| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA

z dnia 15 września 1992 r.

w sprawie szczegółowych zasad współdziałania Lasów Państwowych z Policją

Na podstawie art. 49 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 85 i Nr 54, poz. 254) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, zarządzające stanowiącymi własność Skarbu Państwa lasami, gruntami i innymi nieruchomościami oraz ruchomościami, współdziała z Policją w zakresie:

1) ochrony lasu przed szkodnictwem oraz zwalczania przestępstw i wykroczeń w tym zakresie, a w szczególności kradzieży drewna i kłusownictwa,

2) przydziału, ewidencjonowania i przechowywania broni i amunicji,

3) utrzymywania ładu i porządku publicznego oraz zwalczania przestępstw w lasach,

4) ochrony innych składników mienia Lasów Państwowych, prowadzonej zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. W zakresie ochrony lasu przed szkodnictwem nadleśniczowie udzielają również pomocy właścicielom lasów na ich wniosek; w zakresie tej działalności nadleśniczowie współdziałają z organami Policji.

§ 2.
W zakresie, o którym mowa w § 1, współdziałają ze sobą:

1) Dyrektor Generalny Lasów Państwowych z Komendantem Głównym Policji,

2) dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych z komendantami wojewódzkimi Policji,

3) nadleśniczowie z komendantami rejonowymi Policji i z komendantami komisariatów Policji.

§ 3.
Współdziałanie Lasów Państwowych z Policją, w zakresie określonym w § 1, odbywa się poprzez:

1) wzajemne udzielanie pomocy służbowej,

2) prowadzenie wspólnych działań,

3) wymianę informacji.

§ 4.
Wzajemne udzielanie pomocy służbowej obejmuje:

1) pomoc dla jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych ze strony organów Policji w zakresie:

a) szkolenia pracowników Lasów Państwowych, organizowanego i finansowanego przez Lasy Państwowe, obejmującego w szczególności zasady użycia broni palnej i gazowej, zasady obchodzenia się z bronią, jej przechowywania i konserwacji oraz zastosowania techniki kryminalistycznej w zakresie zwalczania szkodnictwa leśnego,

b) użycia środków przymusu bezpośredniego wobec sprawców przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego, a w szczególności w przypadkach związanych z odmową wylegitymowania się sprawcy, odbierania przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub wykroczenia oraz narzędzi i środków służących do ich popełnienia,

c) przeszukiwania, w szczególnych przypadkach, pomieszczeń i innych miejsc oraz środków transportu w sytuacjach uzasadnionego podejrzenia o dokonanie przestępstwa,

d) zatrzymywania osób trudniących się kłusownictwem i posługujących się bronią palną oraz pomocy w ściganiu sprawców innych przestępstw i wykroczeń w lasach, a w szczególności sprawców pożarów leśnych,

e) dokonywania odpłatnie przeglądów i napraw broni palnej, przydzielonej strażnikom leśnym i leśniczym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o szczegółowych zasadach przydziału, ewidencjonowania i przechowywania w nadleśnictwie broni i amunicji oraz ręcznych miotaczy gazowych,

2) pomoc dla organów Policji ze strony jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w zakresie:

a) udostępnienia szczegółowych map leśnych oraz udzielania informacji o fizjografii terenów leśnych,

b) lokalizowania i identyfikacji osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa, poszukiwanych przez organy ścigania i przebywających w lesie lub na terenie siedzib jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych,

c) zabezpieczania śladów przestępstw popełnionych w lasach,

3) udostępnianie dla potrzeb realizacji wspólnych działań Lasów Państwowych i Policji środków transportowych oraz środków łączności i urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych,

4) przekazywanie doświadczeń w edukacji społeczeństwa w zakresie ochrony lasu i przyrody oraz prawidłowego korzystania z lasu,

5) przekazywanie doświadczeń w zakresie sposobów i metod działań profilaktycznych i zwalczających szkodnictwo leśne,

6) bezpośrednie przewodnictwo pracownika Służby Leśnej na terenach leśnych, w przypadku prowadzenia czynności dochodzeniowych przez organy Policji w lasach.

§ 5.
Prowadzenie wspólnych działań obejmuje:

1) patrolowanie w szczególnie uzasadnionych przypadkach terenów leśnych w zakresie:

a) ładu i porządku na terenach leśnych, wzdłuż uczęszczanych szlaków komunikacyjnych i turystycznych, w lasach wokół miast oraz w obiektach turystycznych,

b) ochrony przeciwpożarowej,

c) ochrony przyrody i środowiska, z uwzględnieniem ochrony płodów runa leśnego, oraz ochrony cieków i zbiorników wodnych,

2) organizowanie i przeprowadzanie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą właściwego komendanta wojewódzkiego Policji, działań na określonym terenie na podstawie specjalnie opracowanego planu, zwłaszcza w rejonach zagrożonych przestępstwami i wykroczeniami w zakresie szkodnictwa leśnego.

§ 6.
Wymiana informacji obejmuje:

1) wzajemne przekazywanie wszelkich informacji i spostrzeżeń o zagrożeniach przestępczością, o środowiskach przestępczych związanych ze szkodnictwem leśnym oraz zaistniałych przestępstwach i wykroczeniach w lasach i jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, a w szczególności w zakresie kradzieży drewna i kłusownictwa,

2) wzajemne przekazywanie oraz rozpowszechnianie materiałów o charakterze profilaktycznym,

3) udział przedstawicieli Policji w okresowych naradach organizowanych przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych w sprawie oceny stanu zagrożeń lasów,

4) przekazywanie do Komendy Głównej Policji i komend wojewódzkich Policji rocznej informacji o ochronie lasów przed szkodnictwem oraz rocznego sprawozdania z postępowania w sprawach o wykroczenia,

5) wymianę doświadczeń w dziedzinie stosowanych metod walki ze szkodnictwem leśnym oraz z zakłócaniem spokoju i porządku publicznego, szczególnie w obiektach turystycznych, położonych w lasach i na gruntach Lasów Państwowych,

6) wymianę informacji dotyczącą rejonów (stref), rozmiarów i okresów zagrożenia poszczególnymi rodzajami szkodnictwa leśnego i zagrożenia pożarowego, z uwzględnieniem szkodliwego korzystania z lasów w celach rekreacyjnych.

§ 7.
Wzajemne udzielanie pomocy służbowej następuje na wniosek jednej ze stron.
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa: w z. B. Błaszczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »