| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 13 czerwca 1995 r.

w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.

Na podstawie art. 4 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. – Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Ustanawia się stawki celne na, towary przywożone z zagranicy w wysokości określonej w Taryfie celnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Stawki celne są określone w procentach od wartości celnej towaru (ad valorem), chyba że Taryfa celna stanowi inaczej.

§ 2.
1. Taryfa celna określa stawki celne:

1) konwencyjne (podstawowe), które stosuje się, z zastrzeżeniem pkt 3 lit. a), do towarów pochodzących z krajów i regionów:

a) członków Światowej Organizacji Handlu (WTO), ustanowionej dnia 15 kwietnia 1994 r. na podstawie podpisanej w Marakeszu Umowy o ustanowieniu Światowej Organizacji Handlu,

b) do których stosuje się również klauzulę największego uprzywilejowania, wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia,

2) preferencyjne, które stosuje się, z zastrzeżeniem pkt 3 lit. b), do niektórych towarów pochodzących z:

a) pozaeuropejskich krajów i regionów rozwijających się (stawki celne preferencyjne DEV), wymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, w których wartość produktu krajowego brutto przypadającego na jednego mieszkańca nie przekracza wartości produktu krajowego brutto przypadającego na jednego mieszkańca w Polsce,

b) krajów i regionów najmniej rozwiniętych (stawki celne preferencyjne LDC), wymienionych w załączniku nr 4 do rozporządzenia,

3) autonomiczne, które stosuje się do towarów pochodzących:

a) z krajów i regionów, o których mowa w pkt 1, jeżeli stawka celna konwencyjna (podstawowa) jest wyższa od określonej dla tego towaru stawki celnej autonomicznej lub gdy stawka celna konwencyjna (podstawowa) nie została określona,

b) z krajów i regionów, o których mowa w pkt 2, jeżeli stawka celna preferencyjna nie została określona, a towar nie pochodzi z kraju lub regionu wymienionego również w załączniku nr 2 do rozporządzenia; jeżeli towar pochodzi z kraju lub regionu wymienionego w załączniku nr 2 do rozporządzenia, przepis pkt 1 i pkt 3 lit. a) stosuje się odpowiednio,

c) z krajów i regionów innych niż te, o których mowa w pkt 1 i 2,

4) obniżone, wynikające z zawartych przez Polskę umów międzynarodowych, dotyczących tworzenia stref wolnego handlu, które stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 2, do niektórych towarów pochodzących z:

a) państw członkowskich Unii Europejskiej (obniżone stawki celne UE), wymienionych w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

b) Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej (obniżone stawki celne Czechy, Słowacja),

c) Republiki Węgier (obniżone stawki celne Węgry),

d) państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (obniżone stawki celne EFTA), wymienionych w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

2. Jeżeli na towary pochodzące z państw, o których mowa w ust. 1 pkt 4, nie została określona obniżona stawka celna lub nie zostało udokumentowane pochodzenie towarów zgodnie z wymogami określonymi w umowach, o których mowa w tym przepisie, przepis ust. 1 pkt 1 i 3 stosuje się odpowiednio.

3. Do towarów, dla których nie można ustalić kraju lub regionu pochodzenia towaru, stosuje się stawkę celną autonomiczną, podwyższoną o 100%, lub stawkę celną konwencyjną (podstawową), podwyższoną o 100%, jeżeli jest wyższa od stawki celnej autonomicznej.

§ 3.
Stawki celne konwencyjne (podstawowe), stawki celne autonomiczne oraz obniżone stawki celne, o których mowa w § 2, stosuje się po udokumentowaniu pochodzenia towarów zgodnie z wymogami i kryteriami określonymi w wiążących Polskę umowach międzynarodowych i w ustawie – Prawo celne oraz ustalonymi przez Prezesa Głównego Urzędu Ceł na podstawie przepisów tej ustawy.
§ 4.
1. Preferencyjne stawki celne określone w § 2 ust. 1 pkt 2 stosuje się do towarów bezpośrednio zakupionych w krajach i regionach, wymienionych w załączniku nr 3 lub nr 4 do rozporządzenia, oraz bezpośrednio przywożonych z tych krajów i regionów, po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego pochodzenie towaru, wystawionego w kraju pochodzenia zgodnie z wymogami określonymi w Porozumieniu o ujednoliceniu zasad określania pochodzenia towarów z krajów rozwijających się w celu udzielania preferencji celnych w ramach ogólnego systemu preferencji (Dz. U. z 1982 r. Nr 15, poz. 116) oraz ustalonymi przez Prezesa Głównego Urzędu Ceł na podstawie przepisów ustawy – Prawo celne.

2. Za towary bezpośrednio zakupione uważa się towary, zakupione w przedsiębiorstwie zarejestrowanym i mającym siedzibę w kraju lub regionie, wymienionym w załączniku nr 3 lub nr 4 do rozporządzenia, i które jednocześnie pochodzą z tego kraju lub regionu.

3. Za towary bezpośrednio przywożone uważa się również towary, których transport z przyczyn geograficznych, transportowych, technicznych lub ekonomicznych odbywał się nawet przez terytoria kilku krajów i regionów, również wtedy, gdy towary te były czasowo magazynowane na terytoriach tych krajów lub regionów, pod warunkiem że pozostawały one przez cały czas pod dozorem celnym. Bezpośredni przywóz musi być potwierdzony dokumentami transportowymi, natomiast przekazanie towarów pod dozorem celnym w trakcie tranzytu musi być potwierdzone przez władze celne kraju tranzytu.

§ 5.
Przy ustalaniu należności celnych zaokrągla się:

1) wartość celną towaru – według zasad określonych dla zaokrąglania podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług,

2) kwotę cła – według zasad określonych dla zaokrąglania kwot podatku od towarów i usług,

3) kwotę odsetek za zwłokę – według zasad określonych dla zaokrąglania kwot odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

§ 6.
1. Przy przywozie towarów uprzednio wywiezionych czasowo za granicę w celu naprawienia, uszlachetnienia, przerobu lub przetworzenia stosuje się stawkę celną właściwą dla towaru według jego stanu w dniu zgłoszenia do odprawy celnej przywozowej, a za wartość celną przyjmuje się wartość wykonanej naprawy, uszlachetnienia, przerobu lub przetworzenia oraz wartość materiałów kontrahenta zagranicznego zużytych w wykonywanym procesie, powiększone o koszty wymienione w art. 25 ust. 1 pkt 1–6 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. – Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312); jeżeli taki przywóz dotyczy pojazdów samochodowych wywiezionych uprzednio w celu naprawienia lub towarów, od których pobiera się dodatkowe cło cukrowe (DCC), to zamiast stawki celnej właściwej dla towaru, wynikającej z taryfy celnej, stosuje się wyłącznie stawkę ad valorem.

2. Przy przywozie towarów uprzednio wywiezionych czasowo za granicę w celu naprawienia lub uszlachetnienia, wymienionych w załączniku nr 7 do rozporządzenia, stosuje się zerową stawkę celną, pod warunkiem uzyskania pozwolenia na przywóz, zgodnie z wymogami określonymi odrębnie.

§ 7.
1. Do towarów objętych kontraktami zawartymi nie później niż przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się stawki celne określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 138, poz. 730 oraz z 1995 r. Nr 31, poz. 156), jeżeli stawka celna określona w Taryfie celnej, o której mowa w § 1 niniejszego rozporządzenia, jest wyższa albo kraj lub region pochodzenia towaru był objęty preferencjami celnymi, które zostały ograniczone lub zniesione na mocy niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem że towary te zostały zgłoszone do odprawy celnej w ciągu trzech miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. Przez kontrakty, o których mowa w ust. 1, rozumie się kontrakty potwierdzone fakturami, wystawionymi nie później niż w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do towarów objętych opłatą wyrównawczą na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz do towarów objętych następującymi pozycjami taryfy celnej: 2204, 2205, 2206, 2207 i 2208.

4. Ilekroć w rozporządzeniach Rady Ministrów:

1) z dnia 29 czerwca 1993 r. w sprawie wprowadzenia dodatkowych zwolnień celnych w obrocie towarowym pomiędzy wolnym obszarem celnym a pozostałym polskim obszarem celnym (Dz. U. Nr 56, poz. 260 i Nr 130, poz. 622),

2) z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 133, poz. 687),

3) z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów (Dz. U. Nr 137, poz. 714),

4) z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 137, poz. 718),

5) z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre pojazdy samochodowe specjalnego przeznaczenia przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 137, poz. 719),

6) z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre artykuły budowlane przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 137, poz. 720),

7) z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre komponenty do produkcji źródeł światła przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 137, poz. 721),

8) z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na wyposażenie oczyszczalni ścieków, aparaturę kontrolno-pomiarową na potrzeby ochrony środowiska oraz na niektóre środki owadobójcze i urządzenia techniczne dla leśnictwa, przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 137, poz. 722),

9) z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre urządzenia i aparaturę na potrzeby ochrony powietrza przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 137, poz. 723),

10) z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre surowce do produkcji środków ochrony roślin przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 137, poz. 724),

11) z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Węgier (Dz. U. Nr 137, poz. 725),

12) z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego na przywóz niektórych towarów pochodzących z Konfederacji Szwajcarskiej, Królestwa Norwegii, Księstwa Liechtenstein i Republiki Islandii (Dz. U. Nr 137, poz. 726),

13) z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu elektronicznego (Dz. U. Nr 139, poz. 754),

14) z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre maszyny i urządzenia technologiczne przywożone z zagranicy dla przemysłu elektronicznego (Dz. U. Nr 139, poz. 755),

15) z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre wyroby przemysłu elektronicznego oraz niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu komputerowego (Dz. U. Nr 139, poz. 756),

16) z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre surowce przywożone z zagranicy dla przemysłu kablowego (Dz. U. Nr 139, poz. 757),

17) z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na części do montażu urządzeń telekomunikacyjnych przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 139, poz. 758),

18) z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu motoryzacyjnego (Dz. U. Nr 139, poz. 759),

19) z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów dla potrzeb lotnictwa cywilnego (Dz. U. Nr 139, poz. 760),

20) z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy do celów wojskowych, policyjnych i więziennictwa (Dz. U. Nr 139, poz. 761),

21) z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu elektrotechnicznego (Dz. U. Nr 139, poz. 762),

22) z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy do naprawy taboru kolejowego (Dz. U. Nr 139, poz. 763)

23) z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre wyroby techniki medycznej przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 139, poz. 764),

24) z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre surowce i półprodukty przywożone z zagranicy dla przemysłu farmaceutycznego (Dz. U. Nr 139, poz. 765 i z 1995 r. Nr 56, poz. 295),

25) z dnia 7 lutego 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego na cukier przywożony z zagranicy (Dz. U. Nr 23, poz. 122),

26) z dnia 7 kwietnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na taśmę stalową przywożoną z zagranicy (Dz. U. Nr 41, poz. 211),

27) z dnia 28 kwietnia 1995 r. w sprawie ustanowienia dodatkowego kontyngentu celnego na niektóre wyroby techniki medycznej przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 47, poz. 246),

28) z dnia 30 maja 1995 r. w sprawie ustanowienia dodatkowego kontyngentu celnego na niektóre artykuły budowlane przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 61, poz. 312),

29) z dnia 30 maja 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego na skrobie: ziemniaczaną, kukurydzianą i pszenną, przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 61, poz. 313),

30) z dnia 30 maja 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego na specjalistyczne pojazdy strażackie przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 61, poz. 314),

31) z dnia 12 czerwca 1995 r. w sprawie ustanowienia dodatkowego kontyngentu celnego ilościowego na sery przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 66, poz. 336),

32) z dnia 12 czerwca 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego ilościowego na przywożone z zagranicy opakowania kartonowe do soków owocowych i mleka (Dz. U. Nr 66, poz. 337),

jest mowa o stawkach celnych określonych w Taryfie celnej stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 128, poz. 591 oraz z 1994 r. Nr 25, poz. 85, Nr 75, poz. 340, Nr 77, poz. 352, Nr 88, poz. 413, Nr 94, poz. 449 i 451 oraz Nr 129, poz. 642) albo stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 138, poz. 730 i z 1995 r. Nr 31, poz. 156), należy przez to rozumieć stawki celne określone w Taryfie celnej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego rozporządzenia.

§ 8.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 138, poz. 730 i z 1995 r. Nr 31, poz. 156).
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1995 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Oleksy

Załącznik 1. [ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ROZPORZĄDZENIA STANOWI ODDZIELNE WYDAWNICTWO]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 13 czerwca 1995 r. (poz. 357)

Załącznik nr 1

(załącznik nr 1 do rozporządzenia stanowi oddzielne wydawnictwo)

Załącznik 2. [WYKAZ KRAJÓW I REGIONÓW CZŁONKÓW ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI HANDLU (WTO) ORAZ INNYCH KRAJÓW I REGIONÓW, WOBEC KTÓRYCH RZECZPOSPOLITA POLSKA STOSUJE KLAUZULĘ NAJWIĘKSZEGO UPRZYWILEJOWANIA]

Załącznik nr 2

WYKAZ KRAJÓW I REGIONÓW CZŁONKÓW ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI HANDLU (WTO) ORAZ INNYCH KRAJÓW I REGIONÓW, WOBEC KTÓRYCH RZECZPOSPOLITA POLSKA STOSUJE KLAUZULĘ NAJWIĘKSZEGO UPRZYWILEJOWANIA

Ameryka Północna

Panama

Grenlandia

Paragwaj

Kanada

Peru

St. Pierre i Miquelon

Puerto Rico

Stany Zjednoczone Ameryki (USA)

St. Christopher i Nevis

Ameryka Środkowa i Południowa

St. Lucia

Anguilla

St. Vincent i Grenadyny

Antigua i Barbuda

Salwador

Antyle Holenderskie

Surinam

Argentyna

Trynidad i Tobago

Aruba

Turks i Caicos

Bahamy

Urugwaj

Barbados

Wenezuela

Belize

Afryka

Bermudy

Algieria

Boliwia

Angola

Brazylia

Benin

Chile

Botswana

Dominika

Brytyjskie Terytorium Pacyfiku

Dominikana

Burkina Faso

Dziewicze Wyspy Brytyjskie

Burundi

Dziewicze Wyspy USA

Cote d'lvoire

Ekwador

Czad

Falklandy- Malwiny

Dżibuti

Grenada

Egipt

Gujana

Etiopia

Gujana Francuska

Gabon

Gwadelupa

Gambia

Gwatemala

Ghana

Haiti

Gwinea

Honduras

Gwinea-Bissau

Jamajka

Gwinea Równikowa

Kajmany

Kamerun

Kolumbia

Kenia

Kostaryka

Komory

Kuba

Kongo

Martynika

Lesotho

Meksyk

Liberia

Montserrat

Libia

Nikaragua

Madagaskar

Malawi

Jordania

Mali

Kambodża

Maroko

Katar

Mauretania

Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna

Mauritius

Kuwejt

Mozambik

Laos

Namibia

Liban

Niger

Makau

Nigeria

Malediwy

Republika Południowej Afryki

Malezja

Republika Środkowoafrykańska

Mongolia

Republika Zielonego Przylądka

Myanmar

Reunion

Nepal

Rwanda

Oman

Sahara Zachodnia

Pakistan

Senegal

Republika Korei

Seszele

Singapur

Sierra Leone

Sri Lanka

Somalia

Strefa Neutralna

Suazi (Swaziland)

Syria

Sudan

Tajlandia

Tanzania

Tajwan

Togo

Wietnam

Tunezja

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Uganda

Europa

Wyspa Świętej Heleny

Albania

Wyspy Św. Tomasza i Książęca

Armenia

Zair

Austria

Zambia

Azerbejdżan

Zimbabwe

Belgia

Azja

Białoruś

Afganistan

Bośnia i Hercegowina

Arabia Saudyjska

Bułgaria

Bahrajn

Chorwacja

Bangladesz

Czechy

Bhutan

Dania

Brunei

Estonia

Chiny

Finlandia

Cypr

Francja

Filipiny

Gibraltar

Hongkong

Grecja

Indie

Gruzja

Indonezja

Hiszpania

Irak

Holandia

Iran

Irlandia

Izrael

Islandia

Japonia

Kazachstan

Jemen

Kyrgystan

Liechtenstein

Włochy

Litwa

Wyspy Owcze

Luksemburg

Australia i Oceania

Łotwa

Australia

Macedonia

Fidżi

Malta

Francuskie Terytorium Południowe

Mołdowa

Guam

Monako

Kiribati

Niemcy (Republika Federalna Niemiec)

Minor

Norwegia

Norfolk

Portugalia

Nowa Kaledonia

Rosja (Federacja Rosyjska)

Nowa Zelandia

Rumunia

Palau

Federalna Republika Jugosławii

Papua-Nowa Gwinea

(Serbia i Czarnogóra)

Samoa Zachodnie

Słowacja

Samoa Amerykańskie

Słowenia

Tonga

Szwajcaria

Tuvalu

Szwecja

Vanuatu

Tadżykistan

Wallis i Futuna

Turcja

Wyspa Bożego Narodzenia

Turkmenistan

Wyspy Cooka

Ukraina

Wyspy Kokosowe

Uzbekistan

Wyspy McDonalda i Heard

Watykan

Wyspy Salomona

Węgry

Antarktyda

Wielka Brytania

Antarktyda

Załącznik 3. [WYKAZ POZAEUROPEJSKICH KRAJÓW I REGIONÓW ROZWIJAJĄCYCH SIĘ, WOBEC KTÓRYCH STOSUJE SIĘ STAWKI CELNE PREFERENCYJNE DEV]

Załącznik nr 3

WYKAZ POZAEUROPEJSKICH KRAJÓW I REGIONÓW ROZWIJAJĄCYCH SIĘ, WOBEC KTÓRYCH STOSUJE SIĘ STAWKI CELNE PREFERENCYJNE DEV

Ameryka Środkowa i Południowa

Azja

Boliwia

Chiny

Dominikana

Filipiny

Ekwador

Indie

Gujana

Indonezja

Gwatemala

Jordania

Honduras

Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna

Jamajka

Liban

Kolumbia

Mongolia

Kostaryka

Pakistan

Kuba

Sri Lanka

Nikaragua

Tajlandia

Paragwaj

Wietnam

Peru

Afryka

St. Vincent i Grenadyny

Algieria

Salwador

Angola

Turks i Caicos

Cote d'lvoire

Egipt

Senegal

Ghana

Suazi (Swaziland)

Kamerun

Tunezja

Kenia

Zimbabwe

Kongo

 

Maroko

Australia i Oceania

Namibia

Papua-Nowa Gwinea

Nigeria

Tonga

Załącznik 4. [WYKAZ KRAJÓW I REGIONÓW NAJMNIEJ ROZWINIĘTYCH, WOBEC KTÓRYCH STOSUJE SIĘ STAWKI CELNE PREFERENCYJNE LDC]

Załącznik nr 4

WYKAZ KRAJÓW I REGIONÓW NAJMNIEJ ROZWINIĘTYCH, WOBEC KTÓRYCH STOSUJE SIĘ STAWKI CELNE PREFERENCYJNE LDC

Ameryka Środkowa i Południowa

Liberia

Haiti

Madagaskar

Azja

Malawi

Afganistan

Mali

Bangladesz

Mauretania

Bhutan

Mozambik

Jemen

Niger

Kambodża

Republika Środkowoafrykańska

Laos

Republika Zielonego Przylądka

Malediwy

Rwanda

Myanmar

Sierra Leone

Nepal

Somalia

Afryka

Sudan

Benin

Tanzania

Burkina Faso

Togo

Burundi

Uganda

Czad

Wyspy Św. Tomasza i Książęca

Dżibuti

Zair

Etiopia

Zambia

Gambia

Australia i Oceania

Gwinea

Kiribati

Gwinea-Bissau

Samoa Zachodnie

Gwinea Równikowa

Tuvalu

Komory

Vanuatu

Lesotho

Wyspy Salomona

Załącznik 5. [WYKAZ PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ (UE)]

Załącznik nr 5

WYKAZ PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ (UE)

1. Austria

2. Belgia

3. Dania

4. Finlandia

5. Francja

6. Grecja

7. Hiszpania

8. Holandia

9. Irlandia

10. Luksemburg

11. Portugalia

12. Republika Federalna Niemiec

13. Szwecja

14. Wielka Brytania

15. Włochy

Załącznik 6. [WYKAZ PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)]

Załącznik nr 6

WYKAZ PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)

1. Islandia

2. Liechtenstein

3. Norwegia

4. Szwajcaria

Załącznik 7. [WYKAZ TOWARÓW UPRZEDNIO CZASOWO WYWIEZIONYCH ZA GRANICĘ W CELU NAPRAWIENIA LUB USZLACHETNIENIA, DO KTÓRYCH STOSUJE SIĘ ZEROWĄ STAWKĘ CELNĄ]

Załącznik nr 7

WYKAZ TOWARÓW UPRZEDNIO CZASOWO WYWIEZIONYCH ZA GRANICĘ W CELU NAPRAWIENIA LUB USZLACHETNIENIA, DO KTÓRYCH STOSUJE SIĘ ZEROWĄ STAWKĘ CELNĄ

Lp.

Wyszczególnienie

Kod PCN

1

2

3

I

Towary oraz ich części produkowane według specjalnych warunków technicznych i technologicznych, przeznaczone do celów wojskowych:

 

 

1. Materiały wybuchowe; produkty pirotechniczne; stopy piroforyczne; niektóre materiały łatwo palne

dział 36 z wyłączeniem ex. 3605

 

2. Bomby, granaty, torpedy, miny, rakiety i podobne uzbrojenie wojenne oraz jego części; naboje, pociski i inna amunicja oraz jej części, w tym przybitki nabojów śrutowych i kulowych

9306

 

3. Czołgi oraz inne opancerzone samobieżne pojazdy bojowe z uzbrojeniem lub bez oraz części tych pojazdów

8710

 

4. Samoloty i śmigłowce oraz ich części

ex. 8802, 8803

 

5. Okręty wojenne i ich części

ex. 8906, 8908

 

6. Broń i amunicja, ich części i akcesoria

dział 93

 

7. Łączność specjalna (z urządzeniami szyfrującymi i deszyfrującymi)

ex. dział 85

 

8. Pozostały sprzęt wyposażony w ogniowe środki rażenia, również części aktywnych środków ogniowych

ex. sekcja XVII

II

Sprzęt pomocniczy i wyposażenie aktywnych środków ogniowych produkowane według specjalnych warunków technicznych i technologicznych, przeznaczone do celów wojskowych:

 

 

1. Sprzęt i systemy kierowania ogniem, radiolokacyjne obserwacyjne i nawigacyjne

ex. sekcja XVI ex. dział 90, 91

 

2. Sprzęt i systemy łączności

ex. sekcja XVI ex. dział 90

 

3. Trenażery i urządzenia testowe

sekcje różne

 

4. maszyny, urządzenia, systemy elektryczne i elektroniczne oraz ich części

ex. sekcja XVI

 

5. Specjalne źródła zasilania

ex. dział 85

 

6. Narzędzia i aparaty optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne i precyzyjne

ex. dział 90, 91

 

7. Środki transportu

ex. sekcja XVII

 

8. Inny sprzęt pomocniczy do celów wojskowych

sekcje różne

ex. dotyczy niektórych towarów z działów lub sekcji.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

More7 Polska Sp. z o.o.

More7 Polska Sp. z o.o. to poznański producent i integrator dedykowanego systemu do zarządzania relacjami z Klientem CRM7.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »