| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/445/2013 Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skoczów na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami)

Rada Miejska Skoczowa
uchwala:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości74.118.726,31 zł, zgodnie z załącznikiemNr 1, w tym:

- dochody bieżące                                          66.847.657,96 zł,                           

- dochody majątkowe                            7.271.068,35 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości76.899.553,91 zł, zgodnie z załącznikiemNr 2, w tym:

- wydatki bieżące                                          62.551.748,56 zł,

- wydatki majątkowe                            14.347.805,35 zł.

3. Ustala się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikamiNr 3i4.

4. Ustala się planowane dochody i wydatki zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikamiNr 5i6.

5. Ustala się planowane dochody i wydatki zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikamiNr 7i8.

§ 2. 1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości2.780.827,60, zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości2.646.088 zł,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości134.739,60 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy, w wysokości5.126.105,60 złzgodnie z załącznikiemNr 9.

3. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy, w wysokości2.345.278,- złzgodnie z załącznikiemNr 9.

§ 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości2.000.000,-zł,

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości2.646.088,-zł.

§ 4. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych z budżetu gminy w roku budżetowym do kwoty35.000zł.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Miasta Skoczowa do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,- zł,

2. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Skoczów uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyjątkiem przeniesień wydatków, które zwiększałyby planowane wydatki na wynagrodzenia,

4. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Skoczów uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 6. Upoważnia się kierowników samorządowych jednostek budżetowych do przyjmowania uzyskanych zwrotów wydatków na konto wydatków i zmniejszania ich wykonania w roku budżetowym.

§ 7. Ustala się szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2014 roku, zgodnie z załącznikiemNr 10.

§ 8. Ustala się plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiemNr 11.

§ 9. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej z budżetu gminy dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiemNr 12.

§ 10. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiemNr 13.

§ 11. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości600.000,- zł.

2. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ustala się w wysokości560.000,- zł.

3. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii ustala się w wysokości40.000,- zł.

§ 12. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na poszczególne sołectwa zgodnie z załącznikiemNr 14.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar administracyjnych w kwocie120.000,- złoraz wydatki na cele związane z ochroną środowiska w kwocie120.000,- zł.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości100.000,- zł,

2. celowe w wysokości490.500,- zł, z przeznaczeniem na:

- odprawy emerytalne, urlopy zdrowotne pracowników oraz wypłatę dodatku uzupełniającego, o którym mowa w art. 30a ustawy Karta Nauczyciela w wysokości100.000,- zł,

- finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości140.500,- zł,

- remonty w placówkach oświatowych w wysokości200.000,- zł,

- wydatki inwestycyjne w wysokości50.000,- zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego i w „Wieściach Skoczowskich”.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa


Tadeusz Koniarczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/445/2013
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/445/2013
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/445/2013
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/445/2013
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/445/2013
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/445/2013
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXV/445/2013
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXV/445/2013
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXV/445/2013
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXV/445/2013
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXV/445/2013
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik11.pdf


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXV/445/2013
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik12.pdf


Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXXV/445/2013
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik13.pdf


Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXXV/445/2013
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik14.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Malinowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »