| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 13 października 1992 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu rozwiązywania jednostek organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej oraz znoszenia stanowisk funkcjonariuszy pożarnictwa

Na podstawie art. 126 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Kierownicy jednostek organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej, które stosownie do art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254), zwanej dalej „ustawą", uległy rozwiązaniu:

1) Komendy Głównej Straży Pożarnych,

2) komend wojewódzkich straży pożarnych,

3) komend rejonowych straży pożarnych,

4) jednostek organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej:

a) inspektoratów,

b) stanowisk do spraw ochrony przeciwpożarowej, działających w jednostkach państwowych, samorządowych, spółdzielczych i społecznych,

5) terenowych zawodowych straży pożarnych

- zarządzą przeprowadzenie inwentaryzacji i sporządzenie bilansu oraz powołają w tym celu komisje.

2. Inwentaryzację należy sporządzić według stanu na dzień 30 czerwca 1992 r. Inwentaryzacja obejmuje:

1) spisy z natury wszystkich rzeczowych składników majątku, a w szczególności:

a) środków trwałych,

b) wyposażenia i sprzętu,

c) zapasów magazynowych,

2) środki pieniężne, a zwłaszcza:

a) środki pieniężne w kasach,

b) środki pieniężne na rachunkach bankowych,

c) czeki,

d) grzywny w postaci mandatu karnego z całkowitym rozliczeniem,

e) wierzytelności i zobowiązania,

3) zadania inwestycyjne,

4) etaty,

5) inne dokumenty.

3. Z przeprowadzonej inwentaryzacji sporządza się protokół, który podpisują członkowie komisji i kierownik jednostki. Protokół inwentaryzacji przeprowadzonej w jednostkach, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, 3 i 5, podpisuje również dyrektor wydziału urzędu wojewódzkiego odpowiedzialny za realizację budżetu wojewody i działający w jego imieniu.

4. Bilans sporządza się za okres od dnia 1 stycznia 1992 r. do dnia 30 czerwca 1992 r. Bilans podpisują księgowy i kierownik jednostki.

5. Czynności związane z inwentaryzacją i bilansem oraz przekazaniem ich pełnomocnikom powołanym do przeprowadzenia postępowania mającego na celu rozwiązanie jednostek - powinny być zakończone w terminie do dnia 31 października 1992 r.

§ 2.
1. Minister Spraw Wewnętrznych powoła pełnomocników do rozwiązania jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2. Pełnomocników powołuje się spośród strażaków Komendy Głównej Straży Pożarnych i komend wojewódzkich straży pożarnych - po jednym dla każdej jednostki.

2. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej powoła niezwłocznie pełnomocników do rozwiązania jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 i 5, spośród strażaków komend wojewódzkich straży pożarnych - po jednym dla każdej jednostki.

3. Właściwy minister, kierownik urzędu centralnego, wojewoda, wójt (burmistrz, prezydent), organ organizacji społecznej lub spółdzielczej powoła niezwłocznie pełnomocników do rozwiązania jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 4, po jednym dla każdej jednostki.

4. W uzasadnionych wypadkach można powołać jednego pełnomocnika do przeprowadzenia postępowania mającego na celu rozwiązanie dwóch lub więcej jednostek.

§ 3.
1. Zadania pełnomocników obejmują:

1) protokolarne przejęcie środków pieniężnych, dokumentów, mienia i etatów, zgodnie z dokumentami sporządzonymi na podstawie § 1 ust. 2 i 3,

2) prowadzenie spraw bieżących rozwiązywanej jednostki, w tym spraw kadrowych,

3) sporządzenie planu finansowego kosztów rozwiązania jednostki,

4) sporządzenie planu zagospodarowania dokumentów, mienia, etatów oraz środków finansowych rozwiązywanej jednostki, zwanego dalej „planem zagospodarowania".

2. W planie zagospodarowania należy uwzględnić w szczególności:

1) wierzytelności i zobowiązania obejmujące składniki majątkowe rozwiązywanej jednostki,

2) wnioski w przedmiocie zagospodarowania dokumentów, mienia, etatów oraz środków finansowych rozwiązywanej jednostki, zgłoszone pełnomocnikowi przez jednostki organizacyjne kierowane, podległe i nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych, a także przez uprawnione osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,

3) sposób i terminy przekazywania dokumentów, mienia, etatów i środków finansowych rozwiązywanych jednostek.

§ 4.
1. Warunkami przekazania dokumentów, mienia, etatów i środków finansowych rozwiązywanych jednostek są:

1) uzgodnienie z kierownikiem tworzonej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej planu zagospodarowania, z zastrzeżeniem ust. 2,

2) akceptacja planu zagospodarowania, wyrażona przez właściwe organy, określone w § 2 ust. 1-3.

2. W razie nieuzgodnienia planu zagospodarowania, pełnomocnik wraz z kierownikiem tworzonej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej sporządzają protokół rozbieżności. Protokół ten przekazują następnie organowi określonemu w § 2 ust. 1-3, wraz ze spornym planem zagospodarowania; rozstrzygnięcia rozbieżności co do planu zagospodarowania dokonuje ten organ w ramach akceptacji planu.

§ 5.
1. Pełnomocnik protokolarnie przekaże kierownikowi tworzonej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, z zastrzeżeniem ust. 2, plan zagospodarowania oraz protokół inwentaryzacyjny, wraz z ewentualnymi wnioskami i uwagami.

2. Obowiązku protokolarnego przekazania dokumentów, o których mowa w ust. 1 oraz w § 4 ust. 1 pkt 1, nie stosuje się w wypadkach powołania pełnomocnika na stanowisko kierownika jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej utworzonej z rozwiązywanej jednostki.

3. Pełnomocnicy zakończą swoją działalność w dniu przekazania dokumentów, o których mowa w ust. 1, nie później jednak niż do dnia 15 listopada 1992 r.

§ 6.
Przepisów § 3 ust. 2 i § 4 nie stosuje się przy rozwiązywaniu jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 4. Plan zagospodarowania dotyczący tych jednostek jest realizowany odrębnie we właściwym resorcie, województwie, gminie, organizacji społecznej lub spółdzielczej.
§ 7.
Zasady i tryb likwidacji zakładowych straży pożarnych określają przepisy wydane na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351).
§ 8.
Funkcjonariuszy pożarnictwa na stanowiskach, które stosownie do art. 126 ust. 1 ustawy uległy zniesieniu w:

1) Komendzie Głównej Straży Pożarnych,

2) szkołach pożarniczych,

3) Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej,

4) komendach wojewódzkich straży pożarnych,

5) komendach rejonowych straży pożarnych,

6) jednostkach organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej działających w jednostkach państwowych, samorządowych, spółdzielczych i społecznych,

7) terenowych zawodowych strażach pożarnych

- jeżeli nie podjęli służby w Państwowej Straży Pożarnej, zwalniają dotychczasowe zakłady pracy,

§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: H. Suchocka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ExpaTax

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »