| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miasta Zabrze

z dnia 17 lutego 2014r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXXII/481/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawki opłaty za pojemniki o określonej pojemności od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały nr XXXII/481/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawki opłaty za pojemniki o określonej pojemności od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 1300, z dnia 5 lutego 2013 r.) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą nr XXXVIII/569/13 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/481/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawki opłaty za pojemniki o określonej pojemności od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 4021, z dnia 29 maja 2013 r.).

2. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze


mgr Marian Czochara


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miasta Zabrze
z dnia 17 lutego 2014 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXXII/481/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawki opłaty za pojemniki o określonej pojemności od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

UCHWAŁA NR XXXII/481/12
RADY MIASTA ZABRZE

z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6k w związku z art. 6h, 6i i art. 6j ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391), a także zgodnie z uchwałą nr LVIII/762/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 13 września 2010 r. w sprawie: określenia sposobów konsultowania z Zabrzańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

Rada Miasta Zabrze
uchwala:

§ 1. 1.[1]) Od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi 12,85 złotych miesięcznie.

2. [2]) Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 8,85 złotych miesięcznie.

3. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w ust. 1 lub ust. 2.

§ 2. 1. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stawka opłaty za pojemnik przeznaczony do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny wynosi miesięcznie:

1) pojemnik 110-120 l - 42,70 złotych

2) pojemnik 240 l - 85,40 złotych

3) pojemnik 1100 l -173,70 złotych

4) pojemnik 2500 l - 394,80 złotych

5) pojemnik KP-5 - 789,70 złotych

6) pojemnik KP-7 - 1105,50 złotych

7) pojemnik KP-10 - 1579,30 złotych

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za pojemnik przeznaczony do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny i wynosi miesięcznie:

1) pojemnik 110-120 l lub worek - 30,30 złotych

2) pojemnik 240 l - 60,60 złotych

3) pojemnik 1100 l - 123,30 złotych

4) pojemnik 2500 l - 280,30 złotych

5) pojemnik KP-5 - 560,70 złotych

6) pojemnik KP-7 - 784,90 złotych

7) pojemnik KP-10 - 1121,30 złotych

3. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowi iloczyn liczby pojemników o określonej pojemności oraz stawki określonej w ust. 1 lub ust. 2.

§ 3. W przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym, tj. w części nieruchomości zamieszkałych i w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie sumę opłat obliczonych zgodnie w § 1 i § 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.


[1]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały nr XXXVIII/569/13 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 maja 2013 r. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz.4021, z dnia 29 maja 2013 r., który wszedł w życie z dniem 13 czerwca 2013 r.

[2]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały nr XXXVIII/569/13 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 maja 2013 r. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz.4021, z dnia 29 maja 2013 r., który wszedł w życie z dniem 13 czerwca 2013 r.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »