Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 6 czerwca 1995 r.

w sprawie podatku akcyzowego od opakowań z tworzyw sztucznych.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 37 ust. 3 pkt 2 i art. 38 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599 oraz z 1994 r. Nr 132, poz. 670) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się tabelę stawek podatku akcyzowego dla opakowań z tworzyw sztucznych:

1) produkowanych w kraju, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia,

2) importowanych, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2.
1. Zwalnia się od podatku akcyzowego opakowania z tworzyw sztucznych wytwarzane w całości z następujących surowców:

1) polietylenu (PE) i polipropylenu (PP) – w części odpowiadającej 90%,

2) poliwęglanu (PC), polistyrenu (PS), politereftalanu etylenu (PET) – w części odpowiadającej 80%

kwoty podatku obliczonego według stawek określonych w załącznikach do rozporządzenia.

2. Zwolnienia od podatku akcyzowego dla importowanych opakowań z tworzyw sztucznych stosuje się w przypadku, gdy importer przedstawi w urzędzie celnym dokument stwierdzający, że opakowania te zostały wytworzone z surowców wymienionych w ust. 1.

§ 3.
Zwalnia się od podatku akcyzowego:

1) opakowania z tworzyw sztucznych dla środków farmaceutycznych i materiałów medycznych dopuszczonych do obrotu na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 października 1991 r. o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym (Dz. U. Nr 105, poz. 452 oraz z 1993 r. Nr 16, poz. 68 i Nr 47, poz. 211),

2) opakowania z tworzyw sztucznych produkowane przez zakłady pracy chronionej.

§ 4.
W przypadku gdy producent opakowań z tworzyw sztucznych zużywa je do pakowania (rozlewania) wyrobów gotowych, obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstaje w momentach określonych w art. 6 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599 oraz z 1994 r. Nr 132, poz. 670).
§ 5.
1. Podatnicy podatku akcyzowego, od opakowań z tworzyw sztucznych wytwarzanych w kraju, płacą podatek za okresy miesięczne, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

2. Podatek, o którym mowa w ust. 1, płacony jest na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

§ 6.
W przypadku importu towarów w opakowaniach z tworzyw sztucznych, wymienionych w załączniku nr 2, podatek akcyzowy od tych opakowań jest płacony według zasad i w terminach określonych w art. 11–12 ustawy wymienionej w § 4.
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1995 r.

Minister Finansów: w z. K. Kalicki

Załącznik 1. [TABELA STAWEK PODATKU AKCYZOWEGO DLA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH PRODUKOWANYCH W KRAJU]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 6 czerwca 1995 r. (poz. 331)

Załącznik nr 1

TABELA STAWEK PODATKU AKCYZOWEGO DLA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH PRODUKOWANYCH W KRAJU

Poz.

Symbol Systematycznego wykazu wyrobów

Nazwa grupy wyrobów (wyrobu)

Stawka podatku akcyzowego w zł na jednostkę wyrobu

1

2

3

4

1

1364-1

Opakowania transportowe z tworzyw sztucznych:

 

 

1364-11

1) balony z tworzyw sztucznych

0,50 zł/szt.

 

1364-12

2) beczki z tworzyw sztucznych

5,00 zł/szt.

 

1364-13

3) bębny z tworzyw sztucznych

6,00 zł/szt.

 

1364-14

4) skrzynki z tworzyw sztucznych

0,75 zł/szt.

 

1364-16

5) kanistry z tworzyw sztucznych

0,40 zł/szt.

 

1364-17

6) transporterki z tworzyw sztucznych

0,75 zł/szt.

2

1364-2

Opakowania jednostkowe z tworzyw sztucznych:

 

 

1364-21

1) butelki z tworzyw sztucznych:

 

 

 

a) o pojemności do 1,5 I włącznie

0,03 zł/szt.

 

 

b) o pojemności powyżej 1,5 I

0,05 zł/szt.

 

1364-22

2) fiolki z tworzyw sztucznych

1,00 zł/1000 szt.

 

1364-23

3) tuby z tworzyw sztucznych

1,00 zł/1000 szt.

 

1364-24

4) puszki i pudełka z tworzyw sztucznych

0,01 zł/szt.

 

1364-25

5) słoje i słoiki z tworzyw sztucznych

0,02 zł/szt.

 

1364-27

6) tacki i wytłaczanki z tworzyw sztucznych

1,00 zł/1000 szt.

3

bez względu na symbol SWW

Wyroby nie wymienione w poz. 1 i 2

wolne od podatku

 

Załącznik 2. [TABELA STAWEK PODATKU AKCYZOWEGO DLA IMPORTOWANYCH OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH]

Załącznik nr 2

TABELA STAWEK PODATKU AKCYZOWEGO DLA IMPORTOWANYCH OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Poz.

Kod PCN

Nazwa grupy towarów (towaru)

Stawka podatku akcyzowego w zł na jednostkę wyrobu

1

2

3

4

1

bez względu na kod PCN

Opakowania transportowe z tworzyw sztucznych:

 

1) balony z tworzyw sztucznych

0,50 zł/szt.

 

 

2) beczki z tworzyw sztucznych

5,00 zł/szt.

 

 

3) bębny z tworzyw sztucznych

6,00 zł/szt.

 

 

4) skrzynki z tworzyw sztucznych

0,75 zł/szt.

 

 

5) kanistry z tworzyw sztucznych

0,40 zł/szt.

 

 

6) transporterki z tworzyw sztucznych

0,75 zł/szt.

 

 

7) butelki z tworzyw sztucznych:

 

 

 

a) o pojemności do 1,5 I włącznie

0,03 zł/szt.

 

 

b) o pojemności powyżej 1,5 I

0,05 zł/szt.

 

 

8) fiolki z tworzyw sztucznych

1,00zł/1000szt.

 

 

9) tuby z tworzyw sztucznych

1,00zł/1000szt.

 

 

10) puszki i pudełka z tworzyw sztucznych

0,01 zł/szt.

 

 

11) słoje i słoiki z tworzyw sztucznych

0,02 zł/szt.

 

 

12) tacki i wytłaczarki z tworzyw sztucznych

1,00 zł/1000 szt.

2

 

Wyroby nie wymienione w poz. 1

wolne od podatku

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 1995-06-14
  • Data wejścia w życie: 1995-07-01
  • Data obowiązywania: 1995-07-01
  • Z mocą od: 1995-07-01
  • Dokument traci ważność: 1995-12-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw