o której mowa w ust. 1 rozumie się należność główną wraz
z odsetkami ustawowymi, a w przypadku zastrzeżenia odsetek umownych wraz z odsetkami umownymi, ustaloną według stanu na dzień złożenia jednostronnego oświadczenia woli lub zawarcia ugody.

3. Kwoty należności tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie ulegają kumulacji.

4. Kierownicy jednostek podległych zobowiązani są do przedkładania Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny szczegółowej informacji o stosowaniu ulg o których mowa w § 1, w terminie do 31 stycznia za rok poprzedni.

§ 5.

1. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi osoby i organy wymienione w § 4, na wniosek dłużnika mogą jednorazowo odraczać terminy spłaty całości lub części należności, lub rozłożyć płatność całości lub części należności na raty na okres nie dłuższy niż 60 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku.

2. Od należności, których termin spłaty odroczono lub których spłatę rozłożono na raty, pobiera się za zwłokę 50% zastrzeżonych w umowie odsetek umownych, a w przypadku braku ich zastrzeżenia 50% odsetek ustawowych, liczonych od dnia złożenia wniosku do dnia zastosowania ulgi.

3. W przypadku negatywnego stanowiska w sprawie odroczenia lub rozłożenia na raty, odsetki liczone są w pełnej wysokości, do dnia dokonania wpłaty. Bieg naliczania odsetek zostanie przerwany w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia doręczenia dłużnikowi oświadczenia lub zawarcia porozumienia.

4. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości należności, której termin płatności odroczono albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych rat, należność pozostała do zapłaty staje się wymagalna natychmiast wraz z odsetkami ustawowymi lub umownymi.

5. W przypadkach uzasadnionych względami społeczno – gospodarczymi w szczególności, gdy dłużnikowi grozi upadłość lub zachodzi konieczność redukcji zatrudnienia przewyższająca 10% zatrudnionych, dopuszcza się możliwość odstąpienia od natychmiastowej wymagalności świadczenia. W takim przypadku możliwe jest negocjowanie nowych warunków spłaty
z wydłużeniem okresu spłacania rat lub odroczenia płatności do 24 miesięcy licząc od dnia złożenia pierwszego wniosku.

§ 6.

Umorzenie należności, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu spłaty należności następuje w odniesieniu do należności – na podstawie przepisów prawa cywilnego, np. w formie ugody lub jednostronnego oświadczenia woli osoby wymienionej w § 4 ust. 1.

§ 7.

1. Umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności na wniosek dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno – prawną oraz sposób finansowania  (zwanego dalej „przedsiębiorcą”), w przypadkach określonych w § 3 ust. 1 pkt 1 (w odniesieniu do postępowania upadłościowego) i pkt 2 oraz w § 5 ust. 1 stanowiące pomoc publiczną odbywać się będzie w ramach pomocy de minimis, której udzielenie następuje zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis ( Dz. U. UE L 379 z 28.12.2006 r.).Pomoc de minimis nie wystąpi w przypadkach określonych w § 2 pkt 1, 2 i 4 (brak przedsiębiorcy) oraz w § 2 pkt 3 (spełnienie testu prywatnego wierzyciela).

2. Zgodnie z art. 1 ust 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 pomoc de minimis przyznawana jest podmiotom gospodarczym we wszystkich sektorach, z wyjątkiem:

1) pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w sektorach rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000;

2) pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu;

3) pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania  do obrotu  produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu w następujących przypadkach:

a) kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą;

b) kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub w całości producentom surowców;

4) pomocy przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej;

5) pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy;

6) pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom działającym w sektorze węglowym zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu (WE) nr 1407/2002;

7) pomocy na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przyznawanej podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego;

8) pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym znajdującym się w trudnej sytuacji.

3. Ulgi w postaci umorzeń, odroczeń lub rozłożenia na raty spłaty należności mogą zostać udzielone jedynie w przypadku, gdy wartość pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały, łącznie z wartością innej pomocy de minimis uzyskanej przez niego w różnych formach i z różnych źródeł, w bieżącym roku kalendarzowym oraz w dwóch poprzedzających latach kalendarzowych nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro, a dla przedsiębiorców działających w sektorze transportu drogowego kwoty stanowiącej równowartość 100 tys. euro.

4. Przedsiębiorca wraz z wnioskiem o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności przedkłada:

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311).

§ 8.

Traci moc uchwała Nr XLVI/544/10 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie  szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie i Miastu Czerwionka–Leszczyny lub jej jednostkom podległym oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz kierownikom jednostek podległych Gminie i Miastu Czerwionka-Leszczyny.

§ 10.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Hetman

Adwokat i radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa autorskiego, pracy, handlowego i europejskiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »